• Karar No: 2007/UH.Z-2390
  • Toplantı No: 2007/040
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 16.07.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/040
Gündem No :56
Karar Tarihi:16.07.2007
Karar No :2007/UH.Z-2390
Şikayetçi:
 İztemsan Temizlik Otom. Turz. İnş. ve Servis Hizm. San. ve Tic. Ltd. Şti., İbn-i Sina Mahallesi Gözde Sokak Nu:19 K.1 Derince/KOCAELİ
 İhaleyi yapan idare:
 Malatya Beydağı Devlet Hastanesi, Ankara Asfaltı 6.Km MALATYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 11.06.2007 / 16714
Başvuruya konu ihale:
 2007/14348 İhale Kayıt Numaralı “Genel Temizlik ve İlaçlama Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

10.07.2007 tarih ve 08.12.84.0141/2007-41E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

Malatya Beydağı Devlet Hastanesi’nce 28.03.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan Genel Temizlik ve İlaçlama Hizmeti Alımı ihalesine ilişkin olarak İztemsan Temizlik Otom. Turz. İnş. ve Servis Hizm. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 24.05.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 29.05.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  11.06.2007 tarih ve 16714 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 07.06.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

Başvuruya konu ihalenin, 4734 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesi uyarınca ihale yetkilisi tarafından 08.05.2007 tarihinde iptal edildiği ancak idarenin iptal işleminde tespit edilen aykırılıklar nedeniyle iptal işlemi 4734 sayılı Kanuna uygun olmadığından, ihalenin iptaline ilişkin kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;İhale yetkilisince ihale komisyonu kararının
   Oybirliğiyle alınmamış olması, amortismana tabi olmayan sarfa malzemeleri için proforma faturalarla açıklama getirilen fiyatlar arasında aşırı fiyat farkı olması ve bu fiyatların yaklaşık maliyete göre aşırı düşük olması ve ihale konusu işin hastane temizliği ve ilaçlama işi olması nedeniyle sarf malzemelerinin idare tarafından temin edilerek ihaleye malzemesiz olarak çıkılmasının hizmet açısından daha sağlıklı ve verimli olacağı gerekçesiyle ihalenin iptal edilmesi işleminin mevzuata aykırı olduğu, ihale komisyonu kararıyla ihalede ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve ikinci teklif olarak belirlenen firmaların tekliflerinin aşırı düşük olduğu gerekçe gösterilerek, ihalenin kendi firmalarının üzerinde bırakılması gerektiği, iddialarına yer verilmiştir.

 

İdarece ihalenin iptal edilmesine ilişkin kararın gerekçesiyle sınırlı olarak yapılan inceleme sonucunda:

 

İhale yetkilisince “ 1- Kararın
   Oybirliği ile alınmamış olması,

2- Amortismana tabi olmayan sarf malzemeleri için proforma faturalar ile açıklama getirilen fiyatlar arasında aşırı fiyat farkı olması ve bu fiyatların yaklaşık maliyetimizin aşırı düşük değerlerle olması nedeniyle sağlıklı karar verilemeyeceği,

3- İhale konusu iş; Hastanemiz Genel Temizlik ve İlaçlama işi olması nedeniyle Hastane Temizliği ve ilaçlamanın verilecek sağlık hizmetinin (hijyen yönünden) daha verimli yapılabilmesi için sarf malzemelerinin Hastanemiz tarafından temin edilerek ihaleye malzemesiz olarak çıkılmasının hizmet açısından daha sağlıklı ve verimli olacağı düşünüldüğünden” denilerek, ihalenin 08.05.2007 tarihinde iptal edildiği tespit edilmiştir. 

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 6 ncı maddesinin gerekçesinde ihaleyle ilgili bütün değerlendirmelerin ihale komisyonca yapılacağı belirtilmiş, maddenin son iki fıkrasında da bu amaca yönelik “İhale komisyonu eksiksiz olarak toplanır. Komisyon kararları çoğunlukla alınır. Kararlarda çekimser kalınamaz. Komisyon başkanı ve üyeleri oy ve kararlarından sorumludur. Karşı oy kullanan komisyon üyeleri, gerekçesini komisyon kararına yazmak ve imzalamak zorundadır.

İhale komisyonunca alınan kararlar ve düzenlenen tutanaklar, komisyon başkan ve üyelerinin adları, soyadları ve görev unvanları belirtilerek imzalanır.” hükmüne yer verilmiştir.

Yukarıda ki hüküm uyarınca Komisyon kararları her üyenin komisyonda görüşülen hususlarla ilgili görüşünü bildirmesi ve oluşan çoğunluğa göre karar verilmesiyle tamamlanması gerekmektedir..

 

Dolayısıyla ihale komisyonu üyelerinden iki üyenin karşı oy vermeleri nedeniyle ihale komisyonu kararının oy çokluğu verildiği gerekçesiyle ihale yetkilisince ihalenin iptal etmesinin mevzuata uygun olmadığı anlaşılmıştır.

 

Ayrıca, ihale konusu işin teknik şartnamesinde ihalenin yürütülmesi aşamasında kullanılacak malzemelerin miktarlarının ve teknik özelliklerine yer verildiği, idare tarafından  piyasa araştırması yapılarak yaklaşık maliyette ihale konusu işte kullanılacak amortismana tabi olmayan sarf malzemelerin toplam bedelinin 126.114,24 YTL olarak belirlendiği, ihaleye teklif veren ve teklifi geçerli sayılan 9 isteklinin de teklifleri ihale komisyonunca aşırı düşük bulunarak açıklama istenildiği, isteklilerce verilen açıklamalar sonucunda, söz konusu malzemeye ilişkin isteklilerin açıklamalarında yer alan bedellerin 1.158,74 YTL ile 96.721 YTL arasında değiştiği anlaşılmıştır.

 

4734 sayılı Kanunun “Kesin Teminat” başlıklı 43 üncü maddesi “Taahhüdün sözleşme ve ihale dokümanı hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesini sağlamak amacıyla, sözleşmenin yapılmasından önce ihale üzerinde kalan istekliden ihale bedeli üzerinden hesaplanmak suretiyle % 6 oranında kesin teminat alınır…”

 

4735 sayılı Kanunun “Tedarikçilerin Sorumluluğu” başlıklı 33 üncü maddesinde “Tedarikçiler taahhütleri çerçevesinde kusurlu veya standartlara uygun olmayan malzeme verilmesi veya kullanılması, taahhüdün sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirilmemesi ve benzeri nedenlerle ortaya çıkan zarar ve ziyandan doğrudan sorumludur. Bu zarar ve ziyan genel hükümlere göre tedarikçiye ikmal ve tazmin ettirilir. Ayrıca haklarında 27 nci madde hükümleri uygulanır.”

 

İhale dokümanının parçası olana Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin “Yüklenicinin genel sorumlulukları başlıklı 6 ncı maddesinde “Yüklenici, işleri gereken özen ve ihtimamı göstererek planlayacak, projelendirecek (sözleşmede öngörüldüğü şekilde), yürütecek, tamamlayacak ve işlerde olabilecek kusurları sözleşme hükümlerine uygun olarak giderecektir. Yüklenici, bu sorumluluklarının yerine getirilmesi için, ister kalıcı, ister geçici nitelikte olsun, gereken bütün denetim, muayene ve testleri yaptıracak ve işçilik, malzeme, tesis, ekipman vb. temin edecektir.

Yüklenici, işin görülmesi sırasında ilgili mevzuatın izin vermediği insan ve çevre sağlığına zarar verici nitelikte malzeme kullanamaz veya yöntem uygulayamaz. İlgili mevzuatın izin verdiği malzeme ve yöntemler ise, öngörülmüş tedbirler alınarak ve usulüne uygun şekilde kullanılabilir. Bu yükümlülüklerin ihlal edilmesi halinde yüklenici, idarenin ve üçüncü şahısların tüm zararlarını karşılamak zorundadır.

Yüklenici, bu Genel Şartnamede öngörülen yükümlülük ve yasakları ihlâl ederek idareye veya üçüncü kişilere verdiği zarardan dolayı bizzat sorumludur.hükümleri dikkate alındığında, ihaleye teklif veren isteklilerin ihale konusu işte kullanacakları malzemelerin idarece ihale dokümanında belirlenen özellikte ve nitelikte olması gerekmektedir.

 

Yine 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 40 ıncı maddesinde; "… İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde ihale kararını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder. İhale; kararın onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sayılır." hükmü bulunmaktadır. Anılan hüküm uyarınca, ihale yetkilisine tanınan takdir yetkisi mutlak ve sınırsız olmayıp, kamu yararı ve hizmet gerekleri ile sınırlı olması gerekmektedir.

 

Bu itibarla, ihaleye teklif veren ve teklifi geçerli sayılan 9 isteklinin de teklifleri ihale komisyonunca aşırı düşük bulunarak açıklama istenilmiş, verilen açıklamalar sonucunda; ihale konusu işte kullanılacak amortismana tabi olmayan sarf malzemelerine ilişkin teklif edilen bedeller arasında fark olduğu gibi yaklaşık maliyet arasında da aşırı fark olduğu, bu yüzden sağlıklı karar verilemeyeceğinden ve sarf malzemelerinin idare tarafından temin edilerek ihaleye malzemesiz olarak çıkılmasının hizmet açısından daha sağlıklı ve verimli olacağı denilerek ihalenin ihale yetkilisince iptal edilmesi yerine, idarece tespit edilen yaklaşık maliyetin doğruluğunun irdelenerek ihalenin sonuçlandırılması gerektiğinden, ihalenin iptaline yönelik idarece tesis edilen işlemlerde mevzuata uyarlık bulunmadığı anlaşılmıştır..

 

Sonuç olarak; idarenin kamu yararı ve hizmet gereklerini gözetmek suretiyle varsa başka nedenlerle ihaleyi iptal yetkisi bulunmakla birlikte; ihalenin yukarıda açıklandığı üzere ihale yetkilisince hukuki dayanaktan yoksun bir gerekçe ile iptali işleminin mevzuata uygun olmadığı anlaşıldığından, ihalenin iptaline yönelik idarenin 08.05.2007 tarihli işleminin iptal edilerek, iptal öncesindeki işlemlere kalındığı yerden mevzuata uygun şekilde devam edilmesi gerekmektedir.

               

 Açıklanan nedenlerle; Başvuruya konu ihalenin, 4734 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesi uyarınca ihale yetkilisi tarafından 08.05.2007 tarihinde iptal edildiği ancak idarenin iptal işleminde tespit edilen aykırılıklar nedeniyle iptal işlemi 4734 sayılı Kanuna uygun olmadığından,  ihalenin iptaline ilişkin kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul