• Karar No: 2007/UH.Z-2392
  • Toplantı No: 2007/040
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 16.07.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/040
Gündem No :58
Karar Tarihi:16.07.2007
Karar No :2007/UH.Z-2392
Şikayetçi:
 Osmanlı Özel Güvenlik Eğitim Kurumu Hizm. Tic. Ltd. Şti Vekili, Av.Nuri Sertaç GÜLER Strazburg Caddesi Nu:26/26 Sıhhiye/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Afyonkarahisar Belediye Başkanlığı Fen İşler Müdürlüğü, Hacı Mahmut Mah. Anıtpark Arkası 03100/AFYON
Başvuru tarih ve sayısı:
 28.06.2007 / 18639
Başvuruya konu ihale:
 2007/35623 İhale Kayıt Numaralı “Fuar Alanı Koruma ve Güvenlik Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

12.07.2007 tarih ve 08.13.93.0141/2007-47 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Afyonkarahisar Belediye Başkanlığı Fen İşler Müdürlüğü tarafından 13.04.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan Fuar Alanı Koruma ve Güvenlik Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Av.Nuri Sertaç Güler, Osmanlı Özel Güvenlik Eğitim Kurumu Hizm. Tic. Ltd. Şti Vekili’nin 28.06.2007 tarih ve 18639 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde; Başvurunun görev yönünden reddine, başvuru dilekçesinin bir örneğinin ilgisi nedeniyle Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle;

 

Şikayete konu ihalenin uhdelerinde kaldığı, ancak daha sonradan ihalenin idare tarafından iptal edildiği, idare tarafından iptal gerekçesi olarak, kendileri tarafından 18.05.2007 tarihinde idareye sunulduğu iddia edilen SSK-e Borcu yoktur belgesinin gerçek dışı olduğu, bu nedenle 4735 sayılı Kanunun 25 inci maddesinin “b” bendinde sayılan yasak fiili davranışlarda bulunduklarının gerekçe gösterildiği,

 

Ancak, kendilerinin gerçek dışı belge sunmalarının söz konusu olmadığı, ihale tarihinde sosyal güvenlik prim borçlarının olmadığı, idare tarafından ihale tarihi olan 13.04.2007 tarihli değil, 14.03.2007 tarihli ilişiksiz belgesi istenildiği, bu sebeple kendilerince 14.03.2007 tarihli ilişiksiz belgesi sunulduğu, idarenin ihaleyi iptal etme gerekçesi olarak gösterdiği 13.04.2007 tarihli SSK e-borcu yoktur belgesini dosyaya kendilerinin koymadığı, böyle bir hareket yapmalarına da gerek olmadığı, çünkü ihale tarihi olan 13.04.2007 tarihi itibariyle de sosyal güvenlik prim borçlarının olmadığı, söz konusu sahte belgenin ihalenin kendilerinde kalmamasında menfaati olanlarca konulduğu

 

Son bir yıl içinde aynı konu ile ilgili 4 ihale yapıldığı, son ihale gibi yapılan ilk 3 ihalede de ekonomik açıdan en avantajlı teklifi kendilerinin verdiği, her nedense değişik sebeplerle bu ihalelerinde iptal edildiği,

 

Şu an ihale konusu işi Atom Güvenlik Şirketinin yürüttüğü, bu firmanın ihaleleri nasıl aldığı, idarenin nasıl bir ihale yöntemiyle söz konusu firmaya verildiğinin Kurumuzca yapılan inceleme sonucu ortaya çıkacağı, söz konusu firmanın Afyonkarahisar Belediyesinin temizlik ihalesini alan Hastürkler Şirketinin yan kuruluşu olduğu,

 

Sonuç olarak idarenin 25.05.2007 tarihli iptal kararının iptal edilerek ihalenin kendileri üzerinde bırakılması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuruya konu ihalenin, idare tarafından ihale üzerinde bırakılan firmanın 4735 sayılı Kanunun 25 inci maddesinin (b) bendinde sayılan yasak fiil ve davranışlarda bulunduğu tespit edilerek, anılan firmayla 18.05.2007 tarihinde imzalanan sözleşmenin, anılan Kanunun 20 inci maddesinin (b) bendi uyarınca feshedilerek ve kesin teminatının irad kaydedilerek, ihalenin 25.04.2007 tarihinde iptal edildiği,

 

Ayrıca, idare tarafından söz konusu firma hakkında Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğu ve İçişleri Bakanlığına şikayetçi firmanın yasaklanması için yazı yazıldığı tespit edilmiştir.

 

4734 Sayılı Kanunun 53 üncü maddesinde; Kamu İhale Kurumunun ihalenin başlangıcından sözleşmenin imzalanmasına kadar olan süre içerisinde idarece yapılan işlemlerde bu Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olmadığına ilişkin şikayetleri inceleyerek sonuçlandırılması gerektiği hüküm altına alınmıştır.

 

İdare tarafından, şikayetçi firmayla 18.05.2007 tarihinde imzalanan sözleşmenin, 4735 sayılı Kanunun 20 inci maddesinin (b) bendi uyarınca feshedilerek ve kesin teminatının irad kaydedilerek, ihalenin 25.04.2007 tarihinde iptal edildiği, bu durumda da 4734 sayılı Kanununun 53 üncü maddesi uyarınca, Kamu İhale Kurumunun sözleşmenin imzalanmasına kadar olan süre içerisinde idarece yapılan işlemlerde bu Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olmadığına ilişkin şikayetleri inceleyerek sonuçlandırılması gerektiği hüküm altına alındığından, söz konusu hususla ilgili olarak Kamu İhale Kurumunun görev ve yetkisi bulunmamaktadır.

 

Kaldı ki, şikayetçinin idarenin ihaleyi iptal etme gerekçesi olarak gösterdiği 13.04.2007 tarihli SSK e-borcu yoktur belgesini dosyaya kendilerinin koymadığı, böyle bir hareket yapmalarına da gerek olmadığı, söz konusu sahte belgenin ihalenin kendilerinde kalmamasında menfaati olanlarca konulduğu iddialarının ihale işlem dosyasında yer alan belgeler üzerinden incelenmesi mümkün bulunmamaktadır.

 

Tüm bunlara ilaveten İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin “Başvuruların Şekil Unsurları” başlıklı 8 inci maddesinin son fıkrasında;

 

Aynı kişi, bir ihaleye ilişkin birden fazla konu hakkında tek dilekçeyle şikayet ve itirazen şikayet başvurusunda bulunabilir. Aralarında maddi veya hukuki bir bağlantı veya sebep-sonuç ilişkisi bulunsa dahi, birden fazla ihaleye ilişkin olarak tek dilekçeyle şikayet ve itirazen şikayet başvurusu yapılamaz. Birden fazla kişi aynı ihaleye yönelik olarak tek dilekçeyle başvuramaz.” hükmü yer almaktadır.

 

Yukarıda yer alan mevzuat hükmü uyarınca, aralarında maddi veya hukuki bir bağlantı veya sebep-sonuç ilişkisi bulunsa dahi, tek dilekçe ile birden fazla ihaleye ilişkin olarak itirazen şikayet başvurusunda bulunulamayacağı hüküm altına alınmıştır. Dolayısıyla, bu başvuru kapsamında, şikayet sahibinin idarece son bir yıl içinde aynı konu ile ilgili ile gerçekleştirilen ihalelere ilişkin iddiaların bu inceleme kapsamında değerlendirilmesi mümkün bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1-     Başvurunun görev yönünden reddine,

 

2-     Başvuru dilekçesinin bir örneğinin ilgisi nedeniyle Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul