En son güncellemeler 10 Temmuz 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-2395
  • Toplantı No: 2007/040
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 16.07.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/040
Gündem No :61
Karar Tarihi:16.07.2007
Karar No :2007/UH.Z-2395
Şikayetçi:
 Bakışlar Güvenlik Hizm. Ltd. Şti.Öveçler 4.Cadde Nu:49/4 Dikmen/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Mersin Devlet Hastanesi, Kuvai Milliye Cad. 33100 MERSİN
Başvuru tarih ve sayısı:
 02.07.2007 / 18982
Başvuruya konu ihale:
 2007/30403 İhale Kayıt Numaralı “120 Personel İle Silahsız Özel Güvenlik Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

11.07.2007 tarih ve 08.14.14.0196/2007-50E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Mersin Devlet Hastanesi’nce 04.05.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “120 Personel İle Silahsız Özel Güvenlik Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Bakışlar Güvenlik Hizm. Ltd. Şti.’nin 20.06.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 28.06.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  02.07.2007 tarih ve 18982 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 02.07.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; özel güvenlik mali sorumluluk sigortası dahil edilmeden maliyet toplamının 1.919.822,65 YTL olduğu, ihale üzerinde bırakılan firmanın teklifinin bu tutarın 527,35 YTL üzerinde olduğu, 527,35 YTL’lik tutarın mali sorumluluk sigortası bedeli için çok yetersiz olduğu, ayrıca anılan firma tarafından giyim bedeli için öngörülen tutar ile giyim maliyetinin karşılanmasının mümkün olmadığı, teklif açıklamalarının piyasa koşulları da dikkate alınarak yeniden değerlendirilmesi gerektiği, iddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

            İdari şartnamenin ikinci maddesinde işin adının 120 personel ile silahsız özel güvenlik hizmet alımı olduğu; işte fakülte veya 4 yıllık Yüksek Okul mezunu en az 1 adet Koruma ve Güvenlik Müdürü, fakülte veya 4 yıllık yüksek okul mezunu en az 2 adet Koruma ve Güvenlik Amiri ile en az iki yılık yüksek okul veya üniversite mezunu en az 4 adet Koruma ve Güvenlik şefi olmak üzere toplam 120 personelin çalıştırılacağı düzenlenmiştir.

            Anılan şartnamenin 48 inci maddesinde fiyat farkı verileceği; 49 uncu maddesinde ise işin süresinin 19 ay olduğu, işe 01.06.2007 tarihinde başlanıp, işin 31.12.2008 tarihinde işin sona ereceği düzenlenmiştir.

 

            Anılan şartnamenin 26 ncı maddesinde; “26.1. İhaleye konu hizmet ile ilgili sözleşmenin uygulanması sırasında, ilgili mevzuat gereğince yapılacak ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç (Resmi tatil, Bayram günleri ve yol ücreti) vb. giderlerin tamamı isteklilerce teklif edilecek fiyata dahildir.

           

            26.3. a) Güvenlik işçilerinin yemek ihtiyacı Hastanemiz tarafından çıkartılan yemekten bedelsiz karşılanacak olup, teklif fiyata dahil edilmeyecektir.

            b) Bir işçinin yol bedeli bir aylık gidiş geliş nakdi olarak 2,00 x 26 = 52,00 YTL

            c) Yüklenici firma söz konusu işte istihdam edeceği

            (Koruma güvenlik müdürü) brüt asgari ücretin % 50 fazlası

            (Koruma güvenlik amiri) brüt asgari ücretin % 50 fazlası

            (Koruma güvenlik şefi) brüt asgari ücretin % 25 fazlası

            (Diğer personele) brüt asgari ücretin % 8 fazlası ücret ödeyecektir.

            26.3.4. Güvenlik işçilerinin giyecekleri istekliler tarafından mevzuata uygun şekilde karşılanacaktır. Giyecekler, 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun kapsamında T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından onaylanmış yazlık ve kışlık olmak üzere iki (2) takım olacaktır. Kıyafetlerin dağıtımı Hastane idaresinin gözetiminde yapılacaktır…

 

            26.5. Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe girmiş olan prim tarifesi gereğince iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranları % 1,5 olarak belirlenmiştir.”

           

            Teknik şartnamenin 6 ncı maddesinin (d) bendinde;   “…Resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günlerinde, günlük olarak 20 kişi çalıştırılacaktır. Yukarıda sözü edilen tatil günleri 2007 yılında Haziran ayından sonra 9 gün, 2008 yılında 12 gün olup, toplam sayısı 21 gündür.”

 

            Anılan şartnamenin 7 nci maddesi (s) bendinin (4) numaralı alt bendinde; “Özel güvenlik görevlileri resmi tatil, hafta sonu ve bayram günleri dahil 3 vardiya

            07.00 -15.00

            15.00 - 23.00

            23.00 - 07.00

            şeklinde çalışacaklardır.

            Her vardiyada bir koruma ve güvenlik şefi bulunacaktır…” düzenlemeleri  yer almaktadır.

 

            İhale dokümanında yer alan bu düzenlemeler doğrultusunda asgari işçilik maliyeti, yol bedeli ve % 3 sözleşme gideri dahil; giyim bedeli hariç olmak üzere teklif edilmesi gereken asgari maliyet toplamının 1.918.590,45 YTL olduğu belirlenmiştir.

 

Başvuru konusu ihalede, tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında ihale komisyonu tarafından ihaleye teklif veren tüm isteklilerden Kanunun aşırı düşük teklifler başlıklı 38 inci maddesi uyarınca teklif fiyatlarının oluşturan bileşenlerin ayrıntısı ve bunlara ait bilgi ve belgelerin istenildiği görülmüştür.

 

İhale üzerinde bırakılan firma olan Ulusal Özel Güvenlik Koruma Hizm. Tic. Ltd. Şti.’nin aşırı düşük teklif açıklamasında işçilik maliyeti için 1.863.912,44 YTL, % 3 sözleşme gideri için 55.917,37 YTL, mali sorumluluk sigortası için 480,00 YTL ve 40,18 YTL kar olmak üzere 1.920.350,00 YTL fiyat teklif verdiği görülmüştür.

 

Anılan firma açıklamasında giyim bedeli için kişi başına 12 YTL olmak üzere 120 işçi için toplam 1.440,00 YTL bedel öngördüğü, buna ilişkin proforma faturayı da sunduğu görülmüştür.

 

Özel güvenlik mali sorumluluk sigortasına ilişkin olarak ta Işık Sigortadan alınan teklif doğrultusunda 480,00 YTL teklif edildiği görülmüştür. Buna ilişkin olarak sigorta şirketinin genel müdürlüğünden ve bölge müdürlüğünden alınan  teyit yazısının sunulduğu görülmüştür.

 

            Bununla beraber Ulusal Özel Güvenlik Koruma Hizm. Tic. Ltd. Şti. tarafından resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günlerinde çalışılacak 21 gün ve çalışacak 20 personelin maliyetine ilişkin olarak hesaplama yapılırken, idari şartnamenin 7 nci maddesi (s) bendinin (4) numaralı alt bendinde yer alan resmi tatil, hafta sonu ve bayram günleri dahil 3 vardiya şeklinde çalışılacağı, her vardiyada bir koruma ve güvenlik şefi bulunacağı düzenlemesi ile idari şartnamenin 26.3. maddesinde yer alan koruma ve güvenlik şefine brüt asgari ücretin % 25 fazlası ücret ödeneceği düzenlemesini dikkate almadığı, tüm personeli brüt asgari ücretin % 8 fazlası ücret ödenecek güvenlik personeli olarak değerlendirip, hesaplamalarını buna göre yaptığı görülmüştür. Bu nedenle anılan firmanın resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günleri için 10.641,96 YTL’lik maliyet öngördüğü, halbuki bu günlerde çalışacak koruma ve güvenlik şefini dikkate alınarak yapılan hesaplamalarda bu günlere ilişkin asgari maliyetin 10.893,74 YTL olduğu, anılan firmanın teklifi ile bu tutar arasında 251,78 YTL’lik bir fark bulunduğu, bu farkın firma tarafından öngörülen kardan karşılanamayacağı, firmanın açıklamalarının yetersiz olduğu; bu nedenle de bu firmanın teklifinin değerlendirme dışı  bırakılması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

 

B- Şikayete konu ihalede iddia konularıyla bağlantılı olarak yapılan inceleme sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1) Kürşat Özel Güvenlik Eğt. Hizm. Sav. ve Güv. Sist. Ltd. Şti.’nin aşırı düşük teklif sorgulamasına ilişkin açıklamalarında % 3 sözleşme gideri dahil olmak üzere işçilik maliyeti için 1.918.592,47 YTL, mali sorumluluk sigortası için 3.780,00 YTL olmak üzere toplam 1.922.372,47 YTL fiyat teklif ettiği görülmüştür.

 

Anılan firmanın işçilik maliyetine ilişkin hesaplamalarını ihale dokümanında yer alan düzenlemeleri göz önünde bulundurarak yaptığı, mali sorumluluk sigortasına ilişkin olarak teklif alınan sigorta şirketinin bölge müdürlük teyit yazısının sunulduğu görülmüştür.

 

Anılan firmanın giyim bedeline ilişkin olarak kişi başına 0,01 YTL olmak üzere 120 işçi için toplam 1,20 YTL fiyat teklif ettiği görülmüştür. Buna ilişkin olarak ta teklif veren firmadan alınan proforma faturanın sunulmuş olduğu görülmüştür. Ancak idari şartnamenin 26.3. maddesinde ve teknik şartnamenin 8 inci maddesinin (m) bendinde her bir personele verileceği öngörülen 2 adet kışlık pantolon, 1 adet meşin ceket, 2 adet kışlık gömlek, 1 çift bot, 1 adet kışlık ayakkabı, 2 adet V yaka kazak, 1 adet yağmurluk veya pardösü, 1 adet şapka, 2 çift yün çorap, 1 çift yün eldiven, 4 çift yazlık çorap, 2 adet yazlık pantolon, 2 adet yazlık gömlek, 1 adet yazlık ayakkabı, 2 adet kravat ve 1 adet kemerin maliyetinin 0,01 YTL ile karşılanmasının hayatın olağan akışına aykırı olduğu, bu firmanın aşırı düşük teklif sorgulamasına ilişkin açıklamalarının yeterli olmadığı, bu nedenle de firmanın teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

 

2) Bakışlar Güv. Hizm. Ltd. Şti.-SFK Özel Güv. Koruma ve Eğt. Sis. ve Hizm. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı  ile ART Özel Güv. Hizm. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günlerinde çalışılacak 21 gün ve çalışacak 20 personelin maliyetine ilişkin olarak hesaplama yapılırken, idari şartnamenin 7 nci maddesi (s) bendinin (4) numaralı alt bendinde yer alan resmi tatil, hafta sonu ve bayram günleri dahil 3 vardiya şeklinde çalışılacağı, her vardiyada bir koruma ve güvenlik şefi bulunacağı düzenlemesi ile idari şartnamenin 26.3. maddesinde yer alan koruma ve güvenlik şefine brüt asgari ücretin % 25 fazlası ücret ödeneceği düzenlemesini dikkate almadığı, tüm personeli brüt asgari ücretin % 8 fazlası ücret ödenecek güvenlik personeli olarak değerlendirip, hesaplamalarını buna göre yaptığı görülmüştür. Bu nedenle anılan isteklilerin resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günleri için 10.641,96 YTL’lik maliyet öngördüğü, halbuki bu günlerde çalışacak koruma ve güvenlik şefini dikkate alınarak yapılan hesaplamalarda bu günlere ilişkin asgari maliyetin 10.893,74 YTL olduğu, anılan isteklilerin teklifi ile bu tutar arasında 251,78 YTL’lik bir fark bulunduğu, bu günlerde yapılacak çalışmaya ilişkin olarak öngörülen maliyetin teklif edilmesi gereken asgari maliyeti karşılamadığı, bu nedenle bu isteklilerin açıklamalarının yetersiz olduğu ve tekliflerinin değerlendirme dışı  bırakılması gerektiği kanaatine ulaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle,

 

          1) Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

          2) Yapılan açıklamalar doğrultusunda Ulusal Özel Güvenlik Koruma Hizm. Tic. Ltd. Şti.,  Kürşat Özel Güvenlik Eğt. Hizm. Sav. ve Güv. Sist. Ltd. Şti., Bakışlar Güv. Hizm. Ltd. Şti.-SFK Özel Güv. Koruma ve Eğt. Sis. ve Hizm. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı ve ART Özel Güv. Hizm. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

Karşı Oy:

Başvuruya konu ihalenin İdari şartnamenin 7.3.3. maddesinde yeterlik belgeleri arasında;

 

            “…İstekliler, 5188 sayılı Kanun kapsamında kullanılacak kıyafetin T.C. İçişleri Bakanlığından alınmış uygunluk belgesini ibraz edeceklerdir.

 

            İstekliler çalıştırılacak personelin T.C. İçişleri Bakanlığından onaylı üniforma ve teçhizat listesini ibraz edeceklerdir.(Fotoğraflı ve her düzey personel için ayrı ayrı)

 

            İstekliler teknik şartnamede belirtilen 30 adet telsiz için Türk Telekomünikasyon Kurulundan istekli adına düzenlenmiş Telsiz Kullanım izni veya 26.08.2004 tarih ve 25565 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Telekomünikasyon Hizmet ve Alt Yapılarına İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliği kapsamına giren Kurumlardan alınacak telsiz kullanım iznini ibraz edeceklerdir.

 

            …” düzenlemesine yer verildiği, ihale ilanında ise ihaleye katılma şartları ve istenilen belgeler arasında yukarıda yer verilen belgelere ilişkin bir düzenlemenin bulunmadığı görülmüştür.

 

4734 sayılı Kanunun “İhale İlânlarında Bulunması Zorunlu Hususlar” başlıklı 24 üncü maddesinde ihaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterlerin, ihale ilânlarında belirtilmesinin zorunlu olduğu düzenlenmiştir.

 

Kanunun “İlânın Uygun Olmaması” başlıklı 26 ncı maddesinde;

       13, 24 ve 25 inci maddelerdeki hükümlere uygun olmayan ilânlar geçersizdir. Bu durumda, ilân bu maddelere uygun bir şekilde yenilenmedikçe ihale veya ön yeterlik yapılamaz.

Ancak, 13 üncü maddede belirtilen ilânın yapılmaması veya ilân sürelerine uyulmaması halleri hariç, yapılan ilânlarda 24 ve 25 inci madde hükümlerine uygun olmayan hatalar bulunması durumunda, idarelerce ilânların yayımlanmasını takibeden on gün içinde hatalı hususlar için düzeltme ilânı yapılmak suretiyle ihale veya ön yeterlik gerçekleştirilebilir.” hükmü yer almaktadır.

Kamu İhale Genel Tebliğinin birinci bölümünün “VIII- Ekonomik ve Mali Yeterlik ile Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Açıklamalar, A. İhalelerde İstenecek Yeterlik Belgelerinin ve Yeterlik Kriterlerinin İhale ve Ön Yeterlik Dokümanları ile İhale İlan ve Davet Belgelerinde Belirtilmesi” kısmında;

 

“…Anılan hükümler uyarınca, isteklinin ekonomik ve mali yeterliği ile mesleki ve teknik yeterliğinin belirlenmesi amacıyla istenecek yeterlik belgelerinin ve yeterlik belgelerinde idarece aranacak olan yeterlik kriterlerinin ihale veya ön yeterlik dokümanı ile ihale ilan veya davet belgelerinde belirtilmesi zorunludur. Bu belirlemenin ihale ilan veya davet belgelerinde yapılmadığı durumlarda 4734 sayılı Kanunun 26 ncı maddesi uyarınca ihale ilanı geçersiz olacağından düzeltme ilanı yapılmadan ihaleye devam edilmesi mümkün değildir. Aynı şekilde bu belirlemenin ihale veya ön yeterlik dokümanında belirtilmemesi durumunda da istenilen yeterlik belgeleri ve belgelerin taşıması gereken kriterler belli olmadığından ihalede yeterlik değerlendirmesi yapılması mümkün olamayacaktır…” hükmü yer almaktadır.

 

Mevzuatta yer alan bu düzenlemeler doğrultusunda idari şartnamede yer verilen yeterlik belgelerine ihale ilanında yer verilmemesinin mevzuata aykırı olduğu, ihale ilanı 22.03.2007 tarihinde Kamu İhale Bülteninde yayımlanmış olduğundan, Kanununun 26 ncı maddesinin ikinci fıkrası uyarınca düzeltme ilanı yapılamayacağı, ihale ilanının Kanunun 24 üncü maddesine uygun olmaması nedeniyle geçersiz olduğu, başvuruya konu ihale ilanında bulunması zorunlu olan mesleki ve teknik yeterlik kriterlerinin yer almaması ihalenin sonucuna etki eden ve ihalenin iptalini gerektiren bir aykırılık olması sebebiyle çoğunluk görüşüne katılmıyorum.

 

 

 

 

 

Hakan GÜNAL

Üye

 

 

 

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul