En son güncellemeler 3 Temmuz 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-2396
  • Toplantı No: 2007/040
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 16.07.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/040
Gündem No :62
Karar Tarihi:16.07.2007
Karar No :2007/UH.Z-2396
Şikayetçi:
 Ce-Ha Yemek Hizm. Tem. Sağlık Oto. İnş. Tic. Ltd. Şti., Ofis Kışla Caddesi Zafer 2 Apt. No:1 Kat 1 Diyarbakır
 İhaleyi yapan idare:
 Ümitköy Huzurevi Müdürlüğü, Çayyolu 56. Sokak No:1 06800 Ümitköy Çankaya/ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 26.06.2007 / 18465
Başvuruya konu ihale:
 2007/46644 İhale Kayıt Numaralı “2007 Yılı 7 Aylık Malzemeli Yemek Pişirme Yolu İle Mamul Yemek Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

13.07.2007 tarih ve 08.13.83.G017/2007-42E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Ümitköy Huzurevi Müdürlüğü’nce 16.05.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “2007 Yılı 7 Aylık Malzemeli Yemek Pişirme Yolu İle Mamul Yemek Alımı” ihalesine ilişkin olarak Ce-Ha Yemek Hizm. Tem. Sağlık Oto. İnş. Tic. Ltd. Şti.’nin 30.05.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 04.06.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  26.06.2007 tarih ve 18465 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 26.06.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte olduğu tespit edildiğinden, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

13.07.2007 tarih ve 08.13.83.G017/2007-42E sayılı Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; ihaleye ait idari şartnamenin 7.1.b. maddesinde “Ticaret ve Sanayi Odasından alınmış en az 1500 öğün/günlük kapasite raporu aslı veya noter tasdikli sureti istenecektir” denildiği, bu maddenin 4734 sayılı yasanın rekabet ilkesine açıkça aykırı olduğu, zira ara öğünler dahil toplam öğün sayısının 110.948 olarak belirtildiği, öğün sayısı 214 gün için tespit edildiğine göre günlük öğün sayısının 518 öğün olduğu, buna rağmen yaklaşık üç katına yakın bir kapasite raporu istenmesinin rekabetin engellenmesi olduğu, bu şart nedeniyle ne yazık ki ihaleye kendileri gibi birçok firmanın katılamadığı, üstelik kurumun yemeğinin taşımalı olmayıp yerinde üretim olduğu, rekabeti engelleyici bu hususun Kamu İhale Kurumunun bazı örnek kararları ile tespit edildiği, bütün bu hususları belirten itirazı ihaleyi yapan idareye dilekçe ile bildirdiği ancak başvurunun reddedildiği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Ümitköy Huzurevi Müdürlüğü tarafından 2007 Yılı 7 Aylık Malzemeli “Yemek Pişirme Yolu İle Mamul Yemek Alımı” işinin Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarıldığı, 11 adet ihale dokümanının satın alındığı, 16.05.2007 tarihinde yapılan ihaleye 9 isteklinin katıldığı tespit edilmiştir.

 

 İsteklilerin ihaleye katılabilmesi için yeterlilik kriteri olarak, idari şartnamenin “Kapasite, Araştırma Geliştirme Standart ve Kaliteyi Sağlamaya Yönelik Belgeler” başlıklı 7.3.5.b. maddesine göre “Ticaret ve Sanayi Odası’ndan alınmış beher öğün 3 kap olmak üzere en az 1500 öğün/günlük kapasite raporu aslı veya noter tasdikli sureti” istenildiğine dair düzenleme yapılmıştır.

 

            İdari şartnamenin “İhale Konusu İşe İlişkin Bilgiler” başlıklı 2 nci maddesinin (c) bendinde, işin miktarı olarak 46.320 adet ana öğün, 21.828 kahvaltı, 42.800 ara öğün olmak üzere işin süresince toplam 110.948 adet öğün verileceği, “İşe Başlama ve İş Bitirme Tarihi” başlıklı 49.2 nci maddesinde işin süresinin 214 gün /7 ay olduğu belirtilmiştir.

 

Teknik Şartnamenin  “Pişirme” başlıklı 2.C maddesinde; kahvaltı ve yemeklerin pişirilmesi kuruluş merkez mutfağında gerçekleştirilecektir. Ancak olağanüstü durumlarda firmaya ait işyerinden hazırlanıp getirilecek kahvaltı ve yemekler veya hazır yiyecekler (örneğin tatlılar) için yönetim onayı alınacak ve Kuruluş Diyetisyeni tarafından denetlenecektir. Yemeklerin ısıları ve kuru gıda depolarının nem dereceleri günlük olarak ölçülecek ve kuruluş idaresine bildirilecektir” düzenlemesi yer almaktadır.

 

 Bu düzenlemeye göre yemeğin ihaleyi alan firma tarafından idareye ait mutfaklarda pişirileceği, servise hazır ederek servisini yapacağı, servis sonrası bulaşıkları yıkayacağı ve yemek salonunu temizleyeceği belirtilmiştir. Bu çerçevede, idarece talep edilen toplam öğünün satın alınacağı anlaşılmıştır.

 

            Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Makine, tesis ve diğer ekipmana ait belgeler” başlıklı 44 üncü maddesinin 5 inci fıkrasında; “İdare, ihale dokümanında alımın niteliğini göz önünde bulundurarak üretim ve/veya imalat kapasitesine ilişkin kapasite raporu ile ilgili düzenleme yapabilir.

 

            Yeterliğin belirlenmesinde uyulacak ilkeler” başlıklı 35 inci maddesinin birinci fıkrasında ise “İsteklilerin ekonomik ve mali yeterlikleri ile mesleki ve teknik yeterliklerinin değerlendirilmesi amacıyla idarelerce istenilecek her türlü bilgi, belge, doküman ve değerlendirme kriterleri rekabeti engelleyici sonuç doğuracak şekilde belirlenemez. Ayrıca yeterlik değerlendirmesinde kullanılacak kriterler, ihale konusu işin özelliğine göre söz konusu hizmetin istekli tarafından gerçekleştirilebilirliğini ölçecek nitelikte olmalıdır.” şeklinde düzenlemeler bulunmaktadır.

 

            Yukarıda zikredilen düzenlemelere göre; idarenin işin süresince istediği toplam öğün miktarının 110.948 (öğün) ve işin süresinin 214 gün olduğu dikkate alındığında, ihale konusu işin yerine getirilmesi sırasında günlük öğün sayısının (110.948 /214) ortalama olarak 518 öğüne tekabül ettiği, günlük 1500 öğünlük kapasite raporunun istenmesinin idarenin ihtiyacı göz önüne alındığında, söz konusu kapasite raporunun rekabeti engelleyici nitelikte olduğu ve bu şekilde bir yeterlik kriteri belirlenmesinin mevzuata aykırı olduğu anlaşılmıştır.

 

            Açıklanan nedenlerle,

 

İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte olduğu tespit edildiğinden, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul