İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-2397
  • Toplantı No: 2007/040
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 16.07.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/040
Gündem No :63
Karar Tarihi:16.07.2007
Karar No :2007/UH.Z-2397
Şikayetçi:
 Ilıcak Gazetecilik Mat. İhr. İth. San. ve Tic. AŞ vekili, Av.Hakan Dinçtürk, Kıbrıs Şehitleri Cad. Arslantaş İş Merkezi K.9 Uluyol/Bursa
 İhaleyi yapan idare:
 Milli Eğitim Bakanlığı Devlet Kitapları Müd., Bahçelievler Mahallesi Hasanoğlan Elmadağ/ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 05.07.2007 / 19363
Başvuruya konu ihale:
 2007/81312 İhale Kayıt Numaralı “2007-2008 Öğretim Yılında Ücretsiz Ders Kitabı Temini Projesi Kapsamında Kitap Basımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

12.07.2007 tarih ve 08.14.30.G017/2007-44 sayılı Değerlendirme Raporunda;

 

            Milli Eğitim Bakanlığı Devlet Kitapları Müd.’nce,  “2007-2008 Öğretim Yılında Ücretsiz Ders Kitabı Temini Projesi Kapsamında Kitap Basımı” ihalesine ilişkin olarak Ilıcak Gazetecilik   Mat.  İhr. İth.  San ve Tic AŞ vekili Av. Hakan Dinçtürk’ün 05.07.2007 tarih ve 19363 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçesinde ihale mevzuatına aykırılık iddialarına yer verildiği,

           

Yapılan incelemede;

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde iddiaların incelenebilmesine Kurulca karar verilebilmesinin koşulları düzenlenmiş olup, incelenen başvuruda öngörülen koşullar oluşmadığından iddiaların incelenmesine gerek bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Değerlendirme Raporunun incelenmesi sonucunda;

 

Başvuru sahibi Ilıcak Gazetecilik Matbaacılık İth. San. ve Tic. A. Ş. Vekilinin 05.07.2007 tarihli müracaat dilekçesinde; müvekkili olduğu Ilıcak Gazetecilik Matbaacılık İth. San. ve Tic. A. Ş.’nin İstanbul’da matbaa işi ile uğraştığı, dergi, gazete ve kitap basımı üzerine uzmanlaşmış bir kurum olduğu, 1992 yılından itibaren kesintisiz olarak Milli Eğitim Bakanlığı Devlet Kitapları Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü tarafından açılmış bulunan okul kitapları basım ihalesine çağrıldığı, bu yıllar arasında sadece iki yıl hariç olmak üzere açılan tüm ihalelere Bakanlığa kitap basım hizmeti verdiği, 2005 ve 2006 yıllarında en düşük teklifi veren müvekkil firmanın basım ihalesini aldığı, ve almış olduğu işleri de başarılı bir şekilde Bakanlığa teslim ettiği, müvekkil firmanın 2006 senesi ile ilgili yapmış olduğu hizmetlerin bedellerinin Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ödenek sıkıntısı nedeni ile geç ödendiği, bu gecikmeden kaynaklı olarak müvekkil firmanın kısa bir süre ekonomik sıkıntı yaşadığı, hammade tedarikçisi bazı firmalar tarafından icra takibine uğradığı, firmalarının Kamu İhale Kanununa aykırı olarak 2007 yılı içerisinde yapılacak ihaleye davet edilmediği, bunun gerekçesini öğrenmek için idareye yapmış oldukları başvuruya idare tarafından verilen 02.07.2007 tarihli cevapta firma hakkında icra takibi yapan iki alacaklı tarafından Bakanlığa İİK 89/1 maddesi uyarınca alacak haczi için müzekkere tebliğ edildiğinden bahisle 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 10. madde (b) fıkrası gerekçe gösterilerek ihaleye davet edilmediği,

 

Kamu İhale Kanunun 10. maddesinin (b) bendine göre “iflası ilan edilen, zorunlu tasfiye kararı verilen, alacaklılara karşı borçlarından dolayı mahkeme idaresi altında bulunanların” ihaleye giremeyeceklerinin belirtildiği, bu madde hükmüne göre müvekkilinin ihaleye davet edilmemesi için hakkında İİK 165. maddesine göre açılmış bulunan bir iflas, mahkeme kararı ile tasfiye, İİK 285. maddesine göre konkordato veya İİK 179/a maddesine göre iflas erteleme kararı ve bunun neticesinde kayyum ya da iflas idaresi yönetiminde olması gerektiği, bahsedilen bu durumların müvekkil firmaya uymadığı, müvekkil firmanın iflas kararı veya iflas erteleme kararı veya konkordato ilan etmiş bir firma olmadığı, firmanın kısa süreli bir ekonomik sıkıntı yaşadığı ancak bu sıkıntıyı atlattığı, ticari faaliyetine devam ettiği, idarenin işleminin “neden yönünden” açıkça hukuka aykırı olduğu, firma hiçbir şekilde kamu ihalelerinden yasaklı bir firma olmadığı, firmanın 15 sene boyunca kesintisiz bir şekilde bu ihalelere girdiği, aldığı işleri de başarı ile tamamladığı, genel seçim arifesinde alelacele yapılmaya çalışılan bu ihaleye kanun dışı gerekçeler ile çağrılmadığı, bu nedenle idari bir işlemde siyasi amaç güdülmesi, üçüncü kişileri koruma amacı taşıması nedeni ile “genel amaç yönünden” hukuka aykırılık teşkil ettiği iddia edilmekte, bu ihale ilgili olarak 04.07.2007 tarihinde tekliflerin toplanmaya başlandığı, ihale sürecinin şu an devam ettiği, hazırlık aşamasında yapılmış bulunan usulsüzlükler nedeniyle ihalenin iptal edilmesi gerektiği,

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

Kurumumuzca 04.07.2007 tarih ve 1996 sayılı yazı ile söz konusu ihaleye ilişkin talep edilen bilgilere istinaden idare tarafından 09.07.2007 tarih ve 01785 sayılı yazı ekinde gönderilen belge ve bilgilerin yapılan incelemesinde; 04.07.2007 tarihinde yapılan yeterlilik değerlendirmesi 2007/81312 kayıt numaralı ihalede davet edilecek adayların belirlenmesinde Ilıcak Gazetecilik A.Ş. ile ilgili olarak bu firma hakkında mevcut haciz ihbarnameleri nedeniyle adı geçen firmanın davet edilmediği, bu ihaleye toplam 68 aday olabilecek firmanın davet edildiği, bunlardan 57 firmanın ihale dokümanı satın aldığı, 46 firmanın yeterlilik başvurusunda bulunduğu, ihalenin konusunu oluşturan ders kitaplarının Eylül ayında öğrenci ve öğretmenlere sunulmasının gerekli olduğu, bu süreçte hizmet sunucularından kaynaklanabilecek problemlerin gecikme cezası ve yasaklılık hükümleriyle telafisinin mümkün olmadığı, idarece bazı firmaların ihaleye davet edilmemelerinin mevzuata aykırı olmadığının belirtildiği görülmüştür.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde iddiaların incelenebilmesine Kurulca karar verilebilmesinin koşulları düzenlenmiş olup, incelenen başvuruda öngörülen koşullar oluşmadığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

            İddiaların incelenmesine geçilmesine gerek görülmediğinden 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi uyarınca başvurunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği
ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul