• Karar No: 2007/UH.Z-2398
  • Toplantı No: 2007/040
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 16.07.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/040
Gündem No :64
Karar Tarihi:16.07.2007
Karar No :2007/UH.Z-2398
Şikayetçi:
 Cemil Altın, Akpınar Mah., Aslantepe Cad., No:18, MALATYA
 İhaleyi yapan idare:
 Malatya Devlet Hastanesi, Hastane Cad., MALATYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 20.06.2007 / 17860
Başvuruya konu ihale:
 2007/33915 İhale Kayıt Numaralı “2007-2008 Yılları 147 İşçili Malzemeli Genel Temizlik Hizmeti Alımı II. İhalesi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

11.07.2007 tarih ve 08.13.51.0199/2007-44 sayılı Değerlendirme Raporunda;

 

            Malatya Devlet Hastanesi’nce 09.05.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “2007-2008 Yılları 147 İşçili Malzemeli Genel Temizlik Hizmeti Alımı II. İhalesi” ihalesine ilişkin olarak Cemil Altın´ın 20.06.2007 tarih ve 17860 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçesinde,

           

İhale mevzuatına aykırılık iddialarına yer verildiği,

           

Yapılan incelemede;

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde iddiaların incelenebilmesine Kurulca karar verilebilmesinin koşulları düzenlenmiş olup, incelenen başvuruda öngörülen koşullar oluşmadığından iddiaların incelenmesine gerek bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Değerlendirme Raporunun incelenmesi sonucunda;

 

Başvuru dilekçesinde özetle;

 

            1) İdari şartnamenin “Diğer Hususlar” kısmında iki adet mevzuata aykırı taahhütname istendiği ve firmaların elenmesine sebep olduğu, söz konusu belgelerin idari şartnamenin 7. maddesinde yer alması gerekirken Tip İdari Şartnameye aykırı hareket edildiği,

 

            2) İhalenin 10 yıla yakın zamandır aynı idarenin işini yapan firma üzerinde bırakıldığı, ihalede aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulan ve açıklamalarını belgelendiren firmaların değil mevzuata uygun olmayan belgeler kullanan firmanın açıklamasının kabul edildiği, söz konusu firmanın yol giderine, resmi-dini bayram günlerine ekipmanla ilgili açıklamalarının yerinde olmadığı, çim biçme makinesinde kullanılacak benzinle ilgili açıklama yapmadığı,

 

            3) Teklifinde işçilik, yol, giyim, sözleşme gideri, resmi-dini bayram tatili, malzeme bedeli, ekipman bedeli ve çim biçme makinesinin sarf malzemesi ile tüm giderlere yer veren firmaların aşırı düşük açıklamalarının kabul edilmesi gerektiği, iddialarına yer verilmiştir.

 

İncelenen ihalede,

 

İdari şartnamenin “Diğer Hususlar” kısmında yer alan düzenlemeler şöyledir:

            “1. İstekliler çalıştırılacak elemanların işe alınıp işte çalıştırılması, mesai saatleri, görev yeri ve seçimi, izin süresi ve kullanımı konularında hastane idaresi ile tam iş birliği içerisinde olacağına ve çalışan personelin mali ve hukuki yükümlülüklerinin yüklenici tarafından karşılanacağına dair noter onaylı taahhütnameyi ihale dosyasında sunmak zorundadır.

            2. Hastanemize herhangi bir ek ünite bağlanması halinde, ihale konusu teknik ve idari şartnamede belirtilen limitler dahilinde olmak şartıyla her hal ve durumda temizlik ihtiyacını teknik ve idari şartnamede belirtilen hususlar doğrultusunda aksatmadan yürüteceğine dair noter tasdikli taahhütname,

            3. İş ortaklığı olarak ihaleye başvurulması halinde idarece istenmekte olan tüm taahhütnameler pilot ortakça verilecektir.”, düzenlemesi mevcuttur.

 

İdari şartnamenin “Diğer Hususlar” kısmında talep edilen taahhütnamelerin, Tip İdari Şartnamenin 7.1, 7.2 ve 7.3 üncü maddelerinde istenmesi zorunlu olan veya istenmesine dairece karar verilecek ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ile mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler arasında olmadığı, bu yüzden İdari Şartnamenin “Diğer Hususlar” başlıklı 55 inci maddesinde istenmesinin mevzuata aykırı olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

 

İhale üzerinde kalan firmanın aşırı düşük teklif sorgulamasına verdiği cevapta, isteklinin teklifinin, teklif edilmesi gereken asgari maliyeti karşıladığı; giyim ve temizlik malzemeleri ile ilgili giderler için proforma fatura sunduğu, yol bedeli için teklif ettiği tutarı ise Malatya Belediye Ulaşım Hizmetleri A.Ş.’den aldığı yazı ile belgelendirmek suretiyle teklifle ilgili gerekli açıklamaları yaptığı ve bu açıklamanın idarece kabul edildiği görülmüştür.

 

İdareye, İztemsan Ltd. Şti. tarafından 08.06.2007 tarihli dilekçeyle yapılan şikâyet başvurusunun, 11.06.2007 tarihinde İdare kayıtlarına girdiği, İdarenin 12.06.2007 tarihli yazı ile söz konusu şikâyet başvurusuna cevap verdiği ve 11.06.2007 tarihinde ise ivedilik ve kamu yararı bulunması sebebiyle ihale sürecine devam kararı alındığı görülmüştür. İdareye şikâyet başvurusunda bulunan ilgili firmanın daha sonra Kamu İhale Kurumuna itirazen şikâyet başvurusunda bulunmadığı ve 29.06.2007 tarihinde İdare ile ihale uhdesinde kalan şirket arasında sözleşme imzalandığı anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde iddiaların incelenebilmesine Kurulca karar verilebilmesinin koşulları düzenlenmiş olup, incelenen başvuruda öngörülen koşullar oluşmadığından iddiaların incelenmesine gerek bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul