En son güncellemeler 1 Temmuz 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-24
  • Toplantı No: 2007/001
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 08.01.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Uyarı:
Bu karardaki yazım hatası,08.01.2007 tarih ve 2007/UH.Z-24 sayılı kurul kararı ile düzeltilerek, düzeltilmiş hali 22.01.2007 tarih, 2007/UH.Z-249 olmuştur.
Toplantı No :2007/001
Gündem No :30
Karar Tarihi:08.01.2007
Karar No :2007/UH.Z-24
Şikayetçi:
 Dalbudak İnşaat Taah. Nak. Tem. Hizm. San. Tic. Ltd. Şti., Aşağı Mumcu Cad. Subaşı Kurbu Sok. No:6 ERZURUM
 İhaleyi yapan idare:
 Atatürk Üniversitesi Süleyman Demirel Tıp Merkezi Aziziye ve Yakutiye Araştırma Hastaneleri Başhekimliği, Atatürk Üniversitesi Kampüsü 25240 ERZURUM
Başvuru tarih ve sayısı:
 29.11.2006 / 37846
Başvuruya konu ihale:
 2006/153845 İhale Kayıt Numaralı “Hizmet İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

27.12.2006 tarih ve 08.16.46.0168/2006-76E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Atatürk Üniversitesi Süleyman Demirel Tıp Merkezi Aziziye ve Yakutiye Araştırma Hastaneleri Başhekimliği’nce 29.11.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Hizmet İşi” ihalesine ilişkin olarak Dalbudak İnşaat Taah. Nak. Tem. Hizm. San. Tic. Ltd. Şti.´nin 29.11.2006 tarih ve 37846 sayıyla Kurum kayıtlarına alınan dilekçesi ile şikayet başvurusunda bulunulduğu,

Yapılan inceleme neticesinde; Mevzuata aykırı olduğu belirtilen ihale işlemlerinin değerlendirilmek, gerekiyorsa incelenmek ve/veya soruşturulmak üzere konunun, idarenin bağlı bulunduğu Yüksek Öğretim Kurumuna bildirilmesine,

            karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; “Bilgisayar Ortamında Hasta Bilgileri Veri Girişi Arşivleme ve Dokümantasyon Hizmetleri” ve “2007 yılı12 Aylık Mutfak ve Yemekhane Hizmetleri” alımı işinde idari şartnamede yapılan benzer iş tanımının mevzuata uygun olmadığı ve “Bilgisayar Ortamında Hasta Bilgileri Veri Girişi Arşivleme ve Dokümantasyon Hizmetleri” ihalesine ait dokümanda iş deneyim belgesindeki teklif edilen bedelin oransal olarak tabanının tercih edilmesi gerektiği iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

           

            Bilgisayar Ortamında Hasta Bilgileri Veri Girişi Arşivleme ve Dokümantasyon Hizmetleri ihalesine ilişkin ilanın “İş Deneyim Belgeleri” başlıklı 4.3.1 inci maddesinde; “İsteklinin son beş yıl içinde veya yurt dışında, kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az %70’i oranında gerçekleştirdiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif bedelinin %50 oranından az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi” istenilmekte olup, 4.4 üncü maddesinde de benzer iş tanımının; “Bu ihalede benzer iş olarak, bilgisayar veri işlem ve faturalandırma hizmet işleri, hastane bilgi yönetim sistemi hizmet işleri kabul edilecektir.” ve idari şartnamenin 7.3.1 inci maddesinde; “İsteklinin son beş yıl içinde yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az %70’i oranında gerçekleştirdiği veya en az %50’si oranında denetlediği veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren belgeler.Asgari iş deneyimi olarak istekli tarafından teklif edilen bedelin %50’sinden az olmamak üzere ihale konusu hizmet veya benzer hizmetlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesinin verilmesi gereklidir.” şeklinde düzenleme yapıldığı anlaşılmıştır.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “İş deneyim Belgeleri” başlıklı 42 nci maddesinin ikinci bendinde; “İş deneyimi olarak, istekli tarafından teklif edilen bedelin %25’inden az ve %50’sinden fazla olmamak üzere idarece belirlenecek bir oranda, ihale konusu hizmet veya benzer hizmetlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesinin ibrazı istenir.” hükmü yer almaktadır.

 

Yukarıda belirtilen Yönetmelik hükmü gereği idarece iş deneyimine ilişkin olarak ihale dokümanında yapılan düzenlemenin ve belirtilen oranın mevzuata uygun olduğu anlaşılmıştır.

 

Yine Bilgisayar Ortamında Hasta Bilgileri Veri Girişi Arşivleme ve Dokümantasyon Hizmetleri ihalesine ilişkin idari şartnamede benzer iş tanımının; “Kamu veya özel sektörlerde yapılmış bilgisayar veri işlem ve faturalandırma hizmet işleri hastane bilgi yönetim sistemi hizmetleri işi benzer iş olarak kabul edilecektir.” şeklinde yapıldığı görülmüştür.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Tanımlar” başlıklı 3 üncü maddesinde benzer işin; “İhale konusu hizmet veya hizmetin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan hizmetleri” ifade ettiği hükme bağlanmıştır.

 

Diğer taraftan 4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde, “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.” hükmü bulunmaktadır.

 

Yine adı geçen idarece “2007 yılı 12 Aylık Mutfak ve Yemekhane Hizmetleri Alımı” ihalesine ait idari şartnamenin 7.3.2 nci maddesinde benzer iş tanımının; “Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir: Benzer iş olarak yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde yapılmış mutfak, yemekhane ve temizlik hizmetleri kabul edilecektir.” şeklinde yapıldığı tespit edilmiştir.

 

İdarece ihale dokümanında yapılan benzer iş belirlemelerinin ihaleye katılımı ve rekabeti azaltıcı nitelikte olmadığı anlaşıldığından söz konusu düzenlemelerde mevzuata herhangi bir aykırılık bulunmamış olup, başvuru sahibinin bu yöndeki iddiası yerinde görülmemiştir.

   

Açıklanan nedenlerle;

 

İddiaların yerinde bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

Karşı Oy:

4734 Sayılı Kanunun 4. maddesinde hizmetBakım ve onarım, taşıma, haberleşme, sigorta, araştırma ve geliştirme, muhasebe, piyasa araştırması ve anket, danışmanlık, mimarlık ve mühendislik, etüt ve proje, harita ve kadastro, imar uygulama, her ölçekte imar planı, tanıtım, basım ve yayım, temizlik, yemek hazırlama ve dağıtım, toplantı, organizasyon, sergileme, koruma ve güvenlik, meslekî eğitim, fotoğraf, film, fikrî ve güzel sanat, bilgisayar sistemlerine yönelik hizmetler ile yazılım hizmetlerini, taşınır ve taşınmaz mal ve hakların kiralanmasını ve benzeri diğer hizmetleri” şeklinde tanımlanmıştır.

 

            İncelemeye konu ihalenin idari  şartnamesinde işin tanımı “Hasta bilgileri veri girişi arşivleme ve dokümantasyon hizmetleri”  olarak belirlenmiştir.

 

            4734 sayılı Kanunun 4. maddesinde öngörülen biçimde bir hizmet alımı yerine hastanede   personel istihdam edilmesi niteliğinde olan bu işin ihale konusu edilmesi mümkün değildir.

 

            Nitekim Ankara Bölge İdare Mahkemesinin 22.11.2006 günlü, YD İtiraz No:2006/4327 sayılı kararında işçi çalıştırılmasının hizmet alımı kapsamında değerlendirilemeyeceği, hizmet alımı olarak gösterilmek suretiyle anılan yasa kapsamı dışında personel istihdamı edilmesi niteliğinde yapılan ihalede hukuka uygunluk bulunmadığına hükmedilmiştir.  

 

Belirtilen gerekçeyle bu  ihalenin iptal edilmesi gerektiği oyuyla, karara katılmıyoruz.

 

 

 

            Bilal KARACA                                                                               Adnan ZENGİN                                   Kurul Üyesi                                                                                          Kurul Üyesi     

KARŞI OY

 

 

            “İddia incelemesi” yöntemine göre verilen bir kısım kararların yargıya intikali üzerine Danıştay 13. Dairesinin E.2005/6163, K.2005/5715; E.2005/5616 K.2005/5334; E.2005/6851, K.2005/5819 sayılı kararlarıyla, “Kamu İhale Kurulu’nun iddiaların incelenmesi kapsamında incelediği ihale dosyalarında saptadığı mevzuata aykırı konuları ilgili idaresine bildirmeyip yasada belirtildiği şekilde sonuçlandırarak Yasanın 56. maddesinin 2. fıkrasındaki kararlardan birini almak zorunda olduğu, aksi takdirde yani ihale ile ilgili mevzuata aykırılıkların idarenin bağlı olduğu bakanlığa bildirmesiyle yasada Kuruma verilen uygulamayı yönlendirmek görevinin Kurum tarafından yerine getirildiğinden söz edilemeyeceği, diğer taraftan ihale işlemlerinde saptanan mevzuata aykırılıkların ihaleyi yapan idareye bildirilmesinin saydamlık, rekabet, eşit muamele, güvenirlilik, kamuoyu denetimi, ihtiyaçların uygun şartlarla karşılanması ve kaynakların verimli kullanılması şeklinde belirtilen Kamu İhale Kanununun temel ilkelerine de aykırı olduğu hüküm altına alınmıştır.

 

            Bu itibarla; Danıştay 13. Dairesinin anılan kararları gereğince incelemeye konu ihalede “İtirazen şikayet başvurusunun” uygun görülmediği oyu ile karara katılmıyorum.

 

 

 

 

                                                                                                          K.Nejat ÜNLÜ                                                                                                                                          Kurul Üyesi

 

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul