En son güncellemeler 13 Aralık 2019 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-2400
  • Toplantı No: 2007/040
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 16.07.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/040
Gündem No :69
Karar Tarihi:16.07.2007
Karar No :2007/UH.Z-2400
Şikayetçi:
 Yaren Peyzaj Müşavirlik Temz. Rekl. Turz. San. ve Tic. Ltd. Şti., Meşrutiyet Caddesi Hatay Sokak No:4/12 Çankaya/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Hacettepe Üniversitesi Hastanesi (Sağlık Hizmetleri Birimi), C. Katı Satınalma Müd. 06100 Sıhhiye Altındağ/ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 08.06.2007 / 16656
Başvuruya konu ihale:
 2007/32858 İhale Kayıt Numaralı “Temizlik, Yemek Servis ve Taşıma Hizmetleri Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

12.07.2007 tarih ve 08.12.79.G017/2007-37E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Hacettepe Üniversitesi Hastanesi (Sağlık Hizmetleri Birimi) tarafından 10.05.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Ev İdaresi Hizmetleri (Temizlik, Yemek Servis ve Taşıma Hizmetleri Alımı)” ihalesine ilişkin olarak Yaren Peyzaj Müşavirlik Temz. Rekl. Turz. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 18.05.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 30.05.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  08.06.2007 tarih ve 16656 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 08.06.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi uyarınca itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

12.07.2007 tarih ve 08.12.79.G017/2007-37E sayılı Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1) İdari Şartnamenin 26.3 maddesinin (f) bendinde, yüklenicinin bu sözleşme kapsamında istihdam ettiği tüm personele; yıl içinde işe yeni başlayan ve işten ayrılan personelin yerine alınacak olan işçilerin sayısı ile beraber tahmini 1400 kişi enfeksiyon kontrol ünitesi önerileri doğrultusunda; Varicella Zoster Virüs (VZV) IgG (Su çiçeği), Kızamık IgG, Kabakulak IgG (ELISA) ve Anti Rubella IgG …….. şeklinde devam eden metnin sonunda: “Varicella Zoster Virüs (VZV) IgG (Su çiçeği) 10,20 YTL, Kızamık IgG 5 YTL, ………..”  olarak aşı yapılacak işçilere ait aşı bedellerinin belirlendiği, bu maliyetlerin idari şartnamenin teklif fiyata dahil olan masraflar maddesinin içeriğinde yer almasından dolayı asgari işçilik maliyeti içerisinde yer alması gerektiği, ancak Birim Fiyat Teklif Cetveli Ekinde aşıların bedelleri asgari işçilik maliyeti içerisinde yer verilmeyip cetvelin sonunda bulunan malzeme çizelgesinin sonunda yer aldığı,

Aşı yapılacak işçi sayısının tahmini olarak belirlendiği, ancak işin ifası sırasında idarenin belirlediği tahmini sayı üzerinde eleman giriş çıkışı olması durumunda yüklenicinin zararının nasıl karşılanacağının belirsiz olduğu, aşı giderlerinin  yükleniciler tarafından teklif edilecek birim fiyata dahil olan genel giderler içerisinde yer almasından dolayı birim fiyat teklif cetvelinde aşı giderlerinin  ayrı bir iş kalemi olarak gösterilmemesi gerektiği, yapılan bu düzenleme ile sağlıklı ve doğru bir maliyet hesabı yapmanın mümkün olmadığı,  

            2) Teknik Şartnamenin 6. maddesinin (c) bendinde, “Yüklenici; işlerin etkin biçimde gözetimi ve sözleşmenin yerine getirilmesi için 24 saat esasına göre düzenli ve dönüşümlü vardiyalarla çalışacak her vardiyada binalarda tam gün görevli, 29 kişiyi ekip şefi olarak bulunduracaktır” hükmünün yer aldığı, idari şartnamenin 2.c maddesinde ekip şefi sayısının 29 olarak belirlendiği, 29 kişinin 24 saat süresince her vardiyada çalışmasının 4857 sayılı İş Kanununa aykırı olduğu,

            3) Teknik şartnamenin 6.2 maddesine göre, yüklenicinin; ev idaresi hizmetlerinin yürütülmesi için hazırladığı:

            -Personelin iş tanımları

            -Personel vardiya planı

-Uygulama prosedürleri (Hasta odası temizliği, taburcu sonrası temizlik, satın alma, işe alma ve işten çıkarma) gibi işlerle ilgili kuracağı sistemin ISO dokümanlarında tanımlı standartlara (her hizmet alanı için ayrı hazırlanacaktır) ve/veya ekli hastane örneğine uygun (iş yeri görme belgesi aşamasında satın alma müdürlüğünde görülebilir) olarak hazırlanıp teklif ile birlikte teslim edileceği ve tüm hizmetlerin bu yazılı kurallar doğrultusunda gerçekleşmesinin sağlanacağının belirtildiği ancak idareler tarafından istenecek taahhütnameler ve ihale dosyasında bulunması gereken evrakların idari şartnamede düzenlenmesi gerekirken teknik şartnamede bu düzenlemeye yer verilmesinin Kamu İhale Genel Tebliğine aykırı olduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

İdari Şartnamenin 26.3 maddesinin (f) bendinde; “Yüklenici bu sözleşme kapsamında istihdam ettiği tüm personele; (yıl içinde işe yeni başlayan ve işten ayrılan personelin yerine alınacak olan işçilerin sayısı ile beraber tahmini 1400 kişi) İnfeksiyon Kontrol Ünitesi önerileri doğrultusunda; Varicella Zoster Virüs (VZV) IgG (Su çiçeği), kızamık IgG, kabakulak IgG (ELISA) ve Anti Rubella IgG (ELISA) (kızamıkçık), HBs Ag (ELISA), Anti HBs (ELISA), Anti HCV (ELISA) bakılacaktır. Ayrıca tüberkilin deri testi (ppd) yaptırılacaktır. (Hıfzıssıhha’da ücretsiz yaptırılacak). Test sonuçlarına göre aşılanması gereken personelin (tahmini 350 kişi) Hepatit B aşılama programı üç aşamalı olarak altı ay içerisinde tamamlanacaktır.

……… Tüm bu test ve aşıların yapılma yükümlülüğü yükleniciye ait olup 2006 yılı bütçe uygulama talimatı ek-8 tablosuna göre asgari fiyatları aşağıdaki şekildedir. Teklif edilen tetkik ve aşı bedelleri bu fiyatlar baz alınıp piyasa rayiç fiyatlarıyla karşılaştırılarak değerlendirilecektir.

Varicella Zoster Virüs (VZV) IgG (su çiçeği) 10,20-YTL, Kızamık IgG 5-YTL, Kabakulak IgG (ELISA) 5-YTL, Anti Rubella IgG (ELISA) (Kızamıkçık) 3.60-YTL, HBs Ag (ELISA) 2.90 YTL, Anti HBs (ELISA) 3.60-YTL, Anti HCV (ELISA) 3.60-YTL, Alanin Aminotronsferoz (ALT) 1.10-YTL, Anti HIV (ELISA) 3.60-YTL, Hepatit B İmmunglobulin 650-YTL, Hepatit B Aşısı 22-YTL” düzenlemesi yer almaktadır. Bu şekilde işçilere ait aşı bedellerinin belirlendiği ve bu maliyetlerin idari şartnamenin teklif fiyata dahil olan masraflar maddesinin içeriğinde yer aldığı tespit edilmiştir.

 

            Başvuru konusu ihaleye ait idari şartnamenin ihale dokümanı kapsamındaki belgelere ilişkin 6 ncı maddesinde standart formlara yer verilerek Birim Fiyat Teklif Mektubu ve Birim Fiyat Teklif Cetveli (KİK019.0/H)’nin ihale dokümanı kapsamında bulunduğu anlaşılmıştır.

 

            Anılan şartnamenin “Teklif ve Sözleşme Türü” başlıklı 19 uncu maddesinde; “İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

Söz konusu ihalede, ihale türünün teklif birim fiyat olarak belirlendiği, isteklilere verilen ihale dokümanı kapsamında yer alan Birim Fiyat Teklif Cetveli Ekinin “A-İşçi Maliyeti”, “B-Temizlik Sarf Malzemeleri”, “C-Tetkik ve Aşı Giderleri” olarak üç grupta ve her grubun kendi içerisinde bölümler halinde, rakamsal olarak ta ardışık olarak her bir kalem maliyet gideri için ayrı sıra numarası verilerek çizelge yapıldığı tespit edilmiştir. Dolayısıyla işçilere yaptırılacak aşıların bedellerinin teklif mektubu eki birim fiyat teklif cetvelinde işçi maliyeti içerisinde yer verilmeyip cetvelin içinde başka bir grupta yer verildiği görülmüştür. İhaleye teklif mektubu sunan bütün isteklilerin teklif mektubu eki birim fiyat teklif cetvelini herhangi bir tereddüde düşmeden teklif fiyatını oluşturdukları, tekliflerini idari şartnamenin aşı giderlerine ilişkin tespit ettiği asgari birim fiyatlardan oluşturduğu anlaşıldığından birim fiyat teklif mektubu eki cetvelin usule uygun bir şekilde birim maliyet kalemleri ile miktarlarını ayrıntılı bir şekilde gösterdiği anlaşılmıştır.

 

 Sonuç olarak ihaleye teklif veren isteklilere ihale dokümanı ekinde verilen birim fiyat teklif cetvelinin teklif edilecek fiyata dahil olması gereken masraflara yer verdiği, tereddüde meydan verecek nitelik taşımadığı, birim maliyet kalemlerinin çarpılmak ve toplanmak suretiyle teklif edilecek toplam bedelin kolaylıkla elde edilebileceği anlaşıldığından yapılan bu düzenlemede mevzuata aykırılık bulunmadığından başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmemiştir.

 

            2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

Teknik Şartnamenin 6.1 maddesinin (c) bendinde, “Yüklenici; işlerin etkin biçimde gözetimi ve sözleşmenin etkin biçimde yerine getirilmesi için, 24 saat esasına göre düzenli ve dönüşümlü vardiyalarla çalışacak her vardiyada binalarda tam gün görevli, 29 kişiyi Ekip Şefi olarak bulunduracaktır” hükmü yer almaktadır.

 

İdari şartnamenin 2.c maddesinde, ekip şefi sayısının 29 olarak belirlendiği görülmüştür. Başvuru sahibi tarafından idareye bu konuda yapılan şikayet başvurusuna idarenin verdiği 30.05.2007 tarih ve 9473 sayılı cevabi yazıda; personel sayısı ile 24 saat esasına göre hizmet alınmasının bütün personelin 24 saat çalışması anlamını doğurmadığı, teknik şartnamedeki anılan düzenlemenin 29 Ekip Şefinin kendi vardiyalarında 8 saat çalışacakları için 24 saat çalışmanın söz konusu olmadığı ve mevcut uygulamanın da bu şekilde olduğu belirtilmiştir.

 

Teknik şartnamedeki söz konusu düzenleme ve idarenin başvuru sahibi tarafından bu konuya ilişkin yapılan şikayet başvurusuna verdiği cevabi yazı birlikte değerlendirildiğinde; toplam 29 kişiden oluşan Ekip Şeflerinin aynı anda değil düzenli ve dönüşümlü vardiyalarla 24 saat süresince her vardiyada çalışmasının öngörüldüğü ve her Ekip Şefinin kendi vardiyasında 8 saat çalışacağı anlaşılmakla başvuru sahibinin iddia ettiği gibi 4857 sayılı İş Kanununa aykırı bir çalışma öngörülmediği anlaşıldığından başvuru sahibinin bu iddiası yerinde görülmemiştir.

 

            3) Başvuru sahibinin 3 üncü iddiasına ilişkin olarak;

Teknik Şartnamenin 6.2 maddesinde, “Yüklenicinin; ev idaresi hizmetlerinin yürütülmesi için hazırladığı:

            -Personelin iş tanımları

            -Personel vardiya planı

            -Uygulama prosedürleri (Hasta Odası Temizliği, Taburcu Sonrası Temizlik, Satın Alma, İşe Alma ve İşten Çıkarma) gibi işlerle ilgili kuracağı sistem ISO dokümanlarında tanımlı standartlara (her hizmet alanı için ayrı hazırlanacaktır) ve/veya ekli hastanemiz örneğine uygun (iş yeri görme belgesi aşamasında satın alma müdürlüğünde görülebilir) olarak hazırlanıp teklif ile birlikte teslim edilecek ve tüm hizmetlerin bu yazılı kurallar doğrultusunda gerçekleşmesi sağlanacaktır” hükmü yer almaktadır.

           

Başvuru sahibi tarafından, idareler tarafından istenecek taahhütnameler ve ihale dosyasında bulunması gereken evrakların idari şartnamede düzenlenmesi gerekirken teknik şartnamede bu düzenlemeye yer verilmesinin Kamu İhale Genel Tebliğine aykırı olduğu iddia edilmektedir.

 

İhale dokümanının bir bütün olduğunu ifade eden Sözleşme Tasarısının 9 uncu maddesinde; “ihale dokümanı bu sözleşmenin eki ve ayrılmaz bir parçası olup, idareyi ve yükleniciyi bağlar...” hükmü bulunmaktadır.

 

İdarece yapılan düzenleme ile söz konusu personelin iş tanımları, personel vardiya planı ve uygulama prosedürlerinin ISO dokümanlarında tanımlı standartlara ve/veya ekli hastane örneğine uygun olarak istekliler tarafından teklif ile birlikte sunulmasının istenmesi hususu, ihale dokümanının bir parçasını oluşturan teknik şartnamede yapılan düzenleme ile hangi aşamada verileceği açık ve sarih bir şekilde belirtildiği anlaşılmakla idari şartnamede teklifle birlikte sunulması gereken belgeler arasında sayılmamasının isteklileri tereddüde düşürecek mahiyette olmadığı anlaşılmıştır.

 

 

            İdari Şartname ile Teknik Şartnamenin ihale dokümanının bir parçası olması nedeniyle ihale dokümanında yapılacak düzenlemelerin ihaleye katılacak isteklileri bağladığı, teknik şartnamede isteklilerce ibrazı gereken söz konusu hususlara ilişkin düzenlemenin açık ve sarih bir şekilde ifade edildiği, başvuru sahibinin 09.05.2007 tarihinde ihale dokümanı satın alarak yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterleri ve ihaleye katılım belgeleri hakkında ıttıla sahibi olduğu, ayrıca, teknik şartnamede yapılan düzenlemenin içerik olarak ihaleye katılacak olan isteklilerin kuracakları sistem için ISO dokümanlarında tanımlı standartlara ve/veya ekli hastane örneğine uygun (iş yeri görme belgesi aşamasında satın alma müdürlüğünde görülebilecek şekilde) olarak ihale konusu hizmetlerin yürütülmesini teminen bu yöndeki belgeleri teklif ekinde sunmalarının istenmesi hususu katılımı engelleyici nitelikte olmadığı ve isteklilerin söz konusu koşulu sağlamalarına ifası mümkün seçeneklerle imkan verildiği anlaşılmakla başvuru sahibinin bu iddiasının yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle,

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi uyarınca itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul