• Karar No: 2007/UH.Z-2401
  • Toplantı No: 2007/040
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 16.07.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/040
Gündem No :70
Karar Tarihi:16.07.2007
Karar No :2007/UH.Z-2401
Şikayetçi:
 Çözüm Bilgisayar Tic. ve San. Ltd. Şti. Vekili Av.Pınar Uslu, ODTÜ Teknokent Silikon Binası Kat.1 No: 14/1 ODTÜ Yerleşkesi ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 İskenderun Devlet Hastanesi, Dumlupınar Mahallesi 264 Sok. No:1 31200 İskenderun/HATAY
Başvuru tarih ve sayısı:
 05.06.2007 / 16298
Başvuruya konu ihale:
 2007/36293 İhale Kayıt Numaralı “HBYS Programı Bakım-Geliştirme, Donanım Destek, Donanım Bakım-Teknik Servis ve Eğitim Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

09.07.2007 tarih ve 08.12.54.G015/2007-34E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            İskenderun Devlet Hastanesi’nce 28.05.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “HBYS Programı Bakım-Geliştirme, Donanım Destek, Donanım Bakım-Teknik Servis ve Eğitim Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Çözüm Bilgisayar Tic. ve San. Ltd. Şti. Vekili Av.Pınar Uslu’nun 28.05.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 29.05.2007 tarihli yazısı ile reddi  üzerine, başvuru sahibinin  05.06.2007 tarih ve 16298 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 05.06.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden; İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemler 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi ikinci fıkrasının (b) bendi uyarınca düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte olduğundan, ihale kararının ve ihale işlemlerinin iptaline, mevzuata aykırı olduğu belirtilen ihale işlemlerinin değerlendirilmek ve sorumluluğu olanlar hakkında gerekiyorsa inceleme ve/veya soruşturma başlatılmak üzere konunun Sağlık  Bakanlığına bildirilmesine,

 

karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;
1 ) İhale ilanında, istekli bünyesinde eğitim verebilecek en az 40 kişi eğitimci tıbbi sekreter bulundurulacağı hususuna yer verildiği, ancak, 40 eğitimci tıbbi sekreterin, katılımcı firmaların ihale konusu işi verip veremeyeceği konusunda bir karine teşkil etmesinin mümkün olmadığı, idarenin mesnetsiz olarak şikayetlerini reddettiği, ayrıca, otomasyon sistemi eğitiminin ve diğer eğitimlerin bilgisayar programcıları tarafından verilmesi gereğinin, işin icabı olduğu, tıbbi sekreterlik müessesesi görev tanımı incelendiğinde, otomasyon hizmetinin eğitimi ile ilgili herhangi bir mesleki eğitimlerinin bulunmadığı, 2003/36 sayılı Genelgede idarelerce personel istihdamı öngörülmüşken, hizmet veren firmalar yönünden ayrıca bir düzenlemeye gidilmediği,
2 ) İhale ilanının 4.3.2 maddesinde, “İstekli firma bünyesinde önerdiği VTYS konusunda üretici firmadan sertifikalı en az 2 bilgisayar mühendisi bulundurmalı ve bu personellere ait diploma, sertifika ve SSK giriş belgelerinin aslı veya noter onaylı suretlerini teklifinde sunmalıdır.” düzenlemesine yer verildiği, ayrıca ilanın 5 inci maddesinde puanlama kriteri ile ilgili 7 nci maddesinde, “Firma bünyesinde çalıştırdığı elemanlarında en az birer kişinin, üretici firma veya yetkili eğitim firmalarından alınmış kullanıcılar veri tabanı, veritabanı ve ağ kontrol, server işletim sistemi ve network cihazları Eğitim  Sertifikası ve an az bir kişinin serverde kullanılacak işletim sistemine ait sistem mühendisliği sertifikası olmalıdır. Bu kişilerin haricindeki ilgili sertifikalara sahip her bir çalışan sistem mühendisliği için %2 (toplam ağırlık % 6)” düzenlemesine yer verildiği, ancak her iki madde hükmünün çeliştiği, bu düzenlemelerin Hizmet Alımları İhaleleri Uygulama Yönetmeliğine aykırı olduğu, itirazen şikayet konusu işlemi tesis eden idarenin, çelişkili hükümler ile ihaleye katılımda öngörmüş olduğu şartın altında bir kriteri, fiyat dışı unsur olarak puanlamaya dahil ettiği, sistem mühendisi sayısının 1’den fazla olması işin icabından olmayıp, bünyesinde 1’den fazla sistem mühendisi bulunduran firma için % 6’lık haksız bir fiyat avantajının sağlanacağı, bu düzenlemelerin eşit muamele ve rekabet ilkelerine aykırı olduğu, ihale ilanının 5 inci maddesinde, “Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.” düzenlemesine yer verilmiş olduğu, aynı ilanın 5.2.4 maddesinde ise, “Firmanın hastanemizin bulunduğu coğrafi bölgede (Türkiye- 7 coğrafi bölge esası ile) kendisine ait yetkili servisi ve eğitim destek servisinin olması durumunda (SSK iş yeri belgesi ile belgelenecektir)” ifadesine yer verildiği, ancak, bakım, onarım gibi hizmetleri verecek teknik servisin sözleşmenin uygulanması aşamasında etkin olacağı, ayrıca teknik servise ilişkin olarak esas alınması gereken kriterin teknik servis hizmetlerinin etkin  ve hızla yürütülmesi olması gerekirken, idarece bu konuda belli bir coğrafi bölge tanımının yapılmasının mevzuata uygun olmadığı, iddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin ihale dokümanına yönelik iddialarına ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme ihale dokümanında yer alan düzenlemelerle sınırlı olarak aşağıda yapılmıştır:

 

            1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

             İşe ait teknik şartnamenin “Amaç ve kapsam”  1.1 maddesinde, daha iyi sağlık ve hizmeti üretebilmek için gerekli bilgi ve verilerin toplanması, kullanılması ve paylaşılabilmesi ve bilgi üretiminin standart yöntemlerle gerçekleştirilmesinin, üretilen bilgiden en üst düzeyde yararlanılmasını sağlayacağı, bu şartnamede, 200 personel ile hastanede kullanılacak Hastane Bilgi Yönetim Sistemi (HBYS), Veri Tabanı Yönetim Sistemi (VTYS) yazılımı, program geliştirme ve teknik özellikleri, adetleri teknik şartnamede bulunan donanım ve yazılımlarının sözleşme süresince bakım-teknik servis, destek ve eğitim hizmetlerinin gereklerinin belirtildiği hususuna yer verilmiştir.

 

             İşe ait ihale ilanının 4.3.1.b maddesinde, “istekli bünyesindeki eğitim verebilecek en az 40 (kırk) kişi eğitim verebilecek tıbbi sekreter bulunduracağı” hususuna yer verilmiş olup, aynı düzenlemeye, işe ait idari şartnamenin 7.3.2.b maddesinde, mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriterler arasında da yer verildiği anlaşılmıştır.

 

Diğer taraftan, anılan şartnamenin 7.3.ı maddesinde (Ek:
4 ), “İstekli firma, kurumumuzun isteyebileceği yazılım düzenlemelerini kısa sürede yerine getirebilecek, 7/24 esasına göre hizmet sunan kurumumuzda yazılım ve kullanıcı hatalarından kaynaklanan arızalara 7/24 saat esasına göre bakım ve teknik destek hizmeti sunacak organizasyon yapısına ve insan kaynağına sahip olmalıdır. HBYS kapsamında yazılım geliştirme ve destek hizmetleri bölümünde anahtar teknik personel olarak en az 10 adet bilgisayar mühendisi çalıştırıyor olmalı ve/veya elektronik mühendisi ve 10 adet bilgisayar programcısını ihale tarihinden önce çalıştırıyor olmalı ve teknik elemanların öz geçmişleri, kimlik bilgileri, deneyimlerini eğitimlerini ve SSK giriş belgelerini teklifinde sunmalıdır.” düzenlemesine yer verilmiş olup, aynı düzenlemeye, işe ait ihale ilanının 4.1.3.ı maddesinde de yer verilmiştir.

 

Ayrıca, ihale ilanının 4.3.2.l maddesinde, “istekli firma, bünyesinde önerdiği veri tabanı konusunda üretici firmadan alınmış sertifikalı en az 2 (iki) bilgisayar mühendisi bulundurmalı ve bu personellere ait diploma,sertifika ve SSK giriş belgelerinin aslı veya noter tasdikli suretlerini teklifinde sunmalıdır.” düzenlemesine yer verilmiş olup, aynı düzenlemeye, işe ait idari şartnamenin 7.3.2.l maddesinde mesleki ve teknik yeterlik kriterleri arasında yer verilmiştir.

   Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İsteklinin personel durumuna ilişkin belgeler” başlıklı 43 üncü maddesinde, “Hizmet alımı ihalelerinde idarece çalıştırılması öngörülen personelin nitelik ve sayısı ihale dokümanında belirtilir. Anahtar teknik personele ilişkin düzenleme dışında mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesine ilişkin olarak ihale dokümanında isteklinin personel çalıştırdığına dair belge veya personel çalıştıracağına dair taahhütname istenemez. 

            Asgari yeterlik kriteri olarak anahtar teknik personel öngörülmesi halinde, ilgili kişinin ihale konusu hizmetin uzmanı olması, ihale tarihinden önce işe alınmış ve ihale tarihi itibarıyla isteklinin bünyesinde bulunuyor olması şartlarının aranması zorunludur. İsteklinin bünyesinde bulunduğu hususu; ilgili adına prim ödendiğini veya ilgilinin işe alındığını gösteren sosyal güvenlik kurumu belgesi ile tevsik edilir. Bu niteliklere sahip gerçek kişi isteklilerden, şahıs şirketi ortaklarından, limited şirketlerde müdürlük görevini yürüten ortaklarından, anonim şirketlerin yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyeleri, murahhas müdür ve genel müdür ortaklarından, ortak girişimlerin ise gerçek kişi ortaklarından ve tüzel kişi ortaklarının yukarıda sayılan unvanları taşıyan gerçek kişi ortaklarından isteklinin bünyesinde çalıştığına dair belge aranmaz.

            Asgari yeterlik kriteri olarak öngörülen anahtar teknik personelin deneyim süresine ilişkin düzenleme yapılması durumunda idarece asgari deneyim süresi en fazla beş yıl olarak öngörülür. Bu durumda özel sektörde geçen deneyim süresi ilgili meslek odası üye kayıt süresini gösteren belgeyle, kamuda geçen deneyim süresi hizmet çizelgesi ve/veya meslek odası üye kayıt süresini gösteren belgeyle; anahtar teknik personel olarak öngörülen personelin ilgili mevzuatı gereği kaydolması gereken meslek odası bulunmaması halinde deneyim süresi mezuniyete ilişkin belge ile tevsik edilir.

            Anahtar teknik personel olarak gösterilen personel, aynı zamanda teknik personel olarak ihale konusu işte istihdam edilemez.

            İş ortaklıklarında, ortaklık oranına bakılmaksızın, pilot ve özel ortaklara ait anahtar teknik personelin tamamı değerlendirilir.

            Konsorsiyumlarda, koordinatör ortağa ve diğer ortaklara ait anahtar teknik personel işin uzmanlık gerektiren kısımları göz önünde bulundurularak, ayrı ayrı istenir ve değerlendirilir.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

          Diğer taraftan, Kamu İhale Genel Tebliğinde “Hizmet Alımı İhalelerinde Yeterliliğin Belirlenmesinde Diğer Hususlar” başlığı altında, “Asgari yeterlik kriteri olarak anahtar teknik personel öngörülmesi halinde, ilgili kişinin ihale konusu hizmetin uzmanı olması, ihale tarihinden önce işe alınmış ve ihale tarihi itibarıyla isteklinin bünyesinde bulunuyor olması şartlarının aranması zorunludur. İsteklinin bünyesinde bulunduğu hususu ilgili adına prim ödendiğini veya ilgilinin işe alındığını gösteren sosyal güvenlik kurumu belgesi ile tevsik edilecektir. Bu niteliklere sahip gerçek kişi isteklilerden, şahıs şirketi ortaklarından, limited şirketlerde müdürlük görevini yürüten ortaklarından, anonim şirketlerin yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyeleri, murahhas müdür ve genel müdür ortaklarından, ortak girişimlerin ise gerçek kişi ortaklarından ve tüzel kişi ortaklarının yukarıda sayılan unvanları taşıyan gerçek kişi ortaklarından isteklinin bünyesinde çalıştığına dair belge aranmayacaktır.

          Asgari yeterlik kriteri olarak öngörülen anahtar teknik personelin deneyim süresine ilişkin düzenleme yapılması durumunda idarece asgari deneyim süresi en fazla beş yıl olarak öngörülecektir. Bu durumda özel sektörde geçen deneyim süresi ilgili meslek odası üye kayıt süresini gösteren belgeyle, kamuda geçen deneyim süresi hizmet çizelgesi ve/veya meslek odası üye kayıt süresini gösteren belgeyle; anahtar teknik personel olarak öngörülen personelin ilgili mevzuatı gereği kaydolması gereken meslek odası bulunmaması halinde deneyim süresi mezuniyete ilişkin belge ile tevsik edilecektir. Anahtar teknik personel olarak gösterilen personel, ihale konusu işte teknik personel olarak görevlendirilemeyecektir.

          İstenecek anahtar teknik personel, ihale konusu iş ile ilgili olacak ve rekabeti engellemeyecek şekilde belirlenecektir.” açıklamalarına yer verilmiştir.

 

            Hizmet alımı ihalelerinde, ihaleye katılımda anahtar teknik personele ilişkin düzenleme dışında mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesine ilişkin olarak ihale dokümanında isteklinin personel çalıştırdığına dair belge veya personel çalıştıracağına dair taahhütname istenemeyecek olup, isteklinin bünyesinde bulunan anahtar teknik personele ilişkin düzenlemelere, mesleki ve teknik yeterlik kriteri olarak yer verilmesi mümkün bulunmaktadır.

 

Bununla birlikte, idarece bu personele ilişkin idari şartnamede öngörülen yeterlik kriterinin, rekabeti engellemeyecek şekilde belirlenmesi gerekmektedir. Ayrıca, 7 adet ihale dokümanı satın alınmış olmasına rağmen 1 isteklinin ihaleye teklif vermiş olduğu tespit edilmiştir.

 

Bu itibarla, ihale konusu işin niteliği ve kapsamı göz önünde bulundurulduğunda, idarece ihaleye katılımda yeterlik kriteri olarak öngörülen, “istekli bünyesindeki eğitim verebilecek en az 40 (kırk) kişi eğitim verebilecek tıbbi sekreter bulunduracağı” yönündeki düzenleme ile birlikte, anahtar teknik personele ilişkin idari şartnamenin 7.3.ı maddesinde yer alan düzenleme dışında, aynı şartnamenin 7.3.2.l maddesinde, “veri tabanı konusunda ‘üretici firmadan alınmış sertifikalı’ en az 2 (iki) bilgisayar mühendisi”nin isteklinin bünyesinde bulunmasının mesleki teknik yeterlik kriterleri arasında ihaleye katılımda aranmasının, rekabeti engelleyici nitelikte olduğu anlaşılmıştır.

 

            2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

İşe ait ihale ilanının 4.3.2.l maddesinde (Ek: 6), “istekli firma, bünyesinde önerdiği veri tabanı konusunda üretici firmadan alınmış sertifikalı en az 2 (iki) bilgisayar mühendisi bulundurmalı ve bu personellere ait diploma,sertifika ve SSK giriş belgelerinin aslı veya noter tasdikli suretlerini teklifinde sunmalıdır.” düzenlemesine yer verilmiş olup, aynı düzenlemeye, işe ait idari şartnamenin 7.3.2.l maddesinde mesleki ve teknik yeterlik kriterleri arasında yer verilmiştir.

 

İşe ait idari şartnamenin 7.3.ı maddesinde (Ek:
4 ), “İstekli firma, kurumumuzun isteyebileceği yazılım düzenlemelerini kısa sürede yerine getirebilecek, 7/24 esasına göre hizmet sunan kurumumuzda yazılım ve kullanıcı hatalarından kaynaklanan arızalara 7/24 saat esasına göre bakım ve teknik destek hizmeti sunacak organizasyon yapısına ve insan kaynağına sahip olmalıdır. HBYS kapsamında yazılım geliştirme ve destek hizmetleri bölümünde anahtar teknik personel olarak en az 10 adet bilgisayar mühendisi çalıştırıyor olmalı ve/veya elektronik mühendisi ve 10 adet bilgisayar programcısını ihale tarihinden önce çalıştırıyor olmalı ve teknik elemanların öz geçmişleri, kimlik bilgileri, deneyimlerini eğitimlerini ve SSK giriş belgelerini teklifinde sunmalıdır.” düzenlemesine yer verilmiş olup, aynı düzenlemeye, işe ait ihale ilanının 4.1.3.ı maddesinde de yer verilmiştir.

 

           Diğer taraftan, ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesine ilişkin olarak, işe ait ihale ilanının 5 inci maddesi (Ek: 6) ile idari şartnamenin 36 ncı maddesinde;  Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

      Teknik şartnameye uygunluğu uzmanlarca oluşturulan teknik heyetin belirleyeceği kriterlere bağlı olarak puanlanarak değerlendirilecektir.Değerlendirme fiyat/toplam puan oranına en düşük olan teklif ekonomik açıdan en avantajlı teklif sayılacaktır.
                                              Değerlendirme puanı * 100

      Toplam Puan =                ...........................................

                                              En yüksek ve en düşük değerlendirme puanların toplamı

                             En düşük teklif = fiyat / toplam puanı

        Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesinde kullanılacak fiyat dışı unsurlar aşağıdaki gibidir.

 

 

FİRMA TEKNİK AĞIRLIK HESAPLAMA TABLOSU 

 

 

MAKSİMUM AĞIRLIK

5.2.1

Firmanın Sağlık Bilişimi alanında Deneyimi En az 5 yılı doldurmuş olması durumunda,5 yıldan fazla her yıl için %1. Firma yaptığı hizmeti Hastanelerden alacağı belgeler ile kanıtlayacaktır.

%10

5.2.2

Firmada çalışmakta olan bilgisayar ve/veya elektronik mühendisi sayısı. 1 yıl ve üzeri çalışan her bir bilgisayar ve/veya elektronik mühendisi için %1. (Noter onaylı diploma örneği ve firma bünyesinde çalıştığını gösterir SSK onaylı belgeler)

%6

5.2.3

Firmada çalışmakta olan ve iki yıllık yüksekokulların Bilgisayar Programcılığı bölümünden mezun programcı sayısı. 1 yıl ve üzeri çalışan her bir programcı için % 1. (Noter onaylı diploma örneği ve firma bünyesinde çalıştığını gösterir SSK onaylı belgeler)

%10

5.2.4

Firmanın hastanemizin bulunduğu coğrafi bölgede (Türkiye- 7 coğrafi bölge esası ile) kendisine ait yetkili servisi ve eğitim destek servisinin olması durumunda (SSK iş yeri belgesi ile belgelenecektir)

%8

5.2.5

Firmanın HBYS´ni 300 ile 500 yataklı bir hastanede en az 1 sene çalıştırıyor olması durumunda her hastane için %1,5 ; 501 ve üzeri yataklı bir hastanede en az 1 sene çalıştırıyor olması durumunda her hastane için %3. bu hizmetin halen devam ettiği Hastanelerden alınacak belgelerle kanıtlanacaktır.

%18

5.2.6

Firmanın bir sağlık kuruluşunda en az 300 terminal lisanslı HBYS´ ni T.C Sağlık Bakanlığının en son yayınlanan Hastane Bilgi Sistemleri Alım Çerçeve İlkelerinde belirtilen modülleriyle kurarak en az 1 (bir)sene süre ile çalıştırmış olması ve bunu belgelendirmesi.her bir hastane için %3

%9

5.2.7

Firma bünyesinde çalıştırdığı elemanlarında en az birer kişinin, üretici firma veya yetkili eğitim firmalarından alınmış kullanıcılar Veri Tabanı, veritabanı ve ağ kontrol, server işletim sistemi ve Network cihazları Eğitim  Sertifikası ve en az bir kişinin server de kullanılacak işletim sistemine ait sistem mühendisliği sertifikası olmalıdır.Bu kişilerin haricindeki ilgili sertifikalara sahip her bir çalışan sistem mühendisliği için %2

%6

5.2.8

Firmanın dağıtık yapıda (en az bir semt polikliniği) sistem kurmuş ve çalıştırıyor olması, Hastanelerden alınacak belgelerle kanıtlanacaktır.her bir hastane projesi için %1.

%10

5.2.9

Firmanın a.döküman yönetimi, b.kalite yönetim, c.arşiv yönetimi ile entegre çalışan sistem kurmuş ve çalıştırıyor olması. Her biri %1. Hastanelerden alınacak belgelerle kanıtlanacaktır.

%3

5.2.10

Firmanın 3. parti ürün ve firmalar ile kurduğu entegrasyonları belgelemesi halinde her bir referans için %1. ( sıramatik, LCD poliklinik kapı bilgi panosu,Hasta Kart,Ses kayıt,Ses tanıma, Barkod, Randevu sistemi,yemekhane kart sistemi,personel devam takibi, v.b.) hastanelerden alınacak belgelerle kanıtlanacaktır.

%6

5.2.11

Firmanın en az 10 hastanede kendisine ait laboratuar bilgi yönetim sistemini çalıştırıyor olduğunu belgelemelidir.10´nun üzerinde her hastane referansı için %1

%6

5.2.12

Firmanın kullanmakta olduğu veritabanı yönetim sisteminde felaket durumu senaryosuna uygun olarak ana sunucudan farklı bir sunucuda da otomatik veri yedeklemesi projesi gerçekleştirmiş olması durumunda belgelediği her bir hastane için %2

%8

 

TOPLAM TEKNİK AĞIRLIK YÜZDESİ

%100

 

   Düzenlemesine yer verilmiştir.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Ekonomik açıdan en avantajlı teklif” başlıklı 69 uncu maddesinde, “Hizmet alımı ihalelerinde ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesinde en düşük fiyatın uygulanması esastır.

Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin sadece en düşük fiyat esasına göre belirlenmesinin mümkün olmadığı durumlarda idareler, ihale konusu hizmetin özelliklerini de dikkate alarak işletme ve bakım maliyeti, maliyet etkinliği, verimlilik, kalite ve teknik değer gibi fiyat dışı unsurları dikkate alarak ekonomik açıdan en avantajlı teklifi belirler.

İdareler ihale konusu hizmetin gereklerini de dikkate alarak yukarıda belirtilen unsurlardan başka unsurları da ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesinde dikkate alabilirler.

Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirleneceği ihalelerde, idari şartnamede fiyat dışı unsurların öncelikle parasal değerleri, bu mümkün değil ise nispi ağırlıkları belirlenir.”,

 

“Fiyat dışı unsurlar” başlıklı 70 inci maddesinde ise, “Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesinde dikkate alınacak fiyat dışı unsurların ağırlık katsayısı ihale konusu hizmetin niteliği dikkate alınarak idarelerce belirlenir ve idari şartnamede gösterilir. Ayrıca her bir fiyat dışı unsurun, toplam ağırlık oranı içindeki dağılımının idari şartnamede gösterilmesi zorunludur.

Yeterlik değerlendirmesinde öngörülen kriterler tekliflerin değerlendirmesinde fiyat dışı unsur olarak öngörülemez ve bu kriterler fiyat dışı unsur olarak kullanılamaz.” düzenlemelerine yer verilmiştir. Diğer taraftan, Kamu İhale Genel Tebliğinde de, anılan düzenlemelere paralel açıklamalara yer verilmiştir.

 

             Bu itibarla, ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesinde idarece fiyat dışı unsur öngörülmüşse, idare, ihale konusu hizmetin özelliklerini de dikkate alarak işletme ve bakım maliyeti, maliyet etkinliği, verimlilik, kalite ve teknik değer gibi fiyat dışı unsurları dikkate alarak ekonomik açıdan en avantajlı teklifi belirleyecek olup, idari şartnamede fiyat dışı unsurların öncelikle parasal değerleri, bu mümkün değil ise nispi ağırlıkları belirlenecek ve yeterlik değerlendirmesinde öngörülen kriterler tekliflerin değerlendirmesinde fiyat dışı unsur olarak öngörülemeyecek ve bu kriterler fiyat dışı unsur olarak kullanılamayacaktır.

 

          Diğer taraftan, 4734 sayılı Kanunun temel ilkeleri açısından, idarece öngörülecek fiyat dışı unsurların aynı zamanda ihalede rekabetin ihlal edilmesine yönelik olmaması da gerekmektedir.

 

Bu çerçevede, idarece öngörülen fiyat dışı unsurların yeterlik kriterlerine ilişkin olduğu, ayrıca, aynı fiyat dışı unsurlarda, “Firmanın hastanemizin bulunduğu coğrafi bölgede (Türkiye- 7 coğrafi bölge esası ile) kendisine ait yetkili servisi ve eğitim destek servisinin olması durumunda (SSK iş yeri belgesi ile belgelenecektir)”, “Firmanın HBYS´ni 300 ile 500 yataklı bir hastanede en az 1 sene çalıştırıyor olması durumunda her hastane için %1,5 ; 501 ve üzeri yataklı bir hastanede en az 1sene çalıştırıyor olması durumunda her hastane için %3. bu hizmetin halen devam ettiği Hastanelerden alınacak belgelerle kanıtlanacaktır.”, “Firmanın dağıtık yapıda (en az bir semt polikliniği) sistem kurmuş ve çalıştırıyor olması, Hastanelerden alınacak belgelerle kanıtlanacaktır.her bir hastane projesi için %1.”, “Firmanın en az 10 hastanede kendisine ait laboratuar bilgi yönetim sistemini çalıştırıyor olduğunu belgelemelidir.10´nun üzerinde her hastane referansı için %1”, “Firmanın a.döküman yönetimi, b.kalite yönetim, c.arşiv yönetimi ile entegre çalışan sistem kurmuş ve çalıştırıyor olması. Her biri %1. Hastanelerden alınacak belgelerle kanıtlanacaktır.”, “Firmanın bir sağlık kuruluşunda en az 300 terminal lisanslı HBYS´ ni T.C Sağlık Bakanlığının en son yayınlanan Hastane Bilgi Sistemleri Alım Çerçeve İlkelerinde belirtilen modülleriyle kurarak en az 1 (bir)sene süre ile çalıştırmış olması ve bunu belgelendirmesi.her bir hastane için %3” hususlarına yer verilerek, ihaleye katılımda daraltıcı nitelikte ve birçoğu zaten mesleki ve teknik yeterlik kriteri olan iş deneyim belgesi ile karşılanabilecek nitelikte düzenlemelerin fiyat dışı unsur olarak öngörüldüğü anlaşılmıştır.

 

Ayrıca, idari şartnamede fiyat dışı unsurların öncelikle parasal değerleri, bu mümkün değil ise nispi ağırlıkları belirlenmesi gerekirken, ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibinin, yukarıda yer verilen formülle belirleneceği hususuna yer verilmesi de düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil etmektedir.

 

B- Şikayete konu ihalede iddia konularıyla bağlantılı olarak yapılan inceleme sonucunda  aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1) İşe ait teknik şartnamenin 14.6 maddesinde, iş ortaklıklarında, pilot ortağın ihale dokümanındaki kalite ve standarda ilişkin belgeleri sunmasının yeterli olduğu, aynı şartnamenin 14.10 maddesinde ise, ISO-EN 9001-2000 kalite güvence sistem belgesi, TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi ile TS 12498 no’lu belgeye ilişkin olarak, iş ortaklıklarında en az bir ortağın bu belgeleri sağlaması gerektiği hususuna yer verilmiştir.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Kalite ve standart ile kapasiteye ilişkin belgeler” başlıklı 45 inci maddesinin son fıkrasında, “İş ortaklıklarında, pilot veya diğer  ortaklardan birinin  ihale dokümanındaki kalite veya standarda ilişkin belgeleri sunması yeterlidir. İhale dokümanında konsorsiyumların ihaleye teklif vermesinin öngörülmesi halinde, uzmanlık gerektiren her iş kısmı için istenen kalite ve standart belgeleri dokümanda belirtilir ve konsorsiyum olarak katılan isteklilerin ortakları teklif verdikleri kısım için istenen belgeleri sunarlar.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

           Bu itibarla, iş ortaklıklarında, pilot veya diğer  ortaklardan birinin  ihale dokümanındaki kalite veya standarda ilişkin belgeleri sunması yeterli iken, işe ait teknik şartnamede, aynı şartnamenin 14.10 maddesi ile çelişkili biçimde, iş ortaklıklarında pilot ortağın ihale dokümanındaki kalite ve standarda ilişkin belgeleri sunmasının yeterli olduğu yönündeki düzenlemeye yer verilmesinin, anılan mevzuat hükümlerine aykırı olduğu anlaşılmıştır.

 

           2) İdari şartnamenin 7.3.3.g maddesinde, isteklilerin teknik şartnameye maddelerin sıralanışına göre tek tek açıklamalı cevap verecekleri ve bu teknik şartnameye cevap yazısının ihale komisyonuna sunulacağı, 7.3.3.h bendinde ise, teknik şartnameye uygunluk yazısı sunmayan isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılacağı, “teknik şartnameye uyuyoruz” tarzında belgelerin kabul edilmeyeceği, hususlarına yer verilmiştir.

           4734 sayılı Kanunun 12 nci maddesinde, “İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin her türlü özelliğini belirten idari ve teknik şartnamelerin idarelerce hazırlanması esastır. Ancak, mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin özelliği nedeniyle idarelerce hazırlanmasının mümkün olmadığının ihale yetkilisi tarafından onaylanması kaydıyla, teknik şartnameler bu Kanun hükümlerine göre hazırlattırılabilir.

 İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin teknik kriterlerine ihale dokümanının bir parçası olan teknik şartnamelerde yer verilir. Belirlenecek teknik kriterler, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olacak, rekabeti engelleyici hususlar içermeyecek ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlayacaktır.” hükmüne yer verilmiştir.

 

           İsteklilerin teknik şartnameye uygunluğunun, işin yürütülmesi aşamasında sözleşmenin uygulanması ile muayene ve kabule ilişkin mevzuat çerçevesinde yürütülmesi gereken işlemlere ilişkin olduğu, diğer taraftan, ihaleye katılımda aranması gereken hususun ise, ihale dökümanında mevzuata uygun olarak öngörülen yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığıdır.

 

          Diğer taraftan, idarece ihale dökümanında öngörülen teknik şartnameye uygunluğa ilişkin sunulan belgelerde eksiklik bulunması durumunda, bu isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasının söz konusu olabilecek olup, bu durum, teknik şartnameye göre işi daha önce zaten yürütmekte olan istekliler lehine rekabeti bozucu ve haksız rekabet yaratıcı nitelikte sonuçlar doğuracaktır.

 

Bu itibarla, idari şartnamenin 7.3.3.g maddesindeki, isteklilerin teknik şartnameye maddelerin sıralanışına göre tek tek açıklamalı cevap verecekleri ve bu teknik şartnameye cevap yazısının ihale komisyonuna sunulacağı, 7.3.3.h bendindeki, teknik şartnameye uygunluk yazısı sunmayan isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılacağı, “teknik şartnameye uyuyoruz” tarzında belgelerin kabul edilmeyeceği, yönündeki düzenlemelerin, düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte mevzuat hükümlerine aykırı olduğu anlaşılmıştır.

 

             3) İşe ait teknik şartnamenin 2.2.2 maddesinde, çalıştırılacak 200 tıbbi sekreter dışında, tüm özlük hakları ve maaşları yüklenici firmaya ait olmak koşuluyla, tüm donanımların bakımlarını yapacak 4 teknik eleman, yazılım ve programdan sorumlu 2 süpervisör konumundaki eleman ve tüm personellerin, 200 tıbbi sekreterin özlük işlemleri ile ilgilenecek 1 elemanın büroda bulundurulmasının taahhüt edilmesinin istendiği, ayrıca, bu taahhüt belgesinin muayene ve kabul komisyonuna sunulmasının zorunlu olduğu, bu şekilde çalışacak elemanların tamamen yüklenici firmaya ait olduğu hususuna yer verilmiştir.

 

           Diğer taraftan, işe ait idari şartnamenin 2 nci maddesinde ve teknik şartnamenin 1 inci maddesinde, işin 200 kişi ile yürütüleceği açıkça ifade edilmiştir.

 

           Bu itibarla, idari şartnamenin 2 nci ve teknik şartnamenin 1 inci maddesi uyarınca ihale konusu işte, 200 personel çalıştırılması öngörülmesine karşılık, bu personel dışında, ihale konusu işe ilişkin olarak, tüm donanımların bakımlarını yapacak 4 teknik eleman, yazılım ve programdan sorumlu 2 süpervisör konumundaki eleman ve tüm personellerin, 200 tıbbi sekreterin özlük işlemleri ile ilgilenecek 1 elemanın büroda bulundurulmasının istenmesi ve bu personelin de ihale konusu işte ayrı bir maliyet unsuru teşkil etmesine karşılık, ilaveten çalıştırılacak bu personelin özlük hakları ve maaşlarının yüklenici firmaya ait olacağı  dikkate alındığında, söz konusu düzenlemelerin istekliler açısından gerçekçi bir maliyet hesabı yapılması açısından tereddüt yaratıcı nitelikte ve düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte mevzuat hükümlerine aykırı olduğu anlaşılmıştır.

 

             4) İşe ait teknik şartnamesinin 2.1.14 maddesinde “isteklinin ISO 900X Kalite güvence sitemine sahip olması tercih nedeni olmalıdır” hususuna yer verilmiştir.

 

 Söz konusu düzenlemenin Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Kalite ve standart ile kapasiteye ilişkin belgeler” başlıklı 43 üncü maddesinde “İdare, ihale konusu hizmet alımının niteliğini göz önünde bulundurarak ihale dokümanında; kalite yönetim sistem belgesi, çevre yönetim sistem belgesi, personel belgelendirilmesi, hizmet yeri yeterlilik belgesi ile deney-analiz-kalibrasyon laboratuvarlarının ve muayene kuruluşlarının kalite yeterliliğine ilişkin düzenleme yapabilir...” hükmüne aykırı olarak düzenlenerek, bu belgenin adının açık ve anlaşılır bir şekilde ifade edilmediği, ayrıca, söz konusu belgenin nasıl ve ne şekilde tercih sebebi yapılacağı hususunun da açık bir şekilde düzenlenmediği anlaşılmıştır.

 

             Açıklanan nedenlerle;

 

 İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

4734 sayılı Kanunun 60 ncı maddesinde, idare görevlilerin ceza sorumluluğu düzenlenmiş olup, aynı Kanun maddesinin son fıkrasında, anılan Kanunun 5 inci maddesinde belirtilen ilkelere aykırı olarak ihale yapanlar hakkında bu maddede belirtilen müeyyidelerin uygulanacağı hükme bağlanmıştır.

 

Kararda yer verilen aykırılıklar, 4734 sayılı Kanunun “Temel İlkeler” başlıklı 5 inci maddesinde belirtilen idarece sağlanması gereken Kanunun temel ilkelerini ihlal edici niteliktedir.

 

Bu itibarla, 4734 sayılı Kanunun 60 ncı maddesi hükmü uyarınca Kararda yer verilen mevzuata aykırılıkların değerlendirilmek ve bu aykırılıkların gerçekleşmesinde sorumluluğu olanlar hakkında gerekiyorsa inceleme ve/veya soruşturma başlatılmak üzere Sağlık  Bakanlığına bildirilmesi gerekmektedir.

 

            Açıklanan nedenlerle, Kararda, yukarıda belirtilen hususun da yer almasının gerektiği “Ek Gerekçe” görüşü ile Karara katılıyorum.

 

 

                                                                                       Hakan GÜNAL

                                                                   Kurul Üyesi

 

EK GEREKÇE

           

            Kararda mevzuata aykırı olduğu belirtilen ihale işlemlerinin değerlendirilmek ve bu aykırılığın gerçekleşmesinde sorumluluğu olanlar hakkında gerekiyorsa inceleme ve/veya soruşturma başlatılmak üzere konunun Sağlık Bakanlığına da bildirilmesi gerektiği yönündeki düşüncemle çoğunluk kararına katılıyorum.

 

 

 

 

                                                                                                                   Adem KAMALI

                                                                                                                      Kurul Üyesi 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul