• Karar No: 2007/UH.Z-2402
  • Toplantı No: 2007/040
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 16.07.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/040
Gündem No :71
Karar Tarihi:16.07.2007
Karar No :2007/UH.Z-2402
Şikayetçi:
 Merdan Sağlık Hizm. B.İşlem Otom. Gıda Temz. Turz. San. Dış Tic. A.Ş., Pik Dökümcüler Sanayi Sitesi A4 Blok No:4 İkitelli Küçükçekmece/İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 İskenderun Devlet Hastanesi, Dumlupınar Mahallesi 264 Sokak No:1 31200 İskenderun/HATAY
Başvuru tarih ve sayısı:
 11.06.2007 / 16770
Başvuruya konu ihale:
 2007/36293 İhale Kayıt Numaralı “HBYS Programı Bakım-Geliştirme, Donanım Destek, Donanım Bakım-Teknik Servis ve Eğitim Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

10.07.2007 tarih ve 08.12.87.G015/2007-38E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            İskenderun Devlet Hastanesi’nce 28.05.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “HBYS Programı Bakım-Geliştirme, Donanım Destek, Donanım Bakım-Teknik Servis ve Eğitim Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Merdan Sağlık Hizm. B.İşlem Otom. Gıda Temz. Turz. San. Dış Tic. A.Ş.’nin 17.05.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 28.05.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  11.06.2007 tarih ve 16770 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 11.06.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden; İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemler 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi ikinci fıkrasının (b) bendi uyarınca düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte olduğundan, ihale kararının ve ihale işlemlerinin iptaline, mevzuata aykırı olduğu belirtilen ihale işlemlerinin değerlendirilmek ve sorumluluğu olanlar hakkında gerekiyorsa inceleme ve/veya soruşturma başlatılmak üzere konunun Sağlık  Bakanlığına bildirilmesine, karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;
1 ) İdari şartnamenin 7.3.2.b, 7.3.2.ı, teknik şartnamenin 2.3.14 maddelerinin, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin isteklinin personel durumuna ilişkin belgeleri ile ilgili düzenlemelerine aykırı olduğu,
2 ) Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 70 inci maddesinde, yeterlik değerlendirmesinde öngörülen kriterlerin fiyat dışı unsuru olarak öngörülemeyeceği belirtilmiş olmasına rağmen, idarece bu düzenlemeye aykırı olarak fiyat dışı unsurlara yer verildiği,
3 ) Kamu İhale Genel Tebliği uyarınca, idarelerin kendi hizmet binalarında gerçekleştirilen işlerde ve işin niteliği gereği hizmet yeri yeterlik belgesinin istenemeyeceği durumlarda, bu belgenin istenmeyeceği belirtilmiş olmasına rağmen, idari şartnamenin 7.3.3.e maddesinde bu belgenin istendiği,
4 ) İdari şartnamenin 7.3.3.g ve 7.3.3.h bentlerinin birleşmesi gerektiği, çünkü 7.3.3.h bendinde sadece bir kural hatırlatması olduğu, bir belge istenilmediği ve (g) bendi ile ilişkili olduğu,
5 ) Kamu İhale Genel tebliği uyarınca idari şartnamede belirtilen bedeller brüt olduğu belirtilmemiş ise de, bu bedellerin brüt olarak kabul edileceği hususuna yer verildiği, idari şartnamedeki 52,00 YTL net ödenecek gibi anlaşıldığı, bu hususla ilgili zeyilname düzenlenmesi gerektiği, 6) Her ne kadar idari şartnamenin 2.c. maddesinde 200 personel çalıştırılacağı belirtilmişse de, teknik şartnamenin 2.2.2 maddesinde, maaşları yüklenici firmaya ait olmak üzere, 4 teknik eleman, 3 süpervizör ve 1 sekreter çalıştırılacağının hükme bağlandığı, bu elemanların, 200 kişi dışında ayrıca bir maliyet oluşturacağı, idari şartnamede çalıştırılacak personel sayısının açıkça  208 olduğunun belirtilmesi gerektiği, tekliflerin verilmesinde ve değerlendirilmesinde tereddüt oluşacağı, 7) Firma teknik ağırlık hesaplama tablosunun 36.2.4 maddesinde, Akdeniz Bölgesinde firmamızın yetkili servisinin ve eğitim destek servisinin olmasının puana tabi olacağının belirtildiği, bu düzenlemenin firmalar arasında haksız rekabete yol açtığı, 8) Teknik şartnamenin 2.1.13 maddesinde, “Uygulama yazılımının üzerinde çalıştığı VTYS yazılımını kurum adına lisanslandırmalı ve lisans bedelleri satıcı tarafından karşılanmış olmalıdır”, aynı şartnamenin 2.1.12 maddesinde ise, “satıcı ve alıcı en geç uygulama yazılımının sisteme yüklenilmesiyle birlikte lisanslama işlemlerini tamamlamış olmalı ve bu durum 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserlerini Koruma Kanununda belirtilen yasal gereklere uygun olarak belgelendirilmelidir.” düzenlemesine yer verildiği, bu düzenlemenin emsal Kurul kararlarında iptal nedeni sayıldığı, 5846 sayılı Kanunda, eser üzerindeki maddi hakların düzenlendiği, bu Kanunun 48 inci maddesinde, kullanım hakkına olanak sağlandığı, anılan Kanun uyarınca, fikir ve sanat eserleri hukuku alanında bir mali hakkın kullanılmasının devrini, bunun şartlarını, hakkın kapsamını, sınırlarını, tarafların hak ve borçları ile süreyi içeren bir sözleşme olan lisans sözleşmesinin yazılı olması ve lisans konularının teker teker sayılarak gösterilmesi gerektiği, ihale konusu işin bir kiralama işi olduğu, yazılım sahibi firma tarafından kullanım hakkının devredilmesinin mümkün bulunduğu, ancak bunun için  sözleşmede lisans konularının teker teker sayılarak gösterilmesi gerektiği,  teknik şartnamenin 2.1.13 maddesindeki düzenleme dikkate alındığında, ihale konusu işin nasıl bir kiralama işi olduğunun anlaşılamadığı, iş kiralama işi olduğundan kurum adına lisanslandırma yapılmasının istenmesinin mevzuata aykırı olduğu, 9) Teknik şartnamenin 5.9. maddesinde, satıcının teklif ettiği personelin alıcının onayından sora işe alınmalı hususuna yer verildiği, bu düzenlemenin İş Kanununun 2 nci maddesine aykırı olduğu, işe alma ve işten çıkartma yetkisinin kamu kurum ve kuruluşlarında olamayacağı, 10) İşe ait teknik şartnamenin 14.6 maddesinde, iş ortaklıklarında, pilot ortağın ihale dokümanındaki kalite ve standarda ilişkin belgeleri sunmasının yeterli olduğu, aynı şartnamenin 14.10 maddesinde ise, ISO-EN 9001-2000 kalite güvence sistem belgesi, TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi ile TS 12498 no’lu belgeye ilişkin olarak, iş ortaklıklarında en az bir ortağın bu belgeleri sağlaması gerektiği hususuna yer verildiği, bu düzenlemelerin birbiriyle çeliştiği, 11) Teknik şartnamenin 2.4.1 maddesinde, “Hizmet alımı görüşmeleri sonuçlanıp, ilgili firmaya tebliğ edilmesinden başlayarak firma kurumun mevcut sisteminin aksaksız çalışması için HBYS ve VTYS’ni 15 takvim günü içerisinde işletmeye alacağı” hususuna yer verildiği,  ancak sürenin, görüşmelerin sonuçlanıp ilgili firmaya tebliğ edilmesiyle değil, “sözleşmeden itibaren ilgili firmanın mevcut dataları programa aktarma işleminin tamamlanması ve bunun da Muayene Komisyonu tarafından denetlenip onay verildikten sonra 15 takvim günü içerisinde” veya “sözleşmenin imzalanmasından başlayarak 15 takvim günü içerisinde” başlaması gerektiği, aksi halde, görüşmelerin sonuçlandırılıp ilgili firmaya tebliği ifadesinin net bilgi içermediği, firmaların sağlıklı bir şekilde sistemlerini kurmaya başlaması için mevcut dataları aktardıktan sonra programını 15 gün içerisinde devreye almasının daha uygun olacağı,
iddialarına yer verilmiştir.

 

            Başvuru konusu ihaleye ilişkin olarak, Kuruma yapılan bir başka itirazen şikayet başvurusu sonucunda Kurulun 16.07.2007 tarih ve 2007/UH.Z-2401 sayılı Kararıyla “İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline”, karar verildiği anlaşılmıştır. Bu nedenle, başvuru konusu ihaleye ilişkin olarak yeniden karar verilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

            Açıklanan nedenlerle,

 

            Başvuru konusu ihalenin, Kurulun 16.07.2007 tarih ve 2007/UH.Z-2401 sayılı Kararıyla iptal edildiği anlaşıldığından yeniden karar verilmesine yer olmadığında,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

              4734 sayılı Kanunun 60 ncı maddesinde, idare görevlilerin ceza sorumluluğu düzenlenmiş olup, aynı Kanun maddesinin son fıkrasında, anılan Kanunun 5 inci maddesinde belirtilen ilkelere aykırı olarak ihale yapanlar hakkında bu maddede belirtilen müeyyidelerin uygulanacağı hükme bağlanmıştır.

 

Kararda yer verilen aykırılıklar, 4734 sayılı Kanunun “Temel İlkeler” başlıklı 5 inci maddesinde belirtilen idarece sağlanması gereken Kanunun temel ilkelerini ihlal edici niteliktedir.

 

Bu itibarla, 4734 sayılı Kanunun 60 ncı maddesi hükmü uyarınca Kararda yer verilen mevzuata aykırılıkların değerlendirilmek ve bu aykırılıkların gerçekleşmesinde sorumluluğu olanlar hakkında gerekiyorsa inceleme ve/veya soruşturma başlatılmak üzere Sağlık  Bakanlığına bildirilmesi gerekmektedir.

 

            Açıklanan nedenlerle, Kararda, yukarıda belirtilen hususun da yer almasının gerektiği “Ek Gerekçe” görüşü ile Karara katılıyorum.

 

 

                                                                                        Hakan GÜNAL

                                                                   Kurul Üyesi

 

EK GEREKÇE

           

            Kararda mevzuata aykırı olduğu belirtilen ihale işlemlerinin değerlendirilmek ve bu aykırılığın gerçekleşmesinde sorumluluğu olanlar hakkında gerekiyorsa inceleme ve/veya soruşturma başlatılmak üzere konunun Sağlık Bakanlığına da bildirilmesi gerektiği yönündeki düşüncemle çoğunluk kararına katılıyorum.

 

 

 

 

                                                                                                                   Adem KAMALI

                                                                                                                      Kurul Üyesi 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul