• Karar No: 2007/UH.Z-2403
  • Toplantı No: 2007/040
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 16.07.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/040
Gündem No :72
Karar Tarihi:16.07.2007
Karar No :2007/UH.Z-2403
Şikayetçi:
 Çözüm Bilgisayar Tic. ve San. Ltd. Şti. Vekili, Av.Pınar Uslu, ODTÜ Teknokent Silikon Binası Kat.1 Nk 14/1 ODTÜ Yerleşkesi/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Antakya Doğum ve Çocuk Bakımevi Baştabipliği, Şirince Mah. Dabbahhane Sok 31060 HATAY
Başvuru tarih ve sayısı:
 05.06.2007 / 16299
Başvuruya konu ihale:
 2007/47296 İhale Kayıt Numaralı “Hastane Bilgi Yönetim Sistemi Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

12.07.2007 tarih ve 08.12.53.0141/2007-39E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

Antakya Doğum ve Çocuk Bakımevi Baştabipliği’nce 01.06.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Hastane Bilgi Yönetim Sistemi Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Av.Pınar Uslu, Çözüm Bilgisayar Tic. ve San. Ltd. Şti. Vekili’nin 14.05.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 28.05.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 05.06.2007 tarih ve 16299 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 05.06.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemler 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi ikinci fıkrasının (b) bendi uyarınca düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte olduğundan, ihale kararının ve ihale işlemlerinin iptaline,

 

Mevzuata aykırı olduğu belirtilen ihale işlemlerinin değerlendirilmek ve bu aykırılığın gerçekleşmesinde sorumluluğu olanlar hakkında gerekiyorsa inceleme ve/veya soruşturma başlatılmak üzere konunun Sağlık  Bakanlığına bildirilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri ile ihale dosyası incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1) Teknik Şartname 4 üncü maddesinde " İstekli bünyesindeki eğitim verebilecek en az 20 kişi Eğitimci Tıbbi sekreter bulunduracaktır..."

 

2) Teknik Şartnamenin 2.3.14 maddesi ve Diğer Hususlar 4.maddesinde "Firma bünyesinde önerdiği veri tabanı konusunda üretici firmadan alınmış sertifikalı en az 2(iki) bilgisayar mühendisi bulundurmalı ve bu personellere ait diploma, sertifika ve SSK işe giriş belgelerinin aslı veya noter tasdikli suretlerini teklifinde sunmalıdır."

 

3) İhale İlan metninin 5.2,4.maddesinde "Firmanın hastanemizin bulunduğu coğrafi bölgede (Türkiye - coğrafi bölge esası ile) kendisine ait yetkili servisi ve eğitim destek servisinin olması durumunda (SSK iş yeri belgesi ile belgelenecektir.) Oran %8 "

 

4) .İlan metninin 5 inci maddesinde yer alan puanlama kriterlerinin 7. maddesinde "Firma bünyesinde, üretici firma veya yetkili eğitim firmalarından alınmış kutlamalar Veri Tabanı, veri tabanı ve ağ kontrol, server işletim sistemi ve Network cihazları Eğitim sertifikası ve en az bir kişinin server da kullanılacak işletim sistemine ait sistem mühendisliği sertifikası olmalıdır. Bu kişilerin haricindeki ilgili sertifikalar sahip her bir çalışan sistem mühendisliği için % 2.( toplam ağırlık % 6 olarak belirtilmiştir.)”´

 

5) Teknik Şartnamenin 2.3.14 maddesi ve Diğer Hususlar 4.maddesinde "Firma bünyesinde önerdiği veri tabanı konusunda üretici firmadan alınmış sertifikalı en az 2(iki) bilgisayar mühendisi bulundurmalı ve bu personellere ait diploma, sertifika ve SSK işe giriş belgelerinin aslı veya noter tasdikli suretlerini teklifinde sunmalıdır."

 

6) İlan metni madde 5´te yer alan puanlama kriterlerinin 8. maddesinde "Firmanın dağıtık yapıda(en az bir semt polikliniği) sistem kurmuş ve çalıştırıyor olması, Hastanelerden alınacak belgelerle kanıtlanacaktır. Her bir hastane projesi için % 1 (1 puan). Maksimum Ağırlık % 10 (10 Puan)”

 

7) İlan metni madde 5´te yer alan puanlama kriterlerinin 9. maddesinde "Firmanın a.doküman yönetimi, b.kalite yönetimi, c. arşiv yönetimi ile entegre çalışan sistem kurmuş ve çalıştırıyor olması. Her biri % 1. (1Puan)"

 

Düzenlemelerinin 4734 sayılı Kanun ve ilgili mevzuata aykırı olduğu, idialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

 

İşe ait teknik şartnamenin 1 inci maddesinde, “amaç ve kapsam” hususuna yer verilerek, daha iyi sağlık ve hizmeti üretebilmek için gerekli bilgi ve verilerin toplanması, kullanılması ve paylaşılabilmesi ve bilgi üretiminin standart yöntemlerle gerçekleştirilmesi, üretilen bilgiden en üst düzeyde yararlanılmasını sağlayacağı, bu şartnamede, 46 personel ile hastanede kullanılacak Hastane Bilgi Yönetim Sistemi (HBYS), Veri Tabanı Yönetim Sistemi (VTYS) yazılımı, program geliştirme ve teknik özellikleri, adetleri teknik şartnamede bulunan donanım ve yazılımlarının sözleşme süresince, bakım-teknik servis, destek ve eğitim hizmetlerinin gereklerinin belirtildiği hususuna yer verilmiştir.

 

Yine teknik şartnamenin “Diğer Hususlar” başlıklı bölümünün 2 nci maddesinde " İstekli bünyesindeki eğitim verebilecek en az 20 kişi Eğitimci Tıbbi sekreter bulunduracaktır. Bu elemanları çalıştırdığına dair muayene komisyonuna sunulmak üzere taahhütname vermelidir" hususuna yer verilmiş olup, aynı düzenlemeye, işe ait ihale ilanında ve idari şartnamede mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler arasında yer verilmediği anlaşılmıştır.

 

4734 sayılı Kanunun “İhaleye Katılımda Yeterlik Kuralları” başlıklı 10 uncu maddesinde, isteklinin ekonomik ve malî yeterliği ile mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesi için istenecek belgeler saymak suretiyle belirlenmiştir.

 

4734 sayılı Kanunun “İhale ve Ön Yeterlik Dokümanının İçeriği ve İdari Şartnamede Yer Alması Zorunlu Hususlar”ı düzenleyen 27 nci maddesinde; ihale dokümanında, isteklilere talimatları da içeren idari şartnameler ile yaptırılacak işin projesini de kapsayan teknik şartnameler, sözleşme tasarısı ve gerekli diğer belge ve bilgilerin bulunacağı,

 

Aynı maddenin (e) bendinde; isteklilerde aranılan şartlar, belgeler ve yeterlik kriterlerinin, işin idari şartnamelerinde belirtilmesinin zorunlu olduğu,

 

Düzenlenmiştir.

 

Ayrıca, “İhale İlânlarında Bulunması Zorunlu Hususlar” başlıklı 24 üncü maddesinde; ihaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterlerin, ihale ilânlarında belirtilmesinin zorunlu olduğu, hüküm altına alınmıştır.

 

Durum böyle iken, istekli bünyesindeki eğitim verebilecek en az 20 kişi Eğitimci Tıbbi sekreter bulundurma şartının sadece işin teknik şartnamesinde yer verildiği yukarıda yer alan Kanun hükümlerine aykırı olarak işe ait ihale ilanında ve idare şartnamende yer verilmediği anlaşılmıştır.

 

Kaldı ki, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İsteklinin personel durumuna ilişkin belgeler” başlıklı 43 üncü maddesinde, “Hizmet alımı ihalelerinde idarece çalıştırılması öngörülen personelin nitelik ve sayısı ihale dokümanında belirtilir. Anahtar teknik personele ilişkin düzenleme dışında mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesine ilişkin olarak ihale dokümanında isteklinin personel çalıştırdığına dair belge veya personel çalıştıracağına dair taahhütname istenemez. 

Asgari yeterlik kriteri olarak anahtar teknik personel öngörülmesi halinde, ilgili kişinin ihale konusu hizmetin uzmanı olması, ihale tarihinden önce işe alınmış ve ihale tarihi itibarıyla isteklinin bünyesinde bulunuyor olması şartlarının aranması zorunludur. İsteklinin bünyesinde bulunduğu hususu; ilgili adına prim ödendiğini veya ilgilinin işe alındığını gösteren sosyal güvenlik kurumu belgesi ile tevsik edilir. Bu niteliklere sahip gerçek kişi isteklilerden, şahıs şirketi ortaklarından, limited şirketlerde müdürlük görevini yürüten ortaklarından, anonim şirketlerin yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyeleri, murahhas müdür ve genel müdür ortaklarından, ortak girişimlerin ise gerçek kişi ortaklarından ve tüzel kişi ortaklarının yukarıda sayılan unvanları taşıyan gerçek kişi ortaklarından isteklinin bünyesinde çalıştığına dair belge aranmaz.

Asgari yeterlik kriteri olarak öngörülen anahtar teknik personelin deneyim süresine ilişkin düzenleme yapılması durumunda idarece asgari deneyim süresi en fazla beş yıl olarak öngörülür. Bu durumda özel sektörde geçen deneyim süresi ilgili meslek odası üye kayıt süresini gösteren belgeyle, kamuda geçen deneyim süresi hizmet çizelgesi ve/veya meslek odası üye kayıt süresini gösteren belgeyle; anahtar teknik personel olarak öngörülen personelin ilgili mevzuatı gereği kaydolması gereken meslek odası bulunmaması halinde deneyim süresi mezuniyete ilişkin belge ile tevsik edilir.

Anahtar teknik personel olarak gösterilen personel, aynı zamanda teknik personel olarak ihale konusu işte istihdam edilemez...” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

Diğer taraftan, Kamu İhale Genel Tebliğinde “Hizmet Alımı İhalelerinde Yeterliliğin Belirlenmesinde Diğer Hususlar” başlığı altında, “Asgari yeterlik kriteri olarak anahtar teknik personel öngörülmesi halinde, ilgili kişinin ihale konusu hizmetin uzmanı olması, ihale tarihinden önce işe alınmış ve ihale tarihi itibarıyla isteklinin bünyesinde bulunuyor olması şartlarının aranması zorunludur. İsteklinin bünyesinde bulunduğu hususu ilgili adına prim ödendiğini veya ilgilinin işe alındığını gösteren sosyal güvenlik kurumu belgesi ile tevsik edilecektir. Bu niteliklere sahip gerçek kişi isteklilerden, şahıs şirketi ortaklarından, limited şirketlerde müdürlük görevini yürüten ortaklarından, anonim şirketlerin yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyeleri, murahhas müdür ve genel müdür ortaklarından, ortak girişimlerin ise gerçek kişi ortaklarından ve tüzel kişi ortaklarının yukarıda sayılan unvanları taşıyan gerçek kişi ortaklarından isteklinin bünyesinde çalıştığına dair belge aranmayacaktır.

Asgari yeterlik kriteri olarak öngörülen anahtar teknik personelin deneyim süresine ilişkin düzenleme yapılması durumunda idarece asgari deneyim süresi en fazla beş yıl olarak öngörülecektir. Bu durumda özel sektörde geçen deneyim süresi ilgili meslek odası üye kayıt süresini gösteren belgeyle, kamuda geçen deneyim süresi hizmet çizelgesi ve/veya meslek odası üye kayıt süresini gösteren belgeyle; anahtar teknik personel olarak öngörülen personelin ilgili mevzuatı gereği kaydolması gereken meslek odası bulunmaması halinde deneyim süresi mezuniyete ilişkin belge ile tevsik edilecektir. Anahtar teknik personel olarak gösterilen personel, ihale konusu işte teknik personel olarak görevlendirilemeyecektir.

İstenecek anahtar teknik personel, ihale konusu iş ile ilgili olacak ve rekabeti engellemeyecek şekilde belirlenecektir.” açıklamalarına yer verilmiştir.

 

Yukarıda yer alan mevzuat hükümleri uyarınca, hizmet alımı ihalelerinde, ihaleye katılımda anahtar teknik personele ilişkin düzenleme dışında mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesine ilişkin olarak ihale dokümanında isteklinin personel çalıştırdığına dair belge veya personel çalıştıracağına dair taahhütname istenemeyecek olup, isteklinin bünyesinde bulunan anahtar teknik personele ilişkin düzenlemelere, mesleki ve teknik yeterlik kriteri olarak yer verilmesi mümkün bulunmaktadır.

 

Bu itibarla, idare tarafından isteklinin bünyesinde eğitim verebilecek en az 20 kişi Eğitimci Tıbbi sekreter bulundurduğuna ilişkin olarak muayene komisyonuna sunulmak üzere taahhütname verme şartının getirilmesi mevzuata aykırıdır. 

 

Tüm bunlara ilaveten, idarece bu personele ilişkin öngörülen yeterlik kriterinin, rekabeti engellemeyecek şekilde belirlenmesi gerekmektedir. Bu nedenle, yukarıda belirtilen ihale konusu işin niteliği ve kapsamı ile 5 adet ihale dokümanı satın alınmış olmasına rağmen 3 isteklinin ihaleye teklif vermiş olduğu ve bu üç istekliden sadece ikisinin yeterli olduğu dikkate alındığında, idarece ihaleye katılımda yeterlik kriteri olarak öngörülen, “" İstekli bünyesindeki eğitim verebilecek en az 20 kişi Eğitimci Tıbbi sekreter bulunduracaktır. Bu elemanları çalıştırdığına dair muayene komisyonuna sunulmak üzere taahhütname vermelidir"” yönündeki düzenlemenin anılan mevzuat hükümlerine aykırı olduğu anlaşılmıştır.

 

2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

 

İşe ait ihale ilanında ve idari şartnamede isteklinin personel durumuna ilişkin belgelere yer verilmediği ve yeterlilik kriteri olarak belirlenmediği anlaşılmıştır

 

Ancak, İhale konusu işe ait teknik şartnamesinin;

 

2.1.4 maddesi “Her bir aşama için öngörülen adam-ay bilgisi ile teknik eleman isimleri ve unvanları da teklifte yer almalıdır. Firma teklifinde aşağıdaki bilgileri de vermelidir:

Firmada çalışan toplam yazılım/donanım mühendisi, tekniker, teknisyen veya diğer teknik personel ve eğitmen sayıları.

Bu projede çalışacak elemanların özgeçmişleri, kimlik bilgileri ve konuları ile ilgili deneyimleri ve eğitimleri.

Halen bakım ve destek verdiği cihaz ve/veya yazılım sayısı hakkında detay bilgi”

 

2.2.2 maddesinde, “…çalıştırılacağı 46 tıbbi sekreter dışında, tüm özlük hakları ve maaşları yüklenici firmaya ait olmak koşuluyla, tüm donanımların bakımlarını yapacak 2 teknik eleman, yazılım ve programdan sorumlu 1 süpervisör konumundaki eleman ve tüm personellerin, 46 tıbbi sekreterin özlük işlemleri ile ilgilenecek 1 elemanın büroda bulundurulmasının taahhüt edilmesinin istendiği, ayrıca, bu taahhüt belgesinin muayene ve kabul komisyonuna sunulmasının zorunlu olduğu, bu şekilde çalışacak elemanların tamamen yüklenici firmaya aittir”

 

2.3.2 maddesi, “Firma, kurumumuzun isteyebileceği yazılım düzenlemelerini kısa sürede yerine getirebilecek, 7/24 esasına göre hizmet sunan kurumumuzda yazılım ve kullanıcı hatalarından kaynaklanan arızalara 7/24 saat esasına göre bakım ve teknik destek hizmeti sunacak organizasyon yapısına ve insan kaynağına sahip olmalıdır. HBYS kapsamında yazılım geliştirme ve destek hizmetleri bölümünde anahtar teknik personel olarak en az 10 adet bilgisayar mühendisi çalıştırıyor olmalı ve/veya elektronik mühendisi ve 10 adet bilgisayar programcısı çalıştırıyor olmalı ve teknik elemanların öz geçmişleri, kimlik bilgileri, deneyimlerini eğitimlerini ve SSK giriş belgelerini teklifinde sunmalıdır.

 

2.3.5 maddesi “Firma bünyesinde çalıştırdığı elemanlarından en az birer kişinin, yetkili firmalardan alınmış kullanacağı ağ kontrol server işletim sistemine ve network cihazları üreticisinden eğitim sertifikası olmalıdır.  

 

“Diğer Hususlar” başlıklı bölümünün 2 nci maddesinde " İstekli bünyesindeki eğitim verebilecek en az 20 kişi Eğitimci Tıbbi sekreter bulunduracaktır. Bu elemanları çalıştırdığına dair muayene komisyonuna sunulmak üzere taahhütname vermelidir"

 

“Diğer Hususlar” başlıklı bölümünün 4 üncü maddesi “Firma, bünyesinde önerdiği veri tabanı konusunda üretici firmadan alınmış sertifikalı en az 2 (iki) bilgisayar mühendisi bulundurmalı ve bu personellere ait diploma,sertifika ve SSK giriş belgelerinin aslı veya noter tasdikli suretlerini teklifinde sunmalıdır.

 

“Diğer Hususlar” başlıklı bölümünün 8 inci maddesinde “istekli bünyesinde anahtar teknik personel olarak en az 10 (on) Bilgisayar Mühendisi veya Elektrik/Elektronik Mühendisi ve 10 adet bilgisayar programcısı ihale tarihinden önce bulunduracaktır. Çalıştırdığı bu kişilere ait diploma ve bu kişilere ait SSK işe giriş bildirgelerinin aslı veya noter örnekli suretini muayene komisyonuna sunacaktır.”

 

Şeklinde düzenlenmiştir.

 

4734 sayılı Kanunun “İhaleye Katılımda Yeterlik Kuralları” başlıklı 10 uncu maddesinde, isteklinin ekonomik ve mali yeterliği ile mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesi için istenecek belgeler saymak suretiyle belirlenmiştir.

 

4734 sayılı Kanunun “İhale ve Ön Yeterlik Dokümanının İçeriği ve İdari Şartnamede Yer Alması Zorunlu Hususlar”ı düzenleyen 27 nci maddesinde; ihale dokümanında, isteklilere talimatları da içeren idari şartnameler ile yaptırılacak işin projesini de kapsayan teknik şartnameler, sözleşme tasarısı ve gerekli diğer belge ve bilgilerin bulunacağı,

 

Aynı maddenin (e) bendinde; isteklilerde aranılan şartlar, belgeler ve yeterlik kriterlerinin, işin idari şartnamelerinde belirtilmesinin zorunlu olduğu,

 

Düzenlenmiştir.

 

Ayrıca, “İhale İlânlarında Bulunması Zorunlu Hususlar” başlıklı 24 üncü maddesinde; ihaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterlerin, ihale ilânlarında belirtilmesinin zorunlu olduğu, hüküm altına alınmıştır.

 

Durum böyle iken, isteklinin personel durumuna ilişkin belgelere sadece işin teknik şartnamesinde yer verildiği yukarıda yer alan Kanun hükümlerine aykırı olarak işe ait ihale ilanında ve idari şartnamede yer verilmediği anlaşılmıştır.

 

Ayrıca, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İsteklinin personel durumuna ilişkin belgeler” başlıklı 43 üncü maddesinde, “Hizmet alımı ihalelerinde idarece çalıştırılması öngörülen personelin nitelik ve sayısı ihale dokümanında belirtilir. Anahtar teknik personele ilişkin düzenleme dışında mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesine ilişkin olarak ihale dokümanında isteklinin personel çalıştırdığına dair belge veya personel çalıştıracağına dair taahhütname istenemez. 

Asgari yeterlik kriteri olarak anahtar teknik personel öngörülmesi halinde, ilgili kişinin ihale konusu hizmetin uzmanı olması, ihale tarihinden önce işe alınmış ve ihale tarihi itibarıyla isteklinin bünyesinde bulunuyor olması şartlarının aranması zorunludur. İsteklinin bünyesinde bulunduğu hususu; ilgili adına prim ödendiğini veya ilgilinin işe alındığını gösteren sosyal güvenlik kurumu belgesi ile tevsik edilir. Bu niteliklere sahip gerçek kişi isteklilerden, şahıs şirketi ortaklarından, limited şirketlerde müdürlük görevini yürüten ortaklarından, anonim şirketlerin yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyeleri, murahhas müdür ve genel müdür ortaklarından, ortak girişimlerin ise gerçek kişi ortaklarından ve tüzel kişi ortaklarının yukarıda sayılan unvanları taşıyan gerçek kişi ortaklarından isteklinin bünyesinde çalıştığına dair belge aranmaz.

Asgari yeterlik kriteri olarak öngörülen anahtar teknik personelin deneyim süresine ilişkin düzenleme yapılması durumunda idarece asgari deneyim süresi en fazla beş yıl olarak öngörülür. Bu durumda özel sektörde geçen deneyim süresi ilgili meslek odası üye kayıt süresini gösteren belgeyle, kamuda geçen deneyim süresi hizmet çizelgesi ve/veya meslek odası üye kayıt süresini gösteren belgeyle; anahtar teknik personel olarak öngörülen personelin ilgili mevzuatı gereği kaydolması gereken meslek odası bulunmaması halinde deneyim süresi mezuniyete ilişkin belge ile tevsik edilir.

Anahtar teknik personel olarak gösterilen personel, aynı zamanda teknik personel olarak ihale konusu işte istihdam edilemez.

İş ortaklıklarında, ortaklık oranına bakılmaksızın, pilot ve özel ortaklara ait anahtar teknik personelin tamamı değerlendirilir.

Konsorsiyumlarda, koordinatör ortağa ve diğer ortaklara ait anahtar teknik personel işin uzmanlık gerektiren kısımları göz önünde bulundurularak, ayrı ayrı istenir ve değerlendirilir.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

Diğer taraftan, Kamu İhale Genel Tebliğinde “Hizmet Alımı İhalelerinde Yeterliliğin Belirlenmesinde Diğer Hususlar” başlığı altında, “Asgari yeterlik kriteri olarak anahtar teknik personel öngörülmesi halinde, ilgili kişinin ihale konusu hizmetin uzmanı olması, ihale tarihinden önce işe alınmış ve ihale tarihi itibarıyla isteklinin bünyesinde bulunuyor olması şartlarının aranması zorunludur. İsteklinin bünyesinde bulunduğu hususu ilgili adına prim ödendiğini veya ilgilinin işe alındığını gösteren sosyal güvenlik kurumu belgesi ile tevsik edilecektir. Bu niteliklere sahip gerçek kişi isteklilerden, şahıs şirketi ortaklarından, limited şirketlerde müdürlük görevini yürüten ortaklarından, anonim şirketlerin yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyeleri, murahhas müdür ve genel müdür ortaklarından, ortak girişimlerin ise gerçek kişi ortaklarından ve tüzel kişi ortaklarının yukarıda sayılan unvanları taşıyan gerçek kişi ortaklarından isteklinin bünyesinde çalıştığına dair belge aranmayacaktır.

            Asgari yeterlik kriteri olarak öngörülen anahtar teknik personelin deneyim süresine ilişkin düzenleme yapılması durumunda idarece asgari deneyim süresi en fazla beş yıl olarak öngörülecektir. Bu durumda özel sektörde geçen deneyim süresi ilgili meslek odası üye kayıt süresini gösteren belgeyle, kamuda geçen deneyim süresi hizmet çizelgesi ve/veya meslek odası üye kayıt süresini gösteren belgeyle; anahtar teknik personel olarak öngörülen personelin ilgili mevzuatı gereği kaydolması gereken meslek odası bulunmaması halinde deneyim süresi mezuniyete ilişkin belge ile tevsik edilecektir. Anahtar teknik personel olarak gösterilen personel, ihale konusu işte teknik personel olarak görevlendirilemeyecektir.

İstenecek anahtar teknik personel, ihale konusu iş ile ilgili olacak ve rekabeti engellemeyecek şekilde belirlenecektir.” açıklamalarına yer verilmiştir.

 

Yukarıda yer alan mevzuat hükümleri uyarınca, hizmet alımı ihalelerinde, idarece çalıştırılması öngörülen personelin nitelik ve sayısı ihale dokümanında belirtilecek ve  ihaleye katılımda anahtar teknik personele ilişkin düzenleme dışında mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesine ilişkin olarak ihale dokümanında isteklinin personel çalıştırdığına dair belge veya personel çalıştıracağına dair taahhütname istenemeyecek olup, isteklinin bünyesinde bulunan anahtar teknik personele ilişkin düzenlemelere, mesleki ve teknik yeterlik kriteri olarak yer verilmesi mümkün bulunmaktadır.

 

Tüm bunlara ilaveten, 4734 sayılı Kanunun 12 nci maddesinde, “… İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin teknik kriterlerine ihale dokümanının bir parçası olan teknik şartnamelerde yer verilir. Belirlenecek teknik kriterler, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olacak, rekabeti engelleyici hususlar içermeyecek ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlayacaktır.” hükmüne yer verilmiştir.

 

Sonuç olarak; idare tarafından hazırlanan teknik şartnamede isteklinin personel durumuna ilişkin yapılan 7 farklı düzenlemenin yer aldığı, söz konusu düzenlemelerden istenilen gerek anahtar teknik personelin, gerekse işin yürütülmesi aşamasında çalışacak personelin  özelliklerinin ve sayılarının tam net anlaşılır olmadığı, teknik şartnamede yapılan söz konusu düzenlemelerden de ihaleye katılacak isteklileri tereddüde düşürecek, 4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin rekabet ilkesine ve anılan kanunun 12 nci maddesine düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte aykırı olduğu anlaşılmıştır.

 

3) Başvuru sahibinin 3,4,5 ve 6 ncı iddialarına ilişkin olarak;

 

Şikayete konu ihalede; ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesine ilişkin olarak, işe ait ihale ilanının 5 inci maddesi ile idari şartnamenin 36 ncı maddesinde; 5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

Teknik şartnameye uygunluğu uzmanlarca oluşturulan teknik heyetin belirleyeceği kriterlere bağlı olarak puanlanarak değerlendirilecektir. Değerlendirmede fiyat / toplam puan oranına göre en düşük olan teklif ekonomik açıdan en avantajlı teklif sayılacaktır.

Değerlendirme puanı * 100
Toplam Puan = --------------------------------------------
En yüksek ve en düşük değerlendirme puanları toplamı

En düşük teklif = Fiyat / toplam puanı

Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesinde kullanılacak fiyat dışı unsurlar aşağıdaki gibidir:

Firma Teknik Ağırlık Hesaplama Tablosu

1.Firmanın Sağlık Bilişimi alanında Deneyimi. En az 5 yılı doldurmuş olması durumunda, 5 yıldan fazla her yıl için Firma yaptığı hizmeti Hastanelerden alacağı belgeler ile kanıtlayacaktır.Maksimum Ağırlık %10 (10 Puan)

2.Firmada çalışmakta olan bilgisayar ve/veya elektronik mühendisi sayısı. 1 yıl ve üzeri çalışan her bir bilgisayar ve/veya elektronik mühendisi için % 1.(1 Puan) (Noter onaylı diploma örneği ve firma bünyesinde çalıştığını gösterir SSK onaylı belgeler), Maksimum Ağırlık % 6 (6 Puan)

3.Firmada çalışmakta olan ve iki yıllık yüksekokulların Bilgisayar Programcılığı bölümünden mezun olan programcı sayısı.1 yıl ve üzeri çalışan her bir programcı için % 1.(1 Puan) (Noter onaylı diploma örneği ve firma bünyesinde çalıştığını gösterir SSK onaylı belgeler),Maksimum Ağırlık %10 (10 Puan)

4.Firmanın hastanemizin bulunduğu coğrafi bölgede ( Türkiye - 7 coğrafi bölge esası ile) kendisine ait yetkili servisi ve eğitim destek servisinin olması durumunda (SSK iş yeri açılma belgesi ile belgelenecektir). Maksimum Ağırlık % 8 (8 Puan)

5.Firmanın HBYS´ni 300 ile 500 yataklı bir hastanede en az 1 sene çalıştırıyor olması durumunda her hastane için % 1,5(1,5 Puan); 501 ve üzeri yataklı bir hastanede en az 1 sene çalıştırıyor olması durumunda her hastane için %3(3 Puan). Bu hizmetin halen devam ettiği Hastanelerden alınacak belgelerle kanıtlanacaktır. Maksimum Ağırlık %18 (18 Puan)

6.Firmanın bir sağlık kuruluşunda en az 300 Terminal lisanslı HBYS´ ni T.C Sağlık Bakanlığının en son yayınlanan Hastane Bilgi Sistemleri Alımı Çerçeve İlkelerinde belirtilen modülleriyle kurarak en az 1 (bir) sene süre ile çalıştırmış olması ve bunu belgelendirmesi. Her bir hastane için %3 (3 Puan) Maksimum Ağırlık % 9 (9 Puan)

7.Firma bünyesinde çalıştırdığı elemanlarından en az birer kişinin,üretici firma veya yetkili eğitim firmalarından alınmış kullanacağı Veri Tabanı , veritabanı ve ağ kontrol , Server İşletim Sistemi ve Network cihazları Eğitim Sertifikası ve en az bir kişinin server da kullanılacak işletim sistemine ait sistem mühendisliği sertifikası olmalıdır. Bu kişilerin haricindeki ilgili sertifikalara sahip her bir çalışan sistem mühendisi için % 2 (2 Puan)Maksimum Ağırlık % 6 (6 Puan)

8.Firmanın dağıtık yapıda (en az bir semt polikliniği) sistem kurmuş ve çalıştırıyor olması, Hastanelerden alınacak belgelerle kanıtlanacaktır. Her bir hastane projesi için % 1. (1 Puan) Maksimum Ağırlık %10 (10 Puan)

9.Firmanın a. doküman yönetimi, b. kalite yönetimi, c. arşiv yönetimi ile entegre çalışan sistem kurmuş ve çalıştırıyor olması. Her biri % 1. (1 Puan) Hastanelerden alınacak belgelerle kanıtlanacaktır.Maksimum Ağırlık % 3 (3 Puan)

10.Firmanın 3.parti ürün ve firmalar ile kurduğu entegrasyonları belgelemesi halinde her bir referans için %1.(1 Puan) (sıramatik, LCD poliklinik kapı bilgi panosu, Hasta Kart, Ses kayıt, Ses Tanıma, Barkod, randevu sistemi, yemekhane kart sistemi, personel devam takip, vb.) Hastanelerden alınacak belgelerle kanıtlanacaktır. Maksimum Ağırlık % 6 (6 Puan)

11.Firmanın en az 10 hastanede kendisine ait laboratuar bilgi yönetim sistemini çalıştırıyor olduğunu belgelemelidir. 10´un üzerinde her bir hastane referansı için % 1(1 Puan) Maksimum Ağırlık % 6(6 Puan)12.Firmanın kullanmakta olduğu veritabanı yönetim sisteminde felaket durumu senaryosuna uygun olarak ana sunucudan farklı bir sunucuda da otomatik veri yedeklemesi projesi gerçekleştirmiş olması durumunda her bir hastane için % 2 (2 Puan) Maksimum Ağırlık %8 (8 Puan)

Toplam Teknik Ağırlık Yüzdesi % 100 (100 Puan)” şeklinde düzenlenmiştir.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Ekonomik açıdan en avantajlı teklif” başlıklı 69 uncu maddesinde, “Hizmet alımı ihalelerinde ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesinde en düşük fiyatın uygulanması esastır.

Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin sadece en düşük fiyat esasına göre belirlenmesinin mümkün olmadığı durumlarda idareler, ihale konusu hizmetin özelliklerini de dikkate alarak işletme ve bakım maliyeti, maliyet etkinliği, verimlilik, kalite ve teknik değer gibi fiyat dışı unsurları dikkate alarak ekonomik açıdan en avantajlı teklifi belirler.

İdareler ihale konusu hizmetin gereklerini de dikkate alarak yukarıda belirtilen unsurlardan başka unsurları da ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesinde dikkate alabilirler.

Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirleneceği ihalelerde, idari şartnamede fiyat dışı unsurların öncelikle parasal değerleri, bu mümkün değil ise nispi ağırlıkları belirlenir.”, “Fiyat dışı unsurlar” başlıklı 70 inci maddesinde ise, “Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesinde dikkate alınacak fiyat dışı unsurların ağırlık katsayısı ihale konusu hizmetin niteliği dikkate alınarak idarelerce belirlenir ve idari şartnamede gösterilir. Ayrıca her bir fiyat dışı unsurun, toplam ağırlık oranı içindeki dağılımının idari şartnamede gösterilmesi zorunludur.

Yeterlik değerlendirmesinde öngörülen kriterler tekliflerin değerlendirmesinde fiyat dışı unsur olarak öngörülemez ve bu kriterler fiyat dışı unsur olarak kullanılamaz.” düzenlemelerine yer verilmiştir. Diğer taraftan, Kamu İhale Genel Tebliğinde de, anılan düzenlemelere paralel açıklamalara yer verilmiştir.

 

Bu itibarla, ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesinde idarece fiyat dışı unsur öngörülmüşse, idare, ihale konusu hizmetin özelliklerini de dikkate alarak işletme ve bakım maliyeti, maliyet etkinliği, verimlilik, kalite ve teknik değer gibi fiyat dışı unsurları dikkate alarak ekonomik açıdan en avantajlı teklifi belirleyecek olup, idari şartnamede fiyat dışı unsurların öncelikle parasal değerleri, bu mümkün değil ise nispi ağırlıkları belirlenecek ve yeterlik değerlendirmesinde öngörülen kriterler tekliflerin değerlendirmesinde fiyat dışı unsur olarak öngörülemeyecek ve bu kriterler fiyat dışı unsur olarak kullanılamayacaktır.

Diğer taraftan, 4734 sayılı Kanunun temel ilkeleri açısından, idarece öngörülecek fiyat dışı unsurların aynı zamanda ihalede rekabetin ihlal edilmesine yönelik olmaması da gerekmektedir.

Bu çerçevede, idarece öngörülen fiyat dışı unsurların yeterlik kriterlerine ilişkin olduğu, ayrıca, aynı fiyat dışı unsurlarda, “Firmanın hastanemizin bulunduğu coğrafi bölgede (Türkiye- 7 coğrafi bölge esası ile) kendisine ait yetkili servisi ve eğitim destek servisinin olması durumunda (SSK iş yeri belgesi ile belgelenecektir)”, “Firmanın HBYS´ni 300 ile 500 yataklı bir hastanede en az 1 sene çalıştırıyor olması durumunda her hastane için %1,5 ; 501 ve üzeri yataklı bir hastanede en az 1sene çalıştırıyor olması durumunda her hastane için %3. bu hizmetin halen devam ettiği Hastanelerden alınacak belgelerle kanıtlanacaktır.”, “Firmanın dağıtık yapıda (en az bir semt polikliniği) sistem kurmuş ve çalıştırıyor olması, Hastanelerden alınacak belgelerle kanıtlanacaktır.her bir hastane projesi için %1.”, “Firmanın en az 10 hastanede kendisine ait laboratuar bilgi yönetim sistemini çalıştırıyor olduğunu belgelemelidir.10´nun üzerinde her hastane referansı için %1”, “Firmanın a.döküman yönetimi, b.kalite yönetim, c.arşiv yönetimi ile entegre çalışan sistem kurmuş ve çalıştırıyor olması. Her biri %1. Hastanelerden alınacak belgelerle kanıtlanacaktır.”, “Firmanın bir sağlık kuruluşunda en az 300 terminal lisanslı HBYS´ ni T.C Sağlık Bakanlığının en son yayınlanan Hastane Bilgi Sistemleri Alım Çerçeve İlkelerinde belirtilen modülleriyle kurarak en az 1 (bir)sene süre ile çalıştırmış olması ve bunu belgelendirmesi.her bir hastane için %3” hususlarına yer verilerek, ihaleye katılımda daraltıcı nitelikte ve birçoğu zaten mesleki ve teknik yeterlik kriteri olan iş deneyim belgesi ile karşılanabilecek nitelikte düzenlemelerin fiyat dışı unsur olarak öngörüldüğü anlaşılmıştır.

 

Ayrıca, idari şartnamede fiyat dışı unsurların öncelikle parasal değerleri, bu mümkün değil ise nispi ağırlıkları belirlenmesi gerekirken, ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibinin, yukarıda yer verilen formülle belirleneceği hususuna yer verilmesi de düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil etmektedir.

 

B- Şikayete konu ihalede iddia konularıyla bağlantılı olarak yapılan inceleme aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1) İşe ait teknik şartnamenin 2.2.2 maddesinde, çalıştırılacak 46 tıbbi sekreter dışında, tüm özlük hakları ve maaşları yüklenici firmaya ait olmak koşuluyla, tüm donanımların bakımlarını yapacak 2 teknik eleman, yazılım ve programdan sorumlu 1 süpervisör konumundaki eleman ve tüm personellerin, 46 tıbbi sekreterin özlük işlemleri ile ilgilenecek 1 elemanın büroda bulundurulmasının taahhüt edilmesinin istendiği, ayrıca, bu taahhüt belgesinin muayene ve kabul komisyonuna sunulmasının zorunlu olduğu, bu şekilde çalışacak elemanların tamamen yüklenici firmaya ait olduğu hususuna yer verildiği, anlaşılmıştır.

 

Diğer taraftan, işe ait idari şartnamenin 2 nci maddesinde ve teknik şartnamenin 1 inci maddesinde, işin 46 kişi ile yürütüleceği açıkça ifade edilmiştir.

 

Bu itibarla, idari şartnamenin 2 nci ve teknik şartnamenin 1 inci maddesi uyarınca ihale konusu işte, 46 personel çalıştırılması öngörülmesine karşılık, bu personel dışında, ihale konusu işe ilişkin olarak, tüm donanımların bakımlarını yapacak 2 teknik eleman, yazılım ve programdan sorumlu 1 süpervisör konumundaki eleman ve tüm personellerin, 46 tıbbi sekreterin özlük işlemleri ile ilgilenecek 1 elemanın büroda bulundurulmasının istenmesi ve bu personelin de ihale konusu işte ayrı bir maliyet unsuru teşkil etmesine karşılık, ilaveten çalıştırılacak bu personelin özlük hakları ve maaşları yüklenici firmaya ait olduğu  dikkate alındığında, söz konusu düzenlemelerin sağlıklı bir maliyet hesabı yapılması açısından tereddüt yaratıcı nitelikte ve mevzuat hükümlerine düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte aykırıdır.

 

2) İdari şartnamenin 7.3.2.d maddesinde, isteklilerin teknik şartnameye maddelerin sıralanışına göre tek tek açıklamalı cevap verecekleri ve bu teknik şartnameye cevap yazısının ihale komisyonuna sunulacağı, teknik şartnameye uygunluk yazısı sunmayan isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılacağı, “teknik şartnameye uyuyoruz” tarzında belgelerin kabul edilmeyeceği, hususlarına yer verilmiştir.

 

4734 sayılı Kanunun 12 nci maddesinde, “İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin her türlü özelliğini belirten idari ve teknik şartnamelerin idarelerce hazırlanması esastır. Ancak, mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin özelliği nedeniyle idarelerce hazırlanmasının mümkün olmadığının ihale yetkilisi tarafından onaylanması kaydıyla, teknik şartnameler bu Kanun hükümlerine göre hazırlattırılabilir.

İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin teknik kriterlerine ihale dokümanının bir parçası olan teknik şartnamelerde yer verilir. Belirlenecek teknik kriterler, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olacak, rekabeti engelleyici hususlar içermeyecek ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlayacaktır.” hükmüne yer verilmiştir.

 

İsteklilerin teknik şartnameye uygunluğu, işin yürütülmesi aşamasında sözleşmenin uygulanması ile muayene ve kabule ilişkin mevzuat çerçevesinde yürütülmesi gereken işlemlere ilişkin olduğu, diğer taraftan, ihaleye katılımda istekliler açısından o işin gereği gibi yürütülüp yürütülemeyeceği hususunun değerlendirilmesinde aranması gereken hususun ise, gerekli yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığı olduğu, ayrıca, teknik şartnameye uygunluğuna ilişkin sunulan belgelerde eksiklik bulunması durumunda, bu isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasının söz konusu olabileceği, diğer taraftan, teknik şartnameye uygunluğa ilişkin belge sunulması istendiğinde, işi daha önceden zaten yürütmüş olan istekliler lehine rekabeti bozucu ve haksız rekabet yaratıcı nitelikte sonuçlar doğabileceğinden, idari şartnamenin 7.3.2.d maddesindeki, isteklilerin teknik şartnameye maddelerin sıralanışına göre tek tek açıklamalı cevap verecekleri ve bu teknik şartnameye cevap yazısının ihale komisyonuna sunulacağı, teknik şartnameye uygunluk yazısı sunmayan isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılacağı, “teknik şartnameye uyuyoruz” tarzında belgelerin kabul edilmeyeceği, yönündeki düzenlemelerin, düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte mevzuat hükümlerine aykırı olduğu anlaşılmıştır..

 

3) İhale konusu işe ait teknik şartnamesinin 2.1.14 maddesi “isteklinin ISO 900X Kalite güvence sitemine sahip olması tercih nedeni olmalıdır” şeklinde düzenlenmiştir(EK:6.2)..

 

Söz konusu düzenlemenin Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Kalite ve standart ile kapasiteye ilişkin belgeler” başlıklı 43 üncü maddesinde “İdare, ihale konusu hizmet alımının niteliğini göz önünde bulundurarak ihale dokümanında; kalite yönetim sistem belgesi, çevre yönetim sistem belgesi, personel belgelendirilmesi, hizmet yeri yeterlilik belgesi ile deney-analiz-kalibrasyon laboratuvarlarının ve muayene kuruluşlarının kalite yeterliliğine ilişkin düzenleme yapabilir...” hükmüne aykırı olarak kalite güvence sitemi belgesinin , ihale konusu hizmet alımının niteliğini göz önünde bulundurulmadan hazırlandığı anlaşılmamıştır. Ayrıca, söz konusu belgenin nasıl ve ne şekilde tercih sebebi yapılacağı anlaşılamamıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Esasta
   Oybirliği gerekçede oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

4734 sayılı Kanunun 60 ncı maddesinde, idare görevlilerin ceza sorumluluğu düzenlenmiş olup, aynı Kanun maddesinin son fıkrasında, anılan Kanunun 5 inci maddesinde belirtilen ilkelere aykırı olarak ihale yapanlar hakkında bu maddede belirtilen müeyyidelerin uygulanacağı hükme bağlanmıştır.

 

Kararda yer verilen aykırılıklar, 4734 sayılı Kanunun “Temel İlkeler” başlıklı 5 inci maddesinde belirtilen idarece sağlanması gereken Kanunun temel ilkelerini ihlal edici niteliktedir.

 

Bu itibarla, 4734 sayılı Kanunun 60 ncı maddesi hükmü uyarınca Kararda yer verilen mevzuata aykırılıkların değerlendirilmek ve bu aykırılıkların gerçekleşmesinde sorumluluğu olanlar hakkında gerekiyorsa inceleme ve/veya soruşturma başlatılmak üzere Sağlık  Bakanlığına bildirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, yukarıda belirtilen hususun Kararda yer alması gerektiği “Ek Gerekçe” si ile Karara katılıyorum

 

 

Hakan GÜNAL

Kurul Üyesi

 

 

EK GEREKÇE

           

            Kararda mevzuata aykırı olduğu belirtilen ihale işlemlerinin değerlendirilmek ve bu aykırılığın gerçekleşmesinde sorumluluğu olanlar hakkında gerekiyorsa inceleme ve/veya soruşturma başlatılmak üzere konunun Sağlık Bakanlığına da bildirilmesi gerektiği yönündeki düşüncemle çoğunluk kararına katılıyorum.

 

 

 

 

                                                                                                                   Adem KAMALI

                                                                                                                      Kurul Üyesi 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul