• Karar No: 2007/UH.Z-2404
  • Toplantı No: 2007/040
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 16.07.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/040
Gündem No :73
Karar Tarihi:16.07.2007
Karar No :2007/UH.Z-2404
Şikayetçi:
 İrtem Temizlik Hizm. ve Otom. San. Tic. Ltd. Şti., Salihpaşa Cad. Kaan İşmerkezi Kat.2 Nu:28 Gaziosmanpaşa / İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Zeytinburnu Belediye Başkanlığı, Telsiz Mahallesi 71 Sok. Nu:5 Zeytinburnu / İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 25.06.2007 / 18314
Başvuruya konu ihale:
 2007/34755 İhale Kayıt Numaralı “Zeytinburnu Dahilinde Çöplerin Toplanması, Nakli, Sokakların Süpürülmesi ve Yıkanması 2. Bölge Hizmet İşi “ İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

08.07.2007 tarih ve 08.13.68.0163/2007-46E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Zeytinburnu Belediyesi’nce 09.05.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Zeytinburnu Dahilinde Çöplerin Toplanması, Nakli, Sokakların Süpürülmesi ve Yıkanması 2. Bölge Hizmet İşi“ ihalesine ilişkin olarak İrtem Temizlik Hizm. ve Otom. San. Tic. Ltd. Şti.’nin 04.06.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 06.06.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  25.06.2007 tarih ve 18314 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 25.06.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1)İhale üzerinde bırakılan isteklinin idari şartname gereğince makine ekipman için sunması gereken belgeleri sunmadığı halde değerlendirme dışı bırakılmadığı,

 

2) İhale üzerinde bırakılan istekliye ait teklifin aşırı düşük olmasına rağmen sorgulanmamasının mevzuata aykırı olduğu,

 

3) Söz konusu ihalede ihale yetkilisi Temizlik İşleri Müdürü iken görevlendirme yaptığı komisyon başkanının hiyerarşik olarak üst konumundaki “Başkan Yardımcısı” olduğu, bu durumun idare hukukunun genel ilkeleri ve işleyişe uygun olmadığı, 

 

iddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak yapılan incelemede;

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 44 üncü maddesinde; “İdare, ihale konusu hizmetin yapılabilmesi için gerekli gördüğü tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman ile ilgili bilgi ve belgeleri isteyebilir ve bunlara ait asgari yeterlik kriterleri öngörebilir.

 

Makine, tesis ve ekipman için kendi malı olma şartının aranmaması esastır.

 

Ancak isteklinin kendi malı olan  makine, tesis ve ekipman; fatura ya da demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ile veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile tevsik edilir. Taahhüt edilerek temin edilecek ekipman için ise, noter onaylı taahhütname sunulması gerekir...” hükmü yer almaktadır.

 

            Şikayet konusu ihaleye ait idari şartnamenin 2 nci maddesinde ihale konusu işin 45.120 ton çöplerin toplanması,nakli, cadde ve sokakların 8 saat boyunca, el ve makine ile süpürülmesi, yıkanması,” hizmeti olduğu, işin yapılacağı yerin Zeytinburnu Belediyesi sınırları içinde 2 bölge Mahalleleri, (merkezefendi, seyitnizam, telsiz, beştelsiz, yenidoğan, gökalp, kazlıçeşme, maltepe) olduğu anlaşılmıştır.

 

Söz konusu ihaleye katılabilmek için istenen makine, tesis ve diğer ekipmana ilişkin belgelerin belirtildiği idari şartnamenin 7.3.3 üncü maddesinde; “ Makine ve diğer ekipmana ilişkin belgeler:İsteklinin kendi malı olan tesis,makine,techizat ve diğer ekipman fatura,demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı veya yeminli müşavir raporu yada serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile tevsik edilir.Taahhüt edilerek temin edilecek tesis ,makina, teçhizat ve diğer ekipman için ise,noter onaylı taahhütnamenin verilmesi gerekir. 12  adet 13m3 kapasiteli çöp kamyonu- Kendi malı veya kiralık, .4 adet 1.5m3 kapasiteli çöp aracı -Kendimalı veya kiralık., 2 adet Süpürge aracı -Kendi malı veya kiralık., 2 adet  Arazör -Kendi malı veya kiralık., 1 adet  Damperli kamyon (14m3´lük) kendi malı veya kiralık, 4 adet  Binek otomobil en az 2006 model klimalı dizel (bedelsiz olarak istekli tarafından bölge şeflerine tahsis edilecektir).,

 

b)Yüklenici firma ilce belediyesi sınırları içinde veya komşu ilçelerin sınırları dahilinde yeteri kadar çöp kamyonu barındıracak,içinde idare binası bulunan araçların tamir,bakım ve yıkanmasına imkan sağlayacak ölçülerde şantiye alanına sahip olduğunu veya kiraladığını ya da böyle bir yeri ihaleden sonra sahip olmak veya kiralamak yoluyla,elinde bulunduracağına dair taahhütname verecektir.” düzenlemesi yapılmıştır.

 

İdari şartnamedeki düzenleme gereğince isteklilerin kendi malı olan tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmanı fatura, demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı veya yeminli müşavir raporu ya da serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile tevsik edecekleri, taahhüt edilecek tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman için ise. noter onaylı taahhütnamenin verilmesi gerektiği açıktır. İhale komisyonunca tekliflerin İdari Şartname doğrultusunda değerlendirildiği, bütün istekliler açısından makine, teçhizat ve diğer ekipman için noter onaylı taahhütnamenin verilmesinin yeterli sayıldığı, ihale üzerinde kalan istekli olan Flaş Turz. İnş.Taah. Tic. Ltd. Şti. nin teklif dosyasında da makine ekipmana ilişkin olarak noter onaylı taahhütnamenin bunduğu görülmüştür. Dolayısıyla, iddianın yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

 

2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak yapılan incelemede;

 

İhale komisyonunca yapılan değerlendirme sonucu; ihaleye katılan isteklilerin teklifleri aşın düşük teklif kapsamında görülmemiş, 4734 sayılı kanunun 40.maddesi doğrultusunda ihale, en düşük teklifi veren isteklinin üzerinde bırakılmıştır.

 

            4734 sayılı Kanunun Temel İlkeler Başlıklı 5 inci maddesinde “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur…”

 

Anılan Kanunun “Aşırı düşük teklifler” başlıklı 38 inci maddesinde de “İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder...” hükümleri yer almaktadır.

 

          Kamu İhale Genel Tebliğinde; “ İşçilik, malzeme ve diğer maliyet kalemleri dikkate alınmak suretiyle tekliflerin değerlendirmesi yapılarak 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca teklifi aşırı düşük görülen isteklilerden işin niteliğine göre idarece belirlenen önemli teklif  bileşenleri ile ilgili açıklama istenecek, istekliler tarafından yapılan bu açıklamalara ilişkin belgeler değerlendirilerek karar verilecektir.

Aşırı düşük teklif sorgulaması yapıldıktan sonra asgari işçilik maliyeti üzerinden % 3 sözleşme ve genel giderleri karşılamayan teklifler reddedilecektir. Asgari işçilik maliyeti ve bu maliyet üzerinden hesaplanan % 3 oranındaki sözleşme ve genel giderleri karşılayan teklifler, idari şartnamede belirtilen diğer maliyet kalemleri (malzeme vb.) dikkate alınmak suretiyle değerlendirilerek ihale sonuçlandırılacaktır.” açıklamaları yer almaktadır.

 

Şikayet konusu ihalede 38 i vasıflı olmak üzere toplam 172 işçinin çalıştırılacağı, idari şartnamenin 19 uncu maddesinde; “İstekliler tekliflerini, Her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekli ile her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.”düzenlemesinin bulunduğu, söz konusu ihaleye ait idari şartnamenin 26.3 üncü maddesinde personelin yemek giderinin günlük brüt (5 YTL), yol giderinin günlük brüt (3 YTL) olarak hesaplanacağı, yüklenici tarafından karşılanacak bu giderlerin aylık gün sayısı olarak 26 (yirmialtı) günün esas alınacağı, çalıştırılacak vasıflı personele ödenecek ücretin asgari ücretin  %25 fazlası olduğu, personelin iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranı %3 (Üç) olduğu, işe başlama tarihinin 23.06.2007, bitiş tarihinin ise 31.12.2007 olduğu görülmüştür.

 

Yukarıdaki hükümler ve yapılan tespitler çerçevesinde; 38 i vasıflı olmak üzere toplam 172 işçinin, 6 ay 8 günlük süre içerisinde işin personel giderinin 1.085.765,38 YTL olduğu tespit edilmiştir. İhale üzerinde bırakılan istekli olan Flaş Turz. İnş.Taah. Tic. Ltd. Şti. nin 2.128.904,00 YTL teklif verdiği, ihalenin yaklaşık maliyetinin 2.900.320,48 YTL olduğu, ihale komisyonunca anılan Kanunun 38 inci maddesi çerçevesinde takdir yetkisi kullanılarak yapılan değerlendirmede teklifler hakkında aşırı düşük teklif tespitinin yapılmamasının mevzuata aykırılık teşkil etmediği, iddianın bu yönüyle yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır. 

 

          3) Başvuru sahibinin üçüncü iddiasına ilişkin olarak yapılan incelemede;

4734 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinde ihale yetkilisi "İdarenin, ihale ve harcama yapma yetki ve sorumluluğuna sahip kişi veya kurulları ile usulüne uygun olarak yetki devri yapılmış görevliler" olarak tanımlanmıştır.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre “Harcama birimi: Kamu idaresi bütçesinde ödenek tahsis edilen ve harcama yetkisi bulunan birimi”, aynı Kanunun "Harcama Yetkisi ve Yetkilisi” başlıklı 31 inci maddesinde; “ Bütçeyle ödenek tahsis edilen her bir harcama biriminin en üst yöneticisi harcama yetkilisidir.

Ancak, teşkilât yapısı ve personel durumu gibi nedenlerle harcama yetkililerinin belirlenmesinde güçlük bulunan idareler ile bütçelerinde harcama birimleri sınıflandırılmayan idarelerde harcama yetkisi, üst yönetici veya üst yöneticinin belirleyeceği kişiler tarafından; mahallî idarelerde İçişleri Bakanlığının, diğer idarelerde ise Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine yürütülebilir.

 Kanunların verdiği yetkiye istinaden yönetim kurulu, icra komitesi, komisyon ve benzeri kurul veya komite kararıyla yapılan harcamalarda, harcama yetkisinden doğan sorumluluk kurul, komite veya komisyona ait olur.

Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinde; idareler, merkez ve merkez dışı birimler ve görev unvanları itibarıyla harcama yetkililerinin belirlenmesine, harcama yetkisinin bir üst yönetim kademesinde birleştirilmesine ve devredilmesine ilişkin usûl ve esaslar Maliye Bakanlığınca belirlenir. Harcama yetkisinin devredilmesi, yetkiyi devredenin idarî sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

 Harcama yetkilileri bütçede öngörülen ödenekleri kadar, ödenek gönderme belgesiyle kendisine ödenek verilen harcama yetkilileri ise tahsis edilen ödenek tutarında harcama yapabilir.”

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun “İhale Komisyonu” başlıklı 6 ncı maddesinde; “İhale yetkilisi, biri başkan olmak üzere, ikisinin ihale konusu işin uzmanı olması şartıyla, ilgili idare personelinden en az dört kişinin, genel ve katma bütçeli kuruluşlarda maliye memurunun, diğerlerinde ise muhasebe veya malî işlerden sorumlu bir personelin katılımıyla kurulacak en az beş ve tek sayıda kişiden oluşan ihale komisyonunu, yedek üyeler de dahil olmak üzere görevlendirir.

 

İhaleyi yapan idarede yeterli sayı veya nitelikte personel bulunmaması halinde, bu Kanun kapsamındaki idarelerden komisyona üye alınabilir.

 

Gerekli incelemeyi yapmalarını sağlamak amacıyla ihale işlem dosyasının birer örneği, ilân veya daveti izleyen üç gün içinde ihale komisyonu üyelerine verilir

 

İhale komisyonu eksiksiz olarak toplanır. Komisyon kararları çoğunlukla alınır. Kararlarda çekimser kalınamaz. Komisyon başkanı ve üyeleri oy ve kararlarından sorumludur. Karşı oy kullanan komisyon üyeleri, gerekçesini komisyon kararına yazmak ve imzalamak zorundadır.” hükmü yer almaktadır.

Başvuruya konu ihaleye ilişkin olarak düzenlenen ihale onay belgesinde, ihale kararının onaylanmasına ilişkin belgede, şikayet başvurularına verilen cevap yazılarında Belediye Başkanı Murat AYDIN’ ın ihale yetkilisi olarak görüldüğü, Belediye başkanı tarafından yapılan görevlendirme ile Başkan Yardımcısının ihale komisyon başkanı olarak görevlendirilmesi hususunda ihale mevzuatı açısından herhangi bir aykırılık bulunmadığı değerlendirildiğinden, şikayetçinin iddiasının bu yönüyle yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

            Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği  ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul