• Karar No: 2007/UH.Z-2405
  • Toplantı No: 2007/040
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 16.07.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/040
Gündem No :75
Karar Tarihi:16.07.2007
Karar No :2007/UH.Z-2405
Şikayetçi:
 M N Özel Güvenlik Korm. ve Güv. Eğt. Hizm. Ltd. Şti. Gazi Alemşah Mah. A. Küçük Armağan Sokak Tilla Apt. Nu 2/3 KONYA
 İhaleyi yapan idare:
 Senirkent Devlet Hastanesi Tahsin Tola Cad. Senirkent/ISPARTA
Başvuru tarih ve sayısı:
 10.07.2007 / 19794
Başvuruya konu ihale:
 2007/70273 İhale Kayıt Numaralı “4 Eleman ile Özel Güvenlik Hizmeti Alımı İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

13.07.2007 tarih ve 08.14.51.0041/2007-46 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Senirkent Devlet Hastanesi tarafından  tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan 4 Eleman İle Özel Güvenlik Hizmeti Alımı İşi ihalesine ilişkin olarak M N Özel Güvenlik Korm. ve Güv. Eğt. Hizm. Ltd. Şti.’nin 10.07.2007 tarih ve 19794 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Başvuru dilekçesi ve eklerinin incelenmesinden, başvurunun süre yönünden reddine ve incelenmesine geçilmesine karar verilmesinin uygun olacağı,

 

hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklif bedelinden asgari işçilik maliyeti düşüldükten sonra kalan 24,36YTL’lik tutarın, 4 personelin giyim ve özel güvenlik mali sorumluluk sigortası bedelini karşılayamayacağı, bu nedenle  ihalenin aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmadan sonuçlandırılmasının mevzuata aykırı olduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 55 inci maddesi ve İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde; idareye şikayet süresinin ihale süreci içerisinde şikayete konu işlem veya eylemin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihten itibaren onbeş gün olduğu, idarenin şikâyetin verilmesini izleyen otuz gün içinde gerekçeli bir karar alması gerektiği, belirtilen süre içinde bir karar alınmaması veya süresinde alınan kararın istekli tarafından uygun bulunmaması durumunda karar verme süresinin bitimini veya karar tarihini izleyen onbeş gün içinde Kuruma inceleme talebinde bulunulması gerektiği hüküm altına alınmıştır.

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (c) bendinde ise, itirazın süresi geçirildikten sonra yapıldığı tespit edilirse başvurunun süre yönünden reddine karar verileceği hükmü yer almaktadır.

 

Başvuru dilekçesi ve eklerinin incelenmesinden, şikayetçinin 18.06.2007 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulunduğu, idarece şikayete ilişkin olarak alınan kararın 21.06.2007 tarihinde şikayetçiye bildirildiği; İdarenin kararına karşı, kararın bildiriminden sonraki 15 gün içersinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunması gerekirken, bu süre geçtikten sonra 10.07.2007 tarihinde itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu anlaşılmıştır.

 

          İtirazen şikayet süresi geçtikten sonra Kuruma yapılan başvuruda, İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesine göre Kurul tarafından iddiaların incelenmesine geçilmesine karar verilebilmesi için sırasıyla;

 

          a) İhalenin ve ihaleyi yapan idarenin belli olması,

          b) Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte olması,

          c) Aynı ihaleye ilişkin ve aynı konuda esas incelemesine geçilmiş veya sonuçlandırılmış bir başvurunun olmaması,

          d) Başvuruya konu ihalede sözleşmenin imzalanmamış olması,

         

          koşulları aranır.

 

          Şikayete konu ihalede sözleşmenin imzalandığı anlaşılmış olup Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen koşullar oluşmadığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

          Açıklanan nedenlerle,

         

          1) Başvurunun süre yönünden reddine,

 

          2) İddiaların incelenmesine geçilmesine gerek görülmediğinden, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi uyarınca itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

         

         
   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul