En son güncellemeler 10 Temmuz 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-2406
  • Toplantı No: 2007/040
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 16.07.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/040
Gündem No :76
Karar Tarihi:16.07.2007
Karar No :2007/UH.Z-2406
Şikayetçi:
 Aydaş Sağlık Hizm. ve Malz. San. Tic. Ltd. Şti Hastane Caddesi Nu:21/b ADIYAMAN
 İhaleyi yapan idare:
 Adıyaman Devlet Hastanesi Turgut Reis Mah. Hastane Cad. 02200 ADIYAMAN
Başvuru tarih ve sayısı:
 28.06.2007 / 18616
Başvuruya konu ihale:
 2007/43379 İhale Kayıt Numaralı “Radyolojik Görüntüleme Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

12.07.2007 tarih ve 08.13.92.0041/2007-45E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Adıyaman Devlet Hastanesi’nce 31.05.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Radyolojik Görüntüleme Hizmeti Alımı ihalesine ilişkin olarak Aydaş Sağlık Hizm. ve Malz. San. Tic. Ltd. Şti’nin 12.06.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 14.06.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  28.06.2007 tarih ve 18616 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 26.06.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden; 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline Karar verilmesinin uygun olacağı,

 

hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) 4734 sayılı Kanunun 30 uncu maddesine göre ilk oturumda isteklilerce teklif edilen fiyatların hazır bulunanlara açıklanması ve teklif edilen fiyatların tutanak altına alınması gerekirken teklifler açıldıktan sonra bütün isteklilerin salon dışına çıkarılarak 30 dakika ara verildiği ve isteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı konusunda bilgi verilmediği, bu uygulama nedeniyle Kanunun temel ilkelerinden olan güvenilirlik ilkesini ihlal edildiği,

 

            2) Şikayete konu ihalede idarece düzenlenen zeyilnamenin taraflarına süresi içerisinde ulaştırılmadığı, bu durumda ihalenin ertelenmesi mümkün iken bu yola da başvurulmadığı,

 

iddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

4734 sayılı Kanunun “Tekliflerin Alınması ve Açılması” başlıklı 36 ncı maddesinde “ … İhale komisyonu teklif zarflarını alınış sırasına göre inceler. 30 uncu maddenin birinci fıkrasına uygun olmayan zarflar bir tutanak ile belirlenerek değerlendirmeye alınmaz. Zarflar isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılır.

İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. Belgeleri eksik veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir. İstekliler ile teklif fiyatları açıklanır. Bu işlemlere ilişkin hazırlanan tutanak ihale komisyonunca imzalanır. Bu aşamada; hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmez, teklifi oluşturan belgeler düzeltilemez ve tamamlanamaz. Teklifler ihale komisyonunca hemen değerlendirilmek üzere oturum kapatılır.” hükmü yer almaktadır.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 66 ncı maddesinin dördüncü fıkrasında ihaleye başlanılmasında ihale komisyonunca uyulması gereken kurallar ve gerçekleştirilmesi gereken işlemler düzenlenmiş olup “ Hazır bulunanlar önünde yapılan ilk oturumda, sunulan zarflardan uygun olanların açılması ve belge kontrolünün yapılması aşamasında, aday veya isteklilerce sunulan belgeler tek tek kontrol edilerek hangi belgelerin sunulduğu Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağında her belge için açılmış bulunan sütunlara kaydedilerek gösterilir. İhale usulüne göre ilgili oturumda istekliler ve teklif ettikleri fiyatlar duyurularak Açık İhale, Belli İstekliler Arasında İhale ve Pazarlık Usullerinde Teklif Edilen Fiyatlara İlişkin Tutanak da (standart form KİK020.0/H) doldurulur. Bu tutanakların komisyon başkanınca onaylanmış suretleri, isteyenlere imza karşılığı verilmeden oturum kapatılamaz (standart form KİK020.1/H).” denilmektedir.

 

İhale işlem dosyasında yer alan ve ihale komisyonunca düzenlendiği anlaşılan 31.05.2007 tarihli ve “Ara Karar” başlıklı tutanakta; tekliflerin açılıp teklif mektuplarının değerlendirilmesi aşamasında 3. istekli ile 5. isteklinin teklif mektuplarının değerlendirilmesinde komisyon üyeleri tarafından tereddüde düşüldüğünden bahisle “isteklilerin huzurunda bu tereddüdün konuşulmasının veya dile getirilmesinin sakıncalı bir durum oluşturacağı” gerekçesiyle oturuma 5 (beş) dakika ara verildiği belirtilmektedir. Aynı tutanakta, iştirakçi firmaların dışarıya alındığı, bu esnada hiçbir komisyon üyesinin dışarı çıkartılmadığı ve dışarıdan herhangi bir kişi içeriye alınmadığı hususuna yer verildiği tespit edilmiştir.

 

Diğer yandan, şikayet başvurusu ekinde ihaleye katılan üç istekli tarafından 31.05.2007 tarihinde saat 10:45’te  imzalandığı belirtilen tutanakta, ihale komisyonunun “teklif mektupları açıldıktan sonra, miktarlar açıklanmadan” ihale komisyonunca ihaleye ara verildiği hususuna yer verildiği belirlenmiştir.

 

4734 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinde, ilk oturumda gerçekleştirilen işlemlerin tamamının hazır bulunanlar önünde gerçekleştirilmesi öngörülmüştür. Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 66 ncı maddesinde ise bu aşamada düzenlenmesi gereken tutanaklar sayılmıştır.

 

Yönetmeliğin 66 ncı maddesine göre hazır bulunanlar önünde yapılan ilk oturumda, isteklilerce sunulan teklif zarflarından uygun olanların açılması ve belge kontrolünün yapılması aşamasında, aday veya isteklilerce sunulan belgeler tek tek kontrol edilerek hangi belgelerin sunulduğu Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağında her belge için açılmış bulunan sütunlara kaydedilerek gösterilmesi, geçici teminat mektubu ile teklif mektubu için ise “Uygun” veya “Uygun Değil” ifadesiyle tutanakta belirtilmesi gerekmektedir. Daha sonra istekliler ve teklif fiyatları açıklanarak Teklif Edilen Fiyatlara İlişkin Tutanağın (standart form KİK020.0/H) doldurulması gerekmektedir.

Şikayete konu ihalede düzenlenen Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağında şikayetçinin teklif mektubunun uygun bulunmadığının belirtildiği ve KİK020.0/H numaralı standart formda sadece geçerli sayılan iki isteklinin teklif fiyatının belirtildiği tespit edilmiştir..

 

İhale komisyonunca teklif mektuplarının usulüne uygun olup olmadığına ilişkin değerlendirmede tereddüde düşülmesi hususunun ihaleye ara verilmesi kararına gerekçe gösterildiği dikkate alındığında, ilk oturumda düzenlenmesi gereken Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağı (KİK010.0/H numaralı standart form) ile isteklilerce teklif edilen fiyatlara ilişkin KİK020.0/H numaralı standart formun, teklif mektuplarının usulüne uygun olup olmadığına ilişkin değerlendirme yapmak üzere toplantıya ara verildiği aşamada doldurulmuş olması mümkün değildir.

 

Yapılan tespit ve değerlendirmeler çerçevesinde; şikayete konu ihalede anılan Yönetmelikte ilk oturumun kapatılması için zorunlu sayılan işlemler tamamlamaksızın oturumun kapatıldığı daha sonra oturuma devam edildiği anlaşılmıştır.

 

4734 sayılı Kanunun 36 ncı maddesi ile Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 66 ncı maddesine göre ihale komisyonunca tekliflerin açılmasından sonra gerçekleştirilecek işlemler, isteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığının kontrol edilmesi ile istekliler ve teklif bedellerinin açıklanması ve Yönetmelik ekinde yer alan standart formların doldurulması suretiyle bu işlemlerin katılımcılar önünde kayıt altına alınması esası üzerine kurgulanmıştır.

 

Yönetmeliğin anılan maddesinde yer alan Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağı (standart form KİK010.0/H)  ile Teklif Edilen Fiyatlara İlişkin Tutanak (standart form KİK020.0/H) düzenlendikten sonra bu tutanakların komisyon başkanınca onaylanmış suretleri, isteyenlere imza karşılığı verilmeden (standart form KİK020.1/H) oturumun kapatılamayacağına ilişkin açık hükme rağmen, ihale komisyonunca ilk oturumda gerçekleştirilen işlemlerde mevzuatta belirtilen usule uyarlık görülmemiştir.

 

2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

 

4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesi ile İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 6 ncı maddesine göre, idareye şikayet süresi; ihale süreci içerisinde şikayete konu işlem veya eylemin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihten itibaren 15 gündür.

 

Bu sürelerin uygulanmasına yönelik olarak İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Tebliğin I.A.2 nci maddesinde “ … İdareye şikayet süresi; ihale süreci içerisinde şikayete konu eylem veya işlemin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihten itibaren onbeş gün olup, süreler; ilgisine göre tebliğ, ilan, bildirim veya şikayete yol açan durumların farkına varıldığı yahut farkına varılmış olması gerektiği tarihi izleyen günden itibaren işlemeye başlayacaktır.

İhale veya ön yeterlik dokümanına karşı yapılacak başvurularda, ihale veya ön yeterlik dokümanının satın alındığı tarih, şikayete yol açan durumun farkına varıldığı tarih olarak kabul edilecektir. …

4734 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin 2 nci fıkrası uyarınca “teklif mektubunda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi” zorunludur. İhaleye teklif veren isteklilerin teklif mektuplarında, ihale dokümanı içeriğini tamamen okuyup kabul ettiklerine dair beyanda bulunmaları ve tekliflerini buna göre vermiş olmaları nedeniyle, bu aşamadan sonra ihale ilanı ve ihale dokümanının içeriğine yönelik şikayet başvurusunda bulunamayacaklardır. Dolayısıyla, ihale dokümanının içeriğine karşı şikayet başvurusunda bulunma süresi, onbeş günlük şikayet başvuru süresi dolmamış olsa dahi, ihaleye teklif verilmesiyle sona erecektir. İhaleye teklif veren isteklilerin bu durumu göz önünde bulundurmaları ve ihale dokümanı içeriğine ilişkin şikayet başvurularını ihaleye teklif vermeden önce yapmaları ve bu hususu tevsik etmeleri gerekmektedir….” düzenlemesi yapılmıştır.

 

Anılan mevzuat hükümlerine göre; şikayetçinin ihaleye teklif vererek istekli sıfatını haiz olduğu, ihale dokümanında yapılan düzenlemeler ve dokümanda değişiklik yapılmasına ilişkin işlemler hakkında onbeş günlük süre içerisinde dahi olsa şikayet hakkı bulunmamaktadır.

 

Bu nedenle, şikayetçinin ikinci iddiasının İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (c) bendi uyarınca süreden reddine karar verilmesinin uygun olacağı değerlendirilmektedir.

 

Bu itibarla, şikayetçinin ikinci iddiasına ilişkin olarak “İddiaların İncelenmesi” kapsamında yapılan incelemede;

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunun “İhale Dokümanında Değişiklik veya Açıklama Yapılması” başlıklı 29 uncu maddesinde “İlân yapıldıktan sonra ihale dokümanında değişiklik yapılmaması esastır. Değişiklik yapılması zorunlu olursa, bunu gerektiren sebep ve zorunluluklar bir tutanakla tespit edilerek önceki ilânlar geçersiz sayılır ve iş yeniden aynı şekilde ilân olunur.

Ancak, ilân yapıldıktan sonra, tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin idarece tespit edilmesi veya isteklilerce yazılı olarak bildirilmesi halinde, ihale dokümanında değişiklikler yapılabilir. Yapılan bu değişikliklere ilişkin ihale dokümanının bağlayıcı bir parçası olan zeyilname, son teklif verme gününden en az on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde ihale dokümanı alanların tamamına gönderilir. Zeyilname ile yapılan değişiklikler nedeniyle tekliflerin hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması halinde, ihale tarihi bir defaya mahsus olmak üzere en fazla yirmi gün zeyilname ile ertelenebilir. Zeyilname düzenlenmesi halinde, teklifini bu düzenlemeden önce vermiş olan isteklilere tekliflerini geri çekerek, yeniden teklif verme imkanı sağlanır. …” hükmü yer almaktadır.

 

Şikayete konu ihalede ihalenin yapıldığı 31.05.2007 tarihinden on gün önce (21.05.2007 tarihinde) idarece teknik şartnamenin 25 maddesinde değişiklik yapılmasına ilişkin zeyilname düzenlendiği tespit edilmiştir. 4734 sayılı Kanunun 29 uncu maddesine göre zeyilnamenin ihale tarihinden 10 gün önce ihale dokümanı alanlara bildirilmesi gerektiği, buna karşın şikayete konu ihalede zeyilname düzenlendiği tarih ile ihale tarihi arasında 10 günlük süre bulunmakta ise de, zeyilnamenin ihale tarihinden 10 gün önce ihale dokümanı satın alanlara teslim edildiği tarihe ilişkin herhangi bir bilgiye ulaşılamamıştır.

 

Diğer yandan, 4734 sayılı Kanunun 29 uncu maddesinin ikinci fıkrasında tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin idarece tespit edilmesi veya isteklilerce yazılı olarak bildirilmesi halinde ihale dokümanında değişiklikler yapılabilmesine imkan tanınmıştır. Şikayete konu ihalede idareye yapılan başvuru üzerine teknik şartnamenin 25 maddesinde değişikliğe gidilmiş olup bu değişikliklerin Kanunun 29 uncu maddesinde zikredilen “maddi veya teknik hatalar veya eksiklikler” kapsamında değerlendirilmesi mümkün olmadığı anlaşılmıştır.

 

Bu itibarla, idarece düzenlenen zeyilnamenin kapsam ve zeyilnamenin tebligatına ilişkin usul açısından, 4734 sayılı Kanunun 29 uncu maddesi hükmüne uyarlık bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

 

B- Şikayete konu ihalede iddia konularıyla bağlantılı olarak yapılan inceleme sonucunda;

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği ekinde yer alan Açık İhale Usulü İle İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 22 nci maddesinin düzenlenmesine ilişkin (12) numaralı dipnotta; ihalede kısmi teklif verilmesine izin verilmesi durumunda kısmi teklifin ne şekilde verileceğinin belirtilmesi gerektiği açıklanmıştır.

 

İdari şartnamenin 22 nci maddesinde kısmi teklif verilebileceğine ilişkin hüküm konulmasına rağmen, tekliflerin nasıl değerlendirileceğine ilişkin düzenleme yapılmadığı tespit edilmiştir.

 

Diğer yandan, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği ekinde KİK.019.0H numaralı standart formla düzenlenen Birim Fiyat Teklif Mektubu’nun 7 nci maddesinin düzenlenmesine ilişkin (2) numaralı dipnot açıklamasında kısmi tekliflere izin verilen ihalelerde isteklilerce her bir kısım için verdikleri teklif bedeline (ayrı ayrı rakam ve yazı ile) 7 nci maddenin devamı olarak yer verilmesi gerektiği açıklanmıştır.

 

Şikayete konu ihalede ihale komisyonunca geçerli sayılan Kahramanmaraş Teşhis Sağlık Hizm. Tic. ve San. Ltd. Şti. ile Gama-Gazi Sağlık Hiz. A.Ş.’nin teklif mektuplarının 7 nci maddesinde sadece toplam teklif bedelinin belirtildiği ve kısmi tekliflere açık ihalelerde Birim Fiyat Teklif Mektubunun 7 inci maddesinin düzenlenmesine ilişkin (2) numaralı dipnot açıklamasına uygun olmadığı tespit edilmiştir.    

 

Açıklanan nedenlerle,

 

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul