• Karar No: 2007/UH.Z-2407
  • Toplantı No: 2007/040
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 16.07.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/040
Gündem No :77
Karar Tarihi:16.07.2007
Karar No :2007/UH.Z-2407
Şikayetçi:
 Teknik Güvenlik Temz. Gıda İnş. Bilgisayar Yaz. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti., Bağlar Caddesi 223/1 Büyükesat ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi MALATYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 01.06.2007 / 16046
Başvuruya konu ihale:
 2006/184810 İhale Kayıt Numaralı “T.Ö.T.Merkezi Temizlik ve İlaçlama” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

05.07.2007 tarih ve 08.12.33.0177/2007-32E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Turgut Özal Tıp Merkezi’nce 24.01.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan T.Ö.T.Merkezi Temizlik ve İlaçlama” ihalesine ilişkin olarak Teknik Güvenlik Temz. Gıda İnş. Bilgisayar Yaz. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 22.05.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 28.05.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  01.06.2007 tarih ve 16046 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 01.06.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            İhale üzerine bırakılan ortak girişimi oluşturan firmalardan Bakış Tem. Taş. Tur. Hiz. Taah. San. Tic. Ltd. Şti.’nin şirket müdürü hakkında 2004 yılında kamu davası açılmış olmasından  sonra şirkete ait hisselerin bir başka şahsa devri ile şirket müdürlüğünün iptali  işlemlerinin gerçekleştirilmesinden dolayı ihalelere katılmaktan yasaklı durumda olduğu,

 

İddiasına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

06.11.2004 tarihinde Bakış Tem. Taş. Tur. Hiz. Taah. San. Tic. Ltd. Şti.’nin şirket müdürü ve şirket ortağı Mustafa Bakış hakkında kamu davası açıldığı, 11.11.2004 tarihinde alınan ve 12.11.2004 tarihinde onaylanan ortaklar kurulu kararı ile Mustafa Bakışın şirket müdürlüğünden alındığı ve hisselerinin başka şahıslara devredildiği tespit edilmiştir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 58 inci maddesinde “… Haklarında yasaklama kararı verilen tüzel kişilerin şahıs şirketi olması halinde şirket ortaklarının tamamı hakkında, sermaye şirketi olması halinde ise sermayesinin yarısından fazlasına sahip olan gerçek veya tüzel kişi ortaklar hakkında birinci fıkra hükmüne göre yasaklama kararı verilir. Haklarında yasaklama kararı verilenlerin gerçek veya tüzel kişi olması durumuna göre; ayrıca bir şahıs şirketinde ortak olmaları halinde bu şahıs şirketi hakkında da, sermaye şirketinde ortak olmaları halinde ise sermayesinin yarısından fazlasına sahip olmaları kaydıyla bu sermaye şirketi hakkında da aynı şekilde yasaklama kararı verilir.

İhale sırasında veya sonrasında bu fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilenler, idarelerce o ihaleye iştirak ettirilmeyecekleri gibi yasaklama kararının yürürlüğe girdiği tarihe kadar aynı idare tarafından yapılacak sonraki ihalelere de iştirak ettirilmezler….” hükmü,

Kamu İhale Genel Tebliği’nin Birinci Bölümünün IV.H. bendinde “4734 sayılı Kanunun 17 nci maddesinde sayılan yasak fiil veya davranışlarda bulunması sebebiyle aynı Kanunun 58 inci maddesinin 1 inci ve 2 nci fıkraları gereğince haklarında ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verilen şirket ortak veya ortaklarının ;

1) Ortağı olduğu şahıs şirketi,

2) Sermayesinin yarısından fazlasına sahip olması veya sermayesinin yarısından fazlasına sahip olmamakla birlikte idare ve temsile yetkili yönetim kurulu üyesi veya müdürü olması koşuluyla ortağı olduğu sermaye şirketi ,

ortak hakkında verilmiş olan yasaklılık kararı devam ettiği süre içinde 4734 sayılı Kanunun 11 inci maddesi uyarınca anılan Kanun kapsamındaki idarelerin ihalelerine katılamayacaktır.

Ayrıca, haklarında ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verilen şirket ortak veya ortaklarının bu şirketlerden ayrılarak başka şirketlere ortak olması halinde, ortak oldukları şirketler de, ortak hakkında verilmiş olan yasaklılık kararı devam ettiği süre içinde yukarıda 1 ve 2 nci maddelerde belirtilen esaslar gereğince anılan Kanun kapsamındaki idarelerin ihalelerine katılamayacaktır.” hükmü,

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin Birinci Bölümünün IV.I.3 bendinde “4734 sayılı Kanunun 59 uncu maddesinin 2 nci fıkrası gereğince bu Kanun kapsamında yapılan bir ihaleden dolayı haklarında kamu davası açılanlar, kamu davası açıldığı tarihte 58 inci maddenin 2 nci fıkrasında sayılanlarla birlikte ihalelere katılamayacaktır. 58 inci maddenin 2 nci fıkrasında sayılan ve ihalelere katılamayacak olan ortak/ortaklıklar belirlenirken, kamu davası açıldığı tarihteki durum dikkate alınacaktır.” hükmü bulunmaktadır.

 

            İstatistik ve Sicil İzleme Dairesinden alınan yazıda  Mustafa Bakış hakkında ihalelere fesat karıştırmaktan 06.11.2004 tarihinde açılan kamu davasının, Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesince 18.10.2006 tarihinde karara bağlandığı ve Mustafa Bakış’ın Kamu Davası Açılanlar Listesinden çıkarıldığı belirtilmiştir.

 

İstatistik ve Sicil İzleme Dairesinden alınan yazıda belirtildiği üzere ihale tarihi itibariyle Mustafa Bakış hakkında açılmış herhangi bir kamu davası ya da kamu ihalelerine katılmaktan yasaklılık durumu bulunmadığından ve ihale tarihinden sonra yasaklanması daha önce ortağı olduğu fakat şu anda herhangi bir bağı bulunmayan şirketin ihalelere katılımını etkilemeyeceğinden şikayetçinin iddiası yerinde görülmemiştir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul