• Karar No: 2007/UH.Z-2421
  • Toplantı No: 2007/040
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 16.07.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/040
Gündem No :110
Karar Tarihi:16.07.2007
Karar No :2007/UH.Z-2421
Şikayetçi:
 Modern Kimya Kimyevi Maddeler Tem. Taah. ve Tic.Ltd.Şti, Reşit Galip Cad. Orkide Apt. Nu:37/5 G.O.P./ ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 TEDAŞ Genel Müdürlüğü, İnönü Bulvarı No:27 Bahçelievler Çankaya/ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 25.06.2007 / 18151
Başvuruya konu ihale:
 2006/129874 İhale Kayıt Numaralı “Temizlik ve İlaçlama” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

10.07.2007 tarih ve 08.13.66.0102/2007-48E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            TEDAŞ Genel Müdürlüğü’nce 27.10.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Temizlik ve İlaçlama” ihalesine ilişkin olarak Modern Kimya  Kimyevi Maddeler  Tem. Taah.  ve Tic. Ltd. Şti.’nin 21.05.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 11.06.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 25.06.2007 tarih ve 18151 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 25.06.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri ile ihale dosyası incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; 27.10.2006 tarihinde 11 firmanın katılımıyla gerçekleşen TEDAŞ Genel Müdürlüğü Merkez Kampus ve Gölbaşı Spor Tesislerinin 2 yıl süre ve 255 işçi ile Temizlik ve ilaçlanması hizmet alımı işine katıldıkları, ihalenin Çağ.Müş.İnş.San. ve Tic. Ltd. Şti.’nde kaldığı, Kamu İhale Kurumuna yapılan itirazlar neticesinde Kamu İhale Kurulunun 26.02.2007 tarih ve 2007/ UH.Z-794 ve 05.03.2007 tarih 2007/ UH.Z-859 Sayılı kararları gereğince düzeltici işlem tesis edilmesi gerektiği yönünde kararı neticesinde ihale işlemlerinin yeniden başlatıldığı, ihale komisyonunca yapılan değerlendirme neticesinde 04.05.2007 tarihli ihale kararıyla ihalenin tekrar Çağ.Müş.İnş.San. Ve Tic. Ltd. Şti. uhdesinde bırakıldığı, ancak mevcut ihalenin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine aykırı olduğu, ihaleye ait idari ve teknik şartnamenin incelendiğinde mevcut ihaleye ilişkin olarak aşağıda belirtilen hususların tekrar gözden geçirilmesi gerektiği kanaati oluştuğu,

 

1-İhale uhdesinde bırakılan Çağ.Müş.İnş.San. Ve Tic. Ltd. Şti.’nin mevcut ihale için de vermiş olduğu iş deneyim belgelerinden Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Başhekimliğinden alınan iş deneyim belgesinin T.C. Başbakanlık tarafından yapılan ihalede mevzuata uygun olarak düzenlenmediği ve belge tutarlarının gerçek değerleri içermediğinin  tespit edildiği, konu hakkında Kamu İhale Kurulunca alınan 2007/UH.Z-1245 Sayılı kararda belgenin sözleşme tarihinin 19.02.2004 olup işe başlama tarihinin de 01.03.2004 olduğu, iş deneyim belgesinin 1.960.000.000.000.-TL Olarak teyit edildiğinin belirtildiği, Çağ Müşavirlik İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin Tedaş Genel Müdürlüğünün başvuruya konu 2006 /129874 ihale kayıt numaralı ihaleye teklif edilen bedelin %40´ı oranında olan 2.531.266,92YTL´lik bir iş deneyim belgesi sunması gerekirken 1.960.000,00YTL´lik iş deneyim belgesi sunduğu, iş deneyim belgesinin yetersiz olduğu, iş deneyim belgeleri için istenen şartları taşımamasına rağmen ihalenin yine Çağ Müşavirlik İnşaat Sanayi Ve Tic. Ltd. Şti. uhdesinde bırakıldığı, yeterli olmayan firmaya ihale vermekle ayrıca suç işlendiği,

 

2-İdare 001663 sayı ve 15.05.2007 tarihli kesinleşen ihale karar yazısında teklifimizin değerlendirmeye alınmış olduğunu fakat teklifimizin idarece hazırlanan yaklaşık maliyetin üzerinde olması sebebiyle ikinci en avantajlı teklif olarak değerlendirmeye alınmadığını bildirdiği, ancak ihale işlemlerinin devamı esnasında firmamızdan teklifimizin ve geçici teminatımızın geçerliliğinin ve süresinin uzatılmasının istenildiği,  bunu kabul ettikleri, teklifleri idarenin belirlemiş olduğu yaklaşık maliyetlerin üstünde ise teklifin değerlendirmeye alınmadan değerlendirme dışı bırakılması gerektiği, kanunların idarelere yaklaşık maliyetlerinde % 25´ e kadar kar verebileceklerini belirttiği, kendilerinin de bu iş için asgari işçilik maliyeti üzerine % 6.5- 7 oranında şartnamede belirtilen giderler, işletme giderleri ve firma karı olarak bir bedel öngördüğü, 2005 yılı Kamu İhale Genel Tebliğinde belirtilen esaslar çerçevesinde yaklaşık maliyetlerinin tekrar gözden geçirilmesi hususunu idareye arz etmelerine rağmen, bu şikayetlerinin de dikkate alınmadığı,

 

3-İhale uhdesinde bırakılan Çağ.Müş.İnş.San. ve Tic .Ltd. Şti. için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Döner Sermaye işletmesi tarafından 2 yıl süreli olarak ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verilmiş olduğu, yasaklılık kararının 13.05.2007 tarihli Resmi Gazete´de de yayınlandığı, ancak ilgili firmanın idari yargıya başvurması üzerine yürütmeyi  durdurma  kararı  aldırmış  olduğu,   bunun  üzerine  ihale  yasağını kaldırmış olup bu konunun da değerlendirilmesi gerektiği kanaatinde oldukları,

 

4-Mevcut ihale de 255 işçi çalıştırılması istenilmiş olup ihale konusu işlerin koordinasyonunu sağlamak için firma sahibinin ya da firmayı temsilen bir yetkilinin 255 işçinin haricinde sözleşme süresince işin başında bulunması istenildiği, her ne kadar iş sahibinin işin başında bulunulması istenilse de bu mümkün olmamakla beraber görev yapacak bir yetkilinin iş sahibi ya da vekilinin yükleniciye maddi bir külfet getireceği, bu kişinin yükleniciye en az asgari ücret üzerinden bir maliyeti olacağı,  Kamu İhale Kurulunun 2005/ UH.Z-608 sayılı kararın da buna açıkça yer verildiği, ihale uhdesinde bırakılan firmanın teklifinin, 255 işçinin asgari işçilik maliyetine 1 işçinin maliyeti eklendiğinde asgari maliyet altında kaldığı,

 

5-İhale konusu iş için Temizlik Ve İlaçlama Hizmet Alımı olarak ihaleye çıkılmış olduğu, İlaçlama işleriyle ilgili olarak yemekhane, mutfak, depo, ambar, çalışma odası, toplantı salonları, çay ocakları, ve sair yerlerin mikrop, bakteri, böcek ve diğer haşaratlara karşı ayda bir ilaçlama yapılması olarak belirtildiği, dolayısıyla 2 yıl süreli hizmet alımında ortalama 24 defa ilaçlama yapılması söz konusu olduğu, işçilik, ekipman ve malzeme gibi giderler bu iş için gerekli olup bu giderlerden malzeme ve ekipman için mutlak bir gider söz konusu olduğu, ayrıca ilaçlama izin belgesi olan bir firmaya yaptırılması durumunda alt yüklenicinin bu işi bir bedel karşılığında yapacağı, 255 işçi için verilmesi gereken asgari işçilik bedeli olan 6.382.167,32YTL teklif veren bu firmanın bu bedelle bu işi yapması hem kanunen hem de ekonomik olarak mümkün olmadığı,

 

6-İdari şartnamenin  26.3 üncü maddesinde; “Çalışan işçi başına günlük 7 YTL olmak üzere aylık 26 gün üzerinden brüt 182- YTL yemek ücreti, günlük 5YTL olmak üzere aylık 26 gün üzerinden brüt 130-YTL. yol ücreti işçiye nakdi olarak ödenecek ve tahakkuk bordrosunda gösterilecektir” düzenlemesi  ve “teknik şartnamede adları, miktarları ve teknik özellikleri belirtilen makine ve ekipmanlar için amortisman bedelleri, teklif fiyata dahildir" düzenlemesi bulunduğu, teknik şartnamede belirtilen makine ve ekipman listeleri teknik özellikleriyle ayrıntılı olarak belirtilmesine ve teklif fiyata dahil edilmesi idarece de istenmesine rağmen ihale komisyonunca göz önünde bulundurulmadığı,

 

7-İhale komisyonunun işçilerin yıllık izin haklarını dikkate almadığı,  4857 Sayılı İş Kanunun 53 üncü maddesinde “işyerinde işe başladığı günden itibaren, deneme süresi de içinde olmak üzere, en az bir yıl çalışmış olan işçilere yıllık ücretli izin verilir. Yıllık ücretli izin hakkından vazgeçirilemez...." hükmü bulunduğu,  4857 Sayılı İş Kanunun yıllık ücretli iznin uygulanması ile ilgili 56 ncı maddesinde ise “yıllık ücretli izin işveren tarafından bölünemez bu iznin 53 üncü madde de gösterilen süreler içinde işveren tarafından sürekli bir şekilde verilmesi zorunludur. Ancak,53 üncü maddede öngörülen izin süreleri, tarafların anlaşması ile bir bölümü on günden aşağı olmamak üzere en çok üçe bölünebilir...” hükmü yer aldığı, Kanunun 57 nci maddesinde ise “işveren, yıllık ücretli iznini kullanan her işçiye, yıllık izin dönemine ilişkin ücretini ilgili işçinin izine başlamasından önce peşin olarak ödemek veya avans olarak vermek zorundadır. Bu ücretin hesabında 50 nci madde hükmü uygulanır. Günlük, haftalık veya aylık olarak belirli bir ücrete dayanamayıp da akort, komisyon ücreti, kara katılma ve tutar üzerinden ücret alan işçinin izin süresi için verilecek ücret, son bir yıllık süre içinde kazandığı ücretin fiili olarak çalıştığı günlere bölünmesi suretiyle bulunacak ortalama üzerinden hesaplanır. Yüzde usulünün uygulandığı yerlerde bu ücret, yüzdelerden toplanan para dışında işveren tarafından ödenir. Yıllık ücretli izin süresine rastlayan hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil ücretleri ayrıca ödenir" hükmü bulunduğu,  4857 Sayılı İş Kanunun yukarıda belirtilen ilgi maddelerinde çalışacak personele ihale süresi olan 2 yıllık izin ücretinin ödenmesi gerektiği açıkça belirtildiği, ihale komisyonunca izin ücretleriyle ilgili olarak ta bir değerlendirme yapılmadığı,

 

8- 4857 Sayılı İş Kanunun 14 üncü maddesinde “…işçinin işe başladığı tarihten itibaren hizmet aktinin devamı süresince her geçen tam yıl için işverence işçiye 30 günlük ücreti tutarında kıdem tazminatı ödenir. Bir yıldan artan süreler için de aynı oran üzerinden ödeme yapılır”  hükmü bulunduğu, ancak Kanunen ödenmesi gereken zorunlu giderlerin dikkate alınmadığı, İş Kanununun yükleniciye ve dolayısıyla asıl işveren olan idarelere de ağır yükümlükler getirdiği, yüklenicinin sorumlu olduğu kadar idarelerinde sorumlu olduğu, Kamu İhale Kurumunca yapılan son düzenleme ile % 2 olan sözleşme giderlerinin % 3´e çıkartılarak amortisman, kıdem-ihbar tazminatı ve izin ücretlerin bu dilimin içine alındığı, ancak mevcut ihalede sözleşme giderlerinin % 2 olarak uygulandığı, dolayısıyla  bu   giderleri   içermediği ve bunları karşılamasının mümkün bulunmadığı iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

TEDAŞ Genel Müdürlüğü Malzeme Yönetimi ve Satınalma Dairesi tarafından Temizlik ve İlaçlama işinin Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarıldığı, 18 sayıda isteklinin ihale dokümanını satın aldığı, 27.10.2006 tarihinde yapılan ihaleye 11 isteklinin katıldığı, 22.11.2006 tarihli ihale komisyon kararı ile ihalenin Çağ Tem. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı, CSS A.Ş.-Haf-M Ltd. Şti. Ortak girişiminin ikinci en avantajlı teklif sahibi olarak belirlendiği,

 

Peytem Ltd. Şti.’nin idari şartnamenin 7.1.n maddesinde istenilen taahhütname ile idari şartnamenin 7.3.2 nci maddesinde istenilen taahhütname olmadığı, Biltem Ltd. Şti.’nin geçici teminat tutarı uygun olmadığı, Piramit Ltd. Şti.’nin teklif mektubu ve geçici teminat olmadığı için ihale komisyonunca değerlendirme dışı bırakıldığı,

 

Şikayetçi Modern Kimya Ltd. Şti. 20.12.2006 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulunduğu, idarenin  19.01.2007 tarihli şikayetin uygun bulunmadığı yönündeki karar üzerine şikayetçinin 22.01.2007 tarihinde Kurum kayıtlarına alınan dilekçesi ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu, başvuru üzerine 05.03.2007 tarih ve 2007/UH.Z-859 sayılı Kurul Kararı ile düzeltici işlem belirlendiği, idarece düzeltici işlem tesis edildiği, öncelikle isteklilerden teklif geçerlilik sürelerinin ilk geçerlilik süresi olan 90 gün kadar daha uzatmalarını ve geçici teminat mektuplarının da teklif geçerlilik süresine göre uzatılmasını talep ettiği, isteklilerden sadece ihale üzerinde bırakılan Çağ Tem. Ltd. Şti. ve başvuru sahibi Modern Kimya Ltd. Şti.’nin teklif geçerlilik süresini ve geçici teminat süresini uzattığı, diğer isteklilerin teklif geçerlilik süresini uzatmayacaklarını beyan ettikleri, ihale komisyonunca Çağ Tem. Ltd. Şti.’nden sunduğu iş deneyim belgelerine ilişkin doğrulayıcı belgeleri getirmesinin istendiği, Çağ Tem. Ltd. Şti.’nce belgelerin sunulması üzerine ihale komisyonunca alınan 04.05.2007 tarihli ihale komisyon kararı ile ihalenin Çağ Tem. Ltd. Şti. üzerinde bırakılmasına karar verildiği,

 

Şikayetçinin 21.05.2007 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulunduğu, idarenin 11.06.2007 tarihli işlemi ile şikayeti uygun bulmadığı, idarenin kararının 15.06.2007 tarihinde şikayetçiye bildirildiği ve şikayetçinin 25.06.2007 tarihinde Kurum kayıtlarına alınan dilekçesi ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

Anlaşılmıştır.

 

1) İhale konusu işe ait ilanın 4.3.1 inci maddesi ile idari şartnamenin 7.3.1 inci maddesinde; “İsteklinin son beş yıl içinde yurt içinde veya yurt dışında, kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az %70’i oranında gerçekleştirdiği, idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif bedelinin %40 oranından az olmamak üzere, tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi” düzenlemesi ile mesleki ve teknik yeterlik kriteri olarak iş deneyim belgesi istenmiştir.

 

            İhale üzerinde bırakılan Çağ Müşavirlik Tem. Ltd. Şti. başvuruya konu ihaleye 6.382.167,34 teklif fiyat vermiştir. Teklif fiyat ve %40 iş deneyim belgesi istenilmesine ilişkin düzenleme dikkate alındığında; isteklinin bu ihaleye en az 6.382.167,34YTL X % 40 = 2.552.866,93YTL tutarına tekabül eden iş deneyim belgesi sunması gerekmektedir.

 

İhale üzerinde bırakılan Çağ Müşavirlik Tem. Ltd. Şti. ihaleye; Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi tarafından düzenlenmiş  23.01.2006 tarih ve 512 sayılı ve 2.917.000,00YTL tutar ihtiva eden İş Deneyim belgesi ile 03.11.2004 tarih 13210 sayılı ve 2.450.000.000.000TL tutar ihtiva eden İş Durum Belgesi olmak üzere iki adet iş deneyim belgesi sunmuştur.

 

Çağ Müşavirlik İnş. San. Tic. Ltd. Şti. adına Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi tarafından düzenlenen iş deneyim ve iş durum belgesi hakkında ihale komisyonunca istekliden bu belgeleri doğrulayıcı bilgi ve belge istenmiştir.

 

Kurumumuzca da iş deneyim ve iş durum belgesini düzenleyen Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim Ve Araştırma Hastanesinden belgelerdeki bilgilerin doğru olup olmadığı hakkında görüş sorulmuştur.

 

Dr.Lütfi Kırdar Kartal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi tarafından gönderilen 11.07.2007 tarih ve 8519 sayılı ve Çağ Müş. Tem. Ltd. Şti.’ne hitaben yazdığı 15.12.2006 tarih ve 13861 sayılı yazılarda; 23.01.2006 tarih ve 512 sayılı iş deneyim belgesindeki sözleşme tutarının 2.917.000,00YTL olduğu ancak belge tutarının 2.121.454,48YTL olduğu, 03.11.2004 tarih 13210 sayılı iş durum belgesindeki sözleşme tutarının 2.450.000.000.000TL  olduğu, işin % 80’lık kısmının gerçekleştiği dikkate alındığında belge tutarının 1.960.000.000.000TL olduğu bildirilmiştir.

 

İhale komisyonu bu tutarları esas alarak yaptığı değerlendirmede; iş deneyim(iş bitirme) belgesinin güncellenmiş tutarının istenilen % 40 oranını karşılamadığı, ancak 1.960.000.000.000TL tutarındaki iş durum belgesinin güncellenmesi sonucunda 2.601.802.000.000TL tutar ortaya çıktığı, bu tutarın % 40 tutarındaki iş deneyim belgesini karşıladığını belirtmiştir.

 

2.121.454,48YTL tutarındaki iş bitirme belgesinin Kurum modülünde güncellenmesi sonucunda 2.401.919,29YTL tutara ulaşılmakta olup, bu tutar ihale komisyonunca da belirtildiği üzere ihalede istenilen iş deneyim tutarını karşılamamaktadır.

 

Ancak, ihale üzerinde bırakılan istekli Çağ Müş. Tem. Ltd. Şti.’nin verdiği 1.960.000.000.000TL tutarındaki iş durum belgesinin, sözleşme tarihinin 01.03.2004, ihale ilanının 13.09.2006 tarihli Kamu İhale Bülteninde yayınlandığı esas alınarak Kurum iş deneyim belgesi güncelleme modülünde yapılan  güncellenmesi sonucunda; iş durum belgesinin güncellenmiş tutarı 2.500.041.454.434TL olarak ortaya çıkmaktadır. Bu tutar ihale üzerinde bırakılan  Çağ Müş. Tem. Ltd. Şti.’nin sunması gereken 2.552.866,93YTL tutardan daha düşük olduğu için mesleki ve teknik yeterlik kriteri olarak istenilen % 40 oranındaki iş deneyim belgesini karşılamadığı, dolayısıyla ihale dışı bırakılması gerektiği değerlendirilmektedir.

 

2) İdarece yaklaşık maliyet asgari işçilik maliyeti, yol, yemek ve amortisman bedeli ile %5 firma karı esas alınarak hesaplanmış olup, başvuru sahibinin teklif fiyatının yaklaşık maliyetin üzerinde olması gerekçesiyle ikinci en avantajlı teklif sahibi olarak belirlenmediği, bu işlemde mevzuata aykırılık olmadığı, dolayısıyla başvuru sahibinin bu yöndeki iddiasının yerinde bulunmadığı değerlendirilmiştir.

 

3) İhale üzerinde bırakılan Çağ Müş. İnş. San. Tic. Ltd. Şti. hakkında Osmangazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi tarafından 2 yıl süreli olarak ihalelere katılmaktan yasaklanma kararı alındığı, yasaklama kararının 13.05.2007 tarih sayılı Resmi Gazetede yayınlandığı, ancak konu hakkında açılan 2007/417 Esas nolu dava üzerine Ankara 2. İdare Mahkemesince yürütmeyi durdurma kararı verildiği,  başvuru sahibi tarafından da yasaklama kararı konusunda yürütmeyi durdurma kararı alındığının belirtildiği, Kamu İhale Kurumu yasaklama sitesinden de Çağ Müş. İnş. San. Tic. Ltd. Şti.’nin yasaklı olduğuna ilişkin bir bilgi yer almadığı anlaşıldığından bu konuda bir değerlendirme yapılmasına yer olmadığı anlaşılmıştır.

 

4) İddia konusu husus başvuru sahibinin aynı ihaleye ilişkin 22.01.2007 tarih ve 2244 sayılı başvurusunda da ileri sürülmüş, başvuru üzerine alınan 05.03.2007 tarih ve UH.Z-859 sayılı Kararda; “Teknik şartnamenin “Teslim Etme ve Teslim Alma Şekil ve Şartları” bölümünün 5 inci maddesinde; “yüklenici firma sahibi işin başında bulunmak zorundadır. Bulunmadığı takdirde firma yetkilisini temsilen 1 temsilci bulundurmak zorundadır” düzenlemesi bulunmaktadır. İhale üzerinde bırakılan Çağ Tem. Ltd. Şti. ve ikinci en avantajlı teklif sahibi olarak belirlenen CSS A.Ş.-Haf-M Ltd. Şti. Ortak girişiminin idari şartnamenin 26 ncı maddesinde yapılan düzenlemeler çerçevesinde 255 kişi üzerinden teklif sunduğu, dolayısıyla teklifleri ekinde işin başında temsilci bulunduracaklarına ilişkin bir bilgi veya belge teklif belgeleri arasında yer almadığından başvuru sahibinin iddiasının teyit edilmediği anlaşılmaktadır” görüşüne yer verilmiş olup, iddia konusu husus daha önceki başvuru üzerine karara bağlandığından bu konuda yeniden karar verilmesine yer olmadığı anlaşılmıştır.

 

5) İddia konusu husus aynı başvuru sahibinin aynı ihaleye ilişkin 22.01.2007 tarih ve 2244 sayılı başvurusunda da ileri sürülmüş, başvuru üzerine alınan 05.03.2007 tarih ve UH.Z-859 sayılı Kararda; “Teknik şartnamenin “Teslim Etme ve Teslim Alma Şekil ve Şartları” bölümünün 3 üncü maddesinde; “…binalardaki yemekhane, mutfak, depo, ambar, çalışma odası, toplantı salonları, çay ocakları ve sair yerlerin mikrop, bakteri, böcek ve diğer haşarata karşı TSE 8358 normlarına uygun şekilde ayda bir defa Cumartesi günü öğleden sonra ilaçlanması yüklenici tarafından yerine getirilecektir” düzenlemesi bulunmaktadır. Dolayısıyla 2 yıllık olan ihale konusu işite 24 defa ilaçlama yapılacağı açıktır. İhale üzerinde bırakılan Çağ Tem. Ltd. Şti. ve ikinci en avantajlı teklif sahibi olarak belirlenen CSS A.Ş.-Haf-M Ltd. Şti. ortak girişimin ilaçlamayı kendilerinin yapacağının anlaşıldığı, buna ilişkin olarak TSE 8358 Belgesi sundukları görüldüğünden başvuru sahibinin bu yöndeki iddiasının yerinde olmadığı anlaşılmıştır” görüşüne yer verilmiş olup, iddia konusu husus daha önceki başvuru üzerine karara bağlandığından bu konuda yeniden karar verilmesine yer olmadığı anlaşılmıştır.

 

6) İddia konusu husus aynı başvuru sahibinin aynı ihaleye ilişkin 22.01.2007 tarih ve 2244 sayılı başvurusunda da ileri sürülmüş, başvuru üzerine alınan 05.03.2007 tarih ve UH.Z-859 sayılı Kararda; “Başvuruya konu ihaleye ait idari şartnamenin 2 nci maddesinde; “işin süresi 2 yıl, 730 takvim günüdür. Asgari 255 kişi çalıştırılacaktır” düzenlemesi,  “Teklif fiyata dahil olan masraflar” başlıklı 26.3 üncü maddesinde ise; “işçi başına aylık 26 gün üzerinden günlük 7,00YTL yemek ücreti, 5,00YTL yol ücreti verileceği, giyim ve temizlik sarf malzemelerinin idare tarafından verileceği, SSK prim oranının %2 olduğu” düzenlenmiştir. İhale dokümanında yapılan düzenlemeler çerçevesinde yapılan hesaplamada 6.382.167,34YTL asgari işçilik maliyet ortaya çıkmaktadır. İhale üzerinde bırakılan Çağ Tem. Ltd. Şti. ve ikinci en avantajlı teklif sahibi olarak belirlenen CSS A.Ş.-Haf-M Ltd. Şti. Ortak girişiminin teklif tutarı, yapılan hesaplama sonucunda ortaya çıkan tutardan düşük olmadığından, başvuru sahibinin bu yöndeki iddiasının yerinde olmadığı değerlendirilmiştir. Diğer taraftan Kamu İhale Genel Tebliğinin XIII/H.b maddesinde; “Amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatı ile ilgili giderler sözleşme ve genel giderler içinde değerlendirildiğinden, idari şartnamelerin "teklif fiyata dahil olan masraflar" kısmında bu giderler için bir bedel öngörülmeyecektir” hükmü yer aldığı dikkate alındığında, kullanılacak makine ve araçlara ilişkin amortismanın sözleşme gideri içerisinde değerlendirilebileceği açıktır” görüşüne yer verilmiş olup, iddia konusu husus daha önceki başvuru üzerine karara bağlandığından bu konuda yeniden karar verilmesine yer olmadığı anlaşılmıştır.

 

            7) Başvuru sahibi 4857 sayılı İş Kanununa göre personele ihale süresi kadar (2 yıllık) izin ücretinin ödenmesi gerektiği, ancak ihale komisyonunun izin ücreti ile ilgili bir değerlendirme yapmadığını belirtmektedir.

            4857 sayılı İş Kanunun 53 üncü maddesinde; “İşyerinde işe başladığı günden itibaren, deneme süresi de içinde olmak üzere, en az bir yıl çalışmış olan işçilere yıllık ücretli izin verilir. Yıllık ücretli izin hakkından vazgeçilemez” hükmü yer almaktadır.

            Yıllık izin hakkının İş Kanunu ile hükme bağlanmış bir hak olduğu, ancak ihale konusu işin idari şartnamesinin “Teklif fiyat dahil olan masraflar” başlıklı maddesinde yıllık izin ücreti ile ilgili bir düzenleme yer almadığı, Kamu İhale Genel Tebliğinde de bu konuda bir düzenleme yer almadığı dikkate alındığında, ihale komisyonunca bu konuda değerlendirme yapılmamasında ihale dokümanına aykırılık bulunmamaktadır.

 

8) Başvuru sahibi ihale üzerinde kalan isteklinin teklif ettiği fiyat ile 2 yıl süreli bir iş olan ihale konusu işte kıdem tazminatının karşılanamayacağını ileri sürmektedir.

 

            Kamu İhale Genel Tebliğinin XIII/H.b maddesinde; “Amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatı ile ilgili giderler sözleşme ve genel giderler içinde değerlendirildiğinden, idari şartnamelerin "teklif fiyata dahil olan masraflar" kısmında bu giderler için bir bedel öngörülmeyecektir” hükmü yer aldığı dikkate alındığında, kıdem tazminatının sözleşme ve genel giderler içerisinde olduğu, kıdem tazminatı için ek bir hesaplama yapılmayacağı belirtildiğinden başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

            Yapılan incelemede; ihale üzerinde bırakılan  Çağ Müş. Tem. Ltd. Şti.’nin teklifinin ihale dışı bırakılması gerektiği belirlenmiştir. Dolayısıyla söz konusu ihalede tek geçerli teklifin başvuru sahibine ait teklif olduğu tespit edilmiş olup, tek geçerli teklif bulunması halinde kamu yararı ve hizmet gerekleri gözetilmek suretiyle ihalenin bu istekli üzerine bırakılıp bırakılmamasında idarenin takdir yetkisi bulunmaktadır.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

1) Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

2)Tekliflerin yeniden değerlendirilmesi hususunun 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

Başvuru konusu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak belirlenen isteklinin sunmuş olduğu iş deneyim belgesinin güncellenmesi sonucunda, ihale dokümanında istenilen teklif bedelinin %40 ını şartını sağlamadığı görülmüştür. Bu nedenle bu isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerekmektedir.

             

            Söz konusu ihalede geçerli teklif olarak kalan başvuru sahibinin teklifinin de yaklaşık maliyetin üzerinde olması nedeniyle ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak belirlenmediği dikkate alındığında başvuru konusu ihalenin iptal edilmesi gerektiği yönündeki düşüncemle  çoğunluk kararına katılmıyorum.

 

 

 

 

                                                                                                                   Adem KAMALI

                                                                                                                      Kurul Üyesi 

 

 

 

 

 

   

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul