• Karar No: 2007/UH.Z-2424
  • Toplantı No: 2007/040
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 16.07.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/040
Gündem No :118
Karar Tarihi:16.07.2007
Karar No :2007/UH.Z-2424
Şikayetçi:
 Güneş-kent Mim. Müh. Şehirc. İnş. Gıda Tar. ve Hayv. Turz. Antika İth. İhrc. Tic. Ltd. Şti., 2.Ataç Sokak Nu:68/3 Kızılay/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Erzurum Yakutiye İlk Kademe Belediye Başkanlığı, Cumhuriyet Cad. Nu:1 25100 ERZURUM
Başvuru tarih ve sayısı:
 22.05.2007 / 14847
Başvuruya konu ihale:
 2007/34049 İhale Kayıt Numaralı “Planlama Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

05.07.2007 tarih ve 08.11.47.0203/2007-9E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Erzurum Yakutiye İlk Kademe Belediye Başkanlığı’nca 18.04.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Planlama Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Güneş-kent Mim. Müh. Şehir. İnş. Gıda Tar. ve Hayv. Turz. Antika İth. İhrc. Tic. Ltd. Şti.’nin 04.05.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 15.05.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  22.05.2007 tarih ve 14847 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 22.05.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte olduğu tespit edildiğinden, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) İhale konusu işte çalışacak işte anahtar teknik personelin ihale ilan tarihinden önce işe alınmadığı gerekçesiyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata aykırı olduğu,

            2) İdari şartnamede asgari yeterlik kriteri olarak tüzel kişiliklerde şirket hisselerinden en az %51 hissesinin şehir plancılarına ait olma şartının aranmasının mevzuata aykırı olduğu,

            3) Anahtar teknik personel için öngörülen deneyim süresinin beş yıldan fazla olmasının mevzuata aykırı olduğu,

            4) Yukarıda bahsedilen yeterlik kriterlerinin ihale ilanında yer almamasının mevzuata aykırı olduğu,

 

iddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1)      Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin “İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler” başlıklı 7.3.2 maddesinde Asgari yeterlik kriteri olarak anahtar teknik personel öngörülmesi halinde, bu personelin ihale konusu hizmetin uzmanı olması, ihale ilan tarihinden önce işe alınmış ve ihale tarihi itibarıyla isteklinin bünyesinde çalışıyor bulunması şartlarının aranması zorunludur.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İsteklinin personel durumuna ilişkin belgeler” başlıklı 43 üncü maddesinde; “Hizmet alımı ihalelerinde idarece çalıştırılması öngörülen personelin nitelik ve sayısı ihale dokümanında belirtilir. Anahtar teknik personele ilişkin düzenleme dışında mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesine ilişkin olarak ihale dokümanında isteklinin personel çalıştırdığına dair belge veya personel çalıştıracağına dair taahhütname istenemez. 

            Asgari yeterlik kriteri olarak anahtar teknik personel öngörülmesi halinde, ilgili kişinin ihale konusu hizmetin uzmanı olması, ihale tarihinden önce işe alınmış ve ihale tarihi itibarıyla isteklinin bünyesinde bulunuyor olması şartlarının aranması zorunludur. İsteklinin bünyesinde bulunduğu hususu; ilgili adına prim ödendiğini veya ilgilinin işe alındığını gösteren sosyal güvenlik kurumu belgesi ile tevsik edilir. Bu niteliklere sahip gerçek kişi isteklilerden, şahıs şirketi ortaklarından, limited şirketlerde müdürlük görevini yürüten ortaklarından, anonim şirketlerin yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyeleri, murahhas müdür ve genel müdür ortaklarından, ortak girişimlerin ise gerçek kişi ortaklarından ve tüzel kişi ortaklarının yukarıda sayılan unvanları taşıyan gerçek kişi ortaklarından isteklinin bünyesinde çalıştığına dair belge aranmaz.” hükmü yer almaktadır.

 

İhale dosyasının incelenmesi neticesinde, başvuru sahibinin teklifinin “anahtar teknik personelden dört elemanın ihale ilan tarihinden sonra işe alındığı” gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı tespit edilmiştir.

 

            Yukarıda yer verilen yönetmelik hükmü uyarınca, asgari yeterlik kriteri olarak anahtar teknik personel öngörülmesi durumunda ilgili kişinin ihale tarihinden önce işe alınmış ve ihale tarihi itibarıyla isteklinin bünyesinde bulunuyor olması yeterli iken, idari şartnamede yapılan düzenleme ile anahtar teknik personel olarak öngörülen kişilerin ihale ilan tarihinden önce işe alınmış olmaları şartının getirilmesi ve bu düzenlemeye dayanılarak başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması mevzuata aykırılık teşkil etmektedir.

           

2)      Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin 7.3.4 maddesinde “Asgari yeterlik kriteri olarak, tüzel kişiliklerde şirket hisselerinden en az %51 hissenin “şehir plancılarına” ait olma şartı aranır. Ortak girişimlerde tüm ortakların bu şartı sağlaması gereklidir. Bu oran ihale tarihinden önceki son bir ay içersinde ticaret sicil memurluğundan alınan hisse dağılımlarını gösteren belge ile kanıtlanır.” düzenlemesi bulunmaktadır.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Yeterliğin belirlenmesinde uyulacak ilkeler” başlıklı 35 inci maddesinde “İsteklilerin ekonomik ve mali yeterlikleri ile mesleki ve teknik yeterliklerinin değerlendirilmesi amacıyla idarelerce istenilecek her türlü bilgi, belge, doküman ve değerlendirme kriterleri rekabeti engelleyici sonuç doğuracak şekilde belirlenemez. Ayrıca yeterlik değerlendirmesinde kullanılacak kriterler, ihale konusu işin özelliğine göre söz konusu hizmetin istekli tarafından gerçekleştirilebilirliğini ölçecek nitelikte olmalıdır.” hükmüne yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin idareye yaptığı şikayet başvurusuna idarece verilen cevap yazısında idari şartnamenin 7.3.4 maddesi ve Plan Yapımını Yükümlenecek Müelliflerin Yeterliliği Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesi uyarınca şirket hisselerinin en az % 51 oranının şehir plancılarına ait olması gerektiği, başvuru sahibinin teklifinin bu şartı sağlamadığı için değerlendirmeye alınmadığı, bu nedenle şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına karar verildiği belirtilmiştir.

 

 Plan Yapımını Yükümlenecek Müelliflerin Yeterliliği Hakkında Yönetmeliğin “Tanımlar” başlıklı  4 üncü maddesinde “Müellif: Kanun´da tanımlanan her ölçekteki ve türdeki plânların yapılmasını üstlenebilmek için gerekli olan ilgili yeterlilik grubuna uygun yeterlilik belgesine sahip gerçek kişiyi veya ilgili yeterlilik grubuna uygun yeterlilik belgesine sahip tüzel kişiliklerin hissedarları içinde hisseleri ortakların meslek grubuna göre dağılımında eşit veya daha fazla paya sahip gerçek kişiyi, ifade eder.” düzenlemesi,

 

Müelliflerin öğrenim niteliği” başlıklı 6 ncı maddesinde “Plânlama işlerini üstlenecek müelliflerde, yükseköğretim kurumlarının Şehir ve Bölge Plânlama Bölümlerinden lisans eğitimini tamamlayarak mezun olmak şartı aranır. Yurt dışında öğrenim görenlerin bu öğrenimlerinin ve aldıkları derecelerin, yurt içinde görülen öğrenim ve alınan derece ile eş değerde olduğunun yetkili makamlarca onaylanmış olması şarttır.” düzenlemesi,

 

Plân yapımı işlerini üstlenecek müelliflerde aranacak nitelikler” başlıklı 8 inci maddesinde

            a) A Grubu Müelliflik için;

            1) 5 inci Maddede belirtilen B Grubu plânlamalardan en az iki işi bitirmiş olmak,

            2) B Grubu plânlamalardan en az bir işi ve C Grubu plânlamalardan en az iki işi bitirmiş olmak,

            3) B Grubu plânlamalardan en az bir işi, C Grubu plânlamalardan en az bir işi ve D Grubu plânlamalardan en az iki işi bitirmiş olmak,

            4) Yükseköğretim kurumlarının plânlama ile ilgili bilim dalında doçent veya profesör unvanı almış veya plânlama birimlerinde iki yıl daire başkanlığı seviyesinde veya daha üst seviyede yönetici olarak görev yapmış veya en az 15 yıl çalışmış olmak, şartları aranacaktır.

Yukarıda belirtilen Müellif Gruplarında sayılan niteliklerden sadece birine tam olarak uygun bulunmak, o grup içinde değerlendirmeye alınmak için yeterlidir. Aynı grup başlığı altındaki niteliklerden birden fazlasına uygun olmak, müellif için ek bir hak sağlamaz.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Yukarıda yer verilen düzenlemelerden anlaşılacağı üzere, herhangi bir tüzel kişinin plan yapımını yükümlenmesi için taşıması gereken yeterlik kriterlerinin, tüzel kişiliğin ortaklarının belli bir meslek grubuna mensup olmalarıyla ilişkilendirilmesinin mümkün olmadığı düşünülmektedir. Kaldı ki, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 35 inci maddesi uyarınca isteklilerin yeterliklerinin değerlendirilmesi amacıyla belirlenecek değerlendirme kriterlerinin rekabeti engelleyici nitelikte olamayacağı hüküm altına alınmıştır. Dolayısıyla, idari şartnamede yapılan düzenleme ile asgari yeterlik kriteri olarak, tüzel kişiliklerde şirket hisselerinden en az %51 hissenin “şehir plancılarına” ait olma şartı aranması rekabeti engelleyici nitelikte olduğundan, bu düzenlemeye dayanılarak başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması mevzuata aykırılık teşkil etmektedir.

 

3)      Başvuru sahibinin üçüncü iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin “İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler” başlıklı 7.3.2 maddesinde “a) ihale konusu hizmet alımı işi için aşağıda “pozisyon- adet- deneyim süresi” belirtilen niteliklerde anahtar teknik personel öngörülmektedir.

 

              Pozisyon                                                                      Adet          Deneyim süresi

1- A grubu imar planı yeterlik belgesine sahip

                şehir plancısı veya imar planı yapmaya yetkili mimar             (1)                15 yıl

2- Şehir plancısı veya imar planı yapmaya yetkili mimar             (1)                10 yıl

3- Şehir plancısı veya imar planı yapmaya yetkili mimar             (1)                15 yıl

4- Şehir plancısı                                                                            (2)                3 yıl

5- Jeoloji mühendisi                                                                      (1)                5 yıl

6- Mimar                                                                                       (1)                5 yıl

7- Harita mühendisi                                                                      (1)                5 yıl

 

(İmar planı yapmaya yetkili mimarların imar planı yapmaya yetkili olduklarına dair belgeleri sunmaları zorunludur.)” düzenlemesi yer almaktadır

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İsteklinin personel durumuna ilişkin belgeler” başlıklı 43 üncü maddesinde; “Asgari yeterlik kriteri olarak öngörülen anahtar teknik personelin deneyim süresine ilişkin düzenleme yapılması durumunda idarece asgari deneyim süresi en fazla beş yıl olarak öngörülür.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

İdari şartnamede anahtar teknik personelin deneyim süresine ilişkin olarak yapılan düzenlemenin, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yer alan düzenleme karşısında mevzuata aykırı olduğu açıktır. Bu bakımdan başvuru sahibinin bu iddiası yerinde bulunmuştur.

 

            4) Başvuru sahibinin dördüncü iddiasına ilişkin olarak;

 

4734 sayılı Kanunun “İhale İlânlarında Bulunması Zorunlu Hususlar” başlıklı 24 üncü maddesinin (f) bendinde, yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterlerin ihale ilanlarında belirtilmesi gerektiği hüküm altına alınmıştır.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Yeterliğin belirlenmesinde uyulacak ilkeler” başlıklı 35 inci maddesinde “İhale konusu hizmetin niteliğine göre, bu Yönetmelikte düzenlenen bilgi ve/veya belgelerden yeterlik değerlendirmesi için isteneceklerin ve bu belgelerde aranacak yeterlik kriterlerinin ihale veya ön yeterlik dokümanı ile ihale veya ön yeterliğe ilişkin ilan veya davet belgelerinde belirtilmesi zorunludur.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

27.03.2007 tarihinde Kamu İhale Bülteninde yayınlanan ihale ilanında idari şartnamede yeterlik kriteri olarak belirlenen “Asgari yeterlik kriteri olarak, tüzel kişiliklerde şirket hisselerinden en az %51 hissenin “şehir plancılarına” ait olma şartı aranır. Ortak girişimlerde tüm ortakların bu şartı sağlaması gereklidir. Bu oran ihale tarihinden önceki son bir ay içersinde ticaret sicil memurluğundan alınan hisse dağılımlarını gösteren belge ile kanıtlanır.” düzenlemesi ile “Asgari yeterlik kriteri olarak anahtar teknik personel öngörülmesi halinde, bu personelin ihale konusu hizmetin uzmanı olması, ihale ilan tarihinden önce işe alınmış ve ihale tarihi itibarıyla isteklinin bünyesinde çalışıyor bulunması şartlarının aranması zorunludur.” düzenlemesine yer verilmediği tespit edilmiştir.

4734 sayılı Kanunun, “İlânın Uygun Olmaması” başlıklı 26 ncı maddesinde yer alan“13, 24 ve 25 inci maddelerdeki hükümlere uygun olmayan ilânlar geçersizdir. Bu durumda, ilân bu maddelere uygun bir şekilde yenilenmedikçe ihale veya ön yeterlik yapılamaz.

 Ancak, 13 üncü maddede belirtilen ilânın yapılmaması veya ilân sürelerine uyulmaması halleri hariç, yapılan ilânlarda 24 ve 25 inci madde hükümlerine uygun olmayan hatalar bulunması durumunda, idarelerce ilânların yayımlanmasını takibeden on gün içinde hatalı hususlar için düzeltme ilânı yapılmak suretiyle ihale veya ön yeterlik gerçekleştirilebilir.” hükmü uyarınca, isteklilerin yeterliklerinin değerlendirilmesi amacıyla belirlenen yeterlik kriterlerini içermeyen ihale ilanı geçersiz olduğundan, bu ihalenin sonuçlandırılması mümkün bulunmamaktadır. Bu bakımdan başvuru sahibinin bu iddiası yerinde bulunmuştur.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte olduğu tespit edildiğinden, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul