En son güncellemeler 10 Temmuz 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-2425
  • Toplantı No: 2007/040
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 16.07.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/040
Gündem No :119
Karar Tarihi:16.07.2007
Karar No :2007/UH.Z-2425
Şikayetçi:
 Sarıkaya Tur. Turz. ve Tic. Ltd. Şti-Aysem Turz. İnş. San Tic. Ltd. Şti., 7.Cadde Firuze Apt. Nu 9/a Öveçler / ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı, Emniyet Mah. Hipodrom Cad. Nu 85 C Blok 06330 Yenimahalle/ ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 15.06.2007 / 17414
Başvuruya konu ihale:
 2007/38638 İhale Kayıt Numaralı “Muhtelif Araç Kiralama Hizmeti” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

06.07.2007 tarih ve 08.13.25.0163/2007-44E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından 15.05.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan Muhtelif Araç Kiralama Hizmeti” ihalesine ilişkin olarak Sarıkaya Tur. Turz. ve Tic. Ltd. Şti-Aysem Turz. İnş.  San Tic. Ltd. Şti.’nin 04.06.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 11.06.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  15.06.2007 tarih ve 17414 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 15.06.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

Tekliflerin alınmasından sonra yapılan mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Başvuru sahibi tarafından verilen teklifin değerlendirmeye alınması suretiyle ihale işlemlerine devam edilmesi hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri ile ihale dosyası incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; söz konusu ihaleye ortak girişim olarak katıldıkları ancak, tekliflerinin “özel ortağın iş deneyim belgesinin özel sektör tarafından düzenlenmiş“ olması sebebiyle değerlendirme dışı bırakıldığı, halbuki işe ait sözleşme ve faturaları sundukları, ihale komisyonunun kararı ile hem kendilerinin hem de kamunun zarara uğratıldığı iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İhale ilanının 4 üncü maddesi ile idari şartnamenin 7 nci maddesinde; “İş deneyim belgeleri:: İsteklinin son beş yıl içinde yurt içinde veya yurt dışında, kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az %70’i oranında gerçekleştirdiği, idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif bedelinin %25 oranından az olmamak üzere, tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi,” “Bu ihalede benzer iş olarak , Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Özel Sektörde gerçekleştirilmiş olan her türlü araç kiralama işi benzer iş olarak kabul edilecektir” düzenlemesi yapılmıştır.

 

İhale dosyası kapsamında bulunan Sarıkaya Tur.-Aysem Tur. Ortak Girişimine (şikayetçi) ait teklif dosyasında, özel ortak Aysem Tur. İnş. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan iş deneyim belgesinin Belpa Ankara Eğit. Mot. Araç. Elekt. Gıda Tem. Teks. Turz. Güv. Dinl. ve Spor Tes. İşl.Tic. İth. İhr. A.Ş. tarafından düzenlendiği, belge tutarının 142.141.500.00 TL olduğu, sözleşme tarihinin 30.12.2002, gerçekleştirilen işin “personel taşımacılığı ve binek araç kiralama işi” olduğu görülmüştür.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “İş deneyim belgesinin düzenlenmesi” başlıklı 53 üncü maddesinde; “ Bir sözleşme kapsamında 4734 sayılı Kanun kapsamındaki idarelere, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki kuruluşlara gerçekleştirilen veya yapımla ilgili hizmet işleri ile sınırlı olmak üzere denetlenen veya yönetilen  işler için iş deneyim belgeleri, iş sahibi tarafından düzenlenir ve sözleşmeyi yapan yetkili makam tarafından onaylanır.

 

Özel sektöre taahhüt edilen hizmetlerin yüklenicileri ile kamu veya özel sektöre taahhüt edilen hizmetlerin alt yüklenicileri için iş deneyim belgesi düzenlenmez. Bu hizmetlere ait iş deneyimi; işe ait sözleşme ve bu sözleşmenin uygulanmasına ilişkin belgeler ile bu bölümde yapılan düzenlemeler esas alınarak ihale komisyonlarınca 56 ncı madde çerçevesinde değerlendirilir.

 

“Düzenleme koşulları” başlıklı 54 üncü maddesinde; “İş deneyim belgeleri; yazılı bir sözleşmeye bağlı olarak 4734 sayılı Kanun kapsamındaki idarelere, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki kuruluşlara taahhüt edilen işlerde tek sözleşme esas alınarak;

a) Gerçekleştirilmiş işlerin yüklenicilerine iş bitirme belgesi (standart form KİK032.0/H),

b) Sözleşme bedelinin asgari % 70’i gerçekleştirilmiş işlerin yüklenicilerine iş durum belgesi (standart form KİK033.0/H),

  c) Yapımla ilgili hizmet işlerinde mühendis veya mimar olmak ve sözleşme bedelinin en az % 50’sinde fiilen görev yapmak kaydıyla;

1- Denetleme veya yönetme faaliyetinde bulunan görevlilere iş denetleme veya iş yönetme belgesi (standart form KİK034.0/H, KİK035.0/H),

2- Yüklenici bünyesinde denetim faaliyetinde bulunanlara iş denetleme belgesi,

  3-Yüklenici bünyesinde yönetilen işlerle ilgili olarak, anonim şirketlerde genel müdür, murahhas müdür, yönetim kurulu üyesi ve yönetim kurulu başkanı, limited şirketlerde müdür olarak görevlerini aralıksız en az 5 yıl yaptıklarını Türk Ticaret Kanununa göre tevsik edenlere iş yönetme belgesi,

Şeklinde, ilgilinin mesleki tecrübesini tevsik amacıyla düzenlenir.

 

Sözleşme bedelinin gerçekleşme oranı; keşfindeki birim fiyatlar üzerinden ihale indirimi yapılarak sözleşmeye bağlanmış işlerde, her türlü fiyat farkları hariç, sözleşme yılı birim fiyatlarıyla ödenen (ihale indirimi düşülmüş) tutarın, ilk sözleşme bedeline oranlanması; götürü bedel veya teklif birim fiyat üzerinden sözleşmeye bağlanan işlerde, her türlü fiyat farkları hariç, sözleşme fiyatlarıyla ödenen tutarın ilk sözleşme bedeline oranlanması; yabancı para üzerinden sözleşmeye bağlanan işlerde ise, varsa her türlü fiyat farkları hariç, ödenen tutarın ilk sözleşme bedeline oranlanması suretiyle bulunur.”

 

Anılan Yönetmeliğin “Belge düzenlenemeyen hallerde iş deneyimi” başlıklı 56 ncı maddesinde, “Özel sektöre taahhüt edilen hizmetlerin yüklenicileri ile kamu veya özel sektöre taahhüt edilen hizmetlerin alt yüklenicileri iş deneyimini tevsik için; sözleşme, bu sözleşme ile ilgili olarak Vergi Usul Kanununa göre düzenlenen fatura asılları veya örnekleri yada bunların noter onaylı suretlerini, serbest meslek erbabınca gerçekleştirilen işlerde serbest meslek makbuzu asılları veya nüshaları yada bunların noter onaylı suretlerini, iş mevzuatının zorunlu tuttuğu hallerde ilgili sigorta müdürlüğünden alınan işyeri bildirgesini ve personel çalıştırılan işlerde o işe ait sosyal sigorta prim ödemelerini gösteren belgeleri, ihale veya ön yeterliğe başvuru belgelerine ekleyerek ihale komisyonuna sunarlar. Kamuya taahhüt edilen işlerin alt yüklenicileri varsa idarenin onay yazısını da eklerler.”

 

hükümleri bulunmaktadır.

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin VIII-B (b) maddesinde ise, “Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 53 üncü maddesinde; bir sözleşme kapsamında 4734 sayılı Kanun kapsamındaki idarelere, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki kuruluşlara gerçekleştirilen veya yapımla ilgili hizmet işleri ile sınırlı olmak üzere denetlenen veya yönetilen  işler için iş deneyim belgelerinin iş sahibi tarafından düzenleneceği belirtilmiş, özel sektöre taahhüt edilen hizmetlerin yüklenicileri ile kamu veya özel sektöre taahhüt edilen hizmetlerin alt yüklenicileri için iş deneyim belgesi düzenlenmeyeceği, bu hizmetlere ait iş deneyiminin sözleşme ve bu sözleşmenin uygulanmasına ilişkin belgeler esas alınarak ihale komisyonlarınca değerlendirileceği belirtilmiştir.” şeklinde açıklamalar yer almıştır.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun “Kapsam” başlıklı 2 nci maddesinde; “Aşağıda belirtilen idarelerin kullanımında bulunan her türlü kaynaktan karşılanan mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihaleleri bu Kanun hükümlerine göre yürütülür:

a) Genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler, özel idareler ve belediyeler ile bunlara bağlı; döner sermayeli kuruluşlar, birlikler, tüzel kişiler.

b) (Değişik: 4964/ 1 md.) Kamu iktisadi kuruluşları ile iktisadi devlet teşekküllerinden oluşan kamu iktisadi teşebbüsleri

c) (Değişik: 4964/ 1 md.) Sosyal güvenlik kuruluşları, fonlar, özel kanunlarla kurulmuş ve kendilerine kamu görevi verilmiş tüzel kişiliğe sahip kuruluşlar (mesleki kuruluşlar ve vakıf yükseköğretim kurumları hariç) ile bağımsız bütçeli kuruluşlar.

d) (Değişik :4761/ 10 md.) (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilenlerin doğrudan veya dolaylı olarak birlikte ya da ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlasına sahip bulundukları her çeşit kuruluş, müessese, birlik, işletme ve şirketler.

 

e) 4603 sayılı Kanun kapsamındaki bankaların yapım ihaleleri.

(Değişik: 4964/ 1 md.) Ancak, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu ve bu Fonun hisselerine kısmen ya da tamamen sahip olduğu bankalar, 4603 sayılı Kanun kapsamındaki bankalar ( (e) bendinde belirtilen yapım ihaleleri hariç) ile enerji, su, ulaştırma ve telekomünikasyon sektörlerinde faaliyet gösteren teşebbüs, işletme ve şirketler bu Kanun kapsamı dışındadır.” hükmü yer almaktadır.

Anılan Kanunun gerekçesinde; “Kamu kurum ve kuruluşlarının ihale işlemlerinde ayrı mevzuata tâbi olması, kamuda farklı usul ve esasların uygulanmasına neden olmaktadır. Aynı idare tarafından çeşitli kaynaklardan finanse edilen işlerin ihalelerinde de ayrı mevzuatın bulunması uygulamada karmaşayı artırmaktadır. Bu nedenle, idarelerin kullanımında bulunan her türlü kaynaktan yapacakları harcamalara ilişkin mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalelerinde uygulama birliğini sağlamak amacıyla genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler, özel idare ve belediyelerin yanısıra;

 

-Bu idarelere bağlı döner sermayeli kuruluşlar, birlikler, tüzel kişiler,

-Enerji, su, ulaştırma ve telekomünikasyon sektörlerinde faaliyet gösterenler dahil, kamu iktisadi kuruluşları ile iktisadi devlet teşekküllerinden oluşan bütün kamu iktisadi teşebbüsleri,

-Sosyal güvenlik kuruluşları, fonlar, özel kanunlarla kurulmuş ve kendilerine kamu görevi verilmiş tüzel kişiliğe sahip kuruluşlar (mesleki kuruluşlar hariç)  ile bağımsız bütçeli kuruluşlar,

-Yukarıda belirtilen daire, idare, kuruluş ve teşebbüslerin sermayesinin yarısından fazlasına sahip bulundukları her çeşit kuruluş, müessese, birlik, işletme ve şirketler Kanun kapsamına alınmıştır.” denilmiştir.

 

Anılan hükümler çerçevesinde; Belediyelerin yanı sıra, Belediyelerin sermayesinin yarısından fazlasına sahip bulundukları her çeşit kuruluş, müessese, birlik, işletme ve şirketlerin Kanun kapsamına alındığının açık olduğu, şikayetçinin idareye sunduğu iş deneyim belgesinin de Ankara Büyükşehir Belediyesi bünyesinde 20/02/1989 tarihinde kurulan bir Belediye İktisadi Teşebbüsü (BİT) olan BEL-PA A.Ş. tarafından düzenlendiği, Yönetmeliğin 54 üncü maddesi hükmü uyarınca; 4734 sayılı Kanun kapsamındaki idarelerin iş deneyim belgesi düzenleyebilecekleri, dolayısıyla adı geçen BİT tarafından düzenlenen belgenin özel sektöre taahhüt edilen iş kapsamında sayılmaması ve söz konusu iş deneyim belgesini sunan isteklinin, belge tutarı istenilen oranı karşıladığı takdirde, mesleki ve teknik yeterliliği sağladığının kabul edilmesi gerektiği değerlendirilmiştir. Adı geçen belge güncellenmiş ve aranılan iş deneyim oranını sağladığı anlaşılmıştır. Sonuç olarak; ihaleye en düşük teklifi vererek katılan şikayetçiye ait teklifin “Özel Ortağa ait İş Deneyim Belgesinin özel sektörce düzenlenmiş olduğundan geçersiz olduğu, ayrıca söz konusu işe ait sözleşmede, sözleşme tutarının belirtilmediği,” gerekçesi ile değerlendirme dışı bırakılması işleminin mevzuata uygun olmadığı anlaşılmıştır.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

1- Tekliflerin alınmasından sonra yapılan yukarıda mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

2- Başvuru sahibi tarafından verilen teklifin değerlendirmeye alınması suretiyle ihale işlemlerine devam edilmesi hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul