En son güncellemeler 10 Temmuz 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-2426
  • Toplantı No: 2007/040
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 16.07.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/040
Gündem No :130
Karar Tarihi:16.07.2007
Karar No :2007/UH.Z-2426
Şikayetçi:
 Birleşik Pest Kontrol Kimya Mak. İnş. ve Bilgi Hizm. San. Tic. A.Ş. Altunizade Babbaros Mahallesi Nuh Kuyusu Caddesi Nu:76/1 Üsküdar/İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Büyükçekmece Belediyesi Fatih Mah. Şehremini Sokak 34500 Büyükçekmece/İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 23.03.2007 / 9053
Başvuruya konu ihale:
 2007/8838 İhale Kayıt Numaralı “2007 Yılı Kent Zararlıları İle Mücadele Hizmet Alım İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

13.07.2007 tarih ve 08.07.59.0041/2007-47 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Büyükçekmece Belediyesi tarafından 28.02.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan 2007 Yılı Kent Zararlıları İle Mücadele Hizmet Alım İşi ihalesine ilişkin olarak Birleşik Pest Kontrol Kimya Mak. İnş. ve Bilgi Hizm. San. Tic. A.Ş.’nin 23.03.2007 tarih ve 9053 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Başvuru dilekçesi ve eklerinin incelenmesinden, başvurunun reddine ve iddiaların incelenmesine gerek bulunmadığına karar verilmesinin uygun olacağı,

 

hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; İhale ilanında işin adının “Kent Zararlıları İle Mücadele Hizmet Alımı İhalesi” şeklinde belirtilmesine rağmen idari şartnamede  “ Larva mücadelesi, uçkun mücadelesi, konteyner, karasinek, kapalı alan ilaçlama ve fare mücadelesi” şeklinde düzenleme yapılması nedeniyle ihale bülteninde ihale ilanının görülemediği ancak haricen öğrenilerek ihale dokümanı alındığı; ihale dokümanında son teklif verme ve ihale tarihi arasında farklılık olması nedeniyle ihaleye teklif veremedikleri iddialarına yer verilmiştir.

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 8 inci maddesinde Kamu İhale Kurumuna yapılacak başvurularda aranacak şekil unsurları düzenlenmiştir.

 

Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (d) bendinde ise, süresi içinde 8 inci maddeye aykırılık giderilmemiş ise başvurunun reddine karar verileceği hükmü yer almaktadır.

 

Başvuru dosyasının incelenmesinden, başvuru dilekçesine başvuru ehliyetini haiz olunduğuna dair belgelerin (başvuru dilekçesinde imzası bulunan A.Ahmet ERKAN’a ait imza beyannamesinin) aslı veya onaylı örneklerinin eklenmediği, tespit edilen aykırılıkların İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 20 nci maddesi gereğince giderilmesi gerektiğinin şikayetçiye 18.05.2007 tarihinde tebliğ edilmesine rağmen eksikliklerin tamamlanmadığı tespit edilmiştir.

 

Süresi içerisinde eksiklikleri giderilmeyen başvuruda, İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrası uyarınca aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen koşullar oluşmadığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1) Başvurunun şekil  eksiklikleri  nedeniyle reddine,

 

2) İddiaların incelenmesine geçilmesine gerek görülmediğinden 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi uyarınca itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul