En son güncellemeler 3 Temmuz 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-2427
  • Toplantı No: 2007/040
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 16.07.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/040
Gündem No :131
Karar Tarihi:16.07.2007
Karar No :2007/UH.Z-2427
Şikayetçi:
 Hüseyin Kuzkun, Hüseyin Kuzkun Tandoğan Mahallesi/Ergi Sokak 24/1 Sincan/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Atatürk Göğüs Hastalıkları Hast.D.S.Saym., Sanatoryum Cad. 27 Keçiören/ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 10.07.2007 / 19810
Başvuruya konu ihale:
 2006/161817 İhale Kayıt Numaralı “2007 Yılı Gen.Temizlik Teknik Destek ve Bakım Onarım, Bilgi Yönetim Sistemine Yönelik Veri Hazırlama ve Kontrol Hizmeti ile Hasta Yönlendirme ve Büro Hizmetleri Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

13.07.2007 tarih ve 08.14.50.0168/2007-53 sayılı Değerlendirme Raporunda;

 

            Atatürk Göğüs Hastalıkları Hastanesi’nce 21.12.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “2007 Yılı Gen.Temizlik Teknik Destek ve Bakım Onarım, Bilgi Yönetim Sistemine Yönelik Veri Hazırlama ve Kontrol Hizmeti ile Hasta Yönlendirme ve Büro Hizmetleri Alımı” ihalesine ilişkin olarak Hüseyin Kuzkun´un 10.07.2007 tarih ve 19810 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçesinde ihale mevzuatına aykırılık iddialarına yer verildiği,

           

Yapılan incelemede; iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Değerlendirme Raporu ve ekleri incelendi;

 

Başvuru dilekçesinde özetle; Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesince 09.11.2006 tarihinde ilan edilen 2006/161817 ihale kayıt numaralı “2007 yılı Genel Temizlik, Teknik Destek ve Bakım Onarım, Bilgi Yönetim Sistemine Yönelik Veri Hazırlama ve Kontrol Hizmeti ile Hasta Yönlendirme ve Büro Hizmetleri (279 kişi) alımı ihalesinin 5 ayrı başlık altında tek bir hizmet alımı ihalesi olarak ihale edildiği, ancak daha sonra idarece ihalenin olumlu bir gerekçe gösterilmeksizin iptal edildiği, iptale ilişkin olarak Kamu İhale Kurulu tarafından 12.04.2007 tarih ve 2007/UH.Z-1332 sayılı kararın alındığı ve bu kararda da idarece yapılan iptalin uygun görüldüğü, bu arada idarece Ocak-Temmuz 2007 aylarını kapsayan muhtelif zamanlarda pazarlık usulü ihalelerin yapıldığı, pazarlık usulsü yapılan ihalelerin mevzuat gereği 3 aydan fazla olmaması gerekirken 5 aylık davet usulsü ihale yapıldığı ve sözleşme imzalandığı ve bu ihalelerin daha önce düşük olarak kabul edilen fiyatlardan her zaman aynı firma üzerinde (Şarki Ltd.) bırakıldığı, bu ihalelerin Şarki Ltd. Şti. firmasına avantaj sağlamak üzerine yapıldığı,idarece yeni yapılan ihalenin 3 parçaya bölündüğü, bu ihalelerden ikisinin iptal edildiği, temizlik ihalesinin ise henüz sonuçlanmadığı, ancak Şarki Ltd.Şti.’nin bu ihalede vermiş olduğu fiyatın daha önce yapılan ve iptal edilen ihalede idarece inandırıcı bulunmayan tekliflerinde altında olduğu, komisyon üyelerinden iş deneyim belgesi  verme yetkisinde olanların 2006 yılı hastane genel temizlik hizmetlerini yürüten ve halen hastanenin genel temizlik işi, teknik destek ve bakım onarım, bilgi yönetimi sistemine yönelik veri hazırlama ve kontrol hizmeti ile hasta yönlendirme ve büro hizmetleri işini yürüten firmanın yeterlik kapasitesinin üstünde olan ihalelere katılabilmesi için mevzuata aykırı olarak iş deneyim belgesi verdiği ve firmanın yeterli olmadığı ihalelere katılmasını sağladığı iddia edilmektedir.

 

Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesince 09.11.2006 tarihinde ilan edilen 2006/161817 ihale kayıt numaralı “2007 yılı Genel Temizlik, Teknik Destek ve Bakım Onarım, Bilgi Yönetim Sistemine Yönelik Veri Hazırlama ve Kontrol Hizmeti ile Hasta Yönlendirme ve Büro Hizmetleri (279 kişi) alımı ihalesinin 5 ayrı başlık altında tek bir hizmet alımı ihalesi olarak ihale edildiği,

 

              Ancak daha sonra idarece ihalenin iptal edildiği ve iptale ilişkin olarak Orpaş Tem.Paz. San.Tic.A.Ş’nin iptale ilişkin Kamu İhale Kurulu tarafından 12.04.2007 tarih ve 2007/UH.Z-1332 sayılı kararın alındığı ve bu kararda da idarece yapılan iptalin uygun görüldüğü,

 

             İdarece bu süreçte 4734 sayılı Kanunun 21/b maddesine göre Ocak 2007 ile Temmuz 2007 aylarını kapsayacak şekilde pazarlık usulü ihalelerin yapıldığı ve sözleşmelerin 29.01.2007 ile 28.06.2007 tarihlerinde Harlas İnş.Tem.Güv.Tic firması ile imzalandığı,

 

            14.06.2007 tarihinde yapılmış Teknik Destek ve Bakım Onarım Hizmetleri ile 22.06.2007 tarihinde yapılmış Bilgi Yönetim Sistemine Yönelik Veri Hazırlama ve Kontrol Hizmeti İşi ihalelerinin iptal edildiği, Temizlik Hizmeti ihalesinin ise sonuçlandığı, söz konusu ihaleye sekiz firmanın katıldığı ve en avantajlı teklif sahibi olan Harlas İnş. firması üzerinde ihalenin bırakıldığı,

 

             İptal edilen iki ihalenin ardından söz konusu hizmetlerin yürütülmesi açısından pazarlık usulü ihale yapıldığı,

 

              anlaşılmıştır.

 

             Başvuru sahibinin dilekçesinde yer alan iddialara ilişkin yapılan incelemede; idarece iki adet açık ihale usulü ihale yapıldığı ve bu ihalelerin gerekçesi belirtilmek suretiyle iptal edildiği ve iptal edilen ihalelere ilişkin hizmetlerin yürütülmesi için 4734 sayılı Kanunun 21/b maddesi gereği pazarlık usulü alım yapıldığı anlaşılmış olup, yapılan işlemlerde mevzuata bir aykırılık bulunmamıştır.

 

            Diğer taraftan yine başvuru dilekçesinde yer alan  komisyon üyelerinden iş deneyim belgesi  verme yetkisinde olanların 2006 yılı hastane genel temizlik hizmetlerini yürüten ve halen hastanenin genel temizlik işi, teknik destek ve bakım onarım, bilgi yönetimi sistemine yönelik veri hazırlama ve kontrol hizmeti ile hasta yönlendirme ve büro hizmetleri işini yürüten firmanın yeterlik kapasitesinin üstünde olan ihalelere katılabilmesi için mevzuata aykırı olarak iş deneyim belgesi verdiği ve firmanın yeterli olmadığı ihalelere katılmasını sağladığı iddiasını doğrular nitelikte herhangi bir bilgi veya belgeye rastlanılmamıştır.

 

             Kaldı ki başvuru sahibinin iddiasında yer alan ve sonuçlandırılan ve ayrıca sözleşmesi imzalanan ihalelerin Şarki Ltd.Şti. üzerinde bırakılmadığı anlaşılmıştır.

           

Açıklanan nedenlerle,

 

İhalelere Yönelik Yapılacak İdari Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşulları düzenlenmiş olup incelenen ihalede öngörülen koşulların oluşmadığı anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

İddiaların incelenmesine geçilmesine gerek görülmediğinden 4734 sayılı Kanunun 56 ncı  maddesinin (c) bendi uyarınca başvurunun uygun bulunmadığına,

 

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul