• Karar No: 2007/UH.Z-2451
  • Toplantı No: 2007/041
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 20.07.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/041
Gündem No :27
Karar Tarihi:20.07.2007
Karar No :2007/UH.Z-2451
Şikayetçi:
 Kançul İnş. Tic. ve San. Ltd. Şti., Atatürk Bulvarı Ulakoğlu Apt. Nu:1/ ŞANLIURFA
 İhaleyi yapan idare:
 Şanlıurfa Devlet Hastanesi Baştabipliği, Esentepe Mh. Hastane Cd. / ŞANLIURFA
Başvuru tarih ve sayısı:
 06.07.2007 / 19444
Başvuruya konu ihale:
 2007/46861 İhale Kayıt Numaralı “Malzemeli Genel Temizlik, İlaçlama, Çamaşır Yıkama, Ütüleme, Çöp Toplama Hizmet Alımı” ihalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

18.07.2007 tarih ve 08.14.41.0163/2007-52E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Şanlıurfa Devlet Hastanesi Baştabipliği tarafından 29.05.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Malzemeli Genel Temizlik, İlaçlama, Çamaşır Yıkama, Ütüleme, Çöp Toplama Hizmet Alımıihalesine ilişkin olarak Kançul İnş. Tic. ve San. Ltd. Şti.’nin 28.05.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 18.06.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 06.07.2007 tarih ve 19444 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 06.07.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; idari şartnamenin iş hacmini gösterir belgeleri düzenleyen 7.2.3 üncü maddesinde, isteklilerin teklif edecekleri bedelin %15’inden az olmamak üzere toplam ciroyu gösterir belgeyi, teklif edecekleri tutarın %10’undan az olmamak üzere ihale konusu işle ilgili gelirini tevsik etmesi istenildiği, halbuki, Kamu İhale Genel Tebliğinin “Yıllara Yaygın Hizmet Alımlarında Yeterlik” başlığı altında, bir yıl ile iki yıl arasında(iki yıl dahil) süren işlerde iş hacmine ilişkin oranın %12-8 aralığında aranabileceği hükmünün bulunduğu, işin süresinin18 ay olması nedeniyle idari şartnamede istenilen %15 lik oranın rekabeti önlediği ve kanun ve yönetmeliklere aykırı olduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak yapılan incelemede;

         Başvuru sahibinin 29.05.2007 tarihli ihaleye ait dokümanı 28.05.2007 tarihinde satın alarak 28.05.2007 tarihinde idareye dokümandaki hususlara ilişkin olarak şikayet başvurusunda bulunduğu anlaşılmıştır.

         İdari Şartnamenin “İsteklinin iş hacmini gösteren belgeler” başlıklı 7.2.3 üncü maddesinde;        

İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam cirosunu gösteren gelir tablosu veya ihale konusu iş ile ilgili taahhüdü altındaki ve bitirdiği iş miktarını gösteren belgelerin verilmesi. Bu belgelerdeki tutarların; toplam ciro için, teklif edilecek bedelin % 15´inden, ihale konusu hizmet işleri ile ilgili gelirleri için ise, teklif edilecek bedelin % 10´undan az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeleri sunan istekli yeterli kabul edilir. Bu şartları bir önceki yılda sağlayamayan istekliler, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler, bu takdirde belgeleri sunulan son iki yılın ortalaması üzerinden asgari kriterlerin sağlanıp sağlanmadığına bakılır

 

İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk üç ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir tablosunu sunamayan istekliler iki önceki yılın gelir tablosunu sunabilirler. Bu gelir tablosunun yeterlik şartını sağlamaması halinde, iki önceki yılın gelir tablosu ile üç önceki yılın gelir tablosu sunulabilir ve gelir tablosu sunulan yıllann ortalaması üzerinden asgari değerlerin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

İsteklinin ortak girişim olarak taahhüdü altındaki ve bitirdiği iş miktarına ilişkin ihale konusu hizmet işi gelirleri; iş ortaklığında o ortak girişimdeki hissesi oranında, konsorsiyumlarda ise gerçekleştirdikleri iş kısımları üzerinden hesaplanır.” düzenlemesi yapılmıştır.

 

02.12.2005 tarihli ve 26011 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğin 3 üncü maddesinde; "Kamu İhale Genel Tebliğinin Birinci Bölümünün “VIII. Ekonomik ve Mali Yeterlik ile Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Açıklamalar” başlığına aşağıdaki madde eklenmiştir.

 

S.Yıllara Yaygın Hizmet Alımlarında Yeterlik (Ek: 02/12/2005 – 26011 R.G. / 3 md.)

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğine eklenen 1 inci madde uyarınca iş hacmine ilişkin oranlar sırasıyla;

- Bir yıldan fazla süreli işlerde (2 yıl dahil) % 12-8,

- İki yıldan fazla süreli işlerde (3 yıl dahil)  % 9-6,

- Üç yıldan fazla süreli işlerde % 6-4 alınarak yeterlik kriterleri belirlenecektir. İş hacmine ilişkin olarak bu madde gereği belirlenen oranlar idari şartnamede belirtilecektir.

İş deneyimine ilişkin olarak alt ve üst oranlar;

- Bir yıldan fazla süreli işlerde (2 yıl dahil) % 20-40,

- İki yıldan fazla süreli işlerde (3 yıl dahil) %15-30,

- Üç yıldan fazla süreli işlerde %10-20 alınarak yeterlik kriteri belirlenecektir. İş deneyimine ilişkin olarak istenecek asgari oran, bu maddedeki alt ve üst oranlar çerçevesinde belirlenecektir. Yıllara yaygın hizmetler, bir bütün olarak kabul edildiğinden sürenin tamamını kapsayacak şekilde teklif verilmesi, geçici teminat sunulması ve sözleşme yapılması gerekmekte olup, bir yıl üzerinden teklif verilmek suretiyle sözleşme yapılıp sonraki yıllarda işin süresi uzatılarak yıllara yaygın hale getirilmesi mümkün değildir.“ açıklaması yapılmıştır.

 

İdari Şartnamenin 49 uncu maddesinde; “İşin süresi 550 (BeşYüzElli) takvim günüdür. İşe başlama tarihi 01.07.2007; işi bitirme tarihi 31.12.2008 dir. Mücbir veya sair sebeplerle ihale sürecinin, uzaması nedeniyle öngörülen tarihte işe başlanılamaması halinde, İdare tarafından yeni tarihler yükleniciye bildirilir.”  düzenlemesi yapılmıştır.

 

İdarece Tip İdari Şartnamenin “İsteklinin iş hacmini gösteren belgeler” başlıklı 7.2.3. maddesinin, işin süresinin 18 (onsekiz) ay olduğu hususu da göz önüne alınmak kaydıyla; yukarıdaki Tebliğ hükmü gereğince, bir yıldan fazla süreli işlerde (2 yıl dahil) iş hacmine ilişkin olarak % 12-8 oranı aranması gerekirken, bu oran % 15-10 şeklinde belirlenmiş olduğundan, söz konusu düzenlemenin mevzuata aykırı olduğu iddiasının yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.

 

B) Şikayete konu aşama ve bu aşamayla bağlantılı işlemlerin kamu ihale mevzuatına uygunluğu yönünden incelenmesi sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

1- Teklif fiyata dahil edilmesi öngörülen iş kıyafetlerine ilişkin olarak Tip İdari Şartnamenin Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar başlıklı 26.3. maddesinde; "İdarece belirlenecek olan, yazlık ve kışlık 2 adet iş giysisi ayni olarak verilmesi öngörülmüş olup, teklif fiyata dahildir” düzenlemesi bulunmaktadır.

Teknik Şartnamenin Hizmetin Yapılış Şekli ve Şartları bölümünde;"GÖRÜNÜŞ:Temiz ve ütülenmiş Baştabiplikçe onaylı iklime ve göreve uygun üniforma giyilmelidir.", Genel Şartlar başlıklı 7. nci maddesinde ise; "...Temizlik yapacak personel müteahhit firma ile hastane idaresi arasında anlaşacağı şekilde örnek kıyafet tespit edip firma personeli görevli bulunduğu süre içerisinde bu kıyafeti giyeceklerdir. Çalıştırılacak işçilerin kılık-kıyafetinin düzgün, dış görünüşü temiz ve bakımlı olacaktır.düzenlemeleri yapılmıştır.

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “XIII-G.Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar” başlığı altında, “Personele ilişkin giyecek giderleri, işin yapılması sırasında personelce kullanılması istenen kıyafetle ilgili olduğundan giyecek giderinin işçilere aylık veya nakdi olarak ödeneceğine dair bir düzenleme yapılmayacak, giyeceğin özellikleri ile sayısı ihale dokümanında belirtilecektir. Ancak giyecek giderleri için parasal tutar öngörülmeyecektir. Ayrıca süresi 3 ay ve daha az olan personel çalıştırmasına dayalı hizmet alım ihalelerinde, teklif fiyata dahil olacak masraflar arasında giyecek giderine yer verilmeyecek ve istekliler giyecek giderini tekliflerine dahil etmeyecektir.” açıklaması yapılmıştır.

 

Personele ilişkin giyecek giderleri, işin yapılması sırasında personelce kullanılması istenen kıyafetle ilgili  giderler olup, giyeceğe ilişkin nitelik ve özelliklere teknik şartnamede yer verilmesi mümkün bulunmaktadır.

İhale konusu işin 250 personel ile 18 ay süreceği göz önüne alındığında, her ne kadar işe ait idari şartnamenin 26.3 maddesinde iş elbisesinin 1 yazlık ve kışlık olmak üzere yılda 2 defa verileceği hususuna yer verilmiş ise de, teknik şartnamede giyeceğin nitelik ve özelliklerine ilişkin ayrıntılı açıklamalara yer verilmediği ve bu durumun da, isteklilerce gerçekçi maliyet hesaplaması yapılarak ihaleye teklif verilmesi hususunda tereddüt yaratıcı nitelikte olduğu dikkate alındığında, söz konusu mevzuata aykırılığın düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte olduğu sonucuna varılmıştır.

 

2- İdari Şartnamenin Makine, Tesis ve Diğer Ekipmana İlişkin Belgeler başlıklı 7.3.3. maddesinde;"Kullanılacak makinelerin isimleri ile katolog, broşür, ile ulusal ve uluslararası standartlara uyguluğunu gösteren belgeler dosyaya konacaktır." düzenlemesine yer verilmiştir.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin Yeterliğin belirlenmesinde uyulacak ilkeler başlıklı 35 inci maddesinde;"İsteklilerîn ekonomik ve mali yeterlikleri ile mesleki ve teknik yeterliklerinin değerlendirilmesi amacıyla idarelerce istenilecek her türlü bilgi, belge, doküman ve değerlendirme kriterleri rekabeti engelleyici sonuç doğuracak şekilde belîrlenemez. Ayrıca yeterlik değerlendirmesinde kullanılacak kriterler, ihale konusu işin özelliğine göre söz konusu hizmetin istekli tarafından gerçekleştirilebilirliğini ölçecek nitelikte olmalıdır." hükmü yer almaktadır.

 

İhale konusu hizmetin personel çalıştırılmasına dayalı olduğu; hizmetin ifası sırasında kullanılacak makinelerin teknik özelliklerine ilişkin olarak teknik şartnamede düzenleme yapılmasının yeterli olduğu, makinelerin teknik şartnameye uygunluğunun ihale konusu hizmetin yürütülmesi aşamasında kontrol edilebileceği hususları da dikkate alındığında, kullanılacak makinelere ilişkin olarak anılan belgelerin yeterlik kriteri olarak istenilmesi hususunun ihaleye katılımı zorlaştıracak, isteklileri hak kaybına uğratacak nitelikte olduğu sonucuna varılmıştır.

3- İdari Şartnamenin “Teklif ve Sözleşme Türü” başlıklı 19 uncu maddesinde; "İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir; ihale sonucu, üzerinde ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden … sözleşme düzenlenecektir." düzenlemesine yer verilmiştir.

 

        “Sözleşme Kapsamında yaptırılabilecek işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesi” başlıklı 51 inci maddesinde; “Öngörülmeyen durumlar nedeniyle bir iş artışının zorunlu olması halinde, artışa konu olan işin; Sözleşmeye esas iş tanımı içinde kalması, İdareyi külfete sokmaksızın asıl işten ayrılmasının teknik veya ekonomik olarak mümkün olmaması şartlarıyla, sözleşme bedelinin % 20´ sine kadar oran dahilinde, süre hariç sözleşme ve ihale dokümanındaki hükümler çerçevesinde ilave işi aynı yükleniciye yaptırmaya idare yetkilidir.” düzenlemesine yer verilmek suretiyle iş artışının öngörüldüğü, iş/işçi artışının veya eksilişinin ancak birim fiyat teklif usulü ile gerçekleştirilen ihalelerde yapılabileceği dolayısıyla, söz konusu düzenlemenin mevzuata aykırı olduğu anlaşılmıştır.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

 

 

 

 


   Oybirliği  ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul