• Karar No: 2007/UH.Z-2452
  • Toplantı No: 2007/041
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 20.07.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/041
Gündem No :28
Karar Tarihi:20.07.2007
Karar No :2007/UH.Z-2452
Şikayetçi:
 Piramit Makina İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti, Sümer 1 Sokak Nu:16/15 Kızılay / ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Melikgazi Belediye Başkanlığı, Seyitgazi Mah. Nuh Naci Yazgan Cad. Nu:30 38030 Melikgazi/KAYSERİ
Başvuru tarih ve sayısı:
 02.07.2007 / 18962
Başvuruya konu ihale:
 2007/33614 İhale Kayıt Numaralı “Cadde Sokak ve Pazar Yerlerinin Süpürülmesi Konteynırlara Doldurulması, Nakli, WC Lerin Temizliği” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

16.07.2007 tarih ve 08.14.10.0163/2007-50E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Melikgazi Belediye Başkanlığı tarafından 23.05.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Cadde Sokak ve Pazar Yerlerinin Süpürülmesi Konteynırlara Doldurulması, Nakli, WC Lerin Temizliği” ihalesine ilişkin olarak Piramit Makina İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti’nin 01.06.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 11.06.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 02.07.2007 tarih ve 18962 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 02.07.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1) İdari Şartnamede iş artışına ilişkin olarak yapılan düzenlemenin mevzuata uygun olmadığı, zira götürü bedel teklif verilen ihalede iş artışının mümkün olmadığı,

 

2) İdari Şartnamedeki benzer iş tanımının işin konusu ile aynı olması sebebiyle rekabeti daralttığı,

 

3) İş kazaları ve meslek hastalıkları prim oranının % 3 olması gerekirken % 2 olarak belirlendiği,

 

4) Makine ekipman için noter onaylı taahhütname istenilmesine rağmen, teknik şartnamenin 13 üncü maddesinde “…yüklenici yeterli miktarda  (en az 20 adet) telsizi bulundurmak ve resmi kurumdan iznini almak zorundadır. İstekli bunları teklif dosyasında belgelemelidir.” düzenlemesinin tereddüte düşürdüğü, ihaleye verilen teklif sayısının 2 olması diğer firmaların da tereddüt yaşadığı anlamına geldiği,

 

iddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak yapılan incelemede;

 

Söz konusu idarenin aynı işe ilişkin 07.12.2006 tarih 2006/151899 İKN’li “Cadde Sokak ve Pazaryerlerinin Süpürülmesi Konteynırlara Doldurulması ve Nakli İle Umumi WC’lerin Temizliği” İhalesine karşı Kuruma yapılan itirazen şikayet başvurusu sonucunda alınan 19.02.2007 tarih ve 2007/UH.Z-621 nolu Kurul kararında yukarıdaki iddiaya ilişkin olarak;

 

“İdari şartnamenin ilave işler, iş artışı, iş eksilişine ilişkin 51 nci maddesinde, “yıl içerisinde yeni cadde, sokak açılması, WC yapılması gibi ihalenin niteliği ile ilgili eklemeler olduğunda firma aynı çalışmaları bu bölgelerde de yapacaktır. Ya da bunlardan herhangi birinin iptalinde bu bölgelerde çalışma yapılmayacaktır.” düzenlemesine yer almaktadır.

 

Doküman ekinde yer alan hizmetin görüleceği yerlere ilişkin listede not olarak, belirtilen Pazar yerlerine ve/veya mahallere başka yeni Pazar yerleri ve/veya mahalle eklenebileceği, bu eklemeler nedeniyle yüklenicinin ek ödeme talebinde bulunamayacağı belirtilmiştir.

 

İdarece sözleşme kapsamında yer almayan mahallerin daha sonradan hizmetin görüleceği alanlara eklenmesi, götürü bedel teklif alınması da dikkate alındığında, ihalesiz ve bedelsiz iş gördürme anlamına geleceğinden bu düzenleme mevzuata aykırıdır(Benzer düzenleme tuvaletler için de yapılmış, 5 adet tuvaletin ek olarak açılabileceği ancak bunun keşif bedelini-ve dolayısıyla teklif bedeline dahil olduğu belirtildiğinden mevzuata aykırı görülmemiştir).”

 

kararı verilmiştir. Buna göre,anılan Kurul kararında muhtemel yeni pazar yeri ve wc kurulmasına ilişkin maliyetlerin teklif bedeline dahil olduğuna karar verilmiş olmakla birlikte idari şartname ekleri EK II ve III’de belirtilen yeni mahalle, Pazar yeri ve Wc lere ilişkin olarak aynı düzenlemenin yeniden yapıldığı görülmüştür. Ayrıca, idari şartnamenin “Sözleşme Kapsamında Yaptırılabilecek İlave İşler, İş Eksilişi ve İşin Tasfiyesi başlıklı 51 inci maddesinde; Yıl içerisinde yeni cadde, sokak açılması, Wc yapılması gibi ihalenin niteliği ile ilgili eklemeler olduğunda, firma aynı çalışmaları bu bölgelerde de yapacaktır. Yada bunlardan herhangi birinin iptalinde bu bölümlerde çalışma yapılmayacaktır.” düzenlemesi yapılmıştır.

 

Sonuç olarak; idari şartnamede yapılan düzenleme ile sözleşme kapsamında yer almayan mahallelerin daha sonradan hizmetin görüleceği alanlara eklenmesi, götürü bedel teklif alınması da dikkate alındığında, ihalesiz ve bedelsiz iş gördürme anlamına geleceğinden bu düzenleme mevzuata aykırı görülmekle birlikte, söz konusu düzenlemede oluşturulma ihtimali olan mahallelerin ihale kapsamına, yani sözleşme kapsamına, dahil olduğu şerhine yer verildiğinden iş artışı olarak değerlendirilemeyeceği sonucuna varılmıştır.

 

2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak yapılan incelemede;

           

İdari Şartnamenin “İhale Konusu İşe İlişkin Bilgiler” başlıklı 2 nci maddesinin (c) alt bendinde ihale konusu işin;"230 kişi ile Belediyemize ait cadde, sokak, Pazar yerlerinin süpürülmesi, konteynırlara konması, nakli ve umumi wc´lerin temizliği için 25 aylık hizmet alımı işi." olduğu, benzer iş tanımının yapıldığı 7.4. üncü maddesinde ise;"Bu ihalede benzer iş olarak kamuda veya özel sektörde yapılan; cadde, sokak süpürülmesi, konteynırlara konması ve nakli ile Pazar yerleri ve umumi wc´lerin temizliği kabul edilecektir."düzenlemesi yapılmıştır.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Tanımlar” başlıklı 3 üncü maddesinde; "Benzer iş: İhale konusu hizmet veya hizmetin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan hizmetleri,” şeklinde tanımlandığı, “İş deneyim belgeleri” başlıklı 42 nci maddesinde ise “Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 42 nci maddesinde “İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; ihale konusu hizmet veya hizmetin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali  güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan hizmetlerdir.

Tanımlarda belirtilen esaslara uygun biçimde, hangi nitelikteki iş ya da işlerin benzer iş kabul edileceği ilgili idarece tespit edilerek ihale veya ön yeterlik dokümanında ve ihale veya ön yeterliğe ilişkin ilan veya davet belgelerinde belirtilir.” şeklinde düzenleme yer almaktadır.

Yönetmeliğin yukarıda zikredilen hükümleri ile ihale dokümanında yapılan düzenlemelerin çerçevesinde; ihale konusu hizmetin niteliğinde yer verilen bilgiler ile benzer iş tanımının aynı olduğu anlaşılmış olup, benzer iş tanımı ile işin niteliğinde yer verilen ifadelerin aynı olmasının ayrıca, anılan hizmetlerin tek sözleşme kapsamında yapılmış olma şartının getirilmesi hususunun (10 adet ihale dokümanı satılmasına rağmen teklif sayısının 2 olması da dikkate alınarak) katılımı sınırlandırması, dolayısı ile rekabeti engellemesi sebebiyle 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 5. inci maddesinde yer verilen;" İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur." hükmüne uygun olmadığı ve isteklileri hak kaybına uğratacak nitelikte olduğu anlaşılmıştır.

 

3) Başvuru sahibinin üçüncü iddiasına ilişkin olarak yapılan incelemede;

 

            Söz konusu idarenin aynı işe ilişkin 07.12.2006 tarih 2006/151899 İKN’li “Cadde Sokak ve Pazaryerlerinin Süpürülmesi Konteynırlara Doldurulması ve Nakli İle Umumi WC’lerin Temizliği” İhalesine karşı Kuruma yapılan itirazen şikayet başvurusu sonucunda alınan 19.02.2007 tarih ve 2007/UH.Z-621 nolu Kurul kararında yukarıdaki iddiaya ilişkin olarak;

           

            “İdari şartnamenin 26.5 maddesinde; “iş kazaları ile meslek hastalıklarında 5221 kategorisinin tehlike sınıfı II, prim oranı olarak 2 değerleri kullanılacaktır.” düzenlemesi yer almaktadır.

Sosyal Sigortalar Kurumunun 7/4/2005 tarihli ve 16-335 sayılı Genelgesinde; “506 sayılı Kanunun 74 üncü maddesine istinaden Bakanlar Kurulunca çıkarılan İşkazaları ile Meslek Hastalıkları Sigortaları Prim Tarifesinin;

            3 üncü maddesinde, “Bir işyerinde yürütülen esas işin fer’i ve mütemmimi mahiyetinde olan bütün işlerin sigorta primlerinin, esas işin tabi tutulduğu prim haddine göre hesaplanacağı, ancak, esas işin fer’i ve mütemmimi sayılan işlerin, işçilerinin birbirine karışmayacak şekilde ayrı ve bağımsız olarak yürütülmesi ve ayrı bir işyeri olarak Sosyal Sigortalar Kanunu kapsamına alınmış olduğu takdirde her birinin kendi tehlike sınıfının prim haddine tabi tutulacağı”,

 

            4 üncü maddesinde de, “Aynı işveren tarafından aynı işyerinde yürütülen ve mahiyetleri bakımından ayrı özellikler arzeden ve başka başka tehlike sınıflarına dahil olan bütün işlerin, işyerinde en yüksek tehlike sınıfına giren işin prim haddine tabi olacağı”,

Yine, 5 inci maddesinde ise, “Bu tarifede gösterilmeyen işler, mahiyetleri ve işkazaları ile meslek hastalığı tehlikesinin ağırlığı gözönünde bulundurulmak suretiyle ilgili en yakın işkolunun dahil olduğu prim haddine tabi olacağı”,

            hükümleri yer almaktadır.

İhale sözleşmesi ve şartnamelerinde belirtilen sözleşme konusu işlerin birden fazla olduğunun anlaşılması durumunda;

 a- İşlerin sözleşme içindeki ağırlıkları ve nitelikleri göz önünde bulundurularak, işlerden birinin sözleşmenin asıl konusunu oluşturması, yapılması gerekli diğer işlerin ise asıl işin fer’i ve mütemmimi mahiyetinde olması (taahhüt konusu işin içinde küçük bir yer teşkil etmesi) halinde, yukarıda belirtilen Prim Tarifesinin 3 üncü maddesi gereğince işyerinin işkolu kodunun asıl işe göre belirlenmesi,

            b- İşin çeşitlerinin tümünün sözleşme içinde birbirine yakın ağırlık teşkil etmesi ve her birinin ayrı ayrı sözleşmenin asıl konusunu oluşturması ve herhangi bir işin fer’i ve mütemmim mahiyetinde bulunmaması (işçilerin birbirine karışmaması, işlerin ayrı ve bağımsız olarak yürütülmemesi) halinde ise, bu defa bütün işlerin işyerinde en yüksek tehlike sınıfına giren işin prim haddine tabi olması,

            gerekmektedir.” açıklaması yer almaktadır.

 

İdari Şartnamenin 2 nci maddesinde işin adının, “230 kişi ile Melikgazi’nin Temizlenmesi”, fiziki miktarının “230 işçi ile ilçenin temizliği” olarak belirtildiği, hizmete ait diğer bilgiler kısmında ise, “çöplerin ayrıştırılması ve çöplerin nakli” bilgisinin yer aldığı görülmüştür.

 

İdarenin Sosyal Sigortalar Kurumu Kayseri Sigorta İl Müdürlüğü’nün 24.11.2004 tarihli yazısına istinaden çöp ve kanalizasyon hizmetleri için tehlike sınıfı ve prim nispetini belirlediği, işin niteliğinin ağırlıkla çöplerin toplanması olduğu dikkate alındığında idarece 5221 kodlu iş koluna ait tehlike sınıfı ve prim nispetini esas almasının mevzuata uygun olduğu, işin içinde çöplerin nakliyesi işi bulunduğu ancak bunun hizmetin asli unsuru olmadığı anlaşıldığından iddia yerinde bulunmamıştır.”

 

kararı verilmiştir. Her ne kadar idarece ilgili sigorta müdürlüğü ile yapılan yazışmalara ihale dosyasında rastlanılmamakla birlikte; şikayetçinin iddiasına emsal teşkil eden anılan karar gereğince, idarece tesis edilen işlemde mevzuata aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

 

4) Başvuru sahibinin dördüncü iddiasına ilişkin olarak yapılan incelemede;

Teknik Şartnamenin “Çalışma Şekli” başlıklı 13 üncü maddesinde;"Yüklenicî yeterli miktarda (en az 20 adet) telsizi bulundurmak ve resmi kullanma iznini almak zorundadır.İstekli bunları teklif dosyasında belgelemelidir." düzenlemesi bulunmaktadır.

 

İdarece hangi makine, tesis ve ekipman için noter onaylı taahhütname verilmesi gerektiği hangisi için kurumdan izin belgesi alınması gerektiğini sırasıyla idari şartnamenin “Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler” başlıklı 7.3 ve teknik şartnamenin 13 üncü maddesinde sarih olarak belirtildiğinden, iddia bu yönüyle yerinde bulunmamakla birlikte;

Telsiz kullanma izin belgesinin istekliler tarafınca teklif dosyasında sunulması zorunluluğunun ihaleye katılım için kriter olarak belirlendiği ancak, anılan kritere ilişkin olarak Kamu İhale Bülteninde 02.04.2007 tarihinde yayımlanan ihale ilanında herhangi bir düzenlemeye yer verilmediği görülmüştür.

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun “İhale ve Ön Yeterlik Dokümanının İçeriği ve İdari Şartnamede Yer Alması Zorunlu Hususlar“ başlıklı 27. nci maddesinde geçen" “İhale dokümanında; isteklilere talimatları da içeren idari şartnameler ile yaptırılacak işin projesini de kapsayan teknik şartnameler, sözleşme tasarısı ve gerekli diğer belge ve bilgiler bulunur. Ön yeterlik dokümanında ise adaylarda aranılan şartlara, ön yeterlik kriterlerine ve gerekli diğer belge ve bilgilere ver verilir.” hükmü

 

“İhale Dokümanında Değişiklik veya Açıklama Yapılması” başlıklı 29 uncu maddesinde; "İlân yapıldıktan sonra ihale dokümanında değişiklik yapılmaması esastır. Değişiklik yapılması zorunlu olursa, bunu gerektiren sebep ve zorunluluklar bir tutanakla tespit edilerek önceki ilânlar geçersiz sayılır ve iş yeniden aynı şekilde ilân olunur..." hükmü yer almaktadır.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin “İhalelerde İstenecek Yeterlik Belgelerinin ve Yeterlik Kriterlerinin İhale ve Ön Yeterlik Dokümanları ile İhale İlan ve Davet Belgelerinde Belirtilmesi” başlıklı (A) maddesinde yer verilen;" 4734 sayılı Kanunun "İhaleye Katılımda Yeterlik Kuralları" başlıklı 10 uncu maddesinde, isteklinin ekonomik ve malî yeterliği ile mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesi için istenecek belgeler saymak suretiyle belirlenmiştir.

 

4734 sayılı Kanunun "İhale ve Ön Yeterlik Dokümanının İçeriği ve İdari Şartnamede Yer Alması Zorunlu Hususlar") düzenleyen 27 nci maddesinde; ihale dokümanında, isteklilere talimatları da içeren idari şartnameler ile yaptırılacak işin projesini de kapsayan teknik şartnameler, sözleşme tasarısı ve gerekli diğer belge ve bilgilerin bulunacağı, ön yeterlik dokümanında ise, adaylarda aranılan şartlara, ön yeterlik kriterlerine ve gerekli diğer belge ve bilgilere yer verileceği,

 

Aynı maddenin (e) bendinde; isteklilerde aranılan şartlar, belgeler ve yeterlik kriterlerinin, işin idari şartnamelerinde belirtilmesinin zorunlu olduğu düzenlenmiştir.

 

Ayrıca, "İhale İlânlarında Bulunması Zorunlu Hususlar" başlıklı 24 üncü maddesinde;İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterlerin, ihale ilânlarında belirtilmesinin zorunlu olduğu,

 

"Ön Yeterlik İlânlarında Bulunması Zorunlu Hususlar" başlıklı 25 inci maddesinde;ön yeterliğe katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile ön yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterlerin, ön yeterlik ilânlarında belirtilmesinin zorunlu olduğu hususları hüküm altına alınmıştır.

 

Anılan hükümler uyarınca; isteklinin ekonomik ve mali yeterliği ile mesleki ve teknik yeterliğinin belirlenmesi amacıyla istenecek yeterlik belgelerinin ve yeterlik belgelerinde idarece aranacak olan yeterlik kriterlerinin ihale veya ön yeterlik dokümanı ile ihale ilan veya davet belgelerinde belirtilmesi zorunludur. Bu belirlemenin ihale ilan veya davet belgelerinde yapılmadığı durumlarda 4734 sayılı Kanunun 26 ncı maddesi uyarınca ihale ilanı geçersiz olacağından düzeltme ilanı yapılmadan ihaleye devam edilmesi mümkün değildir. Dolayısıyla, söz konusu düzenlemenin mevzuata uygun olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

B) Şikayete konu aşama ve bu aşamayla bağlantılı işlemlerin kamu ihale mevzuatına uygunluğu yönünden incelenmesi sonucunda tespit edilen mevzuata aykırı hususlar aşağıda yer almaktadır:

            1- Teknik Şartnamenin Araç ve Gereçlerle İlgili Teknik ve İdari Özellikler başlıklı 4. üncü maddesinde;"...Firmanın getireceği tüm araçlar ihalenin başladığı tarihten itibaren idarenin emrinde olacaktır.İhale dosyasında bu araçların bulunduğunun belgesi ibraz edilecektir." düzenlemesi bulunmaktadır.

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin Yeterliğin belirlenmesinde uyulacak ilkeler başlıklı 35. inci maddesinde;"İsteklilerin ekonomik ve mali yeterlikleri ile mesleki ve teknik yeterliklerinin değerlendirilmesi amacıyla idarelerce istenilecek her türlü bilgi, belge, doküman ve değerlendirme kriterleri rekabeti engelleyici sonuç doğuracak şekilde belirlenemez. Ayrıca yeterlik değerlendirmesinde kullanılacak kriterler, ihale konusu işin özelliğine göre söz konusu hizmetin istekli tarafından gerçekleştirilebilirliğini ölçecek nitelikte olmalıdır." hükmü yer almaktadır.

İdari Şartnamenin 7.3.2. nci maddesinde yapılan;"...Makine, tesis ve ekipman için kendi malı olma şartı yoktur...Taahhüt edilerek temin edilecek ekipman için ise, noter onaylı taahhütnamenin sunulması gerekir." düzenlemesi ile yukarıdaki teknik şartname düzenlemesinin çeliştiği anlaşılmıştır.

2- Geri Kazanımlı Atık Toplama Teknik Şartnamesinin Personel başlıklı (E) /maddesinin 1 inci alt bendinde; Firmanın tüm geri / dönüşümden sorumlu ayrıca bir yetkilisi olacaktır.Bu kişi toplam sayı olan 230 kişiye dahil değildir.Tesisin başında bir sorumlu, gelen bilgileri kaydetmek ve telefonlara bakmak üzere bir büro elemanı ve \ bir adet geri dönüşüm zabıtası olacaktır." düzenlemesi yer almaktadır.

İhale konusu işin 230 personel ile yürütüleceği idari şartnamenin 2 nci maddesinde belirtilmesine rağmen yukarıdaki maddede öngörülen 3 personelin nasıl istihdam edileceği, 230 sayısının içinde veya dışında olduğunun anlaşılamadığı, nitekim bu hususta Tek-Tem Sosyal Hizmetler Tur. İnş. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. nin şikayet başvurusunda bulunduğu ve idarece verilen 11.06.2007 tarihli cevap yazısında söz konusu 3 kişinin 230 personele dahil olduğunun belirtildiği görülmüştür.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul