• Karar No: 2007/UH.Z-2453
  • Toplantı No: 2007/041
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 20.07.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/041
Gündem No :29
Karar Tarihi:20.07.2007
Karar No :2007/UH.Z-2453
Şikayetçi:
 Piramit Makine İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti., Sümer 1 Sokak Nu 16/15 Kızılay/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Trabzon Fatih Devlet Hastanesi Başhekimliği, İnönü Mahallesi Kavakmeydan Mevkii 61040/TRABZON
Başvuru tarih ve sayısı:
 22.06.2007 / 18070
Başvuruya konu ihale:
 2007/45382 İhale Kayıt Numaralı “Malzeme Dahil Yemek Pişirme ve Tevzi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

18.07.2007 tarih ve 08.13.62.0141/2007-46E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

Trabzon Fatih Devlet Hastanesi’nce 28.05.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan Malzeme Dahil Yemek Pişirme ve Tevzi ihalesine ilişkin olarak Piramit Makine İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 04.06.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 07.06.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  22.06.2007 tarih ve 18070 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 22.06.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

Başvuru konusu ihaleyle ilgili olarak daha önce yapılan başka bir itirazen şikayet başvurusu nedeniyle ihale kararı ve ihale işlemleri iptal edildiğinden, bu başvuru hakkında yeniden karar verilmesine yer olmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri ile ihale dosyası incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1) İdare tarafından ihale ilanında ve idari şartnamede, isteklinin iş hacmini ilişkin olarak belirlenen oranların birbirinden farklı olarak ve idari şartnamede belirlenen söz konusu oranların Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğine aykırı ve katılımı daraltıcı bir şekilde düzenlenmesinin,

 

2) Yine idari şartnamenin 7.3.4/(b) maddesinde “Trabzon İli sınırları dahilinde en az günlük 1250 kişilik yemek kapasiteli bir yemek fabrikasına sahip olması, bu nitelikte bir tesise sahip olunmaması halinde ise ihale üzerinde kaldığı takdirde ihale konusu hizmetin yapılacağı yerde (Trabzon İli sınırları dahilinde) en az günlük 1250 kapasiteli bir yemek fabrikası ile anlaşma yapılacağına dair taahhütname verilmesi,” istenilmesinin,

 

3) İdare tarafından şikayet başvurularının süresinde yapılmadığı gerekçesiyle reddedilmesinin,

 

4734 sayılı Kanun ve ilgili mevzuata aykırı olduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Başvuruya konu ihale ile ilgili olarak Edessa Yemekhanecilik San. ve Tic. A.Ş.’nin 19.06.2007 tarihinde Kurumumuza yaptığı itirazen şikayet başvurusu üzerine Kamu İhale Kurulu’nun 16.07.2007 tarih ve 2007/UH.Z-2391 sayılı kararıyla; “İhale ilanının ve idari şartnamenin “Kalite ve Standartda İlişkin Belgeler” başlıklı 4.1.2.3 ve 7.1 maddelerinde; “m-İhale konusu işin yapılmasına ilişkin olarak ilgili mevzuatı gereği alınması zorunlu olan belge:

1- İl Sağlık Müdürlüğü Çalışma İzin Belgesi,

2- Tarım ve Köy İşleri Bakanlığından veya Birimlerinden alınmış üretim İzin Belgesi; 05.06.2004 Tarih ve 25483 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Gıdaların üretimi tüketimi ve denetlenmesine dair kanun hükmünde kararnamenin değiştirilerek kabulü hakkındaki kanunun 4. Maddesinde istenen gıda üretim izin belgesi

İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, (b), (c), (d), (l), (m), (n) ve (o) bentlerinde yer alan belgelerin her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilmesi zorunludur.”,

 

Yine İhale ilanının ve idari şartnamenin “Kalite ve Standartda İlişkin Belgeler” başlıklı 4.3.4 ve 7.3.4 maddelerinde; “a) İl Sağlık Müdürlüğü Çalışma İzin Belgesi, …verilmesi” düzenlemelerine yer verilmiştir.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İsteklinin mesleki faaliyetini sürdürdüğünü ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler” başlıklı 41 inci maddesinde; “…Ayrıca ihale konusu hizmetin yerine getirilmesine ilişkin olarak ilgili mevzuat gereği alınması zorunlu olan sicil, izin, ruhsat vb. belgelerin isteklilerce sunulmasına ilişkin hükümlere ilan ve ilgisine göre ön yeterlik şartnamesi veya idari şartnamede yer verilir. İş ortaklarının her birinin söz konusu belgeleri sunması zorunludur….” hükmü getirilmiştir.

 

Aynı yönetmeliğin “Kalite ve standart ile kapasiteye ilişkin belgeler” başlıklı 45 inci maddesinde ise “…İş ortaklıklarında, pilot veya diğer  ortaklardan birinin  ihale dokümanındaki kalite veya standarda ilişkin belgeleri sunması yeterlidir…”

 

İdari şartnamede istenilen “İl Sağlık Müdürlüğü Çalışma İzin Belgesi”nin kalite ve standarda ilişkin belgeler başlığı altında istenilmesini durumunda, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 45 inci maddesi uyarınca söz konusu belgenin iş ortaklığı olarak teklif verilmesi durumunda, sadece pilot ortak tarafından sunulmasının yeterli kabul edilmesi gerekmektedir. 

 

Ancak idari şartnamenin 7.1 ve Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 41 inci maddeleri uyarınca iş ortaklığı olarak teklif verilmesi durumunda ise, söz konusu belgenin her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilmesi gerekmektedir.

 

Bu durum, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 20 inci maddesinin “İhale veya ön yeterlik dokümanlarını oluşturan belgelerde idareler tarafından yapılan düzenlemelerin birbirine uygun olması gerekir.” hükmüne aykırıdır.

 

Diğer bir taraftan İhale konusu hizmetin yerine getirilmesine ilişkin olarak ilgili mevzuat gereği alınması zorunlu olan sicil, izin, ruhsat vb. belgelerin Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 41 inci maddesi uyarınca, idari şartnamenin 7.1 maddesinde iş ortaklığı olarak teklif verilmesi durumunda her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilmesi sağlayacak şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.

 

Ayrıca, 5179 sayılı Kanunun 4 ve 6 ncı maddeleri uyarınca hazırlanan ihale tarihinde geçerli olana  Gıda ve Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeleri Üreten İş Yerlerinin Çalışma İzni ve Gıda Sicili ve Üretim İzni İşlemleri ile Sorumlu Yönetici İstihdamı Hakkında Yönetmeliğin Çalışma İzni ve Gıda Sicili başlıklı 25 inci maddesinde; “Gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzemeleri üreten iş yerleri çalışma izni ve gıda sicili almadan faaliyette bulunamazlar.”

          

Aynı Yönetmeliğin “Çalışma İzni ve Gıda Sicili Başvurusu” başlıklı 26 ncı maddesinde; "Çalışma izni ve gıda sicili almak isteyenler aşağıdaki bilgi ve belgelerle ilgili mercie başvururlar... “,,

 

Yine Aynı Yönetmeliğin “Tanımlar ” başlıklı 4 üncü maddesinde; " b) İlgili merci: Bakanlık/Tarım İl Müdürlüğü, Valilik /İl Özel İdaresi,” hükümleri yer almaktadır.

 

İhale ilanının ve idari şartname yapılan düzenlemelerle istenilen Çalışma İzin Belgesinin sadece İl Sağlık Müdürlüğünde alınma şartının getirilmesi, yukarıda yer alan mevzuat hükümlerine aykırı olduğu anlaşılmıştır.

 

Tüm bunlara ilaveten, ihale ilanının ve idari şartnamenin 7.1.m maddesinde Tarım ve Köy İşleri Bakanlığından veya Birimlerinden alınmış Üretim İzin Belgesi istenildiği tespit edilmiştir.

 

Yine, 5179 sayılı Kanunun 4 ve 6 ncı maddeleri uyarınca hazırlanan ihale tarihinde geçerli olana  Gıda ve Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeleri Üreten İş Yerlerinin Çalışma İzni ve Gıda Sicili ve Üretim İzni İşlemleri ile Sorumlu Yönetici İstihdamı Hakkında Yönetmeliğin “Tescil ve Üretim İzni” başlıklı 28 inci maddesinde de; “Bu Yönetmelik kapsamında yer alan ürünleri üreten iş yerleri üretime başlamadan önce imal edecekleri her ürünü ilgili mercie tescil ettirerek izin almak zorundadırlar...” denilerek, iş yerlerinin üretime başlamadan önce imal edecekleri bileşimleri ve markaları farklı her ürünü tescil ettirerek üretim izni almak zorunda olduğu ve üretim izin işlemlerine esas olmak üzere iş yerlerinden öncelikle; söz konusu Yönetmeliğe uygun olarak ilgili kurumlar tarafından düzenlenmiş olan çalışma izni ve gıda sicil belgesini almaları gerektiği hüküm altına alınmıştır.

 

Bu durumda ihale ilanının idari şartnamede istenilen; çalışma izni ve gıda sicil belgesine sahip olmadan ilgili mevzuat uyarınca firmaların gıda üretim izni alamayacağı açıktır. Bu itibarla idare tarafından sadece Gıda Üretim İzin Belgesi istenilmesinin yeterli olacağı anlaşılmıştır.

 

Sonuç olarak; idare tarafından Çalışma İzin Belgesinin sadece İl Sağlık Müdürlüğünde alınma şartının getirilmesinin, ilgili mevzuatına aykırı olduğu ve iş ortaklığı olarak teklif verilmesi durumunda da söz konusu belgenin ne şekilde verileceği konusunda birbirinden farklı isteklileri çelişkiye düşürücü düzenleme yapıldığı anlaşılmıştır.

 

2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

İhale konusu işin teknik şartnamesinden, ihale konusu yemek alımı işinin hastane mutfağı kullanılarak gerçekleştirileceği belirtilmiştir.

İhale ilanının ve idari şartnamenin “Kalite ve Standartda İlişkin Belgeler” başlıklı 4.3.4 ve 7.3.4 maddelerinde; “b) Trabzon ili sınırları dahilinde en az günlük 1250 kişilik yemek kapasiteli bir yemek fabrikasına sahip olması, Bu nitelikte bir tesise sahip olunmaması halinde ise ihale üzerinde kaldığı takdirde ihale konusu hizmetin yapılacağı yerde (Trabzon İli sınırları dahilinde) en az günlük 1250 kapasiteli bir yemek fabrikası ile anlaşma yapılacağına dair taahhütname verilmesi,” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

İdari şartnamenin işin fiziki miktarı ve türü başlıklı 2. maddesi;

 

“c ) Niteliği, Türü ve Miktarı

 

Sıra

Malın/İşin Cinsi

Miktar

Birim

1

Normal Yemek

556966

öğün

2

Diyet Yemek

48571

öğün

3

Normal Kahvaltı

217391

öğün

4

Diyet Kahvaltı

30337

öğün

 

” şeklinde düzenlenmiştir.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Makine, tesis ve diğer ekipmana ait belgeler” başlıklı 44 üncü maddesinde, “İdare, ihale konusu hizmetin yapılabilmesi için gerekli gördüğü tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman ile ilgili bilgi ve belgeleri isteyebilir ve bunlara ait asgari yeterlik kriterleri öngörebilir.

 

Makine, tesis ve ekipman için kendi malı olma şartının aranmaması esastır.

 

İdare, ihale dokümanında alımın niteliğini göz önünde bulundurarak üretim ve/veya imalat kapasitesine ilişkin kapasite raporu ile ilgili  düzenleme yapabilir.” hükmü yer almaktadır.

 

İdare tarafından ihale ilanında ve idari şartnamede Trabzon ili sınırları dahilinde en az günlük 1250 kişilik yemek kapasiteli bir yemek fabrikasına sahip olmasının şartının getirildiği, bu nitelikte bir tesise sahip olunmaması halinde ise ihale üzerinde kaldığı takdirde Trabzon İli sınırları dahilinde en az günlük 1250 kapasiteli bir yemek fabrikası ile anlaşma yapılacağına dair taahhütname istenildiği anlaşılmıştır.

 

İhale konusu işin niteliğine bakıldığında, işin idarenin yemekhanesinde yürütüleceği, firmaların yemek üretim tesislerinde yapılacak bir faaliyetin söz konusu olmadığı, ayrıca idare tarafından, ihale dokümanında yapılan düzenlemelerden, ihale konusu işin yürütülmesi aşamasında idare mutfağında herhangi bir nedenle yemek pişirilememesi durumunda, firmanın kendi işyerinde üretim yapmak zorunda kalması gerektiğinde yeterliğini tevsiki için yapıldığına ilişkin bir açıklayıcı bilginin ve belgenin yer almadığı anlaşılmıştır.  

 

Kaldı ki, idare mutfağında herhangi bir nedenle yemek pişirilememesi durumunda, yemek pişirme ve dağıtım işini aksatmadan yürütüleceğine dair taahhütname istenilmesinin, ihalede rekabet katılımı artıracağı açıktır. 

 

Sonuç olarak; şikayete konu ihalede 11 sayıda firmanın ihale dokümanını satın aldığı, ancak yapılan ihaleye 3 isteklinin katıldığı hususu da dikkate alındığında, idare tarafından, ihale ilanının ve idari şartnamenin “Kalite ve Standartda İlişkin Belgeler” başlıklı 4.3.4 ve 7.3.4 maddelerinde yer alan düzenlemenin, ihalede katılımı daraltıcı nitelikte olduğu anlaşılmıştır.. 

 

3) Başvuru sahibinin üçüncü iddiasına ilişkin olarak;

 

Şikayetçinin 22.05.2007 tarihinde ihale dokümanı satın aldığı, 28.05.2007 tarihinde yapılan ihaleye teklif vermediği, 05.06.2007 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulunduğu, idarenin 07.06.2007 tarihli işlemi ile şikayetçi firmanın başvurusunun süresinde yapılmadığı gerekçe göstererek, şikayetin uygun bulunmadığı tespit edilmiştir.

 

4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesinde “İhalelere ilişkin olarak yapım müteahhidi, tedarikçi veya hizmet sunucusu tarafından öncelikle idareye şikâyette bulunulur.

Bu şikâyetler;…

…b) Yapım müteahhidi, tedarikçi veya hizmet sunucusunun şikâyete yol açan durumların farkına vardığı veya farkına varmış olması gerektiği tarihi izleyen onbeş gün içinde yapılmışsa,

İdarece dikkate alınır.” hükmü yer almaktadır.

 

Yukarıda yer alan tespitler çerçevesinde, idare tarafından şikayetçi firmanın başvurusunun süresinde yapılmadığı gerekçesiyle reddedilmesi yukarıda yer alan kanun hükmüne aykırıdır.

 

 

B- Şikayete konu ihalede iddia konularıyla bağlantılı olarak yapılan inceleme aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İhale ilanının “İsteklinin iş hacmini gösteren belgeler” başlıklı  4.2.3.maddesinin “İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam cirosunu gösteren gelir tablosu veya ihale konusu iş ile ilgili taahhüdü altındaki ve bitirdiği iş miktarını gösteren belgelerin verilmesi. Bu belgelerdeki tutarların; toplam ciro için, teklif edilecek bedelin % 12´inden, ihale konusu hizmet işleri ile ilgili gelirleri için ise, teklif edilecek bedelin % 8 ´undan az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeleri sunan istekli yeterli kabul edilir.Bu şartları bir önceki yılda sağlayamayan istekliler, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler, bu takdirde belgeleri sunulan son iki yılın ortalaması üzerinden asgari kriterlerin sağlanıp sağlanmadığına bakılır” şeklinde düzenlenmiştir.

 

Ancak, idari şartnamenin “İsteklinin iş hacmini gösteren belgeler” başlıklı 7.2.3 maddesinde ise  ihale ilanından yer alan söz konusu oranların ise %15 ve % 10 olarak belirlendiği anlaşılmıştır.

 

Bu durum, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 30 uncu maddesinin ikinci fıkrasının “İhale ve ön yeterlik ilanlarında yer alan bilgiler ile ihale veya ön yeterlik dokümanını oluşturan belgelerde idarece yapılan düzenlemelerin birbirine uygun olması gerekir……” hükmüne aykırıdır.

 

Ayrıca, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Yıllara yaygın hizmet alımlarında yeterlik” Ek 1 inci maddesinde “İlgili mevzuat uyarınca birden fazla yıla yaygın ihale yapılabilecek hizmet alımlarında uygulanacak esaslar:

a) Yaklaşık maliyet hesabı işin toplam süresini kapsayacak şekilde yapılır ve bulunan toplam tutar yaklaşık maliyet olarak belirlenir. Eşik değerler, diğer parasal limitler ve ilan sürelerinin uygulanmasında toplam yaklaşık maliyet tutarı dikkate alınır.

b) Bu Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinin üçüncü fıkrasındaki oranlar ile 42 nci maddesinin ikinci fıkrasındaki oranların; bir yıldan fazla süreli işlerde 4/5’i, iki yıldan fazla süreli işlerde 3/5’i, üç yıldan fazla süreli işlerde 2/5’i alınarak yeterlik kriterleri belirlenir.

İş hacmine ilişkin olarak bu madde gereği belirlenen oranlar idari şartnamede belirtilir ve iş deneyimine ilişkin olarak istenecek asgari oran, bu maddeye göre hesaplanan alt ve üst oranlar çerçevesinde belirlenir.” Hükmü yer almaktadır.

 

İhale konusu işin ilanın da idari şartnamesinde işe başlama tarihinin 02.07.2007, işi bitirme tarihinin ise 31.12.2008 ve işin süresinin 549 takvim günü olduğu belirtilmiştir.

 

Bu itibarla, idare tarafından ihale ilanında isteklinin iş hacmini ilişkin olarak yukarıda yer alan yönetmelik maddesi gereği belirlenecek oranlara uygun olduğu, ancak ihale konusu işin idari şartnamesinde söz konusu oranların anılan yönetmelik hükmüne aykırı ve katılımı daraltıcı bir şekilde düzenlendiği tespit edilmiştir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte olduğu tespit edildiğinden, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,” karar verilmiştir. Dolayısıyla bu başvuru hakkında yeniden karar verilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Karar verilmesine yer olmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul