En son güncellemeler 14 Temmuz 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-2454
  • Toplantı No: 2007/041
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 20.07.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/041
Gündem No :30
Karar Tarihi:20.07.2007
Karar No :2007/UH.Z-2454
Şikayetçi:
 Ahmet Bıçaklı Melisa Gold Temizlik, Görgü Camii Mahallesi Fabrika Caddesi Nu:7 Yalvaç/ISPARTA
 İhaleyi yapan idare:
 Yalvaç Doğum ve Çocuk Bakımevi Baştabipliği, Cumhuriyet Mahallesi 32400 Yalvaç/ISPARTA
Başvuru tarih ve sayısı:
 05.07.2007 / 19310
Başvuruya konu ihale:
 2007/60088 İhale Kayıt Numaralı “Temizlik Hizmetleri” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

16.07.2007 tarih ve 08.14.33.0141/2007-48E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

Yalvaç Doğum ve Çocuk Bakımevi Baştabipliği’nce 29.05.2007 tarihinde Pazarlık Usulü ile yapılan “Temizlik Hizmetleri” ihalesine ilişkin olarak Ahmet Bıçaklı Melisa Gold Temizlik Firmasının 20.06.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 21.06.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  05.07.2007 tarih ve 19310 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 04.07.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,...

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri ile ihale dosyası incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; idare tarafından tekliflerin değerlendirilmesinin, 4734 sayılı Kanun ve ilgili mevzuata aykırı bir şekilde yapıldığı iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İdari şartnameden; işin 10 kişiyle malzeme dahil ve 01.07.2007-31.12.2007 tarihleri arasında 6 ay süreyle yapılacağı anlaşılmıştır. 

 

Anılan Şartnamenin 23 üncü maddesinde; ihale konusu işte çalışacak personele idare tarafından yol ve yemeğe ilişkin bir bedel verilmeyeceğinin, bir defaya mahsus olmak üzere ayni olarak giyecek verileceğinin, resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günlerinde çalıştırılacak işçi sayısının 4, sözleşme süresinde bu kapsamdaki toplam gün sayısının 10.5, iş kazaları ve meslek hastalıkları prim oranının %2,00 olarak belirlendiği anlaşılmıştır.

 

Teknik şartnamede ihale konusu hizmette işçilere verilecek kıyafet, kullanılacak malzeme ve ekipmana ilişkin belirleme yapılmıştır.

 

İdari şartnamede yapılan düzenlemeler çerçevesinde personele nakdi ödenecek olan maliyet kalemlerine göre (işçilik ücreti, resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günlerinde çalıştırılacak işçiler ödenecek ücret ile bunlara ilişkin olarak % 3 sözleşme gideri dahil, giyim ve temizlik malzemesi hariç) asgari maliyetin 43.400,04 YTL olduğu belirlenmiştir.

 

Şikayete konu ihalede 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi çerçevesinde, ihale komisyonu tarafından ihaleye teklif veren 4 firmadan da açıklama istenildiği, anlaşılmıştır.

 

İhale komisyonunca verilen açıklamaların değerlendirilmesi sonucunda;

 

Tuğra Tem. Ltd. Şti’nin açıklamasında ihale konusu işte çalışacak personele verilecek giyim ve ihale konusu işte kullanılacak temizlik malzemesine ilişkin olarak bir bedel öngörmediğinden, teklifinin 4734 sayılı Kanun ve ilgili mevzuata uygun bir şekilde geçersiz sayıldığı anlaşılmıştır.

 

Ancak, ihale üzerinde bırakılan ve ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak belirlenen isteklinin teklif bedelinin 44.400,00 YTL, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak belirlenen firmanın teklif bedelinin ihale üzerinde bırakılan firmanın teklif bedelinden daha düşük ve 43.440,00 YTL olduğu tespit edilmiştir.

 

4734 sayılı Kanunun İhalenin Karara Bağlanması ve Onaylanması” başlıklı 40 ıncı maddesinde “37 ve 38 inci maddelere göre yapılan değerlendirme sonucunda ihale, ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren isteklinin üzerinde bırakılır.

 

Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin sadece en düşük fiyat esasına göre belirlenmesinin mümkün olmadığı durumlarda; işletme ve bakım maliyeti, maliyet etkinliği, verimlilik, kalite ve teknik değer gibi fiyat dışındaki unsurlar dikkate alınarak ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenir. Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirleneceği ihalelerde, ihale dokümanında bu unsurların parasal değerler olarak ifade edilmesi zorunludur. Parasal değerler olarak ifade edilmesi mümkün olmayan unsurlar için ihale dokümanında nispi ağırlıklar belirlenir.

 

Bu Kanunun 63 üncü maddesine göre ihale dokümanında yerli istekliler lehine fiyat avantajı sağlanacağı belirtilen ihalelerde, bu fiyat avantajı da uygulanmak suretiyle ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenerek ihale sonuçlandırılır.

 

En düşük fiyatın ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak değerlendirildiği ihalelerde, birden fazla istekli tarafından aynı fiyatın teklif edildiği ve bunların da ekonomik açıdan en avantajlı teklif olduğu anlaşıldığı takdirde, ikinci fıkrada belirtilen fiyat dışındaki unsurlar dikkate alınmak suretiyle ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenerek ihale sonuçlandırılır...” hükmü yer almaktadır.

 

İdari şartnamenin 41 inci maddesinden; ekonomik açıdan en avantajlı teklifin, en düşük fiyata esasına göre belirleneceği belirtilmiştir.

 

Bu itibarla, idare tarafından ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak belirlenen firmanın teklif bedelinin ihale üzerinde bırakılan firmanın teklif bedelinden daha düşük olduğu ve idari şartnamede ekonomik açıdan en avantajlı teklifin, en düşük fiyata esasına göre belirleneceği de anlaşıldığından, idare tarafından tekliflerin değerlendirilmesinin, 4734 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesine aykırı olarak yapıldığı anlaşılmıştır.

 

Ayrıca, idare tarafından ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak belirlenen firmanın aşırı düşük sorgusuna ilişkin verdiği açıklamada ihale konusu işte kullanılacak malzemeye ilişkin olarak bir bedel öngörmediği,

 

Yine, ihale üzerinde bırakılan firmanın açıklamasında ise, ihale konusu işte kullanılacak malzemeye bedeline ilişkin olarak kendi tarafından düzelenmiş fiyat listesi sunduğu, ancak söz konusu bedeli tevsik edecek belgenin bulunmadığı,

 

Tüm bunlara ilaveten, şikayetçi firma tarafından verilen açıklamada da, ihale konusu işte çalışacak işçilere verilecek giyecek ve ihale konusu işte kullanılacak malzemeye ilişkin öngördüğü bedelleri tevsik edecek belgenin yer almadığı,  

 

Tespit edilmiştir.

 

4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi ve Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 72 nci maddesine göre aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi yetkisi ihale komisyonuna verilmiş olup, ihale komisyonlarının belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendireceği; bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedileceği hüküm altına alınmıştır.

 

Durum böyle iken, idare tarafından ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve ikinci teklif olarak belirlenen isteklilerin, şikayetçi firmanın sunduğu açıklamaların yeterli bulunmayarak tekliflerinin geçersiz sayılarak ihale dışı bırakılması gerekirken, her üç teklifinde 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi ve Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 72 nci maddesine aykırı olarak geçerli kabul edildiği anlaşılmıştır.

 

Sonuç olarak; ihale üzerinde bırakılabilecek geçerli teklif kalmadığı anlaşıldığından, ihalenin iptal edilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul