• Karar No: 2007/UH.Z-2455
  • Toplantı No: 2007/041
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 20.07.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/041
Gündem No :31
Karar Tarihi:20.07.2007
Karar No :2007/UH.Z-2455
Şikayetçi:
 Remzi RAHMANALI, Gevran Caddesi 4. Akkoyunlu Sokak Şeref Apt. No:10/22 21100 DİYARBAKIR
 İhaleyi yapan idare:
 Aladağ Orman İşletme Müdürlüğü,Karacasu Beldesi Fatih Mah. Orüs Cad. 14020 BOLU
Başvuru tarih ve sayısı:
 25.06.2007 / 18164.1
Başvuruya konu ihale:
 2007/68465 İKN’li “Belkaraağaç ve Kökez Amenajman Planı Yapımı Hizmeti Alımı İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

16.07.2007 tarih ve 08.13.77.0167/2007-50E sayılı İddiaların İncelenmesi Esas Raporunda;

 

            Aladağ Orman İşletme Müdürlüğü tarafından 29.06.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Belkaraağaç ve Kökez Amenajman Planı Yapımı Hizmeti Alımı İşi” ihalesine ilişkin olarak Remzi  RAHMANALI tarafından, 25.06.2007 tarih ve 18164.1 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile ihale mevzuatına aykırılık iddialarında bulunulduğu,

Yapılan inceleme neticesinde;

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

Karar verilmesinin uygun olacağı sonuç ve kanaatine varıldığı belirtilmiştir.

Karar:

 

İddiaların İncelenmesi Esas Raporu ve ekleri incelendi:

 

Yazılı Başvuruda  özetle;

1)  Söz konusu hizmet alımı ihalesinde, iş deneyimi olarak iş denetleme ve iş yönetme belgesi istenildiği,

2)  İhale ilanının 4.3.2 inci maddesinde;

            

                Pozisyon                     Adet                 Asgari Tecrübe

             Baş Mühendis                  1                             5 yıl

           

             Baş mühendis: Kamuda çalıştığı süre içerisinde fiili olarak en az 5 yıl süre ile amenajman da çalışmış ve bu sürenin en az 1 yılında amenajman heyet başkanlığı veya denetim kontrol baş mühendisliği yapmış olanlar ile fiili olarak en az 5 yıl süre ile arazi ve büroda aralıksız olarak (özel sektörde) çalışan ve yeterliliği idarece kabul edilen Orman Mühendisi olan personel baş mühendis olarak değerlendirilecektir.” düzenlemesine yer verildiği,

İdarece yapılan yukarıda belirtilen düzenlemelerin, 4734 sayılı Kanunun “Temel İlkeler” başlıklı 5 inci maddesinde yer alan, rekabet ve eşit muamele ilkelerine aykırı olduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

Kamu İhale Kurulunun 09.07.2007 tarih ve 2007/AK.H-1377.1 sayılı kararı ile iddiaların incelenmesine geçilmiş olup, inceleme iddialarla sınırlı olan iddiaların incelenmesi kapsamında yapılmıştır:

 

1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

 

İhale ilanının “İş deneyim belgeleri” başlıklı 4.3.1 inci maddesi;

 

“İsteklinin son beş yıl içinde yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özle sektörde, sözleşme bedelinin en az %70’i oranında gerçekleştirdiği veya en az %50’si oranında denetlediği veyahut yönettiği, idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif bedelinin %40 oranından az olmamak üzere, tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi,” şeklinde düzenlenmiştir.

          

İhale konusu hizmetin, amenajman planı yapılması işi olduğu anlaşılmıştır.

 

Amenajman; ormanların işletmesini planlama ve kontrol bilgisi olarak kısaca tanımlanmaktadır.

 

           4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasında; yapım ve yapımla ilgili hizmet işlerinde, denetleme veya yönetme görevi nedeniyle iş deneyim belgesi alınabileceği hükmü yer almaktadır.

 

İhale konusu hizmetin yapımla ilgili hizmet işi olmadığı anlaşıldığından, ihaleye katılımda iş denetleme ve iş yönetme belgesi istenilmesi anılan mevzuat hükmüne aykırı bulunmuştur.

           

2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

 

            İhale ilanının 4.3.2 inci maddesinde;    

          

     Pozisyon                     Adet                 Asgari Tecrübe

             Baş Mühendis                  1                             5 yıl

           

            Asgari yeterlik kriteri olarak istenen anahtar personelin ihale konusu hizmetin uzmanı olması ve halen isteklinin bünyesinde çalışıyor olması gereklidir. İstekli bu durumu personel adına prim ödendiğini veya personelin işe alındığını gösteren sosyal güvenlik kurumu onaylı belgeler ile tevsik eder.

            İş ortaklarında, ortaklık oranına bakılmaksızın pilot veya diğer ortaklara ait kilit personelin tamamı bir bütün olarak değerlendirilecektir. Bu niteliklere sahip gerçek kişi isteklilerden, şahıs şirketi ortaklarından ve limited şirketlerinin müdürü olan ortakları ile Anonim Şirketlerinin yönetim kurulu başkanları, yönetim kurulu üyeleri, murahhas üyeleri ve genel müdür ortaklarından istekli bünyesinde çalıştığına dair belge aranmaz.

             Baş mühendis: Kamuda çalıştığı süre içerisinde fiili olarak en az 5 yıl süre ile amenajman da çalışmış ve bu sürenin en az 1 yılında amenajman heyet başkanlığı veya denetim kontrol baş mühendisliği yapmış olanlar ile fiili olarak en az 5 yıl süre ile arazi ve büroda aralıksız olarak (özel sektörde) çalışan ve yeterliliği idarece kabul edilen Orman Mühendisi olan personel baş mühendis olarak değerlendirilecektir.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

Söz konusu ihalede, anahtar teknik personel olarak 1 adet başmühendis öngörüldüğü, baş mühendis olarak; kamuda çalıştığı süre içerisinde fiili olarak en az 5 yıl süre ile amenajman da çalışmış ve bu sürenin en az 1 yılında amenajman heyet başkanlığı veya denetim kontrol baş mühendisliği yapmış olması ile fiili olarak en az 5 yıl süre ile arazi ve büroda aralıksız olarak (özel sektörde) çalışan ve yeterliliği idarece kabul edilen Orman Mühendisinin değerlendirileceği belirtilmiştir.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İsteklinin Personel Durumuna İlişkin Belgeler”  başlıklı 43 üncü maddesinde;

“Hizmet alımı ihalelerinde idarece çalıştırılması öngörülen personelin nitelik ve sayısı ihale dokümanında belirtilir. Anahtar teknik personele ilişkin düzenleme dışında mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesine ilişkin olarak ihale dokümanında isteklinin personel çalıştırdığına dair belge veya personel çalıştıracağına dair taahhütname istenemez. 

Asgari yeterlik kriteri olarak anahtar teknik personel öngörülmesi halinde, ilgili kişinin ihale konusu hizmetin uzmanı olması, ihale tarihinden önce işe alınmış ve ihale tarihi itibarıyla isteklinin bünyesinde bulunuyor olması şartlarının aranması zorunludur. İsteklinin bünyesinde bulunduğu hususu; ilgili adına prim ödendiğini veya ilgilinin işe alındığını gösteren sosyal güvenlik kurumu belgesi ile tevsik edilir. Bu niteliklere sahip gerçek kişi isteklilerden, şahıs şirketi ortaklarından, limited şirketlerde müdürlük görevini yürüten ortaklarından, anonim şirketlerin yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyeleri, murahhas müdür ve genel müdür ortaklarından, ortak girişimlerin ise gerçek kişi ortaklarından ve tüzel kişi ortaklarının yukarıda sayılan unvanları taşıyan gerçek kişi ortaklarından isteklinin bünyesinde çalıştığına dair belge aranmaz.         

Asgari yeterlik kriteri olarak öngörülen anahtar teknik personelin deneyim süresine ilişkin düzenleme yapılması durumunda idarece asgari deneyim süresi en fazla beş yıl olarak öngörülür. Bu durumda özel sektörde geçen deneyim süresi ilgili meslek odası üye kayıt süresini gösteren belgeyle, kamuda geçen deneyim süresi hizmet çizelgesi ve/veya meslek odası üye kayıt süresini gösteren belgeyle; anahtar teknik personel olarak öngörülen personelin ilgili mevzuatı gereği kaydolması gereken meslek odası bulunmaması halinde deneyim süresi mezuniyete ilişkin belge ile tevsik edilir.”

            Hükmü yer almaktadır.

 

Anılan mevzuat hükmü uyarınca, söz konusu ihalede anahtar teknik personele ilişkin düzenleme yapılırken, ilgilinin asgari en fazla beş yıl deneyimli orman mühendisi olmasının yeterli olacağı, ayrıca belirli bir süre benzer işte çalışma ve ihale konusu hizmetle ilgili iş deneyimine sahip olma koşullarının aranmaması gerekmektedir.

 

Sonuç olarak; idarece ihale dokümanında yapılan düzenlemelerin 4734 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırı olduğu anlaşıldığından, ihalenin iptal edilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

 

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul