• Karar No: 2007/UH.Z-2456
  • Toplantı No: 2007/041
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 20.07.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/041
Gündem No :32
Karar Tarihi:20.07.2007
Karar No :2007/UH.Z-2456
Şikayetçi:
 Remzi RAHMANALI, Gevran Caddesi 4. Akkoyunlu Sokak Şeref Apt. No:10/22 21100 DİYARBAKIR
 İhaleyi yapan idare:
 Artvin İl Çevre ve Orman Müdürlüğü, Çamlık Mahallesi Çamlık Cad.No:28 ARTVİN
Başvuru tarih ve sayısı:
 25.06.2007 / 18164
Başvuruya konu ihale:
 2007/67392 İKN’li “Çoruh Nehri Su Havzası Bazında Çok Amaçlı Uygulama Projesi Yapımı Hizmeti Alımı İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

16.07.2007 tarih ve 08.13.76.0167/2007-49E sayılı İddiaların İncelenmesi Esas Raporunda;

 

            Artvin İl Çevre ve Orman Müdürlüğü tarafından 26.06.2007 tarihinde Açık ihale usulü ile yapılan “Çoruh Nehri Su Havzası Bazında Çok Amaçlı Uygulama Projesi Yapımı Hizmeti Alımı İşi” ihalesine ilişkin olarak Remzi  RAHMANALI´nın, 25.06.2007 tarih ve 18164 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile ihale mevzuatına aykırılık iddialarında bulunulduğu,

Yapılan inceleme neticesinde;

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

Karar verilmesinin uygun olacağı sonuç ve kanaatine varıldığı belirtilmiştir.

Karar:

 

İddiaların İncelenmesi Esas Raporu ve ekleri incelendi:

 

Yazılı Başvuruda  özetle;

1)  Söz konusu hizmet alımı ihalesinde, iş deneyimi olarak iş denetleme ve iş yönetme belgesi istenildiği,

2) İhale ilanının 4.3.2 inci maddesinde;

            “a) 1 adet anahtar teknik personel: Orman Yüksek Mühendisi veya Orman Mühendisi, ihale tarihinden önce işe alınmış ve ihale tarihi itibari ile isteklinin bünyesinde çalışıyor olduğunu gösterir bilgi ve belgeler.

             b) 1 adet anahtar teknik personelin: Orman Yüksek Mühendisi veya Orman Mühendisi olması, Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Genel Müdürlüğünde Etüt Proje, Ağaçlandırma, Erozyon Kontrolü hizmetlerinde en az 5 yıl çalışmış veya en az 5 adet Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Uygulama Projesini düzenlemiş olduğunu gösterir hizmet çizelgesi.” düzenlemesine yer ver verildiği,

İdarece yapılan yukarıda belirtilen düzenlemelerin, 4734 sayılı Kanunun “Temel İlkeler” başlıklı 5 inci maddesinde yer alan, rekabet ve eşit muamele ilkelerine aykırı olduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

Kamu İhale Kurulunun 09.07.2007 tarih ve 2007/AK.H-1376.1 sayılı kararı ile iddiaların incelenmesine geçilmiş olup, inceleme iddialarla sınırlı olan iddiaların incelenmesi kapsamında yapılmıştır:

 

          1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

 

            İhale ilanının “İş deneyim belgeleri” başlıklı 4.3.1 inci maddesi;

“İsteklinin son beş yıl içinde yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özle sektörde, sözleşme bedelinin en az %70’i oranında gerçekleştirdiği veya en az %50’si oranında denetlediği veyahut yönettiği, idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif bedelinin %30 oranından az olmamak üzere, tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi,” şeklinde düzenlenmiştir.

 

           İhale konusu işin, havza bazında çok amaçlı erozyon kontrolü, ağaçlandırma, rehabilitasyon uygulama projesi yapımı işi olduğu anlaşılmıştır.

           

Kamu İhale Genel Tebliğinin Birinci Bölümünün “Ağaçlandırma, Erozyon Kontrolü ve Fidan Dikim İşlerinin Niteliği” başlıklı (V.A) maddesinde;

“4734 sayılı Kanunun “Tanımlar” başlıklı 4 üncü maddesinde, “Hizmet: Bakım ve onarım, taşıma, haberleşme, sigorta, araştırma ve geliştirme, muhasebe, piyasa araştırması ve anket, danışmanlık, mimarlık ve mühendislik, tanıtım, basım ve yayım, temizlik, yemek hazırlama ve dağıtım, toplantı, organizasyon, sergileme, koruma ve güvenlik, mesleki eğitim, fotoğraf, film, fikri ve güzel sanat, bilgisayar sistemlerine yönelik hizmetler ile yazılım hizmetlerini, taşınır ve taşınmaz mal ve hakların kiralanmasını ve benzeri diğer hizmetleri,”

      “Yapım: bina, karayolu, demiryolu, otoyol, havalimanı, rıhtım, liman, tersane, köprü, tünel, metro, viyadük, spor tesisi, alt yapı, boru iletim hattı, haberleşme ve enerji nakil hattı, baraj, enerji santrali, rafineri tesisi, sulama tesisi, toprak ıslahı, taşkın koruma ve dekapaj gibi her türlü inşaat işleri ve bu işlerle ilgili tesisat, imalat, ihzarat, nakliye, tamamlama, büyük onarım, restorasyon, çevre düzenlemesi, sondaj, yıkma, güçlendirme ve montaj işleri ile benzeri yapım işleri,” şeklinde tanımlanmıştır.

      4734 sayılı Kanun, hizmet alımı ve yapım işlerini tanımlarken işleri sayma yöntemiyle belirlemiş ve sayılan işlere benzer işleri de söz konusu iş kapsamında kabul etmiştir. Yapım işleri arasında sayılmayan bir işin yapım işi sayılabilmesi için, bu işin yapılma tekniğinin ismen sayılan işlere benzerliği yanında, uygulama projesini ya da kesin projeyi de kapsayan teknik şartname gerektirmesi, yapım müteahhidinin uzmanlık alanına giren işlerden olması, vasıfsız işgücünden ziyade malzeme, makine ve ekipman girdisinin ağırlıklı olduğu işlerden olması ve istisnalar dışında, fen ve sanat kurallarına uygun olarak bir eserin meydana getirilmesi gereğinin bulunması gerekmektedir.

      Bu çerçevede, gerek hizmet alımı gerekse yapım işleri arasında ismen sayılmayan ağaçlandırma, erozyon kontrolü ve fidan dikim işlerinin, yapım işinin gerektirdiği uygulama projesi veya kesin proje gerektirmeyen, yaptırılacak işin uzman tarafı olan yapım müteahhidine ihtiyaç bulunmayan, malzeme, makine ve ekipmandan ziyade vasıfsız işgücü girdisinin ağırlıklı olduğu ve yaptırılacak işin uygulama projesini veya kesin projesini de kapsayan teknik şartnamesine göre fen ve sanat kurallarına uygun olarak bir eserin meydana getirilmesi gereği bulunmayan işler olduğundan, ağaçlandırma, erozyon kontrolü ve fidan dikim işinin “hizmet” tanımı kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir.”  düzenlemesi yer almaktadır.

          

           4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasında; yapım ve yapımla ilgili hizmet işlerinde, denetleme veya yönetme görevi nedeniyle iş deneyim belgesi alınabileceği hükmü yer almaktadır.

 

Anılan tebliğ hükmü uyarınca ağaçlandırma ve erozyon kontrolü hizmeti işlerinin hizmet işi olarak değerlendirilmesi gerekmektedir.

 

Bu nedenle, ihale konusu hizmetin yapımla ilgili hizmet işi olmadığı anlaşıldığından, ihaleye katılımda iş denetleme ve iş yönetme belgesi istenilmesi anılan mevzuat hükmüne aykırı bulunmuştur.

          

            2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

 

            İhale ilanının 4.3.2 inci maddesi:       

           “a) 1 adet anahtar teknik personel: Orman Yüksek Mühendisi veya Orman Mühendisi, ihale tarihinden önce işe alınmış ve ihale tarihi itibari ile isteklinin bünyesinde çalışıyor olduğunu gösterir bilgi ve belgeler.

             b) 1 adet anahtar teknik personelin: Orman Yüksek Mühendisi veya Orman Mühendisi olması, Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Genel Müdürlüğünde Etüt Proje, Ağaçlandırma, Erozyon Kontrolü hizmetlerinde en az 5 yıl çalışmış veya en az 5 adet Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Uygulama Projesini düzenlemiş olduğunu gösterir hizmet çizelgesi.” şeklinde düzenlenmiştir.

 

Söz konusu ihalede, 1 adet anahtar teknik personel öngörüldüğü, ilgili personelin; Orman Yüksek Mühendisi veya Orman Mühendisi olması ve ihale tarihinden önce işe alınmış ve ihale tarihi itibari ile isteklinin bünyesinde çalışıyor olması şartlarının arandığı, ayrıca deneyim süresinin, Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Genel Müdürlüğünde Etüt Proje, Ağaçlandırma, Erozyon Kontrolü hizmetlerinde en az 5 yıl çalışmış veya en az 5 adet Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Uygulama Projesini düzenlemiş olduğunu gösterir hizmet çizelgesi ile tevsik edileceği belirtilmiştir.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İsteklinin Personel Durumuna İlişkin Belgeler”  başlıklı 43 üncü maddesinde;

“Hizmet alımı ihalelerinde idarece çalıştırılması öngörülen personelin nitelik ve sayısı ihale dokümanında belirtilir. Anahtar teknik personele ilişkin düzenleme dışında mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesine ilişkin olarak ihale dokümanında isteklinin personel çalıştırdığına dair belge veya personel çalıştıracağına dair taahhütname istenemez. 

Asgari yeterlik kriteri olarak anahtar teknik personel öngörülmesi halinde, ilgili kişinin ihale konusu hizmetin uzmanı olması, ihale tarihinden önce işe alınmış ve ihale tarihi itibarıyla isteklinin bünyesinde bulunuyor olması şartlarının aranması zorunludur. İsteklinin bünyesinde bulunduğu hususu; ilgili adına prim ödendiğini veya ilgilinin işe alındığını gösteren sosyal güvenlik kurumu belgesi ile tevsik edilir. Bu niteliklere sahip gerçek kişi isteklilerden, şahıs şirketi ortaklarından, limited şirketlerde müdürlük görevini yürüten ortaklarından, anonim şirketlerin yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyeleri, murahhas müdür ve genel müdür ortaklarından, ortak girişimlerin ise gerçek kişi ortaklarından ve tüzel kişi ortaklarının yukarıda sayılan unvanları taşıyan gerçek kişi ortaklarından isteklinin bünyesinde çalıştığına dair belge aranmaz.         

Asgari yeterlik kriteri olarak öngörülen anahtar teknik personelin deneyim süresine ilişkin düzenleme yapılması durumunda idarece asgari deneyim süresi en fazla beş yıl olarak öngörülür. Bu durumda özel sektörde geçen deneyim süresi ilgili meslek odası üye kayıt süresini gösteren belgeyle, kamuda geçen deneyim süresi hizmet çizelgesi ve/veya meslek odası üye kayıt süresini gösteren belgeyle; anahtar teknik personel olarak öngörülen personelin ilgili mevzuatı gereği kaydolması gereken meslek odası bulunmaması halinde deneyim süresi mezuniyete ilişkin belge ile tevsik edilir.”

            Hükmü yer almaktadır.

 

Anılan mevzuat hükmü uyarınca, söz konusu ihalede anahtar teknik personele ilişkin düzenleme yapılırken, ilgilinin asgari en fazla beş yıl deneyimli orman mühendisi olmasının yeterli olacağı, ayrıca belirli bir süre benzer işte çalışma ve ihale konusu hizmetle ilgili iş deneyimine sahip olma koşullarının aranmaması gerekmektedir.

 

Sonuç olarak; idarece ihale dokümanında yapılan düzenlemelerin 4734 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırı olduğu anlaşıldığından, ihalenin iptal edilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul