• Karar No: 2007/UH.Z-2457
  • Toplantı No: 2007/041
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 20.07.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/041
Gündem No :34
Karar Tarihi:20.07.2007
Karar No :2007/UH.Z-2457
Şikayetçi:
 Gazi Medikal Sağlık Tesisleri ve Tic A.Ş., İstasyon Cad. Fuar İş Merkezi No:74 Şehitkamil / GAZİANTEP
 İhaleyi yapan idare:
 Kilis Devlet Hastanesi Başhekimliği, Aşıt Mah. Hastane Sok. Karataş Mevkii No:31 79000 KİLİS
Başvuru tarih ve sayısı:
 06.07.2007 / 19366
Başvuruya konu ihale:
 2007/46904 İhale Kayıt Numaralı “Radyoloji Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

19.07.2007 tarih ve 08.14.40.0167/2007-52E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Kilis Devlet Hastanesi Başhekimliği tarafından 21.06.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Radyoloji Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Gazi Medikal Sağlık Tesisleri ve Tic A.Ş.’nin 20.06.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 21.06.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  06.07.2007 tarih ve 19366 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 06.07.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; ihale konusu işe ait, Dexa Kemik Dansitometresi Teknik şartnamesinde; “Cihaz uluslararası kabul görmüş CE/EC ile birlikte ISO, TUV, FDA VDE vd. standardizasyon belgesine haiz olmalı ve bunlar teklifte noter tasdikli olarak belgelenmelidir. Ayrıca distribütör firma, Türkiye Tek Distribütör Belgesi, TSE ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi, Atom Enerjisi Kurumu Lisans Belgesi noter tasdikli olarak teklif ile birlikte vermelidir.”, Spiral Bilgisayarlı Tomografi Teknik Şartnamesinde; “Firmalar teklif ettikleri cihaza ait uluslararası üretim sertifikalarını (ISO / TUV / CE / EN vs.) teklifleri ile birlikte vermelidir.” düzenlemelerine yer verildiği, oysa ki; Sağlık Bakanlığı’nın 11.04.2006 tarih ve 7091 sayılı (2006/43) genelgesinin 1 nci maddesinde; “Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamında yapılacak satın almalarında AT Sertifikası / Sertifikaları (EC Certificate) yeterli olup, ayrıca Paul Ehrilich, TSE, ISO, VDE, FDA, IEC, TUV, UL, DIN gibi belgelerin istenilmemesi gerekmektedir.” denildiği, aynı Genelgenin 7 nci maddesinde de açık olarak; “Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri (90/385/EEC, 93/42/EEC ve 98/79EC sayılı AB direktiflerine uygun olarak) kapsamına girip CE işareti ve ilgili belgelere sahip (Uygunluk Beyanı – Declaration of Comformity; AT Sertifikaları – EC Certificate) olan vücuda yerleştirilebilir aktif tıbbi cihazlar, tıbbi cihazlar ve vücut dışında kullanılan (in-vitro) tıbbi tanı cihazları, malların serbest dolaşımı ilkesi çerçevesinde herhangi bir kısıtlama olmadan piyasaya arz edilebilecekler ve bu cihazlarla ilgili olarak başka herhangi bir belge aranmayacaktır.” denildiği, söz konusu hususlarla ilgili olarak idareye yapmış oldukları başvuruya idarenin cevabında; Kamu İhale Kurulunun 2007/UH.Z-813 sayılı Kararı örnek gösterilerek, ihtilaf halinde öncelik sırasının idari şartname olduğu gerekçesinin öne sürüldüğü, gerçekte bu durumun bir ihtilaf nedeni olmadığı, anılan teknik şartnamelerin ilgili bölümlerinde; diğer standart ve kalite belgelerinin açıkça CE belgesine ek olarak istenildiği, idari şartnamede ek olarak başka bir belge istenmeyeceği yönünde bir ifadenin de yer almadığı, kendilerinin CE belgesi olmasına rağmen, istenilen diğer belgeleri mevzuata aykırı olması nedeniyle temin etmediklerinden dolayı ihaleye teklif veremedikleri, sonuç olarak; idarenin Sağlık Bakanlığı’nın yasakladığı bir düzenlemeye yer vererek, ihaleye katılımı kısıtladığı, diğer yandan da bu belgeye sahip firmalara avantaj sağladığı, ayrıca söz konusu ihaleye tek firmanın katıldığı ve rekabet şartlarının oluşmadığı, bu nedenle ihalenin iptal edilmesi gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Sağlık Bakanlığı’nın 11.04.2006 tarih ve 7091 sayılı (2006/43) genelgesinin 1 nci maddesinde; Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamında yapılacak satın almalarında AT Sertifikası / Sertifikaları (EC Certificate) istenilmesinin yeterli olacağı, ayrıca Paul Ehrilich, TSE, ISO, VDE, FDA, IEC, TUV, UL, DIN gibi belgelerin istenilmemesi gerektiği belirtilmiştir.

 

İdare tarafından idari şartnamede; cihaza ilişkin sınıfla ilgili AT/EC sertifikaları istenilmiş olmasına rağmen, Dexa Kemik Dansitometresi Teknik Şartnamesinde; cihaza ilişkin CE/EC belgesi ile birlikte ISO, TUV, FDA VDE vd. standardizasyon belgesi istenildiği, Spiral Bilgisayarlı Tomografi Teknik Şartnamesinde; cihaza ait uluslararası üretim sertifikalarının (ISO / TUV / CE / EN vs.) istenildiği görülmüştür.

 

Her ne kadar; Sağlık Bakanlığı’nın Genelgesi uyarınca, cihazlara ilişkin AT Sertifikası / Sertifikaları (EC Certificate) istenilmesinin yeterli olacağı belirtilmiş ise de, 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin (b) bendinin 8 nolu alt bendinde ihaleye katılacak isteklilerin mesleki ve teknik yeterliklerinin belirlenmesine ilişkin olarak; ihale konusu işin ihale dokümanında belirtilen standartlara uygunluğunu gösteren, uluslar arası kurallara uygun şekilde akredite edilmiş kalite kontrol kuruluşları tarafından verilen sertifikaların idarece istenebileceği belirtildiğinden, idarece CE belgesi ile birlikte diğer belgelerin istenilmesi 4734 sayılı Kanuna aykırı bulunmamıştır.

 

Spiral Bilgisayarlı Tomografi Teknik Şartnamesi ile ilgili olarak; firmaların teklif ettikleri cihaza ait uluslararası üretim sertifikaları (ISO / TUV / CE / EN vs.) istenilmiş olduğu, CE sertifikasının alındığı mamulün insan, hayvan ve çevre açısından sağlıklı ve güvenli olduğunu gösteren Avrupa Birliğinin Yeni Yaklaşım Direktiflerine uygunluk belgesi olarak tanımlanabileceği; bunun yanı sıra CE belgesinin tek başına bir kalite belgesi niteliği taşımadığı; dolayısıyla, diğer standartların yerine kullanılamayacağı; Yeni Yaklaşım Direktiflerinde öngörülen temel gereklere, mamulün emniyet/güvenlik kriterlerine uygunluğunu gösteren CE belgesinin, aynı zamanda o mamulün performans özelliklerini gösteren ve örnekleri sayılan standartlar ile birlikte kullanılması gerektiği; bu nedenle, idarenin şartnamede isteklilerin CE veya TUV veya ISO veya EN gibi belgelerden birini, biri diğerini ikame edecek şekilde sunabilmeleri yönündeki düzenlemesi uygun bulunmamıştır.

 

Sonuç olarak; ihaleye katılacak isteklilerin yeterliklerinin belirlenmesine ilişkin düzenlemelerin idari şartnamede yapılması gerektiğinden, söz konusu belgelerin yeterlik belgesi olarak teknik şartnamede istenilmesi uygun bulunmamıştır.

 

B- Şikayete konu ihalede iddia konularıyla bağlantılı olarak yapılan inceleme sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İdari şartnamenin 7.3 üncü maddesinin (b) bendi; “Cihazlar sözleşme bitiminde 5 yaşından küçük olmalıdır…” şeklinde düzenlenmiştir.

 

İhale ilanının 4.3 üncü maddesinin (b) bendi; “Cihazlar 5 (beş) yaşından küçük olmalıdır…” şeklinde düzenlenmiştir.

 

15.05.2007 tarihinde Kamu İhale Bülteninde yayınlanan düzeltme ilanı ile ihale ilanının 4.3.3 üncü maddesinin (b) bendi; “Cihazlar 1 (bir) yaşından küçük olmalıdır….” şeklinde yeniden düzenlenmiştir.

 

16.05.2007 tarihinde düzenlenen zeyilname ile ihale ilanının 4.3.3 üncü maddesinin (b) bendi; “Cihazlar sözleşme bitiminde 5 yaşından küçük olmalıdır…” şeklinde yeniden düzenlenmiştir.

4734 sayılı Kanunun “İhale İlanlarında Bulunması Zorunlu Hususlar” başlıklı 24 üncü maddesinde; “İhale dokümanında belirtilmeyen hususlara ilânlarda yer verilemez.”  hükmü yer almaktadır.

            4734 sayılı Kanunun “İhale Dokümanında Değişiklik veya Açıklama Yapılması” başlıklı 29 uncu maddesinde;

“İlân yapıldıktan sonra ihale dokümanında değişiklik yapılmaması esastır. Değişiklik yapılması zorunlu olursa, bunu gerektiren sebep ve zorunluluklar bir tutanakla tespit edilerek önceki ilânlar geçersiz sayılır ve iş yeniden aynı şekilde ilân olunur.

Ancak, ilân yapıldıktan sonra, tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin idarece tespit edilmesi veya isteklilerce yazılı olarak bildirilmesi halinde, ihale dokümanında değişiklikler yapılabilir. Yapılan bu değişikliklere ilişkin ihale dokümanının bağlayıcı bir parçası olan zeyilname, son teklif verme gününden en az on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde ihale dokümanı alanların tamamına gönderilir. Zeyilname ile yapılan değişiklikler nedeniyle tekliflerin hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması halinde, ihale tarihi bir defaya mahsus olmak üzere en fazla yirmi gün zeyilname ile ertelenebilir. Zeyilname düzenlenmesi halinde, teklifini bu düzenlemeden önce vermiş olan isteklilere tekliflerini geri çekerek, yeniden teklif verme imkanı sağlanır.” hükmü yer almaktadır.

            Anılan mevzuat hükümleri uyarınca, ihale dokümanında belirtilmeyen hususlara ilanlarda yer verilemeyecek, ilân yapıldıktan sonra ihale dokümanında değişiklik yapılmamasının esas olduğu, değişiklik yapılması zorunlu olursa, bunu gerektiren sebep ve zorunluluklar bir tutanakla tespit edilerek önceki ilânlar geçersiz sayılıp ve işin yeniden aynı şekilde ilân olunacak, ancak, ilân yapıldıktan sonra, tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin idarece tespit edilmesi veya isteklilerce yazılı olarak bildirilmesi halinde, ihale dokümanında değişiklikler yapılabilecektir.

Yapılan inceleme sonucunda; idare tarafından, idari şartname ile ihale ilanında cihazların yaşları ile ilgili olarak farklı düzenlemelere yer verildiği, idare tarafından 15.05.2007 tarihinde yayınlanan düzeltme ilanı ile cihazlarda aranılan 5(beş) yaş küçük olma şartının 1(bir) yaş olarak yeniden düzenlendiği, düzeltme ilanında yapılan değişiklik sonucunda idari şartname ile ihale ilan metni arasındaki farklılığın devam  ettiği, idare tarafından 16.05.2007 tarihinde düzenlenen zeyilname ile idari şartnamede değişiklik yapılması gerekirken ihale ilanındaki düzenlemenin 5(beş) yaş olarak değiştirildiği görülmüştür.

Sonuç olarak; idare tarafından cihazların yaşlarına ilişkin olarak düzeltme ilanı ve zeyilname düzenlenerek yapılan değişikliklerin 4734 sayılı Kanunun 24 üncü ve 29 uncu maddesine aykırı olduğu görüldüğünden, ihalenin iptal edilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul