• Karar No: 2007/UH.Z-246
  • Toplantı No: 2007/003
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 22.01.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Uyarı:
Bu karardaki yazım hatası,22.01.2007 tarih ve 2007/UH.Z-246 sayılı kurul kararı ile düzeltilerek, düzeltilmiş hali 20.07.2007 tarih, 2007/UH.Z-2469 olmuştur.
Toplantı No :2007/003
Gündem No :147
Karar Tarihi:22.01.2007
Karar No :2007/UH.Z-246
Şikayetçi:
 Doğan Sosyal Hiz. Temz. Kurye Dağ. Taş. İnş. Yat. San. ve Tic. Ltd. Şti., Hasanhalife Mahallesi Akdeniz Cad. No: 61/3 Fatih / İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Göztepe Eğitim Hastanesi, Dr. Erkin Caddesi Nu 1 Göztepe Kadıköy / İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 28.12.2006 / 42073
Başvuruya konu ihale:
 2006/97477 İhale Kayıt Numaralı “Malzemeli Genel Temizlik Hizmetleri” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

18.01.2007 tarih ve 08.18.65.G016/2007-2006/80E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Göztepe Eğitim Hastanesi’nce 19.09.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Malzemeli Genel Temizlik Hizmetleri ihalesine” ilişkin olarak Doğan Sosyal Hiz. Temz. Kurye Dağ. Taş. İnş. Yat. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 05.12.2006 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 07.12.2006 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  28.12.2006 tarih ve 42073 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 27.12.2006 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            İdare tarafından 19.09.2006 tarihinde yapılan “malzemeli genel temizlik” ihalesine istekli sıfatıyla katıldığı, kendilerine 09.11.2006 tarihinde tebliğ edilen kesinleşen ihale kararına ilişkin tekliflerinin neden değerlendirmeye alınmadığını 13.11.2006 tarihinde idareye yazılı başvuru ile sordukları, idarenin 21.11.2006 tarihinde kendilerine tebliğ edilen yazısı ile “tekliflerinin yüksek olduğu gerekçesiyle değerlendirmeye” alınmadığına ilişkin cevap verildiği, bunun üzerine 05.12.2006 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulundukları,

 

            1) İkinci ihale komisyon kararı ile ihalenin ANG Sosyal Hizm. Ltd Şti. üzerinde bırakıldığına ilişkin 09.11.2006 tarihinde kesinleşen ihale kararının bildirildiği, 

 

            İhale anında ANG firmasının evraklarının olup olmadığı yönünde inceleme yapıldığı, ANG firması ile ortak girişim halinde ihaleye katılan Global firmasının yeterlik belgelerinin kontrolünün ihaleye katılanlar huzurunda yapılmadığı,

 

            ANG-Global ortak girişimin üzerinde bırakılan ihalede; zarf açma ve belge kontrol tutanağı incelendiğinde ortak girişim beyannamesi için ayrı bir sütun açılmadığı,

 

            İlk oturumda düzenlenen zarf açma ve belge kontrol tutanağında; ihale dokümanında istenen belgeler ve bu belgeler uyarınca ibraz edilmesi gereken belgeler için istenen her bir belgeye ayrı bir sütun açılıp buna göre kontrol tutanağının düzenlenmesi gerekirken “ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler” “katılım belgeleri” “mesleki ve teknik yeterlik belgeleri” şeklinde gruplar halinde belge kontrolü tutanağının düzenlendiği, 

 

            2) İhale üzerinde kalan isteklinin teklifinin aşırı düşük teklif olduğu, bu nedenle ihalenin kendi firmaları üzerinde bırakılması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

            İdarenin 19.09.2006 tarihinde yapmış olduğu ihalede; biri 22.09.2006 tarihli diğeri 31.10.2006 tarihli olmak üzere iki ihale komisyon kararı aldığı, ilk ihale komisyon kararında en avantajlı teklifi (3.640.176,00 YTL) sunan ANG-Global ortak girişimin pilot ortağı ANG firmasının teklifi, iş deneyim belgesi ile bilançosunun yetersiz olması sebebiyle değerlendirme dışı bırakılarak, ihalenin 3.831.072 YTL teklif bedeli ile Öncü firması üzerinde bırakıldığı, daha sonradan yapılan itiraz sonucu 31.10.2006 tarihli ihale komisyon kararı ile (ANG) pilot ortağın (ibraz ettiği iş deneyim belgesi ile bilanço bilgilerinin ilgili yerden teyidinin istenerek) itirazında haklı olduğu, ibraz ettiği iş deneyim belgesinin teklif edilen bedelin %35’ini karşıladığı (%35 inin %70’i) 2004 ve 2005 yıllarına ilişkin mali bilanço tablosundaki değerlerin idari şartnamenin 7.2.2 maddesindeki koşulları sağladığı anlaşıldığından, ANG-Global ortak girişime ait 3.640.176,00 YTL teklif bedelinin ekonomik açıdan en avantajlı teklif olduğu kabul edilerek, önceki 22.09.2006 tarihli ihale komisyon kararından sarfınazar edilerek, ihalenin (ANG-Global) ortak girişimi oluşturan firmaların üzerinde bırakılmasına karar verilmiştir.

           

            İdari işlemi yapan organ veya makam idare hukukundaki “Yetki Paralelliği” ilkesi gereğince hatalı olan işlemi değiştirme, düzeltme ve ortadan kaldırma yetkisine sahiptir. İdarenin bu işleminde mevzuata aykırı bir husus tespit edilmemiştir.

 

            İhale komisyonunun düzenlediği, zarf açma ve belge kontrol tutanağında, (ihale üzerinde kalan istekli) ANG-Global ortak girişim için ayrı bir sütun açılmadığı, bu isteklinin teklifini ortak girişim olarak verildiğine ilişkin herhangi bir şerhin düşülmediği, ihaleye teklif veren istekli ortak girişim değilmiş gibi pilot ortağın isminin yazıldığı anlaşılmıştır.

 

            ANG-Global ortak girişimin ibraz ettiği ihale teklif dosyası üzerinde yapılan incelemede;

           

            ANG-Global ortak girişimin ibraz ettiği, ihale teklif zarfı üzerinde ortak girişimi oluşturan firmaların ticaret unvanlarının ve ortak girişim olarak teklif verildiğinin yazıldığı, ibraz edilen ihale teklif zarfı içersinde ortak girişim beyannamesinin olduğu, pilot ve küçük ortağın mesleki ve teknik yeterlik kriterlerinin değerlendirilmesinde kullanılacak belgelerin usulüne uygun bir şekilde ibraz edildiği anlaşılmıştır.

 

            İhale komisyonu tarafından düzenlenen zarf açma ve belge kontrol tutanağında ihale üzerinde kalan ortak girişim için ihaleye teklif veren isteklinin ortak girişim olduğunun yazılmaması, pilot ve küçük ortak için ayrı bir sütun açılmaması, pilot ve küçük ortağın ibraz ettiği belgelerin ayrı bir şekilde yazılarak belge kontrol tutanağı düzenlenmemesi, esasa müessir bir aykırılık olarak değerlendirilmemiştir.

 

            2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

 

            İdari şartnamenin 7.3.1 maddesinde ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif edilen bedelin %35 oranından az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesinin isteneceği belirtilmiştir.

 

            a) İhale üzerinde bırakılan ANG-Global ortak girişimin pilot ortağı ANG firması, Radyo ve Televizyon Üst Kurulundan alınan, 2005 yılı genel temizlik işine ait 05.01.2005 sözleşme tarihli, %99 hissesi kendisine ait 905.896,64 YTL tutarı ihtiva eden iş deneyim belgesini ibraz etmiştir.

 

            Pilot ortak ANG firmasının ibraz ettiği iş deneyim belgesi ihalenin yayınlandığı ilk ilan tarihi itibariyle güncellendiğinde 1.066.787,613 YTL olduğu, ibraz edilen iş bitirme belgesindeki işin %99’unu (ANG) pilot ortağın gerçekleştirdiği dikkate alındığında; değerlendirmeye esas alınacak tutarın 1.056.119,73 YTL olduğu tespit edilmiştir.

 

            İdari şartnamenin 7.3.1 maddesinde yer alan düzenleme gereğince iş ortaklıklarında pilot ortağın, istenen asgari iş deneyim tutarının en az %70’ini sağlaması gerektiğinden, İhale üzerinde kalan ANG-Global ortak girişimin 3.640.176 YTL bedeli teklif ettiği dikkate alındığında;

 

            Teklif edilen bedelin %35’inin %70’i pilot ortağın sağlaması gereken asgari iş deneyim tutarı 891.843,12 YTL olduğundan, pilot ortağın ibraz ettiği 1.056.119,73 YTL tutarı ihtiva eden iş deneyim belgesi istenilen oranı sağladığı,

 

            Global firmasının Zübeyde Hanım Doğumevi Hastanesinden almış olduğu 30.12.2004 sözleşme tarihli 968.750 YTL tutarı ihtiva eden iş deneyim belgesi, teklif edilen bedelin %35’inin %30’unu karşıladığı anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmemiştir.

 

            b) İdare, ANG pilot ortağın ibraz ettiği 2004 ve 2005 yılı hesap dönemlerine ait Bilanço özet tablosuna ilişkin bilgilerin doğru olup olmadığının tespiti amacıyla, Ankara Vergi Dairesine (20.09.2006 tarih ve 599 sayılı) yazı ile sormuştur.

 

            Vergi dairesinden teyidi alınan bilgilerin ANG firmasının ibraz ettiği Bilanço özeti gelir tablosu ile aynı olduğu anlaşılmıştır.

 

            İdari şartnamenin 7.2.2 maddesinde isteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosunun veya gerekli görülen bölümlerin yoksa eşdeğer belgelerin sunulacağı ve bilanço özetinin sağlaması gereken oranları belirlenmiştir.

 

            Buna göre ANG firmasının 2005 yılı Bilançosunda yer alan oranların, Dönen Varlıklar Toplamı / Kısa vadeli borçlar toplamı oranının en az 0,50 (272.719,25/139.333,24 =1.95) olması Özkaynaklar toplamı / Aktif toplamı oranının en az 0,10 (186.543,82 / 325.877,06=0,57), Kısa vadeli banka borçları toplamı / Özkaynaklar toplamı 0,75 den küçük olması (89.598,93 / 186.543,82 =0,48) gerektiğine ilişkin koşulları sağladığı anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmemiştir.

 

            3) Başvuru sahibinin 3 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

            İdari şartnamenin 26.3 maddesinde 320 işçinin asgari ücretle çalıştırılacağı, bir işçiye aylık  günde (26 gün üzerinden) 2 adet olmak üzere toplam 52 adet İETT bileti verileceği, işçilere verilecek günlük yemeğin yüklenici tarafından karşılanacağı ancak bunun karşılığında yükleniciye herhangi bir bedelin ödenmeyeceği hastanede çıkan yemekten işçilerin ücretsiz olarak yararlandırılacağı, çalışacak personelin giyeceği yazlık ve kışlık özel kıyafetlerin yüklenici tarafından karşılanacağı, bayan personele yılda 2 adet bone verileceği, çöp mahallinde çalışan personele yılda 2 adet su geçirmeyen tulum, 2 çift eldiven, 2 çift çizme, kış şartlarında dışarıda çalışan personele yağmurluk ve kapalı ortamda çalışan personele 1 çift terlik verileceği,

           

            İş kazaları ve meslek hastalıkları risk prim oranının %2 olduğu, çamaşırhane ve ütü hanenin elektrik ve su giderlerinin sayaç taktırılarak yüklenici tarafından karşılanacağı,

           

            Ayrıca Teknik şartnamenin 3. maddesinde kullanılacak iş makineleri, ekipman ve temizlik malzemeleri ile aynı şartnamenin 3.2. maddesinde ihale konusu işin yerine getirilmesinde kullanılacak sarf malzemelerinin yüklenici tarafından karşılanacağı belirlenmiştir.

            İdari şartnamenin 2. maddesinde ihale konusu işin süresinin 15 ay, çalıştırılacak personel sayısının ise 320 kişi olduğu belirlenmiştir.

 

            İhale konusu işin 320 personel ile yapılacağı ve personel başına 2 adet verilecek olan İETT biletinin bir adetinin 1,3 YTL, aylık maliyetinin ise 67,60 YTL olduğu dikkate alındığında; %2 sözleşme giderleri dahil asgari işçilik maliyeti toplamının 3.502.696,32 YTL olduğu anlaşılmıştır.

           

            4734 sayılı Kanunun Aşırı Düşük Teklif Başlıklı 38 inci maddesinde; “İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

 

İhale komisyonu; 

 

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

 

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar, 

 

c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

 

Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir” hükmü bulunmaktadır.

 

            İhale üzerinde kalan isteklinin teklifi 3.640.176 YTL’dir. İhale üzerinde kalan isteklinin teklif ettiği (3.640.176 YTL ) bedelin 320 personelin yol ve asgari ücret ile %2 sözleşme giderlerini karşıladığı gibi geriye kalan 137.479,68 YTL tutarın ihale konusu işin yerine getirilmesinde sarf edilmesi muhtemel olan diğer maliyet kalemlerini karşılayıp karşılamayacağının takdiri idareye ait bulunduğundan, idarece aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmadan ihalenin sonuçlandırılmasında zikredilen Kanunun 38. maddesine herhangi bir aykırılık bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

Başvuru sahibince ileri sürülen bir kısım ima ve iddiaların dosya üzerinden incelenerek sonuçlandırılması mümkün olmadığından, bu hususların Cumhuriyet Savcılığına bildirilmesinin de gerektiği oyuyla, karara katılıyoruz.

 

 

            Adnan ZENGİN                         K.Nejat ÜNLÜ                 H.Hüseyin GÜRHAN

             Kurul Üyesi                                Kurul Üyesi                             Kurul Üyesi

                                                       

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul