• Karar No: 2007/UH.Z-2461
  • Toplantı No: 2007/041
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 20.07.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/041
Gündem No :38
Karar Tarihi:20.07.2007
Karar No :2007/UH.Z-2461
Şikayetçi:
 Raif İnş. Gıda Taş. Oto. Sayaç Okuma Med. Tem. Tarım Tic. ve San. Ltd. Şti.,, Atatürk Cad., Şevket Bitlis İşhanı, Kat:6, D:23, MALATYA
 İhaleyi yapan idare:
 İl Özel İdare Müdürlüğü, Ferhadiye Mah., Vilayet Arkası, MALATYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 29.06.2007 / 18726
Başvuruya konu ihale:
 2007/70470 İhale Kayıt Numaralı “Kurumumuz Araçlarında Çalıştırılmak Üzere Şoförlük Hizmeti Alım İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

17.07.2007 tarih ve 08.14.00.0199/2007-47E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            İl Özel İdare Müdürlüğü’nce 15.06.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Kurumumuz Araçlarında Çalıştırılmak Üzere Şoförlük Hizmeti Alım İşi” ihalesine ilişkin olarak Raif İnş. Gıda Taş. Oto. Sayaç Okuma Med. Tem. Tarım Tic. ve San. Ltd. Şti.,’nin 15.06.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 15.06.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  29.06.2007 tarih ve 18726 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 27.06.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1.      İhale dokümanı içinde idari şartnamenin 6 ıncı maddesinde belirtilen ihale dokümanının kapsamı ile standart formlar 7-8-9 bentlerinin bulunmadığı,

2.      İdari şartnamenin 7.3.2. maddesi ile ihale ilânının 4.3.1. maddesinde yer alan bilgilerin birbirlerinden farklı olduğu, bunun Kanunun 26. maddesine aykırı olduğu, ayrıca idari şartnamenin 7.3.2. maddesinde istenen belgelerin Kamu İhale Genel Tebliği’ne aykırı olduğu,

3.      İdari şartnamenin 26. maddesinde şoförlerin SSK risk prim oranının belirtilmediği,

4.      İdari şartnamenin 36. maddesinde, aynı fiyatın teklif edilmesi halinde, ilk aşamada, iş deneyim belgesi en yüksek tutara sahip olanın tercih edileceği hususunun belirtildiği, ancak ihalede iş deneyim belgesinin istenmediği, bu durumda ne tür belgelerin koyulmasının gerektiği hususunun anlayamadıkları,

5.      İdari şartnamenin 49. maddesinde işe başlama ve bitirme tarihlerinin belirtilmediği,

6.      Teknik şartnamenin 2.1. maddesindeki düzenlemede şoförlerin 13 ilçede mevcut herhangi bir yerde çalıştırılacağının belirtildiği ancak hangi ilçe ve il merkezinde çalışacağının belirtilmediği, bu durumda şoförlere sağlıklı bir sözleşme yapılamayacağı,

7.      Teknik şartnamenin 2.1. maddesinde göre şoförlerin haftada 54 saat çalışacağı hususunun belirtildiği, ancak bu durumun iş kanununa aykırı olduğu, ayrıca resmi tatillerde çalışma olup olmayacağına ilişkin net bir bilginin olmadığı,

8.      Teknik şartnamenin 6. maddesine göre araçların bakım işinin yüklenici firmaya bırakılmasının konusu şoför alımı olan iş ile çeliştiği,

9.      İhale dokümanının imzalanıp mühürlenmediği, bunun bir iptâl gerekçesi olduğu, iddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1.                 İdari şartnamenin 6 ncı maddesinde belirtilen 7, 8 ve 9 numaralı standart formların ihale dokümanı içinde bulunmadığı, iddia edilmektedir.

 

İdari şartnamenin ihale dokümanı kapsamındaki belgelerin belirtildiği 6.1 inci maddesinin “Standart formlar” başlıklı (e) fıkrasında;

“…

 7. Şoförlerin iş sonuna kadar çalıştırılacağına dair yapılmış sözleşme

 8. Şoförlerin ehliyet asılları ya da noter tasdikli fotokopileri

 9. Şoförlerin sabıka kayıtlarının bulunmadığına dair belgelerin asılları”, düzenlemesi mevcuttur.

 

İdari şartnamenin “İhale Dokümanının Kapsamı” başlıklı 6 ncı maddesi idare tarafından hazırlanan ve ihale dokümanı kapsamında isteklilere verilmesi gereken belgeler ile ilgilidir. Dolayısıyla, yukarıda belirtilen 7, 8 ve 9. sıradaki belgelerle ilgili düzenlemenin idari şartnamenin 6 ncı maddesinde değil, “İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri” başlıklı 7 nci maddesinde yer alması gerektiği anlaşılmaktadır. İdarece bu hususta yapılan düzenlemenin hatalı olduğu görülse de, isteklilerin ihale konusu iş kapsamında çalıştıracakları şoförlerle ilgili belgelerin idare tarafından hazırlanması söz konusu olamayacağından ve yukarıda belirtilen maddelerdeki belgelere ait mükerrer düzenlemelerin idari şartnamenin 7.2 ve teknik şartnamenin 2.1 inci maddesinde yapıldığı görüldüğünden başvuru sahibinin bu iddiası yerinde görülmemiştir.

 

2.                 İdari şartnamenin 7.3.2. maddesi ile ihale ilânının 4.3.1. maddesinde yer alan bilgilerin birbirlerinden farklı olduğu, bunun Kanunun 26. maddesine aykırı olduğu, ayrıca idari şartnamenin 7.3.2. maddesinde istenen belgelerin Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Hizmet Alımı İhalelerinde Yeterliğe İlişkin Diğer Hususlar” başlıklı VIII.M maddesinin 3 üncü fıkrasında yer alan düzenlemeye aykırı olduğu, bu düzenlemeye göre ihale konusu işte çalışacak personel hakkında bilgiler istenmemesi gerektiği, iddia edilmektedir.

 

İhale ilânının 4.3.1 inci maddesinde; “Şoförlere ait ehliyetlerin asılları veya noter tasdikli suretleri, şoförlerle yapılan ve işin sonuna kadar çalışılacağının belirtildiği noter tasdikli sözleşme, şoförlerin her biri sabıka kayıtlarının bulunmadığına dair belgelerin asılları”, düzenlemesi yapılmıştır. 

 

İdari şartnamenin 7.3.2 nci maddesinde; “İsteklinin çalıştıracağı şoförlerin (E) sınıfı en az 5 (beş) yıllık sürücü belgesine sahip olmaları gerekmektedir. Sürücü belgesi asıllarını veya noter tasdikli suretlerini ibraz etmek zorundadırlar.”, düzenlemesi mevcuttur.

 

  Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “İsteklinin personel durumuna ilişkin belgeler” başlıklı 43 üncü maddesinde; “Hizmet alımı ihalelerinde idarece çalıştırılması öngörülen personelin nitelik ve sayısı ihale dokümanında belirtilir. Anahtar teknik personele ilişkin düzenleme dışında mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesine ilişkin olarak ihale dokümanında isteklinin personel çalıştırdığına dair belge veya personel çalıştıracağına dair taahhütname istenemez.”, hükmü mevcuttur.  

 

            Kamu İhale Kanunu’nun 24 üncü maddesinin birinci fıkrasında “İhale dokümanında belirtilmeyen hususlara ilânlarda yer verilemez…” hükmü mevcuttur. Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 30 uncu maddesinin ikinci fıkrasında ise “İhale ve ön yeterlik ilânlarında yer alan bilgiler ile ihale ve ön yeterlik dokümanını oluşturan belgelerde idarece yapılan düzenlemelerin birbirine uygun olması gerekir.”, düzenlemesi yapılmıştır.

 

            İdari şartname ve ilânda yapılan yukarıdaki belirtilen düzenlemeler incelendiğinde, iki düzenleme arasında farklar olduğu ve birbirlerinin aynı olmadığı görülmektedir. Ancak, ihale ilânında belirtilen bütün hususların dokümanda yer aldığı da görülmüştür.

 

            Ne var ki, ilânda ve dokümanda ihale konusu işte çalıştırılacak şoförlerle ilgili olarak istenen sabıka kaydı ve şoförlerle yapılmış sözleşme gibi belgelerin, ihaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri arasında ve ihalenin değerlendirme aşamasında istenmiş olmasının, yukarıda belirtilen Uygulama Yönetmeliği’nin 43 üncü maddesine aykırı olduğu sonucuna ulaşıldığından, başvuru sahibinin bu iddiası yerinde görülmüştür.

 

3.                 İdari şartnamenin 26. maddesinde şoförlerin SSK risk prim oranının belirtilmediği, iddia edilmektedir.

 

İdari şartnamenin “Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar” başlıklı 26 ncı maddesinin 3 üncü fıkrasında; “Ayrıca, şoförlere ait her türlü SSK giderleri, iaşe giderleri, İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği Karakavak Mevkii Maşti Karşısı Malatya adresine ulaşım giderleri ve her türlü vergi, harç ve maddi sorumluluk (KDV hariç) yüklenici firmaya aittir ve teklif fiyata dahildir.”, düzenlemesi yapılmıştır.   

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin birinci bölümünün “Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar”  başlıklı XIII.G maddesinde;

“6- Uygulanması gerekecek iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranları, idari şartnamede yazıldığı şekilde işin niteliği ayrıntılı olarak belirtilmek suretiyle ilgili sigorta müdürlüğünden alınacak yazı ile tespit edilerek  yaklaşık maliyet hesabı buna göre yapılacak, yaklaşık maliyet hesabında dikkate alınan iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranı idari şartnamenin ilgili maddesinde belirtilecektir. Ancak idari şartname ve sözleşme tasarısında sadece “genel temizlik” veya “bina içi temizliği” yazan işlerde Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığının 7/4/2005 tarih ve 16-335 Ek sayılı Genelgesine göre bu tür işler için İş Kazaları İle Meslek Hastalıkları Sigortası Prim tarifesinin 5 inci maddesi gereği (8592) iş kodu ile (II) tehlike sınıfına göre tasnif edilerek % 2 oranının uygulanması gerekeceğinden, idari şartname ve sözleşme tasarısında sadece “genel temizlik” veya “bina içi temizliği” yazan işlerde, ilgili sigorta müdürlüğüne başvurulmadan iş kazaları ve meslek hastalıkları prim oranı idari şartnameye % 2 olarak yazılabilecektir. İdareler, idari şartnamede yazan prim oranı üzerinden aylık prim ve hizmet belgelerinin düzenlenip düzenlemediğini kontrol ederek hakediş ödemelerini yapacaklardır.”, düzenlemesi mevcuttur.

 

İdare tarafından hazırlanan idari şartnamenin 15 numaralı dipnotunun (B) bendinde; “İhale konusu işte çalışacak personel sayısının belli olduğu durumlarda, ilgili sigorta müdürlüğünden alınacak yazı ile tespit edilerek yaklaşık maliyet hesabında dikkate alınmış olan iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranları 26.5 maddesi olarak maddede belirtilecektir.”, düzenlemesi bulunmaktadır.

 

İş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranın, idari şartnamenin “Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar” başlıklı 26 ncı maddesinde idare tarafından belirlenmemesi sebebiyle Kamu İhale Genel Tebliği’ndeki ve Tip İdari Şartname’deki düzenlemeye uyulmadığı müşahede edilmiştir. İhale konusu işi ifa etmek isteyen başvuru sahibi isteklinin söz konusu sigorta prim oranını bilmesi gerektiği ya da öğrenebileceği düşünülse bile, teknik şartnamenin 2.1 inci maddesi incelendiğinde, çalıştırılacak şoförlerin işin ifası sırasında kamyon, otobüs, pikap, binek taksi ve her türlü vasıtayı kullanabilecekleri şeklinde bir düzenlemenin yapıldığı görüldüğünden, farklı oranlarda iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası primlerinin mevzubahis olabileceği, bu sebeple isteklilerin hangi sigorta prim oranını kullanacakları konusunda tereddüde düşebileceklerinden dolayı, sigorta prim oranının idare tarafından 26 ncı maddede belirtilmemesinin mevzuata aykırılık oluşturduğu sonucuna varılmıştır.     

 

4.                 İdari şartnamenin 36. maddesinde, aynı fiyatın teklif edilmesi halinde, ilk aşamada, iş deneyim belgesi en yüksek tutara sahip olan isteklinin tercih edileceği hususunun belirtildiği, ancak ihalede iş deneyim belgesinin istenmediği, bu durumda ne tür belgelerin koyulmasının gerektiği hususunu anlayamadıkları iddia edilmektedir.

 

İdari şartnamenin 36.3 üncü maddesinde; “En düşük fiyatın ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak değerlendirildiği  ihalelerde, birden fazla istekli tarafından aynı fiyatın teklif edildiği ve bunların da ekonomik açıdan en avantajlı teklif olduğu anlaşıldığı takdirde dikkate alınacak fiyat dışı unsurlar:

1.                          İş deneyim belgesi tutarları değerlendirilerek en yüksek iş deneyim belgesine sahip olan en avantajlı teklif sayılacaktır.

2.                          Eşitlik devam ettiği takdirde araçların modelleri dikkate alınacak olup teknik şartnamede belirtilen model dahil her araç için bir üst modele bir puan verilmek suretiyle değerlendirme yapılır.

3.                          Eşitlik devam ettiği takdirde isteklinin teklif ettiği araçların kendi adına tescilli olması dikkate alınır.”, düzenlemesi yapılmıştır.

 

Açık İhale Usulü İle İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartname’nin 36.3 üncü maddesinin 18 numaralı dip notunda; “İş deneyim belgesi tutarlarının değerlendirmesi suretiyle ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenerek ihalenin sonuçlandırılacağı yazılacaktır. İş deneyim belgesi istenmeyen hallerde fiyat dışı unsur idarelerce belirlenerek bu kısma yazılacaktır.”, düzenlemesi yapılmıştır.

 

İdarece belirlenen yaklaşık maliyet tutarının, 4734 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin (b) bendinin (2) numaralı alt bendinde hizmet alımları için öngörülen üst limit tutarının altında kalması sebebiyle isteklilerden iş deneyim belgesi istenmediğinden, idare tarafından idari şartnamenin 36.3. maddesinde fiyat dışı unsurlarla ilgili olarak yapılan düzenleme arasında yer alan birinci maddenin işlerliğinin olmadığı, ancak teklif tutarlarının eşit olması durumunda, ikinci ve üçüncü sıradaki maddelerin fiyat dışı unsur olarak kullanılabileceği görüldüğünden isteklinin bu iddiası yerinde görülmemiştir.

 

5.                 İdari şartnamenin 49. maddesinde işe başlama ve bitirme tarihlerinin belirtilmediği iddia edilmektedir.

 

Açık İhale Usulü İle İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartname’nin “İşe Başlama ve İş Bitirme Tarihi” başlıklı 49 uncu maddesinde;

“49.1. Sözleşmenin imzalandığı tarihten (Sayıştay tesciline tabi işlerde ise bu tescilin yapıldığının idare tarafından yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiği adrese tebliğinden) itibaren ……….. ……(rakam ve yazıyla) takvim günü içinde işe başlanır.

            49.2. İşin süresi……………………….……(rakam ve yazıyla) takvim günüdür.”, düzenlemesi yapılmıştır.

 

            İdari şartnamenin 49.1 inci maddesinde sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde işe başlanacağı, 49.2 nci maddesinde ise işin süresinin 180 takvim günü olduğu belirtildiğinden, idarece yapılan bu düzenlemede mevzuata aykırılık bulunmamıştır.

 

6.                 Teknik şartnamenin 2.1. maddesindeki düzenlemede şoförlerin 13 ilçede mevcut herhangi bir yerde çalıştırılacağının belirtildiği ancak hangi ilçe ve il merkezinde çalışacağının belirtilmediği, bu durumda şoförlere sağlıklı bir sözleşme yapılamayacağı iddia edilmektedir.

 

Teknik şartnamenin 2.1 inci maddesinde, “…Şoförlerin Ankara asfaltı 6. Km. Maşti karşısı karakavak mevkii adresindeki işyerimize her gün gidiş gelişleri yüklenici firma tarafından sağlanacaktır. Şoförlerin her türlü günlük iaşeleri yüklenici firmaya aittir. Şoförler Malatya Merkez ilçe ve İl merkezine bağlı 13 ilçede mevcut herhangi bir yerde çalıştırılabilir. Çalışma yerleri, kullanacakları araçların seçimi tamamıyla İdareye aittir. Şoförlerin her türlü sigorta ve buna benzer tüm giderleri yüklenici firmaya aittir…”, düzenlemesi yapılmıştır.

 

Söz konusu düzenlemeden, ihale konusu işte çalıştırılacak şoförlerin, adresi verilen işyerine her gün gidip gelecekleri ve idarenin görevlendirmesi doğrultusunda çalışacakları alanlara yönlendirilecekleri sonucuna ulaşıldığından, isteklinin bu iddiası yerinde görülmemiştir. 

 

7.                 Teknik şartnamenin 2.1. maddesine göre şoförlerin haftada 54 saat çalışacağı, ancak bu durumun İş Kanunu’na aykırı olduğu, ayrıca resmi tatillerde çalışma olup olmayacağına ilişkin net bir bilginin olmadığı iddia edilmektedir.

 

Teknik şartnamenin 2.2 nci maddesinde; “Şoförlerin her biri sabah 07.30-12.00 öğlen ise 12.30-17.00 saatleri arası toplam 9 (dokuz saat) saat her türlü aracı haftanın 6 (altı) günü çalışmayı kabul eder. Bir ayın tamamı 30 (otuz) gün alındığında toplam çalışma günü 22(yirmi iki) gündür. Aylık toplam 4(dört) dinlenme günü (Pazar günü) mevcuttur. Her bir şoför 6 ( altı ) ay çalıştırılacaktır. Çalışma sözleşmenin imzalanmasından itibaren başlayacak ve 31.12.2007 günü sona erecektir.”, düzenlemesi yapılmıştır.

 

4857 sayılı İş Kanunu’nun 63 üncü maddesine göre haftalık çalışma süresi 45 saattir. Söz konusu Kanun’un 41 inci maddesine göre, haftalık 45 saati aşan çalışmalarda personele fazla mesai ücreti ödenir. Yukarıda belirtilen teknik şartname maddesinde, ayda 22 gün mü yoksa 26 gün mü çalışılacağına dair çelişkili bir düzenleme olduğu görülse de, sonuç olarak işçilerin günde 9 saat, haftada 6 gün çalışacakları ve haftalık çalışma süresinin 54 saat olacağı anlaşılmaktadır. Bu durumun İş Kanunu’na aykırı bir düzenleme olduğu neticesine varıldığından, başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmüştür. 

 

İdarece resmi-dini bayram ve yılbaşı günlerinde yapılacak çalışmalarla ile ilgili olarak herhangi bir düzenleme yapılmadığından, söz konusu günlerde çalışma yapılmayacağı sonucuna varılmaktadır.   

 

8.                 Teknik şartnamenin 6. maddesine göre araçların bakım işinin yüklenici firmaya bırakılmasının, konusu şoför alımı olan iş ile çeliştiği, iddia edilmektedir.

 

Teknik şartnamenin 6.3 üncü maddesinde; “…Araçların bakımlarını zamanında yaptırmayıp hasara meydan vermesi halinde yine yüklenici firma tüm hasarları karşılar.”, düzenlemesi yapılmıştır.

 

Söz konusu düzenlemede ve ihale dokümanında, araçların bakım masraflarının yüklenici tarafından karşılanacağına dair bir düzenleme olmadığından, konusu şoför çalıştırılması olan işte şoförlerin, kullandıkları araçların bakım periyotlarını takip etmekten ve bakımının yaptırılmasından sorumlu tutulmasının, idarenin takdiri ile ilgili bir konu olduğu ve mevzuata aykırılık teşkil etmediği sonucuna ulaşılmıştır. 

 

9.                 İhale dokümanının imzalanıp mühürlenmediği, bunun bir iptâl gerekçesi olduğu iddia edilmektedir.

 

Hizmet alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin İhale ve ön yeterlik dokümanının hazırlanması başlıklı 21 inci maddesinde; “İdare, ihtiyaç duyduğu hizmet alımının ihale edilebilmesi için gerekli dokümanı, Kamu İhale Kurumu tarafından çıkarılan standart ihale dokümanını esas alarak hazırlar ve her sayfasını onaylar. Adaylara veya isteklilere verilecek dokümanın hazırlanmasında kullanılacak olan bu asıl nüshanın idarelerce ihale işlem dosyasında muhafazası zorunludur…”, düzenlemesi mevcuttur.

 

Söz konusu düzenlemeye göre, isteklilere verilecek dokümanın hazırlanmasında,idare tarafından onaylanmış asıl nüsha kullanılır. Başvuru sahibi tarafından itirazen şikâyet dilekçesi ekinde Kuruma gönderilen ihale dokümanının onaylı olmadığı görülmüştür. İhale dokümanının idare tarafından onaylanmadan isteklilere dağıtılması işlemi mevzuata aykırı görülse de, söz konusu durumun esasa etkili olmadığı neticesine varılmıştır.

 

 

B) Şikayete konu aşama ve bu aşamayla bağlantılı işlemlerin kamu ihale mevzuatına uygunluğu yönünden incelenmesi sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin birinci bölümünün XIII.G maddesinin birinci fıkrasının birinci bendinde; “Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımları; ağırlıklı olarak personel çalıştırılmasına dayanan, çalıştırılacak personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatlerinin tamamının idare için kullanıldığı hizmetler olarak kabul edilecektir…”, düzenlemesi mevcuttur.

 

Yukarıda düzenleme doğrultusunda, ihale konusu işin personel çalıştırılmasına dayalı bir iş olduğu açıktır.

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin birinci bölümünün XIII.G maddesinde;

“2- Vasıfsız personel için, çalıştırılacak personel sayısı üzerinden brüt asgari ücret tutarı ile brüt asgari ücret üzerinden hesaplanan işveren payı dikkate alınarak yaklaşık maliyet hesaplanacak, teklifler verilecek ve değerlendirme yapılacaktır. İstekliler tarafından yaşlılık aylığı veya emekli aylığı bağlanmış olan personel çalıştırılacağı belirtilmiş olsa dahi işçilik hesaplama modülünde yer verilen işveren payları dikkate alınacaktır. Resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca belirlenecek ücret, brüt asgari ücret üzerinden hesaplanacaktır.

3- Vasıflı personel için ise yaptırılacak işin niteliği dikkate alınarak brüt asgari ücret veya brüt asgari ücretin yüzde (%) fazlası olarak belirlenen ücret üzerinden aynı hesaplamalar yapılacaktır. Brüt asgari ücretin işverene maliyetinin (%) fazlası olarak belirleme yapılmayacaktır. Resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca hesaplanacak ücret, brüt asgari ücretin fazlası üzerinden belirlenecektir.

4- İhale konusu işte çalışacak personele ilişkin yemek, yol ve giyecek gibi maliyetlerin istekli tarafından karşılanmasının öngörüldüğü hallerde, yukarıda yapılan hesaplamalara; yol ve yemek gibi maliyetlerin brüt tutarları eklenerek işçilik maliyeti bulunacaktır.


10- Çalışacak personelin yemek ve yol maliyetlerinin isteklilerce ayni olarak karşılanmasının öngörüldüğü işlerde, bu ihtiyaçların isteklilerce ayni olarak karşılanacağı idari şartnamelerin ilgili maddesinde belirtilecek ve aylık gün sayısı gösterilecek, ancak buna ilişkin bir bedel öngörülmeyecek, personelin bu ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin kriterler ve asgari standartlar (yemek çeşidi, kalori vb.) ise ihale dokümanının ilgili bölümünde belirlenecektir. Bu şekilde verilen tekliflerin değerlendirilmesinde ise tekliflerin söz konusu ayni ödemeleri de içerdiği kabul edilerek değerlendirmeler buna göre yapılacaktır. İstekliler, ayni olarak karşılayacakları yemek ve yol maliyetleri için bir bedel öngörecek ve aşırı düşük teklif sorgulamasına verdiği cevapta bu bedeli belgelendirecektir.


12- Yemek, yol ve giyecek gibi ihtiyaçların isteklilerce karşılanmasının öngörülmediği durumlarda ise idari şartnamelerde bunlara ilişkin herhangi bir düzenleme yapılmayacak ve sözleşmenin uygulanması sırasında yükleniciden çalışanlara ait bu tür giderleri karşılaması istenmeyecektir.”, düzenlemeleri  mevcuttur.

 

İdare tarafından hazırlanan idari şartnamenin 15 numaralı dipnotunun (A) bendinde; “Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde;

1- İstekli tarafından personele yemek ve yol gibi giderlerin nakdi olarak ödenmesi ve bordroda gösterilmesi istenen işlerde bu giderlerin günlük brüt tutarı ile, 

2- Vasıflı personel çalıştırılacak işlerde bu personele asgari ücretin üzerinde bir ödeme yapılması öngörülür ise bu ücretin, brüt asgari ücretin en az yüzde (%) kaç fazlası olması gerektiği,

Bu maddede belirtilecek, nakdi veya ayni olarak karşılanacak yemek ve yol giderinin aylık gün sayısı gösterilecektir. Ücret, yemek ve yol bedelinin net olarak ödeneceğine ya da giyecek bedelinin nakdi olarak ödeneceğine dair bir düzenleme yapılmayacaktır.

İdarelerin yemek, yol ve giyecek gibi giderler için bir öngörüleri yoksa 26.3 maddesi çıkarılacaktır.”, düzenlemesi bulunmaktadır.

 

İdari şartnamenin “Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar” başlıklı 26 ncı maddesinin 3 üncü fıkrasında; “Ayrıca, şoförlere ait her türlü SSK giderleri, iaşe giderleri, İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği Karakavak Mevkii Maşti Karşısı Malatya adresine ulaşım giderleri ve her türlü vergi, harç ve maddi sorumluluk (KDV hariç) yüklenici firmaya aittir ve teklif fiyata dahildir.”, düzenlemesi yapılmıştır.   

 

İdari şartnamedeki bu düzenlemeden, çalıştırılacak personelin yol ve yemek giderlerinin yüklenici tarafından ayni olarak karşılanacağı anlaşılmaktadır. Ancak, şoförlere asgari ücret üzerinden mi yoksa asgari ücretin daha fazlası bir meblağ üzerinden mi ödeme yapılacağı hususunda idare tarafından herhangi bir düzenleme yapılmadığı görülmüştür.

 

Bu tespit haricinde, yaklaşık maliyetin tespitinde bazı firmalardan alınan teklif fiyatların kullanıldığı, ancak işçilik maliyeti ile ilgili olarak idare tarafından herhangi bir hesaplamanın yapılmadığı görülmüştür.

 

İdare tarafından ihale konusu işte çalıştırılacak şoförlere ödenecek ücret belirlenmediğinden ve yaklaşık maliyet oluşturulurken işçilik maliyeti hesaplanmadığından, isteklilerin teklif ettikleri bedellerin asgari işçilik maliyetinin altında kalıp kalmadığı hususunun hesaplanması imkânı da bulunmamaktadır.

 

İhale üzerinde kalan firmanın şoförlerle yaptığı sözleşmede, söz konusu personele              600,00 YTL net maaş verileceği yazılmıştır. Aynı isteklinin teklif mektubu eki cetvelde ise teklif edilen birim fiyat olarak 790,00 YTL öngörülmüştür. Söz konusu isteklinin teklif birim fiyat olarak yazdığı bu bedelin; vergiler, işsizlik sigortası fonu, SSK primi gibi kalemler ile yol ve yemek bedellerinden hangilerini karşıladığı ile ilgili olarak bir tespit yapmanın imkânı olmadığından ve idarenin de yaklaşık maliyet oluşumunda işçilik maliyetini hesaplamamasından dolayı, teklifler ile yaklaşık maliyet arasında bir mukayese yapılması mümkün bulunmamaktadır.

 

Yukarıda mevzuata aykırılığı tespit edilen hususlar sebebiyle söz konusu ihalenin iptâlinin gerektiği sonucuna ulaşılmıştır. 

 

Açıklanan nedenlerle;

 

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul