• Karar No: 2007/UH.Z-2463
  • Toplantı No: 2007/041
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 20.07.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/041
Gündem No :40
Karar Tarihi:20.07.2007
Karar No :2007/UH.Z-2463
Şikayetçi:
 P G G Proje Geliştirme Grup Ltd. Şti., Bülten Sokak Nu:1/12 Kavaklıdere Çankaya/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Ankara Etlik İhtisas Hastanesi, Halil Sezai Erkut Cad. Nu:7 Yenimahalle/ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 12.06.2007 / 16996
Başvuruya konu ihale:
 2007/33134 İhale Kayıt Numaralı “Hastanemiz Hastane Bilgi Sistemleri ve Veri İşletimi İçin 110 Kişilik Personel İle 19 Ay Süreli Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

18.07.2007 tarih ve 08.12.99.0196/2007-44E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Ankara Etlik İhtisas Hastanesi’nce 09.05.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Hastanemiz Hastane Bilgi Sistemleri ve Veri İşletimi İçin 110 Kişilik Personel İle 19 Ay Süreli Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak P G G Proje Geliştirme Grup Ltd. Şti.’nin 08.05.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 07.06.2007 tarihli yazısı ile reddi, ancak bu cevabın başvuru sahibine tebliğ edilememesi üzerine, başvuru sahibinin  12.06.2007 tarih ve 16996 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 12.06.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) 08.05.2007 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulunmalarına rağmen idarenin şikayetlerine 30 gün içerisinde bir cevap vermediği,

 

            2) Hizmetin ifası süresince çalışacak 6 adet bilgisayar mühendisi ve 2 adet bilgisayar programcısı ile aynı sayıda anahtar teknik personel istenmesinin yersiz ve rekabeti engelleyici nitelikte olduğu,

 

            3) İdare tarafından kalite yönetim sistem belgesi (ISO-EN 9001:2000) istenmesine rağmen bu belgenin hangi işlere ait olması gerektiği, belgede istenen kriterlerin neler olduğu ve hangi şartları taşımasının zorunlu olduğu hususunda düzenleme bulunmadığı, bu durumun mevzuata aykırı olduğu,

 

            4) İhale ilanı ve idari şartnamede istenen ve yeterlik kriteri olarak öngörülen işlerin Kanun kapsamında istenebilecek yeterlik kriterleri arasında yer alan belgelerden olmadığı, yalnızca rekabeti engellemeye yönelik olduğu,

 

            5) İdari şartnamenin 13 üncü maddesinde yer alan düzenleme ile birim fiyat teklif mektubuna ilişkin standart formda yer alan düzenlemenin birbiriyle çelişkili olduğu,

 

            6) İhale dokümanında yer alan çalıştırılacak personele ilişkin düzenlemelerin Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 43 üncü maddesine aykırı olduğu,

 

            7) İdari şartnamenin 36 ncı maddesinde ekonomik açıdan en avantajlı teklifin fiyat dışı unsurlar dikkate alınmak suretiyle belirleneceği düzenlemesinin yer aldığı, bu düzenleme nedeniyle daha yüksek bedelle işin ihale edildiği,

 

            8) İdari şartnamenin 56 ncı maddesinde yer alan çalıştırılacak işçi sayısının 110 olduğunun ve HBYS’nin entegrasyonu, uyumu ve 7 gün/24 saat kesintisiz hizmet için firmanın görevlendireceği kişiler bu sayının dışında olduğu düzenlemesinin firmanın görevlendireceği personel sayısının belli olmaması ve bunlara ücret ödenmeyeceği yönlerinden mevzuata aykırı olduğu, bu nedenle ihaleye teklif veremedikleri,

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

 

            Başvuru sahibi firmanın 07.05.2007 tarihinde ihale dokümanı satın aldığı, 08.05.2007 tarihinde idarenin kayıtlarına alınan dilekçesi ile şikayet başvurusunda bulunduğu, idarenin bu başvuruyu 07.06.2007 tarihli yazısı ile cevaplandırdığı görülmüştür. İdarenin şikayet başvurusuna cevabını, başvuru sahibinin şikayet dilekçesinde belirtmiş olduğu adrese iadeli taahhütlü posta yoluyla gönderdiği, ancak idare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasında yer alan tebligat mazbatasından bu cevabın, başvuru sahibi firma taşınmış olduğundan belirtilen adreste tebliğ edilemediği görülmüştür. Sonuç olarak idarenin başvuru sahibinin şikayet başvurusunu cevapladığı, başvuru sahibi firmanın da 12.06.2007 tarihinde Kurum kayıtlarına alınan dilekçesi ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu; Kuruma yapılan başvurunun her halükarda süresinde yapıldığı anlaşılmıştır.

             

            2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

 

            İhale ilanının “İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler” başlıklı 4.3.2. maddesinde ve idari şartnamenin aynı başlıklı 7.3.2. maddesinde;


            “1- İsteklinin anahtar teknik personel olarak ihale tarihinden önce işe alınmış ve ihale tarihi itibariyle isteklinin bünyesinde bulunan 6 adet bilgisayar mühendisi ve 2 adet bilgisayar programcısı olmalıdır. Bilgisayar mühendislerinin ve bilgisayar programcılarının diplomaları ihale teklif zarfı ile verilecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İsteklinin personel durumuna ilişkin belgeler” başlıklı 43 üncü maddesinde,

 

“Hizmet alımı ihalelerinde idarece çalıştırılması öngörülen personelin nitelik ve sayısı ihale dokümanında belirtilir. Anahtar teknik personele ilişkin düzenleme dışında mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesine ilişkin olarak ihale dokümanında isteklinin personel çalıştırdığına dair belge veya personel çalıştıracağına dair taahhütname istenemez.

 

Asgari yeterlik kriteri olarak anahtar teknik personel öngörülmesi halinde, ilgili kişinin ihale konusu hizmetin uzmanı olması, ihale tarihinden önce işe alınmış ve ihale tarihi itibarıyla isteklinin bünyesinde bulunuyor olması şartlarının aranması zorunludur. İsteklinin bünyesinde bulunduğu hususu; ilgili adına prim ödendiğini veya ilgilinin işe alındığını gösteren sosyal güvenlik kurumu belgesi ile tevsik edilir. Bu niteliklere sahip gerçek kişi isteklilerden, şahıs şirketi ortaklarından, limited şirketlerde müdürlük görevini yürüten ortaklarından, anonim şirketlerin yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyeleri, murahhas müdür ve genel müdür ortaklarından, ortak girişimlerin ise gerçek kişi ortaklarından ve tüzel kişi ortaklarının yukarıda sayılan unvanları taşıyan gerçek kişi ortaklarından isteklinin bünyesinde çalıştığına dair belge aranmaz.

 

Asgari yeterlik kriteri olarak öngörülen anahtar teknik personelin deneyim süresine ilişkin düzenleme yapılması durumunda idarece asgari deneyim süresi en fazla beş yıl olarak öngörülür. Bu durumda özel sektörde geçen deneyim süresi ilgili meslek odası üye kayıt süresini gösteren belgeyle, kamuda geçen deneyim süresi hizmet çizelgesi ve/veya meslek odası üye kayıt süresini gösteren belgeyle; anahtar teknik personel olarak öngörülen personelin ilgili mevzuatı gereği kaydolması gereken meslek odası bulunmaması halinde deneyim süresi mezuniyete ilişkin belge ile tevsik edilir.

 

Anahtar teknik personel olarak gösterilen personel, aynı zamanda teknik personel olarak ihale konusu işte istihdam edilemez...” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

Diğer taraftan, Kamu İhale Genel Tebliğinde “Hizmet Alımı İhalelerinde Yeterliliğin Belirlenmesinde Diğer Hususlar” başlığı altında,

 

“Asgari yeterlik kriteri olarak anahtar teknik personel öngörülmesi halinde, ilgili kişinin ihale konusu hizmetin uzmanı olması, ihale tarihinden önce işe alınmış ve ihale tarihi itibarıyla isteklinin bünyesinde bulunuyor olması şartlarının aranması zorunludur. İsteklinin bünyesinde bulunduğu hususu ilgili adına prim ödendiğini veya ilgilinin işe alındığını gösteren sosyal güvenlik kurumu belgesi ile tevsik edilecektir. Bu niteliklere sahip gerçek kişi isteklilerden, şahıs şirketi ortaklarından, limited şirketlerde müdürlük görevini yürüten ortaklarından, anonim şirketlerin yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyeleri, murahhas müdür ve genel müdür ortaklarından, ortak girişimlerin ise gerçek kişi ortaklarından ve tüzel kişi ortaklarının yukarıda sayılan unvanları taşıyan gerçek kişi ortaklarından isteklinin bünyesinde çalıştığına dair belge aranmayacaktır.

 

Asgari yeterlik kriteri olarak öngörülen anahtar teknik personelin deneyim süresine ilişkin düzenleme yapılması durumunda idarece asgari deneyim süresi en fazla beş yıl olarak öngörülecektir. Bu durumda özel sektörde geçen deneyim süresi ilgili meslek odası üye kayıt süresini gösteren belgeyle, kamuda geçen deneyim süresi hizmet çizelgesi ve/veya meslek odası üye kayıt süresini gösteren belgeyle; anahtar teknik personel olarak öngörülen personelin ilgili mevzuatı gereği kaydolması gereken meslek odası bulunmaması halinde deneyim süresi mezuniyete ilişkin belge ile tevsik edilecektir. Anahtar teknik personel olarak gösterilen personel, ihale konusu işte teknik personel olarak görevlendirilemeyecektir.

 

İstenecek anahtar teknik personel, ihale konusu iş ile ilgili olacak ve rekabeti engellemeyecek şekilde belirlenecektir.” açıklamalarına yer verilmiştir.

 

İdare tarafından asgari yeterlik kriteri olarak anahtar teknik personel öngörülmesi halinde bunun sayısına ilişkin düzenleme yapma konusunda işin gereği nispetinde ve rekabeti engellememek koşuluyla idarenin taktir yetkisi bulunduğundan başvuru sahibinin bu konudaki iddiası yerinde görülmemiştir.

 

            3) Başvuru sahibinin 3 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

            İhale ilanının “Kalite ve standarda ilişkin belgeler” başlıklı 4.3.3. maddesinde ve idari şartnamenin aynı başlıklı 7.3.3. maddesinde;


            “1- İsteklinin kalite yönetim sistemi belgesini ( ISO-EN 9001:2000) sunması zorunludur.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Kalite ve standart ile kapasiteye ilişkin belgeler” başlıklı 45 inci maddesinde;

 

            “İdare, ihale konusu hizmet alımının niteliğini göz önünde bulundurarak ihale dokümanında; kalite yönetim sistem belgesi, çevre yönetim sistem belgesi, personel belgelendirilmesi, hizmet yeri yeterlilik belgesi ile deney-analiz-kalibrasyon laboratuvarlarının ve muayene kuruluşlarının kalite yeterliliğine ilişkin düzenleme yapabilir...” hükmü yer almaktadır. 


            İdare tarafından yapılan düzenlemede kalite yönetim sistemi belgesinin ihale konusu hizmetin niteliği belirtilmeden istendiği görülmekle beraber idari şartnamenin ikinci maddesinde ihale konusu hizmetin niteliği hastane bilgi sistemleri ve veri işletimi olarak belirlendiğinden anılan belgenin de bu hizmete ilişkin olması gerektiği açıktır.

 

            Ayrıca idari şartnamenin 7.5.6. maddesinde de;

 

            “Mesleki ve teknik yeterliğe  ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler maddesinde  belirtilen ve Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesi  zorunlu olan kalite  belgeleri ile birlikte bu belgeleri düzenleyen kuruluşların, Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşu  olduklarının ve bu kuruluşlarca düzenlenen belgenin geçerliliğini sürdürdüğünün, Türk Akreditasyon Kurumundan alınacak bir yazı ile teyit edilmesi gerekmektedir. Bu teyit yazısının ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış olması zorunludur. Bu belgeler ve tercümeleri, verildiği ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya Türkiye’de Dışişleri Bakanlığı onay işleminden muaftır.

 

            Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edildiği duyurulan belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenen ve TÜRKAK Akreditasyon Markası  taşıyan belgeler ve sertifikalar için Türk Akreditasyon Kurumundan teyit alınmaz.” düzenlemesine yer verildiği görüldüğünden başvuru sahibinin bu konudaki iddiası yerinde görülmemiştir.

            4) Başvuru sahibinin 4 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

            İdari şartnamenin “Kalite ve standarda ilişkin belgeler” başlıklı 7.3.3. maddesinde;

 

            “2- İsteklinin adına tahsis edilen BİL-KOD belgesini sunmak zorunludur.


            3- İstekli firma teknik şartnamede yer alan tüm maddelere tek tek cevap verecek ve teknik şartname maddelerini kesinlikle karşılayacağını taahhüt edecektir.

 

            4- Belge eksikliği olmayan istekliler, fiyatlar okunup açıklandıktan sonraki kapalı oturumdan sonra ihale teklif zarfı alınış sırasına göre, kurumun talebi halinde demonstrasyonlarını (DEMO) yapacaklardır…

 

            5- Yüklenici hasta ve personel bilgilerinin gizliliğini nasıl sağlayacağını yazılı olarak sunmalıdır.

 

            6- Garanti sonrası yazılım, eğitim, bakım, onarım, teknik destek ve güncelleme hizmetlerine ait fiyatlandırmanın hangi usul ve esaslara göre yapılacağı, hangi periyotlarla hangi katsayılara göre güncelleneceği teklifte yer almalıdır.

 

            8- DEMO’ları yapan personelin uzman olduğu ve konuya hakimiyetinin bulunduğu ve sorulacak teknik sorulara cevap verebilecek bir eleman olduğu belgelendirilmelidir.

 

            9- Hizmetin gerçekleştirilmesi ile ilgili iş planında yer alan aşamalar ve her aşama için, isteklinin önerdiği süreleri kapsayan bir iş planı, teklifle birlikte verilmelidir.

 

            10- Anahtar teknik personelin isimleri, sahip oldukları sertifikalar ve mezun oldukları fakülte veya yüksek okul diploma fotokopileri ve unvanları da teklifte yer almalıdır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            Sağlık Bakanlığı’nın 16.10.2006 tarih ve 2006/108 sayılı Genelgesinin 2 nci maddesinde; “Bu çerçevede bu tip hizmetlerin (alt yapı, donanım, yazılım, eğitim ve veri kaydı hizmeti temini v.b.) bir bütün olarak alınması sırasında; Yazılımcı firmaların Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan, program lisans tescilinde kullanılacak olan BİL-KOD numarasını almış olmaları istenmelidir. Ortak girişimlerde de pilot ortak, BİL-KOD numarasına sahip yazılımcı firma olmalıdır.” düzenlemesine yer verilmiştir. Teknik şartnamede yer alan alt yapı, donanım, yazılım, eğitim ve veri kaydı hizmeti temininin bir arada yapılacağı düzenlemesi doğrultusunda, isteklilerden BİL-KOD belgesinin sunulmasının istenmesinde mevzuata aykırılık bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

 

İsteklilerin teknik şartnameye uygunluğunun, işin yürütülmesi aşamasında sözleşmenin uygulanması ile muayene ve kabule ilişkin mevzuat çerçevesinde yürütülmesi gereken işlemlere ilişkin olduğu, ihaleye katılımda istekliler açısından o işin gereği gibi yürütülüp yürütülemeyeceği hususunun değerlendirilmesinde aranması gereken husus ise, gerekli yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığıdır. Ayrıca teknik şartnamede çalıştırılacak personele ilişkin maddelere de yer verildiği, teknik şartname maddelerini kesinlikle karşılayacağını taahhüt edeceği düzenlenmiş olduğundan, çalıştırılacak personele ilişkin olarak ta taahhütname istenmesinin Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İsteklinin personel durumuna ilişkin belgeler” başlıklı 43 üncü maddesinde yer alan “Hizmet alımı ihalelerinde idarece çalıştırılması öngörülen personelin nitelik ve sayısı ihale dokümanında belirtilir. Anahtar teknik personele ilişkin düzenleme dışında mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesine ilişkin olarak ihale dokümanında isteklinin personel çalıştırdığına dair belge veya personel çalıştıracağına dair taahhütname istenemez.” hükmüne aykırı olduğu, bu nedenlerle idare tarafından teknik şartnamede yer alan tüm maddelere tek tek cevap verileceği ve teknik şartname maddelerini kesinlikle karşılayacağını taahhüt edeceği düzenlemesinin mevzuat hükümlerine aykırı olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

 

            İdari şartnamenin 7.3.3. maddesinin dördüncü, beşinci, altıncı, dokuzuncu ve onuncu bentlerinde istenilen belgelerin istenmesinde mevzuata aykırılık bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

            Anılan maddenin sekizinci bendinde yer alan DEMO’ları yapan personelin uzman olduğu ve konuya hakimiyetinin bulunduğu ve sorulacak teknik sorulara cevap verebilecek bir eleman olduğunun belgelendirilmesi gerektiği yönündeki düzenlemenin ise Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin yukarıda yer verilen 43 üncü maddesine aykırı olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

 

            5) Başvuru sahibinin beşinci iddiasına ilişkin olarak;

 

            İdari şartnamenin 13 üncü maddesinde;           

 

            “13.1.İşin yapılacağı yeri ve çevresini gezmek, inceleme yapmak; teklifini hazırlamak ve taahhüde girmek için gerekli olabilecek tüm bilgileri temin etmek isteklinin sorumluluğundadır. İşyeri ve çevresinin  görülmesiyle ilgili bütün masraflar istekliye aittir.

 

            13.2.- İstekli, işin yapılacağı yeri ve çevresini gezmekle; işyerinin şekline ve mahiyetine, iklim şartlarına, işinin gerçekleştirilebilmesi için yapılması gerekli çalışmaların ve kullanılacak malzemelerin miktar ve türü ile işyerine ulaşım ve şantiye kurmak için gerekli hususlarda maliyet ve zaman bakımından bilgi edinmiş; teklifini etkileyebilecek riskler, olağanüstü durumlar ve benzeri diğer unsurlara ilişkin gerekli her türlü bilgiyi almış sayılır.

 

            13.3.- İdare, isteklilerden işin yapılacağı yerin görülmesiyle ilgili bir talep geldiğinde, bu kişilerin işin yapılacağı binaya ve/veya araziye girmesi için gerekli izni verecektir.

 

            13.4.-Tekliflerin değerlendirilmesinde, isteklinin işin yapılacağı yeri incelediği ve teklifini buna göre hazırladığı kabul edilir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            Götürü bedel üzerinden teklif alınan ihalede götürü bedel teklif mektubuna ilişkin standart formda ise;

 

                        “İdarenizce _ _/_ _/_ _ _ _ tarihinde ihalesi yapılacak olan [işin adı] işine ait ihale dokümanını oluşturulan bütün belgeler tarafımızdan tamamen incelenmiş, okunmuş ve işin yapılacağı yer görülmüş olup herhangi bir ayrım ve sınırlama yapmadan bütün koşullarıyla kabul edilmiştir. [işin adı] işine ilişkin olarak aşağıdaki hususları içeren teklifimizin kabulünü arz ederiz.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

                        İdari şartnamenin 13 üncü maddesi ile götürü bedel teklif mektubunda yer alan ifadelerin birbirine uygun olduğu, bu düzenlemeler arasında bir çelişki bulunmadığı sonucuna ulaşıldığından başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

            6) Başvuru sahibinin altıncı iddiasına ilişkin olarak;

 

            İdari şartnamenin “Kalite ve standarda ilişkin belgeler” başlıklı 7.3.3. maddesinde;

            “13) Yüklenici, bu projede görevlendireceği personel sayısını, niteliklerini ve hangi görevleri icra edeceğini bildirmelidir.

 

            14) Yüklenici, çalıştırdığı elemanlarla ilgili olarak; personel sayısı, bilgi işlem deneyimi, firmadaki ortalama çalışma süresi, veri tabanı yönetim sistemi deneyimleri, yazılım dilleri ve yazılım projeleri hakkında hazırlayacaklar, tabloyu tekliflerine eklemelidir.

 

            17) HBYS’nin 150 kullanıcıyla da sorunsuz (donanım güncellemeleri hariç) çalışacağı taahhüt edilmeli.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İsteklinin personel durumuna ilişkin belgeler” başlıklı 43 üncü maddesinde

 

            “Hizmet alımı ihalelerinde idarece çalıştırılması öngörülen personelin nitelik ve sayısı ihale dokümanında belirtilir. Anahtar teknik personele ilişkin düzenleme dışında mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesine ilişkin olarak ihale dokümanında isteklinin personel çalıştırdığına dair belge veya personel çalıştıracağına dair taahhütname istenemez.” hükmü yer almaktadır.

 

            Bu hüküm uyarınca anahtar teknik personel dışında isteklinin personel çalıştırdığına dair belge veya personel çalıştıracağına dair taahhütname istenememesine rağmen idare tarafından çalıştırılan elemanlarla ilgili olarak; personel sayısı, bilgi işlem deneyimi, firmadaki ortalama çalışma süresi, veri tabanı yönetim sistemi deneyimleri, yazılım dilleri ve yazılım projeleri hakkında hazırlayacakları tabloyu sunmalarının istenmesinin, her ne kadar bu belgelerin yüklenici tarafından sunulacağı düzenlenmiş olsa da, belgelerin tekliflerine ekleneceği düzenlendiğinden ve zarf açma ve belge kontrol tutanağında bu belgelerin yeterlik belgeleri arasında olduğu görüldüğünden, mevzuata aykırı olduğu kanaatine ulaşılmıştır.

           

            7) Başvuru sahibinin yedinci iddiasına ilişkin olarak;

 

            İdari şartnamenin “Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi” başlıklı 36 ncı maddesinde;

 

            “36.1. Bu ihalede tekliflerin değerlendirilmesinde ekonomik açıdan en avantajlı teklif, fiyat dışındaki unsurlar dikkate alınarak belirlenecektir.

 

            36.2. Firma Teknik Ağırlık Hesaplaması ihale komisyonunca puanlanarak değerlendirilecektir.

 

            Değerlendirmede fiyat / toplam puan oranına göre en düşük olan teklif ekonomik açıdan en avantajlı teklif sayılacaktır.

           

            Toplam Puan =                       Değerlendirme puanı * 100

                                           En yüksek ve en düşük değerlendirme puanların toplamı

 

 

 

            En avantajlı teklif =              Fiyat                   

                                             Toplam puan   denkleminde parametresi en düşük çıkan firma olacaktır.

           

            FİRMA TEKNİK AĞIRLIK HESAPLAMA TABLOSU

Firma Teknik Ağırlık Hesaplama Tablosu

 

Nispi Azami (maksimum) Ağırlık

1

Firmanın Sağlık Bilişimi alanında deneyimini en az 3 yılı doldurmuş olması durumunda, her yıl için %2. Firma bunu referans yazıları ile belgeleyecektir. Firmanın bürosunun veya departmanının Ankara´da olması %1

% 15

2

Firmada çalışmakta olan Sağlık Bilişiminde bilgisayar veya elektronik mühendisi sayısı ve bilgisayar programcı sayısı 1 yıl ve üzeri çalışan her bir personel için %1. Özgeçmiş, katıldığı proje belgeleri ve gerekli sertifikalar

%6

3

Firmanın HBYOS´ni 150 ile 500 yataklı bir hastanede veya sağlık kurumunda en az 1 sene çalıştırıyor olması durumunda her kurum için %1,5 ile 501 ile üzeri yataklı bir hastanede veya sağlık kurumunda en az 1 sene çalıştırıyor olması durumunda her kurum için %3, bu hizmetin halen devam ettiği kurumlardan alınacak belgelerle kanıtlayacaktır.

%15

4

Firmanın bir sağlık kuruluşunda en az 150 kullanıcılı Hastane Bilgi Yönetim Sistemi kurarak en az 1(bir) sene süre ile çalıştırmış olması ve bunu belgelendirmesi (her kurum için %2,5)

%15

5

Firmanın çevrim içi yardım masası (call center) sisteminin olması ve çalıştığının belgelenmesi %5

%5

6

Firmanın sağlık otomasyonu hizmetleri (veri girişi hizmeti) vermiş ve halen bu hizmeti verebilecek yapıda olması ve belgelendirmiş olması %3

%6

7

Firmanın kullanmakta olduğu veri tabanı yönetim sisteminde herhangi bir nedenle çökme olduğunda yedek bir sunucuda otomatik olarak veri yedekleme projesi gerçekleştiği durumda her hastane için %4

%16

8

Firmanın a. döküman yönetimi, b. kalite yönetimi, c. arşiv yönetimi ile entegre çalışan sistem kurmuş; çalıştırıyor olması ve çalıştırdığı firmaların da buna destek veriyor olması. Herbiri %2. Referans ve iş bitirme belgeleleri ile belgelenecektir.

%6

9

Firmanın 3. parti ürün ve firmalar ile kurduğu entegrasyonları belgelemesi halinde her bir referans için %1 (Q-matik, Hasta Bileklik, Hasta Kart, Ses Kayıt, Ses Tanıma, Dicom Görüntülerin Sistem Üzerinde Saklanması, Barkot, Randevu Sistemi, Yemekhane Kart Sistemi, Personel Devam Takip, vb.)

%10

10

Firmanın medikal sistemlerin entegrasyonu konusunda, özellikle radyoloji, nükleer tıp, radyasyon onkolojisi veya laboratuvar cihazları ile HL7 ve/veya Dicom bazlı entegrasyon gerçekleştirmiş olması %6

%6

 

TOPLAM TEKNİK AĞIRLIK YÜZDESİ

%100

 

            Düzenlemesine yer verilmiştir.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Ekonomik açıdan en avantajlı teklif” başlıklı 69 uncu maddesinde,

 

“Hizmet alımı ihalelerinde ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesinde en düşük fiyatın uygulanması esastır.

 

Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin sadece en düşük fiyat esasına göre belirlenmesinin mümkün olmadığı durumlarda idareler, ihale konusu hizmetin özelliklerini de dikkate alarak işletme ve bakım maliyeti, maliyet etkinliği, verimlilik, kalite ve teknik değer gibi fiyat dışı unsurları dikkate alarak ekonomik açıdan en avantajlı teklifi belirler.

 

İdareler ihale konusu hizmetin gereklerini de dikkate alarak yukarıda belirtilen unsurlardan başka unsurları da ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesinde dikkate alabilirler.

 

Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirleneceği ihalelerde, idari şartnamede fiyat dışı unsurların öncelikle parasal değerleri, bu mümkün değil ise nispi ağırlıkları belirlenir.”,

 

Anılan Yönetmeliğin“Fiyat dışı unsurlar” başlıklı 70 inci maddesinde ise,

 

“Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesinde dikkate alınacak fiyat dışı unsurların ağırlık katsayısı ihale konusu hizmetin niteliği dikkate alınarak idarelerce belirlenir ve idari şartnamede gösterilir. Ayrıca her bir fiyat dışı unsurun, toplam ağırlık oranı içindeki dağılımının idari şartnamede gösterilmesi zorunludur.

 

Yeterlik değerlendirmesinde öngörülen kriterler tekliflerin değerlendirmesinde fiyat dışı unsur olarak öngörülemez ve bu kriterler fiyat dışı unsur olarak kullanılamaz.” düzenlemelerine yer verilmiştir. Diğer taraftan, Kamu İhale Genel Tebliğinde de, anılan düzenlemelere paralel açıklamalara yer verilmiştir.

            Bu itibarla, ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesinde idarece fiyat dışı unsur öngörülmüşse, idare, ihale konusu hizmetin özelliklerini de dikkate alarak işletme ve bakım maliyeti, maliyet etkinliği, verimlilik, kalite ve teknik değer gibi fiyat dışı unsurları dikkate alarak ekonomik açıdan en avantajlı teklifi belirleyecek olup, idari şartnamede fiyat dışı unsurların öncelikle parasal değerleri, bu mümkün değil ise nispi ağırlıkları belirlenecek ve yeterlik değerlendirmesinde öngörülen kriterler tekliflerin değerlendirmesinde fiyat dışı unsur olarak öngörülemeyecek ve bu kriterler fiyat dışı unsur olarak kullanılamayacaktır.

            Diğer taraftan, 4734 sayılı Kanunun temel ilkeleri açısından, idarece öngörülecek fiyat dışı unsurların aynı zamanda ihalede rekabetin ihlal edilmesine yönelik olmaması da gerekmektedir.

           

Bu çerçevede, idarece öngörülen fiyat dışı unsurların birçoğunun iş deneyim belgesi ile karşılanabilecek nitelikte olduğu, birinin ise anahtar teknik personelin sayısına ilişkin olduğu, bu unsurların yeterlik kriterlerine ilişkin olduğu, ayrıca, aynı fiyat dışı unsurların ihaleye katılımda daraltıcı nitelikte olduğu ve birçoğu zaten mesleki ve teknik yeterlik kriteri olan düzenlemelerin fiyat dışı unsur olarak öngörüldüğü anlaşılmıştır.

 

Ayrıca, idari şartnamede fiyat dışı unsurların öncelikle parasal değerleri, bu mümkün değil ise nispi ağırlıkları belirlenmesi gerekirken, ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibinin, yukarıda yer verilen formülle belirleneceği hususuna yer verilmesi de düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil ettiği sonucuna ulaşılmıştır.

 

 8) Başvuru sahibinin sekizinci iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin “Çalıştırılacak kişi sayısı” başlıklı 56.1. maddesinde;

 

            “Hastanemizde ve hastanemize bağlı birimlerde 110 (yüz on) kişi ile her türlü verinin hazırlanması, girilmesi, kontrolü, işlenmesi hizmetidir.

HBYS’nin entegrasyonu, uyumu ve 7 gün/ 24 saat kesintisiz hizmet için firmanın görevlendireceği kişiler bu sayının dışındadır.” düzenlemesi yer almaktadır. 

 

İdare tarafından firmanın görevlendireceği kişilerin çalıştırılacak 110 kişinin dışında olduğu düzenlenmiş olmasına rağmen, firmanın çalıştıracağı bu kişilerin sayısının belirtilmemesi nedeniyle isteklilerin tekliflerini sağlıklı bir şekilde hazırlayamayacağı, idare tarafından da tekliflerin değerlendirilmesinin sağlıklı bir şekilde yapılamayacağı sonucuna ulaşıldığından başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmuştur.

              

B- Şikayete konu ihalede iddia konularıyla bağlantılı olarak yapılan inceleme sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1) Teknik şartnamenin “Veri Girişi” başlıklı 4.15. maddesinde veri girişi hizmetinin kesintisiz olarak ve günlük 24 saat esaslı olmak üzere verileceği düzenlenmiştir.

 

Anılan şartnamenin 4.1.13 maddesinde ise;

 

“Gündüz mesai saatlerinde, akşam, gece, hafta sonu ve tatil günlerinde görevli personel sayısı ve çalışma saatleri hastanenin çalışma düzeni ve yoğunluğuna göre alıcı ve satıcının koordinasyonu ile belirlenmelidir” düzenlemesine yer verildiği görülmüştür. 

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin birinci bölümünün “XIII- Tekliflerin Alınması ve Değerlendirilmesi, G. Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar” kısmında;

 

          “16 – İşin niteliği gereği resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca belirlenecek ücretin hesaplanabilmesi açısından çalışılacak gün ve personel sayısı ihale dokümanında belirtilecektir.” hükmü yer almaktadır.

 

            Teknik şartnamede veri girişi hizmetinin kesintisiz yapılacağı düzenlenmiş olmasına rağmen, resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı gününde çalışılacak gün ve çalışacak personel sayısı belirlenmemiş olmasının mevzuata aykırı olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

 

            2) İşe ait teknik şartnamesinin 2.1.8 maddesinde “İsteklinin ISO 900X Kalite güvence sitemine sahip olması tercih nedeni olmalıdır” hususuna yer verilmiştir.

 

Söz konusu düzenlemenin Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Kalite ve standart ile kapasiteye ilişkin belgeler” başlıklı 45 inci maddesinde;

 

“İdare, ihale konusu hizmet alımının niteliğini göz önünde bulundurarak ihale dokümanında; kalite yönetim sistem belgesi, çevre yönetim sistem belgesi, personel belgelendirilmesi, hizmet yeri yeterlilik belgesi ile deney-analiz-kalibrasyon laboratuvarlarının ve muayene kuruluşlarının kalite yeterliliğine ilişkin düzenleme yapabilir...” hükmüne aykırı olarak düzenlendiği, bu belgenin adının açık ve anlaşılır bir şekilde ifade edilmediği, ayrıca, söz konusu belgenin nasıl ve ne şekilde tercih sebebi yapılacağı hususunun da açık bir şekilde düzenlenmediği anlaşılmıştır.

 

            Açıklanan nedenlerle,

 

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul