• Karar No: 2007/UH.Z-2464
  • Toplantı No: 2007/041
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 20.07.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/041
Gündem No :41
Karar Tarihi:20.07.2007
Karar No :2007/UH.Z-2464
Şikayetçi:
 Süpervizör İnş.Tem. İlaçlama Bilgi İşlem İns. Kynk. Sos. Hizm. Gıda San. Tic. Ltd. Şti., Vedat Dalokay Caddesi Nu:62/3 G.O.P./ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Ankara Etlik İhtisas Hastanesi, Halil Sezai Erkut Cad. Nu:7 Yenimahalle/ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 14.06.2007 / 17206
Başvuruya konu ihale:
 2007/33134 İhale Kayıt Numaralı “Hastanemiz Hastane Bilgi Sistemleri ve Veri İşletimi İçin 110 Kişilik Personel İle 19 Ay Süreli Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

18.07.2007 tarih ve 08.13.18.0196/2007-45E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Ankara Etlik İhtisas Hastanesi’nce 09.05.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Hastanemiz Hastane Bilgi Sistemleri ve Veri İşletimi İçin 110 Kişilik Personel İle 19 Ay Süreli Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Süpervizör İnş. Tem. İlaçlama Bilgi İşlem İns. Kynk. Sos. Hizm. Gıda San. Tic. Ltd. Şti.’nin 07.05.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusu hakkında idare tarafından süresi içinde karar alınmaması üzerine, başvuru sahibinin 14.06.2007 tarih ve 17206 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 14.06.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) İdari şartnamede işin adının Hastane Bilgi Sistemleri ve Veri İşletimi İçin 110 Kişilik Personel ile 19 ay süreli hizmet alımı olduğu düzenlenmiş olmasına rağmen işin büyük kısmını mal alımının oluşturduğu, hizmet alımı ve mal alımın birlikte ihale edilmesinin Kanuna aykırı olduğu, bu durumun ihaleye katılımı engellediği,

 

            2) İhale dokümanında Resmi tatilde çalışılacak gün sayısına ve çalıştırılacak işçi sayısına yer verilmemesinin mevzuata aykırı olduğu,

 

            3) İdari şartnamenin 7.3.3. maddesinde BİL-KOD numarasının istenmesinin mevzuata aykırı olduğu,

 

            4) İhale dokümanında firma teknik ağırlık hesaplama yönteminin açıklandığı, hizmet alımı ihalesinde teknik ağırlıktan bahsedilmesinin mevzuata aykırı olduğu,

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

 

            İdari şartnamenin ikinci maddesinde işin adının hastane bilgi sistemleri ve veri işletimi için 110 kişilik personel ile 19 ay süreli hizmet alımı olduğu düzenlenmiştir.

 

            4734 sayılı Kanunun “Temel İlkeler” başlıklı 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında;

 

            “Aralarında kabul edilebilir doğal bir bağlantı olmadığı sürece mal alımı, hizmet alımı ve yapım işleri birarada ihale edilemez.” hükmü yer almaktadır.

 

            Her ne kadar idari şartnamede hastane bilgi sistemleri alınacağı da düzenlenmiş olmasına rağmen yaklaşık maliyet incelendiğinde, işin ağırlıklı unsurunun personel maliyetinden oluştuğu görülmüş ve bu nedenle de işin hizmet alımı olarak ihale edilmesinde mevzuata aykırılık bulunmadığı; veri girişi hizmeti ile hastane bilgi sistemleri alımı arasında kabul edilebilir doğal bir bağlantı olduğundan da bu işlerin bir arada ihale edilmesinde mevzuata aykırılık bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır. 

 

            2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

Teknik şartnamenin “Veri Girişi” başlıklı 4.15. maddesinde veri girişi hizmetinin kesintisiz olarak ve günlük 24 saat esaslı olmak üzere verileceği düzenlenmiştir.

 

Anılan şartnamenin 4.1.13 maddesinde ise;

 

“Gündüz mesai saatlerinde, akşam, gece, hafta sonu ve tatil günlerinde görevli personel sayısı ve çalışma saatleri hastanenin çalışma düzeni ve yoğunluğuna göre alıcı ve satıcının koordinasyonu ile belirlenmelidir” düzenlemesine yer verildiği görülmüştür. 

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin birinci bölümünün “XIII- Tekliflerin Alınması ve Değerlendirilmesi, G. Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar” kısmında;

 

          “16 – İşin niteliği gereği resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca belirlenecek ücretin hesaplanabilmesi açısından çalışılacak gün ve personel sayısı ihale dokümanında belirtilecektir.” hükmü yer almaktadır.

 

                Teknik şartnamede veri girişi hizmetinin kesintisiz yapılacağı düzenlenmiş olmasına rağmen, resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı gününde çalışılacak gün ve çalışacak personel sayısı belirlenmemiş olmasının mevzuata aykırı olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

            3) Başvuru sahibinin 3 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

            İdari şartnamenin “Kalite ve standarda ilişkin belgeler” başlıklı 7.3.3. maddesinde;

 

            “2- İsteklinin adına tahsis edilen BİL-KOD belgesini sunmak zorunludur.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            Sağlık Bakanlığı’nın 16.10.2006 tarih ve 2006/108 sayılı Genelgesinin 2 nci maddesinde; “Bu çerçevede bu tip hizmetlerin (alt yapı, donanım, yazılım, eğitim ve veri kaydı hizmeti temini v.b.) bir bütün olarak alınması sırasında; Yazılımcı firmaların Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan, program lisans tescilinde kullanılacak olan BİL-KOD numarasını almış olmaları istenmelidir. Ortak girişimlerde de pilot ortak, BİL-KOD numarasına sahip yazılımcı firma olmalıdır.” düzenlemesine yer verilmiştir. Teknik şartnamede alt yapı, donanım, yazılım, eğitim ve veri kaydı hizmeti temininin bir arada yapılacağı düzenlemesi doğrultusunda isteklilerden BİL-KOD belgesinin sunulmasının istenmesinde mevzuata aykırılık bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

 

            4) Başvuru sahibinin 4 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

            İdari şartnamenin “Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi” başlıklı 36 ncı maddesinde;

 

            “36.1. Bu ihalede tekliflerin değerlendirilmesinde ekonomik açıdan en avantajlı teklif, fiyat dışındaki unsurlar dikkate alınarak belirlenecektir.

 

            36.2. Firma Teknik Ağırlık Hesaplaması ihale komisyonunca puanlanarak değerlendirilecektir.

 

            Değerlendirmede fiyat / toplam puan oranına göre en düşük olan teklif ekonomik açıdan en avantajlı teklif sayılacaktır.

           

            Toplam Puan =                       Değerlendirme puanı * 100

                                           En yüksek ve en düşük değerlendirme puanların toplamı

 

 

 

            En avantajlı teklif =              Fiyat                  

                                             Toplam puan   denkleminde parametresi en düşük çıkan firma olacaktır.

           

            FİRMA TEKNİK AĞIRLIK HESAPLAMA TABLOSU

Firma Teknik Ağırlık Hesaplama Tablosu

 

Nispi Azami (maksimum) Ağırlık

1

Firmanın Sağlık Bilişimi alanında deneyimini en az 3 yılı doldurmuş olması durumunda, her yıl için %2. Firma bunu referans yazıları ile belgeleyecektir. Firmanın bürosunun veya departmanının Ankara´da olması %1

% 15

2

Firmada çalışmakta olan Sağlık Bilişiminde bilgisayar veya elektronik mühendisi sayısı ve bilgisayar programcı sayısı 1 yıl ve üzeri çalışan her bir personel için %1. Özgeçmiş, katıldığı proje belgeleri ve gerekli sertifikalar

%6

3

Firmanın HBYOS´ni 150 ile 500 yataklı bir hastanede veya sağlık kurumunda en az 1 sene çalıştırıyor olması durumunda her kurum için %1,5 ile 501 ile üzeri yataklı bir hastanede veya sağlık kurumunda en az 1 sene çalıştırıyor olması durumunda her kurum için %3, bu hizmetin halen devam ettiği kurumlardan alınacak belgelerle kanıtlayacaktır.

%15

4

Firmanın bir sağlık kuruluşunda en az 150 kullanıcılı Hastane Bilgi Yönetim Sistemi kurarak en az 1(bir) sene süre ile çalıştırmış olması ve bunu belgelendirmesi (her kurum için %2,5)

%15

5

Firmanın çevrim içi yardım masası (call center) sisteminin olması ve çalıştığının belgelenmesi %5

%5

6

Firmanın sağlık otomasyonu hizmetleri (veri girişi hizmeti) vermiş ve halen bu hizmeti verebilecek yapıda olması ve belgelendirmiş olması %3

%6

7

Firmanın kullanmakta olduğu veri tabanı yönetim sisteminde herhangi bir nedenle çökme olduğunda yedek bir sunucuda otomatik olarak veri yedekleme projesi gerçekleştiği durumda her hastane için %4

%16

8

Firmanın a. döküman yönetimi, b. kalite yönetimi, c. arşiv yönetimi ile entegre çalışan sistem kurmuş; çalıştırıyor olması ve çalıştırdığı firmaların da buna destek veriyor olması. Herbiri %2. Referans ve iş bitirme belgeleleri ile belgelenecektir.

%6

9

Firmanın 3. parti ürün ve firmalar ile kurduğu entegrasyonları belgelemesi halinde her bir referans için %1 (Q-matik, Hasta Bileklik, Hasta Kart, Ses Kayıt, Ses Tanıma, Dicom Görüntülerin Sistem Üzerinde Saklanması, Barkot, Randevu Sistemi, Yemekhane Kart Sistemi, Personel Devam Takip, vb.)

%10

10

Firmanın medikal sistemlerin entegrasyonu konusunda, özellikle radyoloji, nükleer tıp, radyasyon onkolojisi veya laboratuvar cihazları ile HL7 ve/veya Dicom bazlı entegrasyon gerçekleştirmiş olması %6

%6

 

TOPLAM TEKNİK AĞIRLIK YÜZDESİ

%100

 

            Düzenlemesine yer verilmiştir.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Ekonomik açıdan en avantajlı teklif” başlıklı 69 uncu maddesinde,

 

“Hizmet alımı ihalelerinde ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesinde en düşük fiyatın uygulanması esastır.

 

Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin sadece en düşük fiyat esasına göre belirlenmesinin mümkün olmadığı durumlarda idareler, ihale konusu hizmetin özelliklerini de dikkate alarak işletme ve bakım maliyeti, maliyet etkinliği, verimlilik, kalite ve teknik değer gibi fiyat dışı unsurları dikkate alarak ekonomik açıdan en avantajlı teklifi belirler.

 

İdareler ihale konusu hizmetin gereklerini de dikkate alarak yukarıda belirtilen unsurlardan başka unsurları da ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesinde dikkate alabilirler.

 

Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirleneceği ihalelerde, idari şartnamede fiyat dışı unsurların öncelikle parasal değerleri, bu mümkün değil ise nispi ağırlıkları belirlenir.”,

 

Anılan Yönetmeliğin“Fiyat dışı unsurlar” başlıklı 70 inci maddesinde ise,

 

“Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesinde dikkate alınacak fiyat dışı unsurların ağırlık katsayısı ihale konusu hizmetin niteliği dikkate alınarak idarelerce belirlenir ve idari şartnamede gösterilir. Ayrıca her bir fiyat dışı unsurun, toplam ağırlık oranı içindeki dağılımının idari şartnamede gösterilmesi zorunludur.

 

Yeterlik değerlendirmesinde öngörülen kriterler tekliflerin değerlendirmesinde fiyat dışı unsur olarak öngörülemez ve bu kriterler fiyat dışı unsur olarak kullanılamaz.” düzenlemelerine yer verilmiştir. Diğer taraftan, Kamu İhale Genel Tebliğinde de, anılan düzenlemelere paralel açıklamalara yer verilmiştir.

            Bu itibarla, ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesinde idarece fiyat dışı unsur öngörülmüşse, idare, ihale konusu hizmetin özelliklerini de dikkate alarak işletme ve bakım maliyeti, maliyet etkinliği, verimlilik, kalite ve teknik değer gibi fiyat dışı unsurları dikkate alarak ekonomik açıdan en avantajlı teklifi belirleyecek olup, idari şartnamede fiyat dışı unsurların öncelikle parasal değerleri, bu mümkün değil ise nispi ağırlıkları belirlenecek ve yeterlik değerlendirmesinde öngörülen kriterler tekliflerin değerlendirmesinde fiyat dışı unsur olarak öngörülemeyecek ve bu kriterler fiyat dışı unsur olarak kullanılamayacaktır.

            Diğer taraftan, 4734 sayılı Kanunun temel ilkeleri açısından, idarece öngörülecek fiyat dışı unsurların aynı zamanda ihalede rekabetin ihlal edilmesine yönelik olmaması da gerekmektedir.

           

Bu çerçevede, idarece öngörülen fiyat dışı unsurların birçoğunun iş deneyim belgesi ile karşılanabilecek nitelikte olduğu, birinin ise anahtar teknik personelin sayısına ilişkin olduğu, bu unsurların yeterlik kriterlerine ilişkin olduğu, ayrıca, aynı fiyat dışı unsurların ihaleye katılımda daraltıcı nitelikte olduğu ve birçoğu zaten mesleki ve teknik yeterlik kriteri olan düzenlemelerin fiyat dışı unsur olarak öngörüldüğü anlaşılmıştır.

 

Ayrıca, idari şartnamede fiyat dışı unsurların öncelikle parasal değerleri, bu mümkün değil ise nispi ağırlıkları belirlenmesi gerekirken, ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibinin, yukarıda yer verilen formülle belirleneceği hususuna yer verilmesi de düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil ettiği sonucuna ulaşılmıştır.

 

B- Şikayete konu ihalede iddia konularıyla bağlantılı olarak yapılan inceleme sonucunda  aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) İdari şartnamenin “Kalite ve standarda ilişkin belgeler” başlıklı 7.3.3. maddesinde;

 

            “3- İstekli firma teknik şartnamede yer alan tüm maddelere tek tek cevap verecek ve teknik şartname maddelerini kesinlikle karşılayacağını taahhüt edecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

İsteklilerin teknik şartnameye uygunluğunun, işin yürütülmesi aşamasında sözleşmenin uygulanması ile muayene ve kabule ilişkin mevzuat çerçevesinde yürütülmesi gereken işlemlere ilişkin olduğu, ihaleye katılımda istekliler açısından o işin gereği gibi yürütülüp yürütülemeyeceği hususunun değerlendirilmesinde aranması gereken husus ise, gerekli yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığıdır. Ayrıca teknik şartnamede çalıştırılacak personele ilişkin maddelere de yer verildiği, teknik şartname maddelerini kesinlikle karşılayacağını taahhüt edeceği düzenlenmiş olduğundan, çalıştırılacak personele ilişkin olarak ta taahhütname istenmesinin Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İsteklinin personel durumuna ilişkin belgeler” başlıklı 43 üncü maddesinde yer alan “Hizmet alımı ihalelerinde idarece çalıştırılması öngörülen personelin nitelik ve sayısı ihale dokümanında belirtilir. Anahtar teknik personele ilişkin düzenleme dışında mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesine ilişkin olarak ihale dokümanında isteklinin personel çalıştırdığına dair belge veya personel çalıştıracağına dair taahhütname istenemez.” hükmüne aykırı olduğu, bu nedenlerle idare tarafından teknik şartnamede yer alan tüm maddelere tek tek cevap verileceği ve teknik şartname maddelerini kesinlikle karşılayacağını taahhüt edeceği düzenlemesinin mevzuat hükümlerine aykırı olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

 

            2) İdari şartnamenin “Kalite ve standarda ilişkin belgeler” başlıklı başlıklı 7.3.3. maddesinde;

 

            “8- DEMO’ları yapan personelin uzman olduğu ve konuya hakimiyetinin bulunduğu ve sorulacak teknik sorulara cevap verebilecek bir eleman olduğu belgelendirilmelidir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            Bu düzenlemenin Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin yukarıda yer verilen 43 üncü maddesine aykırı olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

 

            3) İdari şartnamenin “Kalite ve standarda ilişkin belgeler” başlıklı 7.3.3. maddesinde;

 

            “13) Yüklenici, bu projede görevlendireceği personel sayısını, niteliklerini ve hangi görevleri icra edeceğini bildirmelidir.

 

            14) Yüklenici, çalıştırdığı elemanlarla ilgili olarak; personel sayısı, bilgi işlem deneyimi, firmadaki ortalama çalışma süresi, veri tabanı yönetim sistemi deneyimleri, yazılım dilleri ve yazılım projeleri hakkında hazırlayacaklar, tabloyu tekliflerine eklemelidir.”düzenlemesi yer almaktadır.

 

            Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İsteklinin personel durumuna ilişkin belgeler” başlıklı 43 üncü maddesi uyarınca anahtar teknik personel dışında isteklinin personel çalıştırdığına dair belge veya personel çalıştıracağına dair taahhütname istenemeyeceğine rağmen idare tarafından çalıştırdığı elemanlarla ilgili olarak; personel sayısı, bilgi işlem deneyimi, firmadaki ortalama çalışma süresi, veri tabanı yönetim sistemi deneyimleri, yazılım dilleri ve yazılım projeleri hakkında hazırlayacakları tabloyu sunmalarının istenmesinin, her ne kadar bu belgelerin yüklenici tarafından sunulacağı düzenlenmiş olsa da, belgelerin tekliflerine ekleneceği düzenlendiğinden ve zarf açma ve belge kontrol tutanağında bu belgelerin yeterlik belgeleri arasında olduğu görüldüğünden, mevzuata aykırı olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

 

4) İdari şartnamenin “Çalıştırılacak kişi sayısı” başlıklı 56.1. maddesinde;

 

“Hastanemizde ve hastanemize bağlı birimlerde 110 (yüz on) kişi ile her türlü verinin hazırlanması, girilmesi, kontrolü, işlenmesi hizmetidir.

 

HBYS’nin entegrasyonu, uyumu ve 7 gün/ 24 saat kesintisiz hizmet için firmanın görevlendireceği kişiler bu sayının dışındadır.” düzenlemesi yer almaktadır. 

 

İdare tarafından firmanın görevlendireceği kişilerin çalıştırılacak 110 kişinin dışında olduğu düzenlenmiş olmasına rağmen firmanın çalıştıracağı bu kişilerin sayısının belirtilmemesi nedeniyle isteklilerin tekliflerini sağlıklı bir şekilde hazırlayamayacağı, idare tarafından da tekliflerin değerlendirilmesinin sağlıklı bir şekilde yapılamayacağı sonucuna ulaşılmıştır.

 

          5) İşe ait teknik şartnamesinin 2.1.8 maddesinde “İsteklinin ISO 900X Kalite güvence sitemine sahip olması tercih nedeni olmalıdır” hususuna yer verilmiştir.

 

Söz konusu düzenlemenin Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Kalite ve standart ile kapasiteye ilişkin belgeler” başlıklı 45 inci maddesinde;

 

“İdare, ihale konusu hizmet alımının niteliğini göz önünde bulundurarak ihale dokümanında; kalite yönetim sistem belgesi, çevre yönetim sistem belgesi, personel belgelendirilmesi, hizmet yeri yeterlilik belgesi ile deney-analiz-kalibrasyon laboratuvarlarının ve muayene kuruluşlarının kalite yeterliliğine ilişkin düzenleme yapabilir...” hükmüne aykırı olarak düzenlendiği, bu belgenin adının açık ve anlaşılır bir şekilde ifade edilmediği, ayrıca, söz konusu belgenin nasıl ve ne şekilde tercih sebebi yapılacağı hususunun da açık bir şekilde düzenlenmediği anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle,

 

Her ne kadar ihale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline karar verilmesi gerekmekle beraber, başvuru konusu ihaleyle ilgili olarak daha önce yapılan başka bir itirazen şikayet başvurusu nedeniyle Kamu İhale Kurulunca 20.07.2007 tarih ve 2007/UH.Z-2463 sayılı karar ile ihale kararı ve ihale işlemleri iptal edildiğinden, bu başvuru hakkında yeniden karar verilmesine yer olmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2021. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul