• Karar No: 2007/UH.Z-2466
  • Toplantı No: 2007/041
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 20.07.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/041
Gündem No :43
Karar Tarihi:20.07.2007
Karar No :2007/UH.Z-2466
Şikayetçi:
 Emiroğulları Yemek Fabrikaları Gıda İnş. Temz. Hizm. San. ve Tic. Ltd. Şti., Alacakapı Mahallesi Emniyet Amirliği Karşısı No:2 Battalgazi / MALATYA
 İhaleyi yapan idare:
 Malatya Şeker Fabrikası, Ankara Asfaltı Üzeri 44080 MALATYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 28.06.2007 / 18697
Başvuruya konu ihale:
 2007/53612 İhale Kayıt Numaralı “Yemek Pişirilmesi ve Hizmetin Yürütülmesi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

16.07.2007 tarih ve 08.13.95.G014/2007-52E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Malatya Şeker Fabrikası’nca 23.05.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Yemek Pişirilmesi ve Hizmetin Yürütülmesi” ihalesine ilişkin olarak Emiroğulları Yemek Fabrikaları Gıda İnş. Temz. Hizm. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 21.06.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 25.06.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  28.06.2007 tarih ve 18697 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 27.06.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale komisyonunun 18.06.2007 tarihli ihalenin iptaline ilişkin kararının iptaline,

 

karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            İhalede ikinci en avantajlı teklif sahibi oldukları, üzerinde ihale bırakılan firmanın iş deneyim belgesindeki tutarın gerçeği yansıtmadığında bahisle idareye şikayet başvurusunda bulundukları, bunun üzerine idarenin yaptığı araştırma sonucu üzerinde ihale bırakılan firmayı değerlendirme dışı bıraktığı, kendi tekliflerini de yüksek bularak ihaleyi iptal ettiği, idarenin iptal gerekçelerinin yerinde olmadığı, ihalenin kendilerinde kalması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Başvuru sahibinin iddialarına ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

            İhale komisyonunun 18.06.2007 tarihli kararı ile ihale iptal edildiğinden, esasın incelenmesi ihale sürecini sona erdiren bu işlemle sınırlı olarak yapılmış ve aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir :

 

İhale komisyonunun 18.06.2007 tarihli kararı ile Kurumumuza gönderilen 10.07.2007 tarihli yazısında;

 

En düşük teklif sahibi Gürcan Gıda Yemek Temz.lns.Pet.Hay.Oto.Nak. San. Tic. Ltd. Şti. ve ikinci en düşük teklif sahibi Öz Atak Gıda Giy.lnş.Ktrt.Temz.Taş. Akar. Res. Halı Saha Day.Tük.Malz.Paz.San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından iş Deneyimini tevsik için sunulan belgeler hususunda tereddüt oluşması üzerine yapılan araştırmada; Gürcan Gıda firması tarafından sunulan belgeyi düzenleyen firma ile yapılan yazışmada, ilgili firma tarafından idareye belgelerin kendileri tarafından düzenlenmediğinin bildirildiği, Öz Atak Gıda firmasının sunduğu belge tutarının yapılan işin %70’ne tekabül etmediği ve işin henüz bitirilmemiş olduğunun tespit edildiği, bu nedenle adı geçen isteklilerin Kamu ihale Kanununun 17. Maddenin (c) bendi gereğince değerlendirme dışı bırakıldığı,

 

İhalede ekonomik açıdan en avantajlı teklifin, 79.000,00 YTL ile Emiroğulları Yemek Fabrikaları Gıda Ins. Pet.Taş. Temz. Özel Güvenlik Hiz.San. ve Tic. Ltd. Şti. Firmasına ait olduğu,

 

T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığının 27.11.2006 Tarih ve 60370 Sayılı yazılan ile 2007 Yılı Genel Yatırım ve Finansman Programına ilişkin 16.10.2006 Tarih ve 11106 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereğince uygulamalarla ilgili "USUL VE ESASLAR" ın "ihale yoluyla hizmet alımına ilişkin esaslar" başlığı altında 7 nci maddesine istinaden 2006 yılında fabrikada yapılan ihale yoluyla hizmet alımları gerçekleşme tutarının 2007 yılı için hedeflenen ortalama ÜFE % 8 oranında artırılmak suretiyle, 2007 Yılı harcama tutarının 51.024,56 YTL olarak belirlendiği, ekonomik açıdan en avantajlı teklif olan Emiroğulları firmasının fiyat teklifinin yüksek teşekkül etmesi nedeniyle ihalenin Komisyon tarafından iptal edildiği, belirtilmiştir.

 

4734 sayılı Kanunun “Bütün Tekliflerin Reddedilmesi ve İhalenin İptali” başlıklı 39 uncu maddesinde; “İhale komisyonu kararı üzerine idare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum bütün isteklilere derhal bildirilir. İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez. Ancak, idare isteklilerin talepte bulunması halinde, ihalenin iptal edilme gerekçelerini talep eden isteklilere bildirir.” hükmü yer almaktadır.

İptal gerekçesiyle sınırlı olarak yapılan inceleme sonucunda, ihale komisyonu tarafından yukarıda anılan Kanun hükmüne göre tesis edilen iptal işleminde hukuka aykırılık bulunmamıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul