En son güncellemeler 10 Temmuz 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-2467
  • Toplantı No: 2007/041
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 20.07.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/041
Gündem No :44
Karar Tarihi:20.07.2007
Karar No :2007/UH.Z-2467
Şikayetçi:
 Data Time Bilgisayar Sistemleri, Şair Sırrı Hanım Sokak Beyaz Saray Apt. No:2 K.1 Ofis/DİYARBAKIR
 İhaleyi yapan idare:
 Çermik Devlet Hastanesi Baştabipliği,Çukur Mah. Eski Siverek Cad. No:55 Çermik/DİYARBAKIR
Başvuru tarih ve sayısı:
 06.07.2007 / 19493
Başvuruya konu ihale:
 2007/49383 İKN|li Veri Hazırlama Hizmet Alımı İşi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

19.07.2007 tarih ve 08.14.35.0158/2007-46 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Çermik Devlet Hastanesi tarafından 30.05.2007 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan başvuruya konu ihaleye ilişkin olarak başvuru sahibinin 06.07.2007 tarih ve 19493 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Başvuru dilekçesi ve eklerinin incelenmesinden;

Başvurunun süre yönünden reddine,

İddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmadığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi uyarınca itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Ön İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

            Başvuru dilekçesinde özetle;

 

     1) İhale üzerinde bırakılan Özçağdaş Tem. İlaç. Doğalgaz Bilg.Ağaç. San. Taah. Tic. Ltd. Şti.’nin sunduğu teklif fiyatının 193.500,00 YTL olduğu, ancak teknik şartnamenin 3 üncü maddesinin (h) bendi gereğince tatil günlerinin yanlış hesaplandığı, gerçek tatil günü 18 ay x 8 gün = 144 gün olduğu bu nedenle 144 gün üzerinden hesaplama  yapılması gerektiği ve tatil günleri bedeli olarak 1.640,16 YTL yerine 9.840,96 YTL’nin asgari maliyet içinde dikkate alınması durumunda toplam asgari maliyetin 199.905,62 YTL olduğundan bahisle, ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklif fiyatının aşırı düşük fiyat olduğu,

 

     2) İhale ilanında belirtilen ihalenin adı ile isteklilere verilen idari şartnamedeki ihalenin adının birbiriyle uyuşmadığı,

 

    3) Pegasus Nak.Tur. Ltd. Şti.’nin teklif mektubunun ve teklif zarfının yetkisiz ve vekaleti olmayan bir şahıs tarafından imzalandığı,

 

             İddia edilmektedir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 55 inci maddesi ve İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde; idareye şikayet süresinin ihale süreci içerisinde şikayete konu işlem veya eylemin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihten itibaren onbeş gün olduğu, idarenin şikâyetin verilmesini izleyen otuz gün içinde gerekçeli bir karar alması gerektiği, belirtilen süre içinde bir karar alınmaması veya süresinde alınan kararın istekli tarafından uygun bulunmaması durumunda karar verme süresinin bitimini veya karar tarihini izleyen onbeş gün içinde Kuruma inceleme talebinde bulunulması gerektiği hüküm altına alınmıştır.

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (c) bendinde ise, itirazın süresi geçirildikten sonra yapıldığı tespit edilirse başvurunun süre yönünden reddine karar verileceği hükmü yer almaktadır.

 

Başvuru dilekçesi ve eklerinin incelenmesinden, şikayetçinin 13.06.2007 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulunduğu, idarece şikayete ilişkin olarak alınan kararın 18.06.2007 tarihinde şikayetçiye bildirildiği, İdarenin kararına karşı, kararın bildiriminden sonraki 15 gün içersinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunması gerekirken, bu süre geçtikten sonra 06.07.2007 tarihinde itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu anlaşılmıştır.

 

           Öte yandan, 22.06.2007 tarih ve 26560 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yayımlandığı tarihte yürürlüğe giren İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde iddiaların incelenebilmesine Kurulca karar verilebilmesinin koşulları ve inceleme usulüne ilişkin olarak; 

 

          (1) İddiaların incelenmesine geçilmesine Kurul tarafından karar verilebilmesi için sırasıyla;

          a) İhalenin ve ihaleyi yapan idarenin belli olması,

          b) Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte olması,

          c) Aynı ihaleye ilişkin ve aynı konuda esas incelemesine geçilmiş veya sonuçlandırılmış bir başvurunun olmaması,

          d) Başvuruya konu ihalede sözleşmenin imzalanmamış olması,

          koşulları aranır …”   hükmüne yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddiaları yönünden, anılan Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen koşullar oluşmamıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

1) Başvurunun süre yönünden reddine,

2) İddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmadığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi uyarınca itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına

 

 

 

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul