En son güncellemeler 10 Temmuz 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-2468
  • Toplantı No: 2007/041
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 20.07.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/041
Gündem No :46
Karar Tarihi:20.07.2007
Karar No :2007/UH.Z-2468
Şikayetçi:
 Süpervizör İnş. Tem. İlaç. Bilgi İşlem İnsan Kay. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti., Vedat Dalokay Caddesi No: 62/3 GOP/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Meram Belediyesi Tanzim Satış Fon Başkanlığı,Hacı İsa Efendi Mh. Azerbaycan Cd. No:47 Meram/KONYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 22.06.2007 / 18123
Başvuruya konu ihale:
 2007/59728 İKN|li Meram Belediyesi Tanzim Satış Fon Başkanlığı Meram Et Kombinasının Kesim ve Temizlik Hizmetlerinin Yapılması İşi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

16.07.2007 tarih ve 08.13.63.0158/2007-40E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Meram Belediyesi’nce 12.06.2007 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan başvuruya konu ihaleye ilişkin olarak başvuru sahibinin 12.06.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 19.06.2007 tarihli işlem ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  22.06.2007 tarih ve 18123 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 22.06.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

Başvuruya konu ihale ile ilgili olarak başvuru dilekçesi ve ekleri ile idarece gönderilen ihale işlem dosyasında bulunan bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucunda;

 

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemler, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi uyarınca düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte olduğundan ihalenin iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

           Başvuru dilekçesinde özetle;

 

          1-Başvuruya konu ihalenin İdari Şartnamesinin 7.4 maddesinde yapılan benzer iş tanımının rekabeti engellediği,

 

          2-İdari ve teknik şartnamelerde vasıflı ve vasıfsız işçi ibareleri kullanılmasına rağmen, vasıflı ve vasıfsız işçilerin kimler olduğu ve sayılarının belirtilmediği,

 

           İddia  edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1) Başvuruya sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

 

          İdari Şartnamenin “İhale Konusu İşe İlişkin Bilgiler” başlıklı 2 nci maddesinde işin fiziki miktarı ve türü; “27 adet personel ile Meram Et Kombinası bünyesinde yapılacak olan küçük ve büyükbaş hayvanların kesimi, depolama hizmetleri, yüklenmesi ile mağaza satış işlemlerinin yapılması, kesim öncesi ve kesim sonrası kesim salonları ile kombinaya dahil tüm alanların temizlik ve düzenleme yapılması hizmet alım işidir.” olarak belirtilmiştir.

 

İdari Şartnamenin “İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri” başlıklı 7.4 üncü maddesinde; “Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir: Küçük ve büyükbaş hayvanların kesimi, depolama hizmetleri, yüklenmesi ile mağaza satış işlemlerinin yapılması, kesim öncesi ve kesim sonrası kesim salonları ile kombinaya dahil tüm alanların temizlik ve düzenleme yapılması hizmet işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Tanımlar” başlıklı 3 üncü maddesinde; “Benzer iş: İhale konusu hizmet veya hizmetin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan hizmetleri ifade eder.” düzenlemesi, aynı Yönetmeliğin 42 nci maddesinin beşinci fıkrasında ise; “İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; ihale konusu hizmet veya hizmetin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali  güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan hizmetlerdir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

4734 sayılı Kanunun “Temel İlkeler” başlıklı 5 inci maddesinde; “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.” hükmüne yer verilmiştir. Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında, benzer iş tanımının, çok spesifik bir özellik taşımadığı sürece, ihale konusu işler ile aynı şekilde tanımlanması ihalelere katılımı büyük ölçüde engelleyecek, her ihaleye sadece daha önce ihale konusu işin tamamen aynısını gerçekleştirmiş istekliler katılabileceklerdir. Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin yukarıda değinilen maddelerinde yer alan “benzer işlere” ilişkin düzenlemelerin de bu sakıncaları ortadan kaldırmak amacıyla yapılmış olduğunun kabulü gerekmektedir.

 

Öte yandan, 13.12.2005 tarihli Kamu İhale Bültenindeki ihale ilanı ve ihale üzerinde bırakılan Gözde Tarım Yapı Müh. San. Tic. Ltd. Şti.’nin başvuruya konu ihaleye teklifi kapsamında sunduğu İş deneyim Belgesinden, başvuruya konu ihale konusu hizmetin daha önce 04.01.2006 tarihinde “2005/197182 İKN’li 35 Adet Kesim ve Temizlik İşçisi Alımı İhalesi” adı ile ihalesinin yapıldığı ve bu ihalede benzer işin; “Bina, çevre temizliği, park ve yeşil alanların temizlenmesi işleri ile hayvancılık sektöründe kombina veya mezbaha ve temizlik işleri” olarak tanımlandığı, bu ihalenin de Gözde Tarım Yapı Müh. San. Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı, anılan firma tarafından başvuruya konu ihaleye sunulan İş Deneyim Belgesinin düzenlenmesine de bu ihalenin esas alındığı, başvuruya konu ihaledeki benzer iş tanımıyla birebir örtüştüğü belirlenmiştir.

 

Bu durumda, ihale konusu hizmetin 04.01.2006 tarihinde yapılan ihalesinde benzer iş tanımının, daha geniş kapsamlı ve rekabeti artırıcı nitelikte yapıldığı halde, başvuruya konu ihalede aynı idare tarafından daha dar kapsamlı, “ihale konusu iş” ile “benzer iş” tanımının aynı işleri kapsayacak şekilde yapıldığı anlaşıldığından anılan mevzuat hükümlerine uyarlık görülmemiştir.

 

2) Başvuruya sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari Şartnamenin “İhale Konusu İşe ilişkin Bilgiler” başlıklı 2 nci maddesinde işin 27 adet personel ile yürütüleceği belirtilmiş, “Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar” başlıklı 26.3 üncü maddesinde;

 

İhale konusu işte çalıştırılacak işçilere yürürlükteki asgari ücrete ilave olarak:

a) 27 işçiye Pazar, resmi tatil, dini bayram toplam 650 gün ,

b) 27 işçiye 6 ay boyunca 3.645 saat fazla mesai verilecektir.

c) İhale konusu işte çalıştırılacak vasıflı işçilere yürürlükteki asgari ücretin % 43 fazlası verilecektir.

Bu ücretler teklif edilecek fiyata dahildir, nakdi olarak ödenecektir ve ücret bordrosunda gösterilecektir.” düzenlemesine yer  verilmiştir.

 

Teknik Şartnamenin 8 inci maddesinde “Yüklenici, kesim hizmetinde çalıştıracağı kasaplarda liyakat ve deneyime özen gösterecektir. Kasapların deneyimli olması şartı aranacaktır. Küçük ve büyükbaş hayvanların kesimi, depolama hizmetleri, yüklenmesi ile mağaza satış işlemlerinin yapılması, kesim öncesi ve kesim sonrası kesim salonları ile kombinaya dahil tüm alanların temizlik ve düzenlenmesi yapılacaktır.” düzenlemesi, 9 uncu maddesinde “Yüklenici çalıştırdığı işçileri gün içinde (7,5) yedi buçuk saat çalıştıracaktır. Yüklenici, belediyenin programına göre gerektiğinde işçileri 2 veya 3 vardiya halinde çalıştıracaktır. Bir işçi aynı günde hem gündüz hem gece vardiyasında çalıştırılamaz.” düzenlemesi, 10 uncu maddesinde; “…İş durumuna göre Tanzim Satış Fon Yönetiminin oluru ile kasaplar ile vasıfsız işçileri toplam veya ayrı ayrı bazda dikkate alarak % 30 eksiğine kadar çalıştırabilir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Bu düzenlemelerden, vasıflı işçilerin kasaplar olduğu, geri kalan işçilerin ise vasıfsız işçi olarak kabul edildiği anlaşılmakla beraber, ihale dokümanında toplam 27 adet personelin ne kadarının vasıflı işçi olduğu (bu vasıflı işçilerin kimler olduğu) ve ne kadarının vasıfsız işçi olduğuna ilişkin açık ve net bir düzenleme yer almamaktadır. Dolayısıyla İdari Şartnamenin 26.3 üncü maddesinde yer alan “İhale konusu işte çalıştırılacak vasıflı işçilere yürürlükteki asgari ücretin % 43 fazlası verilecektir.” düzenlemesi belirsizlik taşımaktadır. Bu durum, tekliflerin sağlıklı bir şekilde hazırlanmasını ve değerlendirilmesini etkileyici niteliktedir

 

Açıklanan nedenlerle;

 

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemler düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte  olduğundan, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul