• Karar No: 2007/UH.Z-2469
  • Toplantı No: 2007/041
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 20.07.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/041
Gündem No :47
Karar Tarihi:20.07.2007
Karar No :2007/UH.Z-2469
Şikayetçi:
 A T K Güvenlik Ltd. Şti., Esat Caddesi Nu 37/2-5 Küçükesat ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Hacettepe Üniversitesi (idari ve Mali İşler Dairesi), 06100 Altındağ/ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 26.06.2007 / 18397
Başvuruya konu ihale:
 2006/181010 İhale Kayıt Numaralı “Silahsız Özel Güvenlik Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

19.07.2007 tarih ve 08.13.79.0097/2007-23E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Hacettepe Üniversitesi (İdari ve Mali İşler Dairesi)’nce 29.01.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Silahsız Özel Güvenlik Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak A T K Güvenlik Ltd. Şti.’nin 05.06.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 08.06.2007 tarihli yazısı ile reddi  üzerine, başvuru sahibinin  26.06.2007 tarih ve 18397 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 26.06.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

18.07.2007 tarih ve 08.13.79.0097/2007-23E sayılı Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığınca 29.01.2007 tarihinde yapılan “Silahsız Özel Güvenlik Hizmet Alımı” ihalesine istekli sıfatıyla katıldıkları, İdari Şartnamenin “Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar” başlıklı 26 ncı maddesinde; “İhale teknik şartnamesinde istenilen ekipman, teçhizat, araçlar ve araçlara ilişkin akaryakıt giderleri teklif fiyatına dahil edilecektir” şeklinde düzenleme yer aldığı ancak ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin bu ücret kalemini karşılamasının mümkün olmadığı, sözkonusu ücret kaleminin önemli bir teklif bileşeni olduğu, idarece yapılan aşırı düşük teklif sorgulamasında ihale üzerinde bırakılan firma tarafından bu ücret kalemi için fiyat açıklaması yapılmadığı, bu nedenle ihalenin iptalinin gerektiği ,

 

Hususlarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

            İdari Şartnamenin “Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar” başlıklı 26 ıncı maddesinde “…İhale teknik şartnamesinde istenilen ekipman, teçhizat, araçlar ve araçlara ilişkin akaryakıt giderleri teklif fiyatına dahil edilecektir.” düzenlemesi,

 

Teknik Şartnamenin “Yüklenicinin Yükümlülükleri” başlıklı 4 üncü maddesinin (o) bendinde; “Özel güvenlik hizmetinin ifa edilmesinde kullanılmak üzere, yüklenici aşağıdaki ekipmanları sağlamak zorundadır:

            ……..

 

- Minibüs Beytepe Kampusunda, binek tipi araç ise Merkez Kampusunda görev yapacaktır. Merkezde görev yapacak olan araç günlük 15 km, Beytepe de görev yapacak araç günlük 25 km yol yapacağı tahmin edilmektedir.

 

- 6 adet motosikletin ikisi Merkezde dördü Beytepede görev yapacaktır. Merkezde görev yapacak motosikletler günlük her biri  15 km, Beytepede görev yapacak motosikletler ise günlük her biri yaklaşık 25 km yol yapacaklardır. Yüklenici bu araçlar için yakıt ve diğer giderler için bir ücret talep etmeyecektir.”, düzenlemesi,

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin XIII. Tekliflerin Alınması ve Değerlendirilmesi H. Aşırı Düşük Teklif Değerlendirmesi b) Hizmet Alımı İhalelerinde başlığı altında;

 

            ”Personel çalıştırılmasına dayalı olan (ağırlıklı olarak personel çalıştırılan, çalışacak personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma süresinin tamamının idare için kullanıldığı) hizmet alımı ihalelerinden; temizlik, özel güvenlik, sayaç okuma ve kesme-açma, hasta ve ziyaretçi yönlendirme, tıbbi sekreterlik, veri işleme ve otomasyon sisteminin işletimi hizmetleri ile sınırlı olmak üzere, verilmiş olan tekliflerin değerlendirilmesinde ihale ve sözleşmeye ilişkin damga vergileri, Kamu İhale Kurumu payı, noter masrafları gibi sözleşme giderleri ile amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatına ilişkin genel giderleri karşılamak üzere asgari işçilik maliyeti üzerinden % 3 oranında sözleşme ve genel giderler hesaplanacaktır. Ayrıca bu hizmetlerde amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatı ile ilgili giderlerin sözleşme ve genel giderler içinde yer alacağı kabul edileceği için aşırı düşük teklif sorgulamasında bu giderler, önemli teklif bileşeni olarak belirtilmeyecek ve isteklilerden aşırı düşük teklif sorgulamasına verdikleri cevaplarında bu giderler için bir bedel öngörmeleri istenmeyecektir.

            Amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatı ile ilgili giderler sözleşme ve genel giderler içinde değerlendirildiğinden, idari şartnamelerin "teklif fiyata dahil olan masraflar" kısmında bu giderler için bir bedel öngörülmeyecektir.

……………

Özel güvenlik hizmet alımlarında ise ihale konusu işe ilişkin her türlü güvenlik sistem ve cihazları ile ekipman, alet, edevat, kelepçe, cop, dedektör, telsiz, el feneri, düdük gibi makine ve ekipman maliyetlerinin tamamı, sözleşme ve genel giderler içerisinde yer alan amortisman olarak kabul edilecek ve aşırı düşük teklif sorgulamasında önemli bir bileşen olarak değerlendirilmeyecektir. Özel güvenlik hizmet alım ihalelerinde aşırı düşük teklif sorgulamasında giyim bedeli ise önemli bir bileşen olarak görülecek ve isteklilerce giyim bedelini tevsik eden belgeler sunulacaktır. Giyeceklerin daha önce alındığı ve bunun için bir gider öngörülmediği gibi açıklamalar kabul edilmeyecektir.

……………

         

          Özel güvenlik hizmetinin kampus gibi belirli bir alan içerisinde yerine getirilmesi ve güvenlik için bir araca gerek duyulması halinde, bu aracın akaryakıt ve diğer maliyetleri önemli teklif bileşeni olarak kabul edilmeyecektir…”

 

düzenlemesi yer almaktadır.

           

            İdarece başvuru sahibinin şikayet başvurusuna verilen cevabın bu hususa ilişkin bölümünde idari şartnamenin 26. maddesindeki fiyat bileşenleri ile ilgili açıklama talep edildiği, bunlardan giyim ve mali sorumluluk sigorta giderleri ile ilgili bileşenlerin belgelendirilmesinin istendiği, akaryakıt ve makine amortismanları ile ilgili bir sorgulama yapılamayacağı, 15.10.2006 tarih ve 26320 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” de yapılan açıklamada aşırı düşük sorgulamasında bu giderlerin önemli teklif bileşeni olarak belirtilmeyeceği, aşırı düşük sorgulamasına istekliler tarafından verilen cevaplarda da bu giderler için bir bedel öngörmelerinin istenilmeyeceğinin açıklandığı, kendilerinin yapmış oldukları aşırı düşük sorgulamasında da açıklama kapsamında hiçbir firmadan bu konu ile ilgili açıklama talebinde bulunulmadığı belirtilmiştir.

 

            İdarece ihaleye teklif veren tüm isteklilerden 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi gereğince aşırı düşük açıklaması istenildiği, sorgulama yazısında resmi ve dini bayram tatillerinin ayrıca belirtilmek suretiyle işçilik giderlerine, giyim bedeline ve mali sorumluluk sigortasına ilişkin ayrıntılandırılarak açıklama istenildiği, ancak aşırı düşük açıklamalarında ekipman, teçhizat, araçlar ve araçlara ilişkin akaryakıt giderlerine ilişkin bir bedel öngörmelerinin istenilmediği anlaşılmıştır.

 

            İsteklilerce yapılan aşırı düşük teklif açıklamalarında da işçilik giderleri, giyim bedeli ve mali sorumluluk sigorta giderine ilişkin açıklamalara yer verildiği, başvuru sahibi firma dahil diğer isteklilerce ekipman, teçhizat ve araçlara ilişkin herhangi bir gider öngörülmediği, başvuru sahibi istekli dışındaki diğer isteklilerin araçların akaryakıtına ilişkin ayrı bir gider kalemi öngörmedikleri görülmüştür.

 

            İhale üzerinde bırakılan isteklinin teklif etmiş olduğu 1.860.272,32  YTL’lik teklif bedeline ilişkin yaptığı aşırı düşük teklif açıklamasının ise mevzuata uygun olduğu görülmüştür.

 

            Bu durumda idari şartnamenin sözkonusu düzenlemesi karşısında ekipman, teçhizat, araçlar ve araçlara ilişkin akaryakıt giderlerinin teklif fiyata dahil edilmesi gerektiği, isteklilerin bu giderleri amortisman olarak dahil etmesine bir engel teşkil etmeyeceği, aşırı düşük teklif sorgulamasında önemli bir bileşen olarak değerlendirilmediği dikkate alındığında yukarıda yer alan Kamu İhale Genel Tebliğinin anılan düzenlemesine aykırılık teşkil etmediği anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmemiştir.

 

Ayrıca, şikayete konu ihale hakkında Dinç Güv. Hizm. Ltd. Şti.’nin  28.02.2007 tarih ve 6635 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 28.02.2007 tarihli dilekçe ile yapmış olduğu itirazen şikayet başvurusu hakkında Kamu İhale Kurulu tarafından; idari şartnamedeki sözkonusu düzenlemenin ve idarenin işleminin Kamu İhale Genel Tebliğine aykırılık teşkil etmediği, bu nedenle itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığı yönünde 22.03.2007 tarih ve 2007/UH.Z-1087 sayılı karar alınmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul