• Karar No: 2007/UH.Z-2470
  • Toplantı No: 2007/041
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 20.07.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/041
Gündem No :48
Karar Tarihi:20.07.2007
Karar No :2007/UH.Z-2470
Şikayetçi:
 Süleyman Erdal, Beytepe Mahallesi Çevik Sitesi Nu:92 K.1 Beyşehir/KONYA
 İhaleyi yapan idare:
 Beyşehir Belediyesi, KONYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 17.07.2007 / 20524
Başvuruya konu ihale:
 G20524 İhale Kayıt Numaralı “Beyşehir Belediyesi Kültür Parkının Kiralanması” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

19.07.2007 tarih ve 08.14.90.0097/2007-27 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Beyşehir Belediyesi tarafından 17.07.2007 tarihinde  açık artırma usulü ile yapılan Beyşehir Belediyesi Kültür Parkının Kiralanması ihalesine ilişkin olarak Süleyman Erdal’ın 17.07.2007 tarih ve 20524 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

Kurumun görev alanında bulunmayan ihaleye ilişkin başvurunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; Beyşehir Belediyesine ait Kültürpark’ın 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45 nci maddesine göre açık artırma usulüyle kiraya verilmesi ihalesinde, ihale üzerinde bırakılan isteklinin vergi borcu bulunduğu, ihaleye katılamayacağı halde sözkonusu istekli üzerinde ihalenin bırakıldığı, bu nedenle ihalenin iptalinin gerektiği

 

Hususlarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin 09.07.2007 tarihli başvuru dilekçesinin incelenmesi neticesinde; ihale konusunun Beyşehir Belediyesine ait Kültürpark’ın 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45 nci maddesine göre açık artırma usulüyle kiraya verilmesi olduğu tespit edilmiştir.

 

4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinde Kamu İhale Kurumunun görevleri arasında; 4734 sayılı Kanuna göre yapılan ihalelere ilişkin itirazen şikayet başvurularını inceleyerek sonuçlandırmak görevi bulunmaktadır. Bu itibarla; 4734 sayılı Kanuna tabi olmayan ihale ile ilgili olarak Kamu İhale Kurumunun inceleme görev ve yetkisi bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Başvurunun görev yönünden reddine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul