• Karar No: 2007/UH.Z-2471
  • Toplantı No: 2007/041
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 20.07.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/041
Gündem No :49
Karar Tarihi:20.07.2007
Karar No :2007/UH.Z-2471
Şikayetçi:
 Süpervizör İnş.Tem. İlaçl. B. İşlem İnsan Kay. Sos. Hizm. Gıda San. Tic. Ltd. Şti., Vedat Dalokay Caddesi Nu:62/3 G.O.P. ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Baskent Elektrik Dagıtım A.Ş. Genel Müdürlügü, Hanımeli Sokak Nu:1 06440 Sıhhiye Çankaya/ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 19.06.2007 / 17650
Başvuruya konu ihale:
 2007/45639 İhale Kayıt Numaralı “Genel Temizlik Hizmeti” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

13.07.2007 tarih ve 08.13.42.0097/2007-22E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Baskent Elektrik Dagıtım A.Ş. Genel Müdürlügü’nce 09.05.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan 2007/45639 İKN’li “Genel Temizlik Hizmeti” ihalesine ilişkin olarak Süpervizör İnş.Tem. İlaçl. B. İşlem İnsan Kay. Sos. Hizm. Gıda San. Tic. Ltd. Şti.’nin 21.05.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 06.06.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 19.06.2007 tarih ve 17650 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 18.06.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

13.07.2007 tarih ve 08.13.42.0097/2007-22E sayılı Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü tarafından 09.05.2007 tarihinde yapılan 2007/45639 İKN’li Genel Temizlik Hizmeti ihalesine ilişkin olarak 09.05.2007 tarihinde ihale dokümanı satın alındığı,

 

            1) İdari Şartnamenin 26.3. maddesinde işçilere ayni olarak kıyafet verileceğinin düzenlendiği ancak verilecek kıyafetin özelliklerinin açıklanmadığı, bunun teklif fiyatını oluşturmada tereddüte neden olduğu,

 

            2) İhale dokümanında malzemenin teklif fiyata dahil olmadığı belirtilmekle birlikte, teknik şartnamede “karlı havalarda gerektiğinde tuzlama yapılarak karlanma ve buzlanma önlenecektir. Konuyla ilgili tüm malzemeler yüklenici tarafından temin edilecektir” şeklinde düzenleme yapıldığı, bu düzenlemenin ihale dokümanında çelişki yarattığı ve malzemenin teklif fiyata dahil edilip edilmeyeceği hususunun anlaşılamadığı,

 

            3) İhale konusu işin kapsamında ilaçlama işinin de bulunduğu, teknik şartnamenin ilaçlama makinesinin tanımlandığı bölümde kullanılacak haşere ilacının özelliklerinin belirtildiği, ancak malzemesiz olduğu belirtilen ihalede haşere ilacının teklif fiyatına yansıtılıp yansıtılmayacağının anlaşılamadığı

 

Hususlarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

İdari Şartnamenin 2.a. maddesinde ihale konusu işin adının “Genel Temizlik ve İlaçlama Hizmetleri (İş makineleri ve ekipmanlar dahil malzeme hariç 25 kişi)” olarak düzenlendiği,

 

İhale ilanının 2. a. maddesinde ihale konusu hizmetin niteliği, türü ve miktarının “Başkent Edaş Zonguldak, Karabük, Bartın ve Karadeniz Ereğli İşletme Müdürlüklerinin Temizlik ve İlaçlanması İşi (Sarf Malzemesiz 25 Kişi)” şeklinde düzenlendiği,

 

İdari Şartnamenin “Hizmete ait diğer bilgiler” başlıklı  2.e. maddesinde; “Başkent EDAŞ Karabük İşletmede 6 (altı), Bartın İşletmede 6 (altı), Zonguldak İşletmede 11 (onbir) ve Karadeniz Ereğli İşletmede 2 (iki) kişi olmak üzere Asgari 25 işçi çalıştırılacaktır” şeklinde düzenleme yapıldığı,

 

İdari Şartnamenin “Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar” başlıklı 26 nci maddesinin, 26.3. sayılı alt bendinde;

 

 “Kanunun belirlediği asgari ücret işçilik ücretleri

Çalışan işçi başına günlük brüt 3,00 YTL yemek ücreti, işçiye nakdi olarak ödenecek ve tahakkuk bordrosunda gösterilecektir (Aylık 26 gün üzerinden)

Çalışan işçi başına günlük brüt 3,00 YTL yol ücreti, işçiye nakdi olarak ödenecek ve tahakkuk bordrosunda gösterilecektir (Aylık 26 gün üzerinden)

..

İşçi başına biçim ve evsafı BAŞKENT EDAŞ’taki numunesine uygun olacak şekilde 1 (bir) adet iş gömleği ayni olarak verilecektir” şeklinde düzenleme yapıldığı,

 

İhale konusu işin süresinin 365 takvim günü olduğu görülmüştür.

 

1)      Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

Başvuru sahibi tarafından İdari Şartnamenin 26.3. maddesinde işçilere ayni olarak kıyafet verileceğinin düzenlendiği ancak verilecek kıyafetin özelliklerinin açıklanmadığı, bunun teklif fiyatını oluşturmada tereddüte neden olduğu iddiasına ilişkin olarak;

 

            İdari Şartnamenin 26.3. maddesinde; “İşçi başına biçim ve evsafı BAŞKENT EDAŞ’daki numunesine uygun olacak şekilde 1(bir) adet iş gömleği ayni olarak verilecektir” şeklinde düzenleme yapıldığı görülmüştür.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin XIII.Tekliflerin Alınması ve Değerlendirilmesi G. Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar başlığı altında;

 

“13-Personele ilişkin giyecek giderleri, işin yapılması sırasında personelce kullanılması istenen kıyafetle ilgili olduğundan giyecek giderinin işçilere aylık veya nakdi olarak ödeneceğine dair bir düzenleme yapılmayacak, giyeceğin özellikleri ile sayısı ihale dokümanında belirtilecektir. Ancak giyecek giderleri için parasal tutar öngörülmeyecektir...” hükmü bulunmaktadır.

 

            İdari şartnamenin 26.3 maddesinde öngörülen düzenlemen yukarıda belirtilen Tebliğ hükmü doğrultusunda değerlendirildiğinde; giyime ilişkin sayı belirlenmiş olmakla birlikte, giyeceğin özelliklerinin belirtilmemiş olduğu tespit edilmiştir.

 

Ancak giyimin ihale konusu işin asli maliyet unsuru olmadığı, söz konusu kıyafetlerin fazla özellik gerektirmediği ve piyasadan kolaylıkla temin edilebileceği düşünüldüğünde, giyeceklerin özelliklerine yer verilmemiş olması anılan Tebliğ hükmü doğrultusunda bir eksiklik olarak değerlendirilmiş olsa dahi, idarenin özel bir belirleme yapmamış olması nedeniyle kumaş türü gibi giyim malzemelerinin teknik özelliklerinin ihale konusu iş kolunda faaliyet gösteren basiretli tacirler tarafından öngörülmesi gereken ve ortalamanın altında olmayan nitelikte ürünler olması gerektiği ve bu durumun isteklileri tekliflerini vermelerinde tereddüde düşürecek ve idarece tekliflerin değerlendirilmesini etkileyecek nitelikte olmadığı anlaşılmıştır.

 

İhaleye 8 isteklinin teklif vermiş olduğu, ayrıca giyim giderine ilişkin olarak idareye başkaca bir şikayet başvurusu veya açıklama talebi yapılmadığı hususları da göz önüne alındığında, başvuru sahibinin bu iddiası yerinde görülmemiştir.

 

2)      Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

İhale ilanında ve idari şartnamede ihale konusu işin sarf malzemesi hariç temizlik hizmet alımı ve ilaçlama işi olduğu yönünde düzenlemeler yapılmıştır.

 

Teknik Şartnamenin “Diğer Hükümler” başlıklı 4 üncü maddesinin ikinci paragrafında; “Çevre Temizliği: …Soğuk ve karlı havalarda, binalara ait beton saha, otopark, trotuar, yol, merdiven ve diğer dış kullanım alanlarında oluşan kar ve buzlar temizlenecek, ayrıca gerektiğinde tuzlama yapılarak karlanma ve buzlanma önlenecektir. (Konuyla ilgili tüm malzemeler yüklenici tarafından temin edilecektir)” şeklinde düzenleme yapılmıştır.

 

İhale dokümanında soğuk ve karlı havalarda oluşan kar ve buzların temizleneceği, ayrıca gerektiğinde tuzlama yapılarak karlanma ve buzlanmanın önleneceği ve konuyla ilgili tüm malzemelerin (tuz dahil) yüklenici tarafından alınacağı açıkça belirtilmiştir.

 

İhale konusu işte sarf malzemelerinin idarece karşılanacağı belirtilmekle birlikte karlanma ve buzlanma olduğu takdirde tuzlama işlemi yapılacağının belirtildiği, karlanma ve buzlanmanın gerçekleşip gerçekleşmeyeceğinin hava şartlarına bağlı olduğu ve önceden bilinemeyeceği, kullanılacak tuzun miktarının da önceden öngörülmesinin mümkün olmadığı dikkate alındığında tuzun maliyete dahil edilme imkanı ve dolayısıyla isteklilerce teklif edilecek fiyata yansıtılma imkanı da bulunmadığı, bu itibarla tuzun maliyetinin teklif fiyata dahil olacak masraflar içinde düşünülmesinin mümkün olmayacağı anlaşıldığından isteklilerin tekliflerini hazırlama aşamasında tereddüt yaratmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

 

3)      Başvuru sahibinin 3 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

İhale konusu işin kapsamında ilaçlama işinin de bulunduğu, teknik şartnamenin ilaçlama makinesinin tanımlandığı bölümde kullanılacak haşere ilacının özelliklerinin belirtildiği, ancak malzemesiz olduğu belirtilen ihalede haşere ilacının teklif fiyatına yansıtılıp yansıtılmayacağının anlaşılamadığı iddiasına ilişkin olarak;

 

Teknik Şartnamenin “Kullanılacak İş Makineleri, Ekipman ve Temizlik Malzemeleri” başlığı altında yer alan “İlaçlama Makinesi” başlıklı 6 ncı maddesinin (a) bendinde;  ilaçlama makinesinin teknik özelliklerine yer verildiği, (b) maddesinde ise ilaçlama sırasında kullanılacak olan haşere ilacının “TSE 8358 normlarında, kapalı alanlarda kullanıma uygun” olacağının  açıklandığı görülmüştür.

 

Ayrıca, Teknik Şartnamenin “Aylık Temizlik” başlıklı 3 üncü maddesinde;

 

 “…Ayrıca binalardaki yemekhane, mutfak, depo, ambar, çalışma odası toplantı salonları, çay ocakları ve sair yerlerin mikrop, bakteri, böcek ve diğer haşarata karşı Halk Sağlığı Alanında Haşerelere Karşı İlaç Uygulama İzin Belgesine sahip olan yetkili kişi ve kuruluşlarca ayda bir defa Cumartesi günü öğleden sonra ilaçlanma yapılacaktır” şeklinde düzenleme yapılmıştır.

 

Teknik şartnamede ihale konusu hizmetin ifasında kullanılacak temizlik ekipman ve iş makinalarına  ilişkin olarak hazırlanan listede ilaçlama makinesinin yer aldığı, ayrıca teknik şartnamede haşere ilacının TSE 8358 normlarında ve kapalı alanlarda kullanıma uygun olacağı hususu ve ilaçlama işinin alt yüklenicilere yaptırılabileceği hususu açıklanmıştır. 

 

İhale konusu hizmetin sadece ilaçlama olmadığı; hizmetin karakteristik edimin temizlik işi olduğu ayrıca, ihale dokümanında ilaçlama işinin alt yüklenicilere yaptırılabileceğinin düzenlendiği hususları göz önüne alındığında, Teknik Şartnamedeki bu düzenlemenin ihaleye teklif verilmesini etkileyici bir husus olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul