• Karar No: 2007/UH.Z-2473
  • Toplantı No: 2007/041
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 20.07.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/041
Gündem No :51
Karar Tarihi:20.07.2007
Karar No :2007/UH.Z-2473
Şikayetçi:
 Fırat Turizm Taş. Gıda Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti, Gazi Mahallesi Güceylioğlu Caddesi No:27 Şehitkamil/GAZİANTEP
 İhaleyi yapan idare:
 İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Cumhuriyet Bulvarı No:1 Konak/İZMİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 04.07.2007 / 19115
Başvuruya konu ihale:
 2007/56392 İhale Kayıt Numaralı “Araç Kiralama Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

18.07.2007 tarih ve 08.14.19.G014/2007-51E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nca 01.06.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Araç Kiralama Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Fırat Turizm Taş. Gıda Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti’nin 15.06.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 21.06.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  04.07.2007 tarih ve 19115 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 02.07.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) Ortaklık hisse beyanını vermedikleri gerekçesi ile değerlendirme dışı bırakıldıkları bu belgelerinin dosyalarında bulunduğu, yoksa bile esasa etkili olmayan bu belgenin tamamlatılması gerektiği,

 

            2) Üzerinde ihale bırakılan firmanın 10. madde taahhütnamesinin yalan beyana dayandığı, firmanın ihale tarihi itibariyle motorlu taşıtlar, emlak, ilan reklam ve kurumlar vergisi bulunduğu, anılan firmanın araçlarının kendi malları olmadığı oysa kendilerinin kendi malı olan araçlarla hizmet verecekleri,

 

iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

            Şikayetçi firmanın teklif dosyası incelendiğinde; İdari şartnamenin 7.1.m bendinde istenilen ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişilere ilişkin beyannameyi sunmadığı tespit edilmiştir. Zarf açma ve belge kontrol tutanağı ile de şikayetçi tarafından ortaklık hisse beyanının verilmediğinin tespit edildiği anlaşılmıştır.

 

Hizmet  Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 66 ncı maddesinde; “İhale dokümanında başvuru veya teklif zarfı içinde sunulması istenilen belgeler ve bu belgelere ilgili mevzuat gereğince eklenmesi zorunlu olan eklerinden herhangi birinin, aday veya isteklilerce sunulmaması halinde, bu eksik belgeler ve ekleri idarelerce tamamlatılamaz.

Ancak,

a) Geçici teminat ve teklif mektuplarının Kanunen taşıması zorunlu hususlar hariç olmak üzere, sunulan belgelerde ihale sonucu açısından teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmayan bilgi eksikliklerinin bulunması halinde, bu tür bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgeler,

b) Aday ve isteklilerce sunulan ve başka kurum, kuruluş ve kişilerce düzenlenen belgelerde, belgenin taşıması zorunlu asli unsurlar dışında, belgenin içeriğine ilişkin tereddüt yaratacak nitelikte olan ve belgeyi düzenleyen kurum, kuruluş veya kişilerden kaynaklanan bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgeler,

İdarelerce tamamlatılır.” hükmü yer almaktadır.

 

Şikayetçi tarafından teklif zarfı içerisinde sunulmayan ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişilere ilişkin beyannamenin yukarıda belirtilen Yönetmelik hükmüne göre tamamlatılması mümkün olmayıp, idarece yapılan değerlendirmenin yerinde olduğu anlaşılmıştır.

 

            2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

            Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 51 nci maddesinde;

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 10 uncu maddesi hükmü gereğince;

a) İflas eden, tasfiye halinde olan, işleri mahkeme tarafından yürütülen, konkordato ilân eden, işlerini askıya alan veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer bir durumda olan,

b) İflası ilân edilen, zorunlu tasfiye kararı verilen, alacaklılara karşı borçlarından dolayı mahkeme idaresi altında bulunan veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer bir durumda olan,

c) Türkiye´nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olan,

d) Türkiye´nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olan,

e) İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, mesleki faaliyetlerinden dolayı yargı kararıyla hüküm giyen,

f) İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, ihaleyi yapan idareye yaptığı işler sırasında iş veya meslek ahlakına aykırı faaliyetlerde bulunduğu bu idare tarafından ispat edilen,

g) İhale tarihi itibariyle, mevzuatı gereği kayıtlı olduğu oda tarafından mesleki faaliyetten men edilmiş olan,

h) Bu Yönetmelik hükümlerine göre idareler tarafından belirlenen bilgi ve belgeleri vermeyen veya yanıltıcı bilgi ve/veya sahte belge verdiği tespit edilen,

i) 4734 sayılı Kanunun 11 inci maddesine göre ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılan,

j) 4734 sayılı Kanunun 17 nci maddesinde belirtilen yasak fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilen,

İstekliler ihale dışı bırakılır.

 

İhaleye katılan aday veya isteklilerden ihale tarihi itibarıyla (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde belirtilen durumlarda olmadıklarına dair beyanlarını ortaya koyan yazılı taahhütnamelerin başvuru veya teklifleriyle birlikte (standart formlar KİK027.0/H ve KİK027.1/H), ihale üzerinde kalan istekliden ise bu durumlarda olmadığına dair belgelerin sözleşme imzalanmadan önce istenilmesi zorunludur. Sözleşme imzalanmadan önce sunulacak bu belgelerin, ihale tarihi itibarıyla isteklinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde belirtilen durumlarda olmadığını göstermesi gerekir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

         İsteklilerin teklifleri ile birlikte yukarıda anılan hükümde belirtilen taahhütnameyi sunmaları ve ihalenin üzerilerinde kalması halinde sözleşme imzalanmadan önce ihale tarihi itibariyle ilgili belgeleri sunmaları gerekmektedir. Üzerinde ihale kalan firmanın teklif dosyası incelendiğinde, vergi borcu olmadığına dair taahhütnamenin(Standart Form — KİK027.0/H) sunulduğu tespit edilmiştir.

 

            Bu aşamada üzerinde ihale kalan firmanın şartname ve mevzuat çerçevesinde sunması gereken belgeleri sunduğu, şikayetçinin üzerinde ihale kalan firmanın vergi borcu olduğuna dair herhangi bir delil sunmamış olması nedeniyle idarenin ve Kurumumuzun bu aşamada soyut bir iddia üzerine araştırma yapma yükümlülüğü bulunmadığı, üzerinde ihale kalan isteklinin taahhütname gereği vergi borcu bulunmadığına dair belgeyi sözleşmeden önce idareye ibraz edememesi durumunda yasal yaptırımlarla karşı karşıya kalacağı açık olup, bu aşamada idarece yapılan işlemin mevzuata uygun olduğu anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul