En son güncellemeler 1 Temmuz 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-2474
  • Toplantı No: 2007/041
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 20.07.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/041
Gündem No :52
Karar Tarihi:20.07.2007
Karar No :2007/UH.Z-2474
Şikayetçi:
 Av.Dilek Deniz Kuban, Kıroğlu Gıda Tur. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. Vekili, Bülten Sokak Nu:14/16 Kavaklıdere/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğü Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü, 61080 TRABZON
Başvuru tarih ve sayısı:
 12.06.2007 / 17018
Başvuruya konu ihale:
 2007/38965 İhale Kayıt Numaralı “Mutfak ve Yemekhane Hizmetleri Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

17.07.2007 tarih ve 08.13.00.0203/2007-13E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğü Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü’nce 15.05.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Mutfak ve Yemekhane Hizmetleri Alımı” ihalesine ilişkin olarak Av.Dilek Deniz Kuban, Kıroğlu Gıda Tur. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. Vekili’nin 31.05.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 04.06.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  12.06.2007 tarih ve 17018 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 12.06.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri ile ihale dosyası incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1) Usulüne uygun olarak yapılacak bir aşırı düşük teklif sorgulamasında ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin aşırı düşük bulunarak değerlendirme dışı bırakılması gerektiği halde, ihalenin bu istekli üzerinde bırakılmasının aşırı düşük teklif sorgulamasının mevzuata uygun olarak yapılmadığını gösterdiği,

 

            2) Kamu malına ve hastane demirbaşına zarar verdiği idare tarafından tutulan tutanakla sabit olan Şeker Yemek firmasının ve ihale üzerinde bırakılan istekli olan Seferoğlu Yemek Gıda San. Tic. Ltd. Şti.’nin fiilen aynı kişilerce sevk ve idare edildiği, bu nedenle Seferoğlu Yemek Gıda San. Tic. Ltd. Şti.’nin 4734 sayılı Kanunun 10/f hükmü gereğince ihale dışı bırakılması gerektiği halde ihale dışı bırakılmamasının mevzuata aykırı olduğu,

 

          

 

 

iddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1)      Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

İdarenin 16.05.2007 tarih ve 1561 sayılı yazısı ile Seferoğlu Yemek ve Gıda San. Tic. Ltd. Şti.’den teklif fiyatını oluşturan önemli bileşenlerle ilgili ayrıntılı yazılı açıklamalarını sunmasını istediği, başvuru sahibinin de 17.05.2007 tarihli yazısı ile istenilen belgeleri sunduğu tespit edilmiştir. Seferoğlu Yemek ve Gıda San. Tic. Ltd. Şti.’nin teklif bileşenleriyle ilgili olarak yaptığı yazılı açıklamada işçilik maliyeti, yemek malzemeleri ve yemek yapımında kullanılacak demirbaşlar ile temizlik malzemeleri elektrik, su ve yakıt giderlerine ilişkin olarak ayrıntılı maliyet analizlerine yer verdiği anlaşılmıştır. Ayrıca bu maliyet analizlerini destekleyecek gerekli belge ve bilgilere (proforma fatura, demirbaş kayıt defteri gibi) açıklama ekinde yer verildiği görülmüştür. Sunulan belgelerin ihale komisyonu tarafından değerlendirilmesi sonucu, Seferoğlu Yemek ve Gıda San. Tic. Ltd. Şti.’nin açıklamaları yeterli görülerek, teklifinin ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak belirlendiği tespit edilmiştir.

4734 sayılı kanunun “aşırı düşük teklifler” başlıklı 38 inci maddesinde “İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

İhale komisyonu;

            a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

 b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

 Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.” hükmü yer almaktadır.

 

İhale dosyasının incelenmesi neticesinde, başvuru sahibinin idare tarafından istenilen fiyat analizine ilişkin olarak gerekli açıklamaları usulüne uygun olarak yaptığı tespit edilmiştir. Seferoğlu Yemek ve Gıda San. Tic. Ltd. Şti. aşırı düşük teklif sorgulamasına verdiği cevapta uzun yıllardan beri hastane yemekhanesini işletmiş olduklarından şartnamede nitelikleri ve sayısı belirtilen demirbaşların ellerinde mevcut olduğunu, buna ilişkin noter onaylı demirbaş kayıt defteri örneklerinin açıklamaları ekinde sunulduğunu belirtmiştir. Bu durumun ihale üzeride bırakılan isteklinin diğer istekliler karşısında maliyet avantajı sağlayacağı açıktır. Yapılan aşırı düşük teklif sorgulaması sonrasında Seferoğlu Yemek ve Gıda San. Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan açıklamaların ihale komisyonunca yeterli görülerek ihalenin bu istekli üzerinde bırakılması işleminde mevzuata aykırılık bulunmadığından başvuru sahibinin iddiası yerinde değildir.

 

            2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

4734 sayılı kanunun 10 uncu maddesinin son fıkrasının (f) bendinde ihale tarihinden önceki beş yıl içinde, ihaleyi yapan idareye yaptığı işler sırasında iş veya meslek ahlakına aykırı faaliyetlerde bulunduğu bu idare tarafından ispat edilenlerin ihale dışı bırakılacakları hüküm altına alınmıştır.

 

Başvuru sahibinin dilekçesi ekinde ve ihale işlem dosyası içinde, iki ayrı tüzel kişilik olan Şeker Yemek firması ile Seferoğlu Yemek ve Gıda San. Tic. Ltd. Şti.’nin  fiilen aynı kişilerce sevk ve idare edildiğine ilişkin somut belge ve bilgi bulunmamaktadır. Bu iddiaya ilişkin somut belge ve bilgi bulunsa bile, ayrı tüzel kişiliğe sahip iki şirketten birisinin, ihaleyi yapan idareye ait demirbaşlara ve işyerine zarar verdiğinin idare tarafından tutulan tutanakla tespit edilmiş olmasının, diğer şirketin 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin son fıkrasının (f) bendi kapsamında değerlendirilerek ihale dışı bırakılmasını gerektirmeyeceği açıktır. Şeker yemek firması tarafından yapıldığı iddia edilen idare demirbaşlarına kasten zarar verme fiili nedeniyle Seferoğlu Yemek ve Gıda San. Tic. Ltd. Şti. hakkında ihale mevzuatı çerçevesinde bir yaptırım uygulanabilmesi, ancak Şeker yemek firması tarafından kasten yapıldığı iddia edilen bu eyleminin 4735 sayılı Kanunun 25 inci maddesi kapsamında değerlendirilerek tüzel kişilik ve ortakları hakkında  ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verilmesi ve bu tüzel kişilik veya ortaklarının Seferoğlu Yemek ve Gıda San. Tic. Ltd. Şti.’nin hisselerinin %50 sinden fazlasına sahip olması durumunda mümkün olabilecektir. Bu olasılığın varlığı durumunda idarece tesis edilecek işlemin de, 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin son fıkrasının (f) bendi kapsamında değerlendirilemeyeceği açık olduğundan başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

Açıklanan nedenlerle,

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul