• Karar No: 2007/UH.Z-2475
  • Toplantı No: 2007/041
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 20.07.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/041
Gündem No :53
Karar Tarihi:20.07.2007
Karar No :2007/UH.Z-2475
Şikayetçi:
 Açılım eğitim Org. Dan. Turz. Sağlık hizm. San Tic.Ltd.Şti, Merkez Mahallesi Salihpaşa Cad. Nu:58/12 G.O.P. İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 İstanbul Büyükşehir Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Şehzadebaşı Cad. 34478 Saraçhane Fatih/İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 27.06.2007 / 18557
Başvuruya konu ihale:
 2007/51906 İhale Kayıt Numaralı “Resim Kursu Eğitimi ve Sergisi Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

13.07.2007 tarih ve 08.13.91.0203/2007-17E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            İstanbul Büyükşehir Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nce 05.06.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Resim Kursu Eğitimi ve Sergisi Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Açılım  eğitim Org. Dan. Turz. Sağlık  hizm. San Tic.Ltd.Şti’nin 30.05.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 19.06.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  27.06.2007 tarih ve 18557 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 27.06.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale idarece iptal edildiğinden başvuru  hakkında karar verilmesine yer olmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) Teknik şartnamenin ilk halinde işin süresi 184 takvim günü olarak yer almakta iken daha sonra verilen teknik şartnamede 61 takvim günü olarak yer aldığı

 

            2) Teknik şartnamede eğitmenlerin vasfına ilişkin yapılan “güzel sanatlar akademisi ve resim bölümü öğrencisi” şeklindeki düzenlemeye el yazısı ile “veya resim öğretmeni” ibaresinin ilave edildiğinin görüldüğü, bu düzenlemenin daha sonra verilen teknik şartnamede ise  “güzel sanatlar akademisi ve resim bölümü öğrencisi veya okulların resim öğretmenleri” şeklinde yer aldığı,

 

3) İhale dokümanına yönelik olarak idareye yaptıkları şikayet başvurusuna, idare tarafından ihale tarihinden sonra verilen cevap yazısında, ihale dokümanının şikayet konusu edilen düzenlemelerine ilişkin gerekli açıklamaların ihale tarihinden önce firma yetkilisine sözlü olarak yapıldığı ve ihale dokümanının son halinin elden teslim edildiğinin belirtildiği, ancak Kamu İhale Kanununa göre zeyilname düzenlenmeksizin ihale dokümanında değişiklik yapılabilmesinin mümkün olmadığı, zeyilname düzenlenmeksizin ihale dokümanında değişiklik yapılmasının 4374 sayılı Kanunun temel ilkelerine aykırılık teşkil ettiği,

 

            4) İhale konusu hizmet alımının “resim kursu eğitimi ve sergisi hizmet alımı” olarak tanımlanmasına karşın, benzer iş tanımında “eğitim” hizmetlerine yer verilmemesinin mevzuata aykırı olduğu,

 

            5) Teknik şartnamenin “Eğitmen Hizmetleri” kısmında 40 eğitmenin alacağı ücretler asgari ücretin katları veya belirleyici bir şekilde tarif edilmediği, bu durumun tekliflerin hazırlanmasında tereddüde neden olduğu,

 

            6) Teknik şartnamenin “Sergi Hizmetleri 7-Klasik Bilboard” kısmında ve birim fiyat teklif cetvelinde “bilboard kiralama ve yapıştırma” ifadesi yer almakta iken bilboardlara yapıştırılacak afişlerin kim tarafından hazırlanacağı hususunda açıklık bulunmadığından tekliflerin hazırlanmasında tereddüde düşüldüğü,

 

            7) Teknik şartnamenin “Kayıt” bölümünde resim kurslarının, gezinin ve serginin video çekimlerinin 47 gün süreyle yapılacağı belirtilmekte iken günde kaç saat kayıt yapılacağı hususunda bir düzenleme yapılmadığından tekliflerin hazırlanmasında tereddüde düşüldüğü,

 

            8) Birim fiyat teklif cetvelinde resim kağıdı ve kağıt havlu için belirtilen miktarlar arasında tutarsızlık bulunduğundan sağlıklı bir teklif hazırlanmasının mümkün olmadığı,

 

iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru konusu ihalenin Kamu İhale Kurumu nezdinde itirazen şikayet konusu yapılması nedeniyle sözleşmeye bağlanamadığı, Kamu İhale Kurumunca verilecek kararın beklenmesi durumunda ise okulların açılma zamanı geleceğinden işin yerine getirilmesinin mümkün olamayacağı gerekçesiyle ihale yetkilisi tarafından 12.07.2007 tarihinde iptal edildiği tespit edilmiştir.

İhalenin iptali, ihale sürecini sona erdiren ve bu süreçte tesis edilmiş idari işlemleri tesis tarihi itibariyle ortadan kaldıran bir işlem niteliğinde bulunmaktadır.

Başvuruya konu ihalenin, ihale yetkilisi tarafından 26.06.2006 tarihinde iptal edildiği  bu aşamada, bir ihale ve bu ihaleye ilişkin bir süreç kalmadığı ve iptal edilen ihalede gerçekleştirilen ihale işlemlerine karşı yapılan başvuru hakkında inceleme yapılmasına gerek bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

Açıklanan  nedenlerle,

 

İhale idarece iptal edildiğinden başvuru  hakkında karar verilmesine yer olmadığına,

 

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul