En son güncellemeler 1 Temmuz 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-2476
  • Toplantı No: 2007/041
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 20.07.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/041
Gündem No :54
Karar Tarihi:20.07.2007
Karar No :2007/UH.Z-2476
Şikayetçi:
 Pagü Özel Pamukkale Güvenlik Okulu San. Tic. Ltd. Şti., Uçancıbaşı Mahallesi 558 Sokak Nu:1 DENİZLİ
 İhaleyi yapan idare:
 Denizli Devlet Hastanesi, Saraylar Mah. Karaoğlanoğlu Cad. DENİZLİ
Başvuru tarih ve sayısı:
 18.06.2007 / 17482
Başvuruya konu ihale:
 2006/152323 İhale Kayıt Numaralı “2007 Yılı 60 Kişilik 12 Aylık Özel Güvenlik Hizmeti Alımı İhalesi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

18.07.2007 tarih ve 08.13.37.0203/2007-22E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Denizli Devlet Hastanesi’nce 21.11.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “2007 Yılı 60 Kişilik 12 Aylık Özel Güvenlik Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Pagü Özel Pamukkale Güvenlik Okulu San. Tic. Ltd. Şti.’nin 08.05.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusu hakkında idare tarafından süresi içinde karar alınmaması üzerine, başvuru sahibinin  18.06.2007 tarih ve 17482 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 15.06.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) İhaleye teklif sunan tüm isteklilerin teklif geçerlik süresi dolduğundan ihalenin iptal edilerek yeniden yapılması gerektiği,

 

            2) İdarenin, 08.05.2007 tarihinde yaptıkları şikayet başvurularını sonuçlandırmadan Emn Özel Güv. Hiz. Ltd. Şti. ile sözleşme imzalamasının mevzuata aykırı olduğu,

 

iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1)      Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin “Tekliflerin Geçerlik Süresi” başlıklı 25 inci maddesinde “Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 75(yetmişbeş) takvim günü olmalıdır. Belirtilen bu süreden daha kısa süreli teklif mektupları değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

İhtiyaç duyulması halinde İdare, teklif geçerlilik süresinin en fazla yukarıda belirlenen süre kadar uzatılması yönünde istekliden talepte bulunacaktır. İstekli, İdarenin bu talebini kabul edebilir veya reddedebilir. İdarenin teklif geçerlilik süresinin uzatılması talebini reddeden isteklinin geçici teminatı iade edilecektir.” düzenlemesi bulunmaktadır.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Tekliflerin Geçerlik Süresi” başlıklı 64 üncü maddesinde “Tekliflerin geçerlilik süresi ihale dokümanında belirtilir. İdarece ihtiyaç duyulması halinde bu süre, teklif ve sözleşme koşulları değiştirilmemek ve isteklinin kabulü kaydıyla, en fazla ihale dokümanında belirtilen teklif geçerlilik süresi kadar uzatılabilir.” hükmü yer almaktadır.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin “Teklif Geçerlilik Süresinin Dolmasından Sonra Sözleşme Yapılması” başlığı altında “Kesinleşen ihale kararı bildirildikten sonra şikayet başvurusunda bulunulması veya dava açılması nedeniyle ihale sürecinin uzaması sonucunda; teklif geçerlilik süresinin ihale dokümanında öngörülen azami süre kadar uzatıldığı ve bu sürenin de dolduğu, buna rağmen sözleşmenin imzalanamadığı durumlarda; Uygulama Yönetmeliklerinde yer alan sözleşmenin imzalanması ile ilgili prosedüre göre, ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi veya ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi ile, kabul etmeleri şartıyla sözleşme imzalanabilir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Kamu İhale Kurulu’nun 12.04.2007 tarih ve 2007/UH.Z-1368 sayılı kararı ile EMN Özel Güvenlik ve Koruma Güvenlik Hizm. Ltd. Şti.’nin teklifinin ekonomik açıdan en avantajlı teklif, PAGÜ Özel Pamukkale Güvenlik Okulu San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin teklifinin de ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak belirlenmiştir.

 

İhale komisyonunun 30.04.2007 tarihli kararıyla, 12.04.2007 tarih ve 2007/UH.Z-1368 sayılı Kamu İhale Kurulu kararı doğrultusunda, EMN Özel Güvenlik ve Koruma Güvenlik Hizm. Ltd. Şti.’nin teklifini ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak, PAGÜ Özel Pamukkale Güvenlik Okulu San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin teklifini de ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak belirlediği tespit edilmiştir.

 

İdarenin, 07.05.2007 tarih ve 3896 sayılı yazı ile EMN Özel Güvenlik ve Koruma Güvenlik Hizm. Ltd. Şti.’den teklif geçerlik süresinin uzatılmasını kabul edip etmediklerinin 10.05.2007 tarihi mesai bitimine kadar hastane başhekimliğine yazılı olarak bildirmesini istediği; bunun üzerine EMN Özel Güvenlik ve Koruma Güvenlik Hizm. Ltd. Şti’nin teklifinin geçerlik süresinin uzatılmasını kabul ettiğini 08.05.2007 tarihinde idareye bildirdiği tespit edilmiştir.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinde yer alan düzenlemeyle yasal prosedür gereği ihale sürecinin uzaması nedeniyle teklif geçerlilik süresinin ihale dokümanında öngörülen azami süre kadar uzatılabileceği, bu sürenin de dolmasına rağmen sözleşmenin imzalanamadığı durumlarda bile idareye Uygulama Yönetmeliklerindeki prosedüre uyarak ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi ile sözleşme imzalayabilme olanağı tanındığı dikkate alındığında, idarenin her zaman  teklif geçerlik süresinin uzatılmasını isteyebileceği ve bu talebi kabul eden istekliler ile  sözleşme yapabileceği kuşkusuzdur.

 

İdari şartnamede ve mevzuatta yer alan düzenlemeler ile 75 takvim günü olarak belirlenen teklif geçerlik süresinin dolmasına karşın Kamu İhale Kurumuna yapılan itirazen şikayet başvuruları nedeniyle sözleşme imzalanamadığı hususları birlikte değerlendirildiğinde, idarece teklif geçerlik süresinin uzatılması işleminde mevzuata aykırılık bulunmamaktadır.

 

            2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

            Başvuru sahibinin kesinleşen ihale kararının 03.05.2007 tarihinde tebliğ edilmesi üzerine 08.05.2007 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulunduğu, idare tarafından şikayet başvurusuna ilişkin 30 gün içinde işlem tesis edilmediği, 16.05.2007 tarihinde Emn Özel Güv. Kor. Güv. Hiz. Ltd. Şti. ile sözleşme imzalandığı tespit edilmiştir.

4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesinde ihale süreci içerisinde idareye yapılacak şikayet başvuruları üzerine 30 gün içinde idarece bir karar alınmaması veya alınan kararın istekli tarafından uygun bulunmaması halinde, 30 günlük sürenin bitimini veya karar tarihini izleyen 15 gün içinde Kamu İhale Kurumuna inceleme talebinde bulunulabileceği hüküm altına alınmış, 56 ncı maddesinde ise Kurum tarafından yapılacak inceleme ve bu inceleme sonucu alınacak kararlara ilişkin usul ve esaslara yer verilmiştir.

Öte yandan 4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesinin 5 inci fıkrasında  “Şikâyet sunulduktan sonra, ihale yetkilisince ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi gerektiği onaylanmadıkça idare sözleşme imzalayamaz.” hükmü bulunmaktadır.

İncelenen ihalede, idareye şikayet başvurusunda bulunulduktan sonra, ihale işlemlerine devam edilerek sözleşmenin imzalanması kararı alınmadan 16.05.2007 tarihinde 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa aykırı olarak sözleşme imzalandığı tespit edilmiş ise de, ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibinin, 12.04.2007 tarih ve 2007/UH.Z-1368 sayılı Kamu İhale Kurulu kararı doğrultusunda EMN Özel Güvenlik ve Koruma Güvenlik Hizm. Ltd. Şti. olarak belirlendiği ve bu istekli ile sözleşme imzalandığı dikkate alındığında bu aykırılık esasa etkili bulunmamıştır.

 

Açıklanan nedenlerle,

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul