• Karar No: 2007/UH.Z-2477
  • Toplantı No: 2007/041
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 20.07.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/041
Gündem No :57
Karar Tarihi:20.07.2007
Karar No :2007/UH.Z-2477
Şikayetçi:
 Yamanlar Temizlik ve Özel Sağlık Hizm. İnş. Taah. Turz. Teks. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti., 1202/1 Sokak No:33 Yenişehir /İZMİR
 İhaleyi yapan idare:
 Tcdd İzmir Liman İşletmesi Müdürlüğü, Atatürk Caddesi No:95 35220 Alsancak Konak/İZMİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 02.07.2007 / 18831
Başvuruya konu ihale:
 2007/40596 İhale Kayıt Numaralı “İşletme İdari Bina Genel Temizlik Hizmetleri” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

18.07.2007 tarih ve 08.14.06.0168/2007-49E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Tcdd İzmir Liman İşletmesi Müdürlüğü’nce  tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “İşletme İdari Bina Genel Temizlik Hizmetleri” ihalesine ilişkin olarak Yamanlar Temizlik ve Özel Sağlık Hizm. İnş. Taah. Turz. Teks. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 05.06.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 20.06.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  02.07.2007 tarih ve 18831 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 29.06.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Tekliflerin yeniden değerlendirilmesi hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle;İdarece tekliflerinin aşırı düşük teklif kapsamında değerlendirmesinin üzerine kendilerince yapılan açıklamanın idarece kabul edilmemesinin uygun olmadığı iddia edilmektedir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

           

            İşe ait İdari Şartnamenin “Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar” başlıklı 26.4 üncü maddesinde; “Bu hizmet işinde çalıştırılacak personele ait iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranı %2’dir.”, 26.5 inci maddesinde; “Çalıştırılacak 7(yedi) personelin tamamı için günlük yemek bedeli, brüt 2,50 YTL’den aylık 26 gün nakit olarak ödenecek ve işçi bordrosunda gösterilecektir.” ve 26.6 ncı maddesinde ise; “Çalıştırılacak 7(yedi) personelin tamamı için günlük yol bedeli, brüt 2,50 YTL’den aylık 26 gün nakit olarak ödenecek ve işçi bordrosunda gösterilecektir.” şeklinde düzenleme yapılmıştır.

 

            İhale işlem dosyasının incelenmesinde; ihalede beş firmanın ihale dokümanı satın aldığı, yine beş isteklinin ihaleye katıldığı, ancak bir isteklinin teklif zarfından şikayet dilekçesi çıktığı, idarece yaklaşık maliyet göz önünde bulundurulduğunda diğer dört isteklinin teklif fiyatlarının değerlendirilmesi sonucunda söz konusu firmalardan teklif fiyatlarının bileşenleri hususunda açıklama istendiği, bu firmaların aşırı düşük teklif sorgulamasına vermiş oldukları cevapların idarece ele alınması sonucunda ise aşırı düşük teklif sınırı altında kalan Mete Temizlik ve Yamanlar Temizlik firmalarının tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı ve ihalenin diğer iki firmadan en avantajlı teklifi veren Güriş Temizlik firması üzerinde bırakıldığı anlaşılmıştır.

 

            Aşırı düşük teklif sorgulaması yapılan dört firmanın teklik bileşenlerine ilişkin yapmış oldukları maliyet açıklamalarının incelenmesinde;

 

            Mete Temizlik firmasının ihale dokümanında maliyet bileşeni olarak belirlenen temizlik malzemesine ilişkin proforma faturayı ibraz ettiği ve teklif fiyatının ise asgari maliyetin üzerinde olduğu bu itibarla da teklifinin idarece değerlendirme dışı bırakılması kararının yerinde olmadığı,

 

            Yamanlar Temizlik firmasının ihale dokümanında maliyet bileşeni olarak belirlenen temizlik malzemesine ilişkin proforma faturayı ibraz ettiği ve teklif fiyatının ise asgari maliyetin üzerinde olduğu, bu itibarla da teklifinin idarece değerlendirme dışı bırakılması kararının yerinde olmadığı,

 

            İhale üzerinde bırakılan Güriş İnsan Kaynakları ve Tem.Hizm.Ltd.Şti.’nin açıklamasında ise temizlik malzemesine ilişkin uygun proforma faturanın bulunmadığı ve bu itibarla teklifin kabul edilmesi kararının yerinde olmadığı,

 

            Anlaşılmış olup, yukarıda belirtilen ilk iki firmanın tekliflerinin idarece değerlendirme dışı bırakılma gerekçeleri uygun bulunmamıştır.

 

            15.10.2006 tarih ve 26320 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ’in 6 ncı maddesinde; “Aynı Tebliğin "XIII- Tekliflerin Alınması ve Değerlendirilmesi" başlığının "H. Aşırı Düşük Teklif Değerlendirmesi" maddesinin (b) fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

           

"Personel çalıştırılmasına dayalı olan (ağırlıklı olarak personel çalıştırılan, çalışacak personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma süresinin tamamının idare için kullanıldığı) hizmet alımı ihalelerinden; temizlik, özel güvenlik, sayaç okuma ve kesme-açma, hasta ve ziyaretçi yönlendirme, tıbbi sekreterlik, veri işleme ve otomasyon sisteminin işletimi hizmetleri ile sınırlı olmak üzere, verilmiş olan tekliflerin değerlendirilmesinde ihale ve sözleşmeye ilişkin damga vergileri, Kamu İhale Kurumu payı, noter masrafları gibi sözleşme giderleri ile amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatına ilişkin genel giderleri karşılamak üzere asgari işçilik maliyeti üzerinden % 3 oranında sözleşme ve genel giderler hesaplanacaktır. Ayrıca bu hizmetlerde amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatı ile ilgili giderlerin sözleşme ve genel giderler içinde yer alacağı kabul edileceği için aşırı düşük teklif sorgulamasında bu giderler, önemli teklif bileşeni olarak belirtilmeyecek ve isteklilerden aşırı düşük teklif sorgulamasına verdikleri cevaplarında bu giderler için bir bedel öngörmeleri istenmeyecektir.

           

Amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatı ile ilgili giderler sözleşme ve genel giderler içinde değerlendirildiğinden, idari şartnamelerin "teklif fiyata dahil olan masraflar" kısmında bu giderler için bir bedel öngörülmeyecektir.

           

Asgari işçilik maliyeti; brüt asgari ücret ile idari şartnamede öngörülen yemek, yol ve giyim bedeli ile işveren sigorta prim tutarından oluşmaktadır. Asgari ücretin üzerinde ödeme öngörülen işlerde brüt asgari ücret yerine öngörülen bu fazla tutar yazılacaktır. Resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca hesaplanacak ücret, idari şartnamede yapılan belirlemeye göre brüt asgari ücret veya brüt asgari ücretin fazlası üzerinden belirlenecektir.

           

İşçilik, malzeme ve diğer maliyet kalemleri dikkate alınmak suretiyle tekliflerin değerlendirmesi yapılarak 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca teklifi aşırı düşük görülen isteklilerden işin niteliğine göre idarece belirlenen önemli teklif  bileşenleri ile ilgili açıklama istenecek, istekliler tarafından yapılan bu açıklamalara ilişkin belgeler değerlendirilerek karar verilecektir.

           

Aşırı düşük teklif sorgulaması yapıldıktan sonra asgari işçilik maliyeti üzerinden % 3 sözleşme ve genel giderleri karşılamayan teklifler reddedilecektir. Asgari işçilik maliyeti ve bu maliyet üzerinden hesaplanan % 3 oranındaki sözleşme ve genel giderleri karşılayan teklifler, idari şartnamede belirtilen diğer maliyet kalemleri (malzeme vb.) dikkate alınmak suretiyle değerlendirilerek ihale sonuçlandırılacaktır.

           

Söz konusu ihalelere ait malzemeye ve diğer maliyet kalemlerine ilişkin sözleşme giderinin de asgari işçilik maliyeti üzerinden hesaplanan % 3 oranındaki sözleşme ve genel giderler içinde yer aldığı kabul edildiğinden, malzeme ve diğer maliyet kalemleri için ayrıca sözleşme gideri hesaplanmayacaktır.

           

Hesaplanan % 3 oranındaki sözleşme ve genel giderler, sadece aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesine ilişkin olduğundan, bu sözleşme ve genel giderler idarece hazırlanan teklif mektubu eki cetvelde ayrı bir birim fiyat kalemi olarak öngörülmeyecektir. İhale sonuçlandırıldıktan sonra ihale üzerinde kalan isteklinin ödeyeceği ihale kararı damga vergisi, sözleşme damga vergisi ile diğer sözleşme giderleri ilgili mevzuatına göre hesaplanacaktır.

           

Hizmet alım ihalelerinde 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi çerçevesinde aşırı düşük teklif sorgulaması yapılması durumunda idarelerce açıklama talep yazılarında, "teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenler  belirtilerek"  açıklama istenecektir.

           

Temizlik hizmet alımlarında amortismana tabi olmayan kova, fırça, paspas, bez, süpürge, faraş, cam sileceği gibi malzemelerin maliyetleri, temizlik malzemesi olarak kabul edilecek ve aşırı düşük teklif sorgulamasına verilen cevapta bu malzemeler için öngörülen bedellerin maliyetlerini tevsik eden belgeler sunulacaktır.” hükmüne yer verilmektedir.

 

            İşçilik hesaplama modülünde yapılan hesaplama sonucunda asgari maliyetin yemek ve yol dahil temizlik malzemesi hariç, 48.360,07 YTL olduğu tespit edilmiştir.

 

            Yukarıda belirtilen tebliğ hükmü ve hesaplanan asgari maliyet tutarı doğrultusunda başvuru sahibinin teklif fiyatının asgari maliyetin üzerinde bulunduğu ve teklif bileşenlerine ilişkin vermiş olduğu belgelerin yeterli olduğu anlaşıldığından idarece değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata uygun bulunmamıştır.

 

Bu itibarla başvuru sahibinin bu yöndeki iddiası yerinde görülmüştür.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1) Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

2) Tekliflerin yeniden değerlendirilmesi hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul