En son güncellemeler 1 Temmuz 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-2479
  • Toplantı No: 2007/041
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 20.07.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/041
Gündem No :92
Karar Tarihi:20.07.2007
Karar No :2007/UH.Z-2479
Şikayetçi:
 Er-Me Müh. Müş. Tic. San. Ltd. Şti.- Emi Har. Bilg. İşl. Ltd. Şti - Körfez Har. Plan. Ltd. Şti. Ortak Girişimi, İstiklal Mahallesi Santral Sokak Nu:1/22 ESKİŞEHİR
 İhaleyi yapan idare:
 Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, 16190 Acemler Osmangazi/BURSA
Başvuru tarih ve sayısı:
 05.06.2007 / 16317
Başvuruya konu ihale:
 2007/19272 İhale Kayıt Numaralı “Sayısal Fotogrametrik Harita Üretimi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

16.07.2007 tarih ve 08.12.52.0201/2007-34E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nce 18.04.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan Sayısal Fotogrametrik Harita Üretimi ihalesine ilişkin olarak Er-me Müh. Müş. Tic. San. Ltd. Şti.- Emi Har. Bilg. İşl. Ltd. Şti - Körfez Har. Plan. Ltd. Şti. Ortak Girişimi’nin 17.05.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 25.05.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  05.06.2007 tarih ve 16317 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 05.06.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) İhale üzerinde bırakılan Finnmap firmasının anahtar teknik personel olarak sunduğu personelin Kamu İhale Kanunu ve TMMOB Kanununa göre istenilen şartları sağlamadığı, sunulan mühendislerin yabancı uyruklu olduğu ve TMMOB Kanununun 34, 35 ve 36 ıncı maddeleri gereği çalışma izni almak ve Harita ve Kadastro Mühendisleri Odasında geçici aza olarak kaydolmak zorunda olduğu ancak sözkonusu yabancı personelin bu işlemleri yaptırmadığı,

 

            2) Finnmap firmasının sunduğu referans mektubu ve geçici teminat mektubunun ihale dokümanına, mevzuata ve standart forma uygun olmadığı ve bu firmanın ihale dışı bırakılması gerektiği,

 

            3) İhale konusu edilen işin halihazır harita üretimi işi olduğu, ilgili mevzuat uyarınca ülkemiz sınırları içinde Belediye ve Valiliklerce tasdik edilmemiş bir haritanın harita olarak kabul edilmesinin mümkün olmadığı, Finnmap firmasının sunduğu iş deneyim belgesinde yer alan işlerin Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliğine uygun olmadığı ve İmar Kanunu uyarınca Belediye ve Valiliklerce onaylı olmadığı, bu nedenle onaylı olmayan haritaların benzer iş olarak kabul edilemeyeceği,

 

            4) Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlenen Kuyrukçuoğlu firmasının teklif dosyasında şartnamenin 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına ilişkin taahhütname ile bankalardan temin edilecek belgelerin olmadığı ve bu firmanın değerlendirme dışı bırakılması gerektiği,

 

5) Kuyrukçuoğlu firmasının benzer iş deneyimine ilişkin sunduğu işte sözkonusu firmanın alt yüklenici olduğu ancak işin kendisine düşen kısmının tamamını gerçekleştirmediğinin düşünüldüğü, ayrıca sözleşme bedelinin güncellenmesi halinde dahi sözleşme bedelinin ihalede teklif edilen fiyat için yeterli olmadığı,

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

            Başvuru konusu ihaleye ait ilanın 4.3.2. ve idari şartnamenin 7.3.2 maddelerinde, “Bu iş kapsamında asgari yeterlilik kriteri olarak aşağıda belirtilen biri proje yöneticisi olmak üzere toplam altı adet harita mühendisinin anahtar teknik personel olarak çalıştırılması öngörülmüştür.” ifadesine yer verilmiş ve aynı maddenin devamında sözkonusu altı adet harita mühendisinin asgari beş yıl deneyimli olması gerektiği belirtilmiştir.

 

4734 sayılı Kanunun “Yerli İstekliler ile İlgili Düzenlemeler” başlıklı 63 üncü maddesinde,

“Yaklaşık maliyeti eşik değerlerin altında kalan ihalelere sadece yerli isteklilerin katılması, yaklaşık maliyeti eşik değerlerin üzerindeki ihalelerde; hizmet alımları ve yapım işlerinde bütün yerli istekliler lehine … % 15 oranına kadar fiyat avantajı sağlanması hususlarında idarelerce ihale dokümanına hükümler konulabilir. Ancak, yabancı istekliler ile ortak girişim yapmak suretiyle ihalelere katılan yerli istekliler bu hükümden yararlanamaz.” hükmü öngörülmüştür.

 

            İhale ilanının 6 ncı maddesinde İhale tüm isteklilere açıktır. İhalede yerli istekliler lehine %5 oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.” ifadesine, idari şartnamenin  “İhalenin yabancı isteklilere açıklığı” başlıklı 8 inci maddesinde “İhale, bu şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli ve yabancı isteklilere açıktır.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

            İhaleye yabancı istekli olarak katılan ve ihale üzerinde bırakılan Finlandiya merkezli Finnmap FM International OY tarafından anahtar teknik personel olarak Finlandiya vatandaşı şahıslar öngörülmüş olup, sözkonusu personele ilişkin olarak çalışma izni alındığı veya Harita ve Kadastro Mühendisleri Odasında geçici aza olarak kayıt yaptırıldığına ilişkin bir bilgi veya belgeye rastlanılmamıştır.

 

           

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanununun 34 ve 36 ncı maddeleri uyarınca, yabancı kuruluşların Türkiye’de Devlet daireleri ile resmi ve özel kuruluş ve şahıslara karşı taahhüt ettikleri mühendislik veya mimarlıkla ilgili işlerde yabancı uzman çalıştırabilmeleri için, Bayındırlık ve İskân Bakanlığının ve Odalar Birliğinin görüşleri alınarak, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca verilen çalışma iznini almaları ve yabancı meslek mensuplarının Türkiye´de bir aydan fazla kaldıkları takdirde ihtisaslarına en yakın odaya geçici aza olarak kaydolmaları gerekmektedir. Diğer taraftan, bu belgelerin yabancı mühendis çalıştırmak isteyen firma tarafından henüz ihalenin üzerinde bırakılıp bırakılmayacağının belli olmadığı ihaleye katılım aşamasında sunulması zorunluluğunun bulunmadığı, çalışma izninin işe başlama tarihinden ve yabancı mühendislerin çalıştırılmasına başlanmasından önce alınmasının mümkün olduğu, meslek odasına kaydın ise yabancı mühendislerin Türkiye´de kaldıkları ilk bir ay içerisinde yaptırılabileceği dikkate alındığında, başvuru sahibinin bu konudaki iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

            2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

            Kamu İhale Kanununun “Teminat Olarak Kabul Edilecek Değerler” başlıklı 34 üncü maddesinde, “Teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda gösterilmiştir:

a) Tedavüldeki Türk Parası.

b) Bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen teminat mektupları.

c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgeler.

İlgili mevzuatına göre Türkiye´de faaliyette bulunmasına izin verilen yabancı bankaların düzenleyecekleri teminat mektupları ile Türkiye dışında faaliyette bulunan banka veya benzeri kredi kuruluşlarının kontrgarantisi üzerine Türkiye´de faaliyette bulunan bankaların veya özel finans kurumlarının düzenleyecekleri teminat mektupları da teminat olarak kabul edilir…” hükmü,

 

“Teminat Mektupları” başlıklı 35 inci maddesinde, “Bu Kanun kapsamında verilecek teminat mektuplarının kapsam ve şeklini tespite Kamu İhale Kurumu yetkilidir...” hükmü,

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Teminatlar” başlıklı 65 inci maddesinde, “İsteklilerden 4734 sayılı Kanun hükümleri ve Tip İdari Şartnamelerde yapılan düzenlemeler esas alınarak geçici teminat istenir.

Teminat mektubu verilmesi halinde, bu teminat mektuplarının kapsam ve şeklinin, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan standart formlara uygun olması zorunludur (standart formlar KİK029.0/H, KİK029.1/H, KİK029.2/H)…

Bu esaslara aykırı olarak düzenlenmiş teminat mektupları geçerli kabul edilmez.” düzenlemesi,

 

Aynı Yönetmeliğin “Bankalardan temin edilecek belgeler” başlıklı 38 inci maddesinde, “Bu Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin (c) bendi kapsamındaki hizmetlerin ihalelerinde; teklif edilen bedelin % 5’inden az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisini veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini ya da serbest mevduatını gösterir, yerli veya yabancı bankalardan alınacak belgelerin (standart formlar KİK030.0/H, KİK030.1/H) istenilmesi zorunludur…” düzenlemesi mevcuttur.

 

İncelenen ihaleye ait ilanın 4.2.1. ve idari şartnamenin 7.2.1 maddelerinde “Teklif edilen bedelin % 5’ inden az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisi veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini ya da serbest mevduatını gösterir, yerli veya yabancı bankalardan alınacak belgeler.” istenilmiş, ilanın 10 uncu ve idari şartnamenin 27 nci maddelerinde “İstekliler teklif ettikleri bedelin %3´ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.” ifadesine yer verilmiştir.

 

İhale üzerinde bırakılan Finnmap FM International OY tarafından sunulan mali durum bildiriminin KİK030.0/H sayılı standart forma uygun olarak düzenlendiği ve belgede yer alan tutarın teklif edilen bedelin % 5’inden fazla olduğu; banka referans mektubunda, KİK030.1/H sayılı standart forma uygun olarak isteklinin adı ve kullanılmamış krediler ile serbest mevduat tutarının gösterildiği, belgede yer alan tutarın teklif edilen bedelin % 5’inden fazla olduğu, sözkonusu belgeye Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesine göre apostille tasdik şerhi ile Türkçe tercümesinin eklendiği ve Ankara 13 üncü Noterliği tarafından onaylandığı anlaşılmıştır.

 

Sözkonusu firma tarafından sunulan geçici teminat mektubunun Nordea Bank Finland PLC tarafından 12.04.2007 tarihinde düzenlendiği, teminat geçerlik süresinin yeterli olduğu ve istekli tarafından teklif edilen bedelin %3 ünü karşıladığı görülmüştür. Diğer taraftan, 4734 sayılı Kanunun 34 üncü maddesinde Türkiye´de faaliyette bulunmasına izin verilen yabancı bankaların düzenleyecekleri teminat mektupları ile Türkiye dışında faaliyette bulunan banka veya benzeri kredi kuruluşlarının kontrgarantisi üzerine Türkiye´de faaliyette bulunan bankaların veya özel finans kurumlarının düzenleyecekleri teminat mektuplarının da teminat olarak kabul edileceği düzenlenmiş olup, anılan düzenleme uyarınca Türkiye´de faaliyette bulunma izni bulunmayan yabancı bankaların düzenleyecekleri teminat mektupları teminat olarak kabul edilemeyecektir.

 

İhale üzerinde bırakılan firmanın sunduğu geçici teminat mektubunu düzenleyen Nordea Bank Finland PLC adlı yabancı bankanın, 4734 sayılı Kanunun 34 üncü maddesi kapsamında Türkiye’de faaliyette bulunmasına izin verilen yabancı banka olmadığı ve teminatın kontrgarantili olmadığı anlaşılmış olup, ayrıca sözkonusu banka tarafından düzenlenen geçici teminat mektubunun muhteviyatı itibariyle de KİK029.0/H sayılı standart forma uygun olmadığı, KİK029.0/H sayılı standart formda yer alan “geçici teminatın gelir kaydedileceği hallerin ortaya çıkması halinde … talep tarihinden ödeme tarihine kadar geçen günlere ait kanuni faiziyle birlikte ödeneceğine” dair bir kayıt içermediği gibi, “4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve ihale dokümanı hükümleri çerçevesinde; geçici teminatın gelir kaydedileceği hallerin ortaya çıkması halinde … ödeneceği” ne ilişkin bir kayıt da içermediği, bunun yerine teminat mektubunda üç bent halinde sayılan durumların oluşması durumunda teminat tutarının ödeneceğinin belirtildiği, 4734 sayılı Kanunun 34 ve 35 inci maddelerine aykırı düzenlendiği anlaşılan geçici teminat mektubu nedeniyle Finnmap FM International OY firmasının teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerekirken, idarece geçerli kabul edilmesinde 4734 sayılı Kanunun 37 nci maddesine uyarlık bulunmamaktadır.

 

            3) Başvuru sahibinin 3 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

            İncelenen ihaleye ait idari şartnamenin 7.3.1. maddesinde teklif bedelinin %25 oranından az olmamak üzere ihale konusu hizmet ve benzer hizmetlere ait iş deneyim belgesi ibraz edileceği belirtilmiştir.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Düzenleme koşulları” başlıklı 54 üncü maddesinin son fıkrasında, “Yabancı yükleniciler ile yerli yüklenicilerin yurt dışında gerçekleştirdikleri işlerle ilgili olarak, iş sahibi kurum veya kuruluşun o ülke mevzuatına uygun biçimde düzenlemiş olduğu iş deneyim belgeleri kabul edilir.” hükmü bulunmaktadır.

 

İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından Finlandiya Dışişleri Bakanlığı tarafından 14.12.2004 tarihinde düzenlenen 2.690.000 € sözleşme bedeline haiz sayısal harita üretimine ilişkin belgenin sunulduğu, belgede işin 1998-2003 yılları arasında yapıldığının belirtildiği görülmüştür.

 

3194 sayılı İmar Kanununun “Halihazır harita ve imar planları” başlıklı 7 nci maddesinde,

“Halihazır harita ve imar planlarının yapılmasında aşağıda belirtilen hususlara uyulur.

a) Halihazır haritası bulunmayan yerleşim yerlerinin halihazır haritaları belediyeler veya valiliklerce yapılır veya yaptırılır. Bu haritaların tasdik mercii belediyeler ve valilikler olup tasdikli bir nüshası Bakanlığa, diğer bir nüshası da ilgili tapu dairesine gönderilir.

…” hükmüne yer verilmiştir.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 54 üncü maddesinde, yabancı yüklenicilerin yurt dışında gerçekleştirdikleri işlerde iş sahibi kurum veya kuruluşun o ülke mevzuatına uygun biçimde düzenlemiş olduğu iş deneyim belgelerinin kabul edileceği belirtildiğinden,  ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından iş deneyimini tevsik amacıyla sunulan ve Finlandiya’da yapıldığı anlaşılan işin 3194 sayılı İmar Kanununun 7 nci maddesi uyarınca Belediye ve Valiliklerce onaylı olmasına gerek bulunmamaktadır.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 59 uncu maddesinin (e) bendinde “ iş deneyim belgelerinin değerlendirilmesinde ihale veya ön yeterliğin ilk ilan tarihinden geriye doğru son beş yılda yapılan işler ve iş kısımları dikkate alınır. İş bitirme ve iş durum belgelerinde yazılı deneyim tutarlarının sözleşme bedelinin asgari %70’i oranında ilk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği hususu iş deneyim belgelerinden tespit edilir. Bu tespitin iş deneyim belgeleri üzerinden yapılamadığı durumlarda o işe ait düzenlenmiş hakediş raporları ve/veya idarece onaylı hakediş ödeme cetveli esas alınır. Ancak, bu belgelerin zorunlu nedenlerle ibraz edilemediği durumlarda, son beş yılda gerçekleşen işlerin oran ve tutarları doğrusal orantı yoluyla bulunur.  şeklinde düzenleme bulunmaktadır.

 

                İdarece gönderilen ihale işlem dosyasından, iş deneyim belgesine esas işin 1998-2003 yılları arasında yapıldığı anlaşılmıştır. İhale konusu işin ilanının Kamu İhale Bülteninde 08.03.2007 tarihinde yayımlandığı; ihale üzerinde bırakılan ibraz ettiği iş bitirme belgesinde yazılı tutarın bir kısmının ihale ilan tarihine göre son beş yıllık sürenin dışında kalması sebebiyle, 08.03.2002 tarihinden önce yapılan işlere ilişkin kısım, belge tutarından düşüldükten sonra kalan tutarın tespit edilmesi gerekmektedir. Buna yönelik olarak işe ait düzenlenmiş hakediş raporları ve/veya idarece onaylı hakediş ödeme cetvelinin esas alınması, bu belgelerin zorunlu nedenlerle ibraz edilememesi hainde, son beş yılda gerçekleşen işlerin oran ve tutarlarının doğrusal orantı yoluyla bulunması gerekirken idarece gerekli inceleme yapılmaksızın iş deneyim belgesinin bu haliyle kabul edilmesinde mevzuata uyarlık bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

            4) Başvuru sahibinin 4 üncü iddiasına ilişkin olarak;

           

İhale komisyonu tarafından düzenlenen 18.04.2007 ihale tarihli zarf açma ve belge kontrol tutanağında idari şartnamenin 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına ilişkin taahhütname ve bankalardan temin edilecek belge için sütun açıldığı ve tutanakta Kuyrukçuoğlu Har. İnş. Taah. Tic. Ltd. Şti.’nin söz konusu belgelerinin bulunduğunun belirtildiği görülmüştür. Sözkonusu firmanın teklifini oluşturan belgelerin incelenmesinden, ihale tarihi itibarıyla 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde belirtilen durumlarda olmağına dair beyanını ortaya koyan yazılı taahhütname ile mali durum bildirimi ve banka referans mektubunun teklif dosyası kapsamında sunulduğu görüldüğünden başvuru sahibinin bu konudaki iddiasının yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

 

5) Başvuru sahibinin 5 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Belge düzenlenmeyen hallerde iş deneyimi” başlıklı 56 ncı maddesinde,

“Özel sektöre taahhüt edilen hizmetlerin yüklenicileri ile kamu veya özel sektöre taahhüt edilen hizmetlerin alt yüklenicileri iş deneyimini tevsik için; sözleşme, bu sözleşme ile ilgili olarak Vergi Usul Kanununa göre düzenlenen fatura asılları veya örnekleri yada bunların noter onaylı suretlerini, serbest meslek erbabınca gerçekleştirilen işlerde serbest meslek makbuzu asılları veya nüshaları yada bunların noter onaylı suretlerini, iş mevzuatının zorunlu tuttuğu hallerde ilgili sigorta müdürlüğünden alınan işyeri bildirgesini ve personel çalıştırılan işlerde o işe ait sosyal sigorta prim ödemelerini gösteren belgeleri, ihale veya ön yeterliğe başvuru belgelerine ekleyerek ihale komisyonuna sunarlar. Kamuya taahhüt edilen işlerin alt yüklenicileri varsa idarenin onay yazısını da eklerler.

Sunulan fatura veya serbest meslek makbuzu tutarları toplamının; yükleniciler açısından ait olduğu sözleşme bedelinin en az % 70’ inin gerçekleştirildiğini, alt yükleniciler açısından ise sözleşme bedelinin tamamının gerçekleştirildiğini göstermesi ve istenen asgari iş deneyim tutarını karşılaması gerekir. Ancak sunulan fatura veya serbest meslek makbuzu tutarları toplamının sözleşme bedelini aşan kısmı dikkate alınmaz.


Aday veya istekliler tarafından iş deneyimine ilişkin olarak başvuru veya teklif zarfı içinde sunulan bu belgeler, katma değer vergisi ve fiyat farkları hariç olmak üzere, gerektiğinde 60 ıncı maddeye göre güncellenmek suretiyle ihale veya ön yeterlik aşamasında ihale komisyonunca değerlendirilerek aday veya isteklinin iş deneyimine sahip olup olmadığı belirlenir...” düzenlemesi mevcuttur.

 

Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlenen Kuyrukçuoğlu Har. İnş. Taah. Tic. Ltd. Şti.’nin sunduğu Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından yapılan “634 adet 1/5000 ölçekli sayısal fotogrametrik ve 705 adet 1/5000 ölçekli ortofoto üretimi işi”nin yüklenicisi ile yapılan 05.05.2005 tarihli ve 1.044.000 YTL sözleşme bedelli alt yüklenicilik sözleşmesi ve dokuz adet faturanın incelenmesinden, faturalarda yer alan tutarlar toplamının sözleşme bedelinin tamamının gerçekleştirildiğini gösterdiği anlaşılmıştır.

 

Başvuru sahibinin Kuyrukçuoğlu Har. İnş. Taah. Tic. Ltd. Şti.’nin iş deneyimini tevsik için sunduğu sözleşme bedelinin ihalede teklif edilen fiyat için yeterli olmadığı iddiasına ilişkin olarak yapılan incelemede; Kuyrukçuoğlu Har. İnş. Taah. Tic. Ltd. Şti.’nin teklif bedelinin 5.354.000 YTL olduğu, idari şartnamede teklif bedelinin %25 oranından az olmamak üzere iş deneyim belgesi istenildiği göz önüne alındığında 5.354.000 YTL nin %25 i olan 1.338.500 YTL tutarında iş deneyim belgesi sunulması gerektiği, 1.044.000 YTL tutarlı sözleşmenin yapıldığı aydan itibaren ihale ilk ilan tarihi olan 08.03.2007 tarihine kadar Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 60 ıncı maddesi uyarınca güncellendiğinde 1.190.233,68 YTL tutarının bulunduğu ve iş deneyimini tevsik amacıyla sunulan belgelerde yer alan tutarın teklif bedelinin %25’ini karşılamaması nedeniyle sözkonusu isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği anlaşılmıştır.

 

B- Şikayete konu ihalede iddia konularıyla bağlantılı olarak yapılan inceleme sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) İdari şartnamenin 7.1.d maddesinde, “4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde belirtilen durumlarda olunmadığına dair yazılı taahhütname” istenilmiş, 7 nci maddesinin son fıkrasında isteklinin iş ortaklığı olması halinde (d) bendinde yer alan belgenin her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilmesi gerektiği belirtilmiştir.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İhale dışı bırakılma” başlıklı 51 inci maddesinde, “İhaleye katılan aday veya isteklilerden ihale tarihi itibarıyla (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde belirtilen durumlarda olmadıklarına dair beyanlarını ortaya koyan yazılı taahhütnamelerin başvuru veya teklifleriyle birlikte (standart formlar KİK027.0/H ve KİK027.1/H), ihale üzerinde kalan istekliden ise bu durumlarda olmadığına dair belgelerin sözleşme imzalanmadan önce istenilmesi zorunludur. Sözleşme imzalanmadan önce sunulacak bu belgelerin, ihale tarihi itibarıyla isteklinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde belirtilen durumlarda olmadığını göstermesi gerekir.” düzenlemesi mevcuttur.

 

            Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin eki ve incelemeye konu ihalede şikayete konu olan standart  form (KİK027.0/H ) ; 

“1)[İşin adı] işine istekli olarak [katılıyorum/ katılıyoruz]. Bu taahhütnamenin imza tarihi itibarıyla, 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin son fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde belirtilen durumlarda [olmadığımı/olmadığımızı] beyan [ediyorum/ediyoruz]. Bu durumda değişiklik olması halinde, idareye derhal bildirmeyi kabul ve taahhüt [ediyorum/ediyoruz].

2) İhalenin [üzerimde/üzerimizde] kalması halinde sözleşmenin imzalanmasından önce ihale tarihi itibarıyla 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin son fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde belirtilen durumlarda [olmadığıma/olmadığımıza] ilişkin belgeleri vermeyi kabul ve taahhüt [ediyorum/ediyoruz].

3) Aksi takdirde geçici teminatın gelir kaydedilmesini ve [hakkımda/hakkımızda] Kanunun 58inci maddesinde öngörülen müeyyidenin uygulanmasını kabul [ediyorum/ediyoruz].” şeklinde düzenlenmiştir.

 

            Başvuru sahibi Er-me Müh. Müş. Tic. San. Ltd. Şti.- Emi Har. Bilg. İşl. Ltd. Şti - Körfez Har. Plan. Ltd. Şti. Ortak Girişiminin pilot ortağı olan Er-me Müh. Müş. Tic. San. Ltd. Şti. tarafından sunulan taahhütnamenin 2 nci bendinde yer alan “ihale tarihi itibariyle” ibaresine yer verilmediği, 1 nci bendinde “…Bu taahhütnamenin imza tarihi itibarıyla, 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin son fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde belirtilen durumlarda olmadığımızı beyan ediyoruz.” ibaresine yer verilmekle birlikte, taahhütnamenin altında imza tarihi olarak ihale tarihinden farklı bir tarih olan 16.04.2007 tarihinin gösterildiği  dikkate alındığında, ihale tarihi itibariyle 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin son fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde belirtilen durumlarda olunmadığına dair usulüne ve standart forma uygun yazılı taahhütname sunmayan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerekirken idarece geçerli kabul edilmesinde mevzuata uyarlık bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

            2) EDE Coğ. Bil. Sis. Müh. Müş. Tic. Ltd. Şti.- Piramid Fot. Hiz. Bil. Tek. Müh. Müş. Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişiminin pilot ortağı olan EDE firması tarafından, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünce yapılan “1/5000 ölçekli sayısal fotogrametrik harita ve renkli ortofoto üretimi” işine ilişkin 06.10.2006 düzenleme tarihli iş denetleme belgesinin sunulduğu görülmüştür.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 58 inci maddesinde “ İş deneyim belgesi, ilgilinin iş ve/veya mesleki tecrübesini tevsik amacıyla, 4734 sayılı Kanun kapsamındaki idarelere, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki kuruluşlara taahhüt edilen işler için aşağıdaki esaslar dahilinde verilir:

c) İş denetleme belgesi:

…2- Yapımla ilgili hizmet işlerinde, mimar veya mühendis olmak kaydıyla, yüklenici bünyesinde kendi meslekleri ile ilgili olarak sözleşme bedelinin en az % 50’sinde fiilen denetleme yapmış olanlara ilgili idare (sözleşmeyi yapan idarenin yetkili makamı) tarafından tek sözleşmeye ilişkin olarak düzenlenir ve verilir.” Hükmü yer almaktadır.

 

İdarelerin bir sözleşmeye dayalı olarak yaptırdıkları bir iş nedeniyle iş denetleme belgesi düzenleyebilmeleri için öncelikle söz konusu işin yapımla ilgili bir hizmet işi olması gerekir. Ede Coğ. Bil. Sis. Müh. Müş. Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan iş denetleme belgesine konu iş ise sayısal fotogrametrik harita ve renkli ortofoto yapım işi olup, söz konusu iş bir yapının projelendirilmesi veya mesleki kontrollüğünün gerçekleştirilmesi gibi doğrudan yapıma yönelik bir hizmet niteliği taşımadığından yapımla ilgili bir hizmet işi olarak kabul edilemeyeceği kanaatine varılmıştır. Bu durumda, anılan iş nedeniyle iş denetleme belgesi düzenlenmesinin mevzuata aykırı olduğu değerlendirildiğinden, söz konusu belgenin iş deneyimini tevsik amacıyla kullanılamayacağı anlaşılmıştır.

 

            EDE Coğ. Bil. Sis. Müh. Müş. Tic. Ltd. Şti. tarafından iş deneyimini tevsik amacıyla yukarıda anılan iş denetleme belgesine ilaveten Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından yapılan “Sivas-1 1/5000 ölçekli sayısal fotogrametrik harita ve renkli ortofoto üretimi işi”ne ilişkin olarak alt yüklenicilik sözleşmesi ve dört adet faturanın sunulduğu görülmüştür.

 

            30.04.2007 tarihli ihale komisyonu kararı ile, EDE Coğ. Bil. Sis. Müh. Müş. Tic. Ltd. Şti.- Piramid Fot. Hiz. Bil. Tek. Müh. Müş. Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişiminin idari şartnamenin 7.4. maddesinde belirtilen benzer iş tanımını sağlayamadığından değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilmiştir. 17.05.2007 tarihli düzeltici ihale komisyonu kararında da aynı ifadeye yer verilmiştir.

 

            İncelenen ihaleye ait idari şartnamenin 7.4. maddesinde, “Sadece fotogramtrik yöntemle yapılmış (1/2500 ile 1/5000 ölçekler arası fotoğraflardan üretilmiş) 1/500 veya (1/3500 ile 1/5000 ölçekler arası fotoğraflardan üretilmiş) 1/1000 veya (1/6000 ile 1/10000 ölçekler arası fotoğraflardan üretilmiş) 1/2000 veya (1/14000 ile 1/20000 ölçekler arası fotoğraflardan üretilmiş) 1/5000 veya 1/2500 ölçekli sayısal fotogrametrik harita üretimi benzer iş olarak kabul edilecektir.” düzenlemesi mevcuttur.

 

            EDE Coğ. Bil. Sis. Müh. Müş. Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan sözleşme ve faturaların incelenmesinden, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından yapılan “Sivas-1 1/5000 ölçekli sayısal fotogrametrik harita ve renkli ortofoto üretimi işi”ne ilişkin olarak sözleşmenin 4 üncü maddesinin (d) bendinde alt yüklenici olan EDE firmasının iş kapsamında “1.Fotogrametrik nirengi için kontrol noktaları, detay noktaları tesis, ölçüm ve hesabı, 2.Fotogrametrik nirengi ölçüm ve dengeleme, 3.Sayısal vektör harita üretimi, DTM toplanması ve sayısal arazi modeli ve münhanilerin oluşturulması, 4.Ortofotoların üretilmesi, 5.Arazi kontrolü ve arazi bütünlemesi.” işlerini yapacağı belirtilmiş, sözleşmenin 4 üncü maddesinin (c) bendinde ise “1.Fotogrametrik nirengi ölçümü, dengeleme ve dengeleme sonuçları rapor dosyaları CD ortamında, 2.Sayısal vektör haritalar dgn formatında ve DVD ortamında ve polyester altlık üzerinde, 3.Sayısal ortofoto haritalar DVD ortamında ve fotopaper altlık üzerinde, 4.Arazi kontrolü ve arazi bütünlemesi.” dokümanlarının EDE firması tarafından teslim edileceği ifade edilmiştir.

 

            İncelenen ihaleye ait birim fiyat teklif cetvelinde, iş kalemleri olarak “1.İstikşaf yapılması, 2.Kontrol noktalarının tesis ve röperlenmesi, 3. 1/4000 ölçekli hava fotoğraflarının alınması, 4.Jeodezik ölçü ve hesapların yapılması, 5.Tarama ve Fotogrametrik nirengi, 6.Meskun ve meskun olmayan alanda vektör ve ortofoto harita yapımı, 7.İdare adına mühendis ve tekniker personel istihdamı, 8.Proje ile ilgili donanımlar.” işleri belirlenmiştir.

 

            Tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında idarece Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanlığından bilgi istenildiği anlaşılmış olup, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanlığının 20.04.2007 tarih ve 1054 sayılı yazısı ekinde yer alan raporda, EDE firması tarafından sunulan iş deneyim belgesine ilişkin olarak “… İlgili sözleşmenin C maddesinde ifade edilen işler arasında 1/5000 ölçekli sayısal fotogrametrik harita üretiminin ana iş kalemlerinden olan istikşaf, fotogrametrik projelendirme, uçuş, jeodezik ölçü ve dengeleme gibi iş kalemleri bulunmamaktadır…Pilot ortak EDE Tic. Ltd. Şti.’ne ait iş deneyim belgesinde belirtilen iş, İdari şartname Madde 7.4 de belirtilen benzer iş tanımına uygun bulunmamıştır.” şeklinde değerlendirme yapılmıştır.

           

EDE Coğ. Bil. Sis. Müh. Müş. Tic. Ltd. Şti. tarafından iş deneyimini tevsik için sunulan belgelerle, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanlığının 20.04.2007 tarih ve 1054 sayılı yazısı ekinde yer alan benzer iş tanımına ilişkin teknik görüş birlikte değerlendirildiğinde; EDE Coğ. Bil. Sis. Müh. Müş. Tic. Ltd. Şti. tarafından  sunulan belgelerin benzer iş tanımına uygun olmadığı anlaşıldığından anılan firmanın teklifinin idarece değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata aykırılık bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

 

3) İdari şartnamenin 7.1.m maddesinde “İsteklilerin ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişilere ilişkin beyannamenin” teklifle birlikte sunulması zorunlu kılınmıştır.

 

İdarece gönderilen ve İnta Uzay Sis. İlt. A.Ş.’nin teklifini oluşturan bilgi ve belgeler içerisinde sözkonusu belgeye rastlanılmamış olup, 12.07.2007 tarihinde İdareden bu konuda açıklama istenilmesi üzerine İdarenin 12.07.2007 tarih ve 4647 yazısı ile İnta Uzay Sis. İlt. A.Ş.’nin ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişilere ilişkin beyannameyi sunmadığı belirtilmiştir. İdari şartnamenin 7.1.m maddesinde belirtilen ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişilere ilişkin beyannameyi sunmayan isteklinin teklifinin idarece geçerli kabul edilmesinde mevzuata uyarlık bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

   İncelenen ihalede teklif veren altı istekliden Ede Coğ. Bil. Sis. Ltd. Şti. – Piramid Foto. Hiz. Ltd. Şti. Ortak Girişimi ile Ana-Kent Plan. Şeh. Mim. İnş. San. Tic. Ltd. Şti.’nin idarece değerlendirme dışı bırakıldığı; Finnmap FM International OY, Kuyrukçuoğlu Har. İnş. Taah. Tic. Ltd. Şti., Er-me Müh. Müş. Tic. San. Ltd. Şti.- Emi Har. Bilg. İşl. Ltd. Şti - Körfez Har. Plan. Ltd. Şti. Ortak Girişimi ve İnta Uzay Sis. İlt. A.Ş.’nin yukarıda yapılan açıklamalar doğrultusunda değerlendirme dışı bırakılması gerektiği dikkate alındığında başvuru konusu ihalede geçerli teklif kalmadığı anlaşılmıştır.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul