• Karar No: 2007/UH.Z-2480
  • Toplantı No: 2007/041
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 20.07.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/041
Gündem No :93
Karar Tarihi:20.07.2007
Karar No :2007/UH.Z-2480
Şikayetçi:
 Ede Coğrafi Bilgi Sistemleri Ltd Şti - Piramit Fotogrametrik Ltd Şti , 54.Sokak Nu:14/1 Bahçelievler/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, 16190 Acemler Osmangazi/BURSA
Başvuru tarih ve sayısı:
 12.07.2007 / 20122
Başvuruya konu ihale:
 2007/19272 İhale Kayıt Numaralı “Sayısal Fotogrametrik Harita Üretimi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

17.07.2007 tarih ve 08.14.66.0201/2007-45E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nce 18.04.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan Sayısal Fotogrametrik Harita Üretimi ihalesine ilişkin olarak Ede Coğrafi Bilgi Sistemleri Ltd Şti - Piramit Fotogrametrik Ltd Şti ’nin 29.05.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusu hakkında idare tarafından süresi içinde karar alınmaması üzerine, başvuru sahibinin  12.07.2007 tarih ve 20122 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 12.07.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) EDE Coğ. Bil. Sis. Müh. Müş. Tic. Ltd. Şti. tarafından iş deneyimini tevsik amacıyla Pasco adına Finnmap ile yapılan sözleşmenin sunulduğu, işin Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünce ihalesi yapılan 1/5000 ölçekli sayısal fotogrametrik harita ve renkli ortofoto üretimi olduğu ve benzer iş tanımına uygunluk arz ettiği, ayrıca idarece söz konusu iş deneyim belgesine ilişkin olarak sözleşmenin Pasco ve Ede firmaları arasında yapılmasına rağmen faturaların farklı bir firma olan Finnmap adına düzenlendiği gerekçesinin de öne sürüldüğü, ancak sözleşmenin Ede firması ile Pasco firması adına Pasco firmasının yetkili temsilcisi Finnmap arasında yapıldığı, faturaların da Pasco firmasının temsilcisi olan Finnmap firmasına kesildiği, sözkonusu durumda mevzuata aykırı bir yön bulunmadığı, sözleşmede taraf olarak Finnmap firmasının da gösterildiği,

 

            2) Ede firması tarafından iş deneyimini tevsik amacıyla ikinci bir belge olarak M. Atila Birsen adına düzenlenen iş denetleme belgesinin de sunulduğu, bu belgenin geçerli sayılması gerektiği

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

            Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Belge düzenlenmeyen hallerde iş deneyimi” başlıklı 56 ncı maddesinde,

“Özel sektöre taahhüt edilen hizmetlerin yüklenicileri ile kamu veya özel sektöre taahhüt edilen hizmetlerin alt yüklenicileri iş deneyimini tevsik için; sözleşme, bu sözleşme ile ilgili olarak Vergi Usul Kanununa göre düzenlenen fatura asılları veya örnekleri yada bunların noter onaylı suretlerini, serbest meslek erbabınca gerçekleştirilen işlerde serbest meslek makbuzu asılları veya nüshaları yada bunların noter onaylı suretlerini, iş mevzuatının zorunlu tuttuğu hallerde ilgili sigorta müdürlüğünden alınan işyeri bildirgesini ve personel çalıştırılan işlerde o işe ait sosyal sigorta prim ödemelerini gösteren belgeleri, ihale veya ön yeterliğe başvuru belgelerine ekleyerek ihale komisyonuna sunarlar. Kamuya taahhüt edilen işlerin alt yüklenicileri varsa idarenin onay yazısını da eklerler.

Sunulan fatura veya serbest meslek makbuzu tutarları toplamının; yükleniciler açısından ait olduğu sözleşme bedelinin en az % 70’ inin gerçekleştirildiğini, alt yükleniciler açısından ise sözleşme bedelinin tamamının gerçekleştirildiğini göstermesi ve istenen asgari iş deneyim tutarını karşılaması gerekir. Ancak sunulan fatura veya serbest meslek makbuzu tutarları toplamının sözleşme bedelini aşan kısmı dikkate alınmaz…” düzenlemesi mevcuttur.

 

            İncelenen ihaleye ait ilanın “İş deneyim belgeleri” başlıklı 4.3.1. maddesinde, “İsteklinin son beş yıl içinde yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde, sözleşme bedelinin en az %70’i oranında gerçekleştirdiği veya en az % 50’si oranında denetlediği veyahut yönettiği, idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif bedelinin %25 oranından az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi.” istenilmiş, idari şartnamenin 7.3.1. maddesinde de benzer şekilde teklif bedelinin %25 oranından az olmamak üzere ihale konusu hizmet ve benzer hizmetlere ait iş deneyim belgesi ibraz edileceği belirtilmiştir.

 

            30.04.2007 tarihli ihale komisyonu kararı ile, EDE Coğ. Bil. Sis. Müh. Müş. Tic. Ltd. Şti.- Piramid Fot. Hiz. Bil. Tek. Müh. Müş. Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişiminin idari şartnamenin 7.4. maddesinde belirtilen benzer iş tanımını sağlayamadığından değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilmiştir. 17.05.2007 tarihli ikinci ihale komisyonu kararında da aynı ifadeye yer verilmiştir. Ayrıca başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına ilişkin açıklama talebinde bulunması üzerinde, İdarenin 21.05.2007 tarih ve 3296 sayılı cevabi yazısında ihale komisyonu kararında yer almamakla birlikte, sözleşme yapılan firma ile fatura kesilen firmanın farklı olduğu belirtilmiştir.

 

            EDE Coğ. Bil. Sis. Müh. Müş. Tic. Ltd. Şti.- Piramid Fot. Hiz. Bil. Tek. Müh. Müş. Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişiminin pilot ortağı olan EDE firması tarafından iş deneyimini tevsik amacıyla Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından yapılan “Sivas-1 1/5000 ölçekli sayısal fotogrametrik harita ve renkli ortofoto üretimi işi”ne ilişkin olarak alt yüklenicilik sözleşmesi ve dört adet faturanın sunulduğu, Pasco firması adına Finnmap AS Har. San. Tic. A.Ş. ile yapılan 05.12.2006 tarihli alt yüklenicilik sözleşmesi ve dört adet faturanın incelenmesinden, faturalarda yer alan tutarlar toplamının sözleşme bedelinin tamamının gerçekleştirildiğini gösterdiği anlaşılmıştır.

 

            İdarenin, sözleşme yapılan firma ile fatura kesilen firmanın farklı olduğuna yönelik değerlendirmesine ilişkin yapılan incelemede; başvuru sahibi tarafından iş deneyimini tevsik amacıyla sunulan alt yüklenicilik sözleşmesinin 1 inci maddesinde sözleşmenin EDE Coğ. Bil. Sis. Müh. Müş. Tic. Ltd. Şti. ile Pasco firması adına Finnmap AS Har. San. Tic. A.Ş. arasında imzalandığı belirtilmekte olup, anılan sözleşmeden Finnmap firmasının Pasco isimli firma adına temsilen hareket ettiği anlaşılmıştır. Ayrıca Pasco firması tarafından Tapu Kadastro Genel Müdürlüğüne yazılan 15.12.2006 tarihli dilekçede, EDE Coğ. Bil. Sis. Müh. Müş. Tic. Ltd. Şti. ile fotogrametrik üretim çalışmaları için anlaşma yapıldığı belirtilmiştir. Sunulan faturalar, başvuru sahibi tarafından Finnmap AS Har. San. Tic. A.Ş. adına kesilmiş olup, faturaların içeriği itibariyle sözleşmeye uygunluk arz ettiği ve sözleşme uyarınca temsil ilişkisi çerçevesinde kesildiği anlaşıldığından, sözkonusu hususun mevzuata aykırılık içermediği değerlendirilmektedir.

 

            İncelenen ihaleye ait idari şartnamenin 7.4. maddesinde, “Sadece fotogramtrik yöntemle yapılmış (1/2500 ile 1/5000 ölçekler arası fotoğraflardan üretilmiş) 1/500 veya (1/3500 ile 1/5000 ölçekler arası fotoğraflardan üretilmiş) 1/1000 veya (1/6000 ile 1/10000 ölçekler arası fotoğraflardan üretilmiş) 1/2000 veya (1/14000 ile 1/20000 ölçekler arası fotoğraflardan üretilmiş) 1/5000 veya 1/2500 ölçekli sayısal fotogrametrik harita üretimi benzer iş olarak kabul edilecektir.” düzenlemesi mevcuttur.

 

            EDE Coğ. Bil. Sis. Müh. Müş. Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan sözleşme ve faturaların incelenmesinden, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından yapılan “Sivas-1 1/5000 ölçekli sayısal fotogrametrik harita ve renkli ortofoto üretimi işi”ne ilişkin yapılan alt yüklenicilik sözleşmenin 4 üncü maddesinin (d) bendinde, EDE firmasının iş kapsamında “1.Fotogrametrik nirengi için kontrol noktaları, detay noktaları tesis, ölçüm ve hesabı, 2.Fotogrametrik nirengi ölçüm ve dengeleme, 3.Sayısal vektör harita üretimi, DTM toplanması ve sayısal arazi modeli ve münhanilerin oluşturulması, 4.Ortofotoların üretilmesi, 5.Arazi kontrolü ve arazi bütünlemesi.” işlerini yapacağı belirtilmiş, sözleşmenin 4 üncü maddesinin (c) bendinde ise “1.Fotogrametrik nirengi ölçümü, dengeleme ve dengeleme sonuçları rapor dosyaları CD ortamında, 2.Sayısal vektör haritalar dgn formatında ve DVD ortamında ve polyester altlık üzerinde, 3.Sayısal ortofoto haritalar DVD ortamında ve fotopaper altlık üzerinde, 4.Arazi kontrolü ve arazi bütünlemesi.” dokümanlarının EDE firması tarafından teslim edileceği ifade edilmiştir.

 

            İncelenen ihaleye ait birim fiyat teklif cetvelinde, iş kalemleri olarak “1.İstikşaf yapılması, 2.Kontrol noktalarının tesis ve röperlenmesi, 3. 1/4000 ölçekli hava fotoğraflarının alınması, 4.Jeodezik ölçü ve hesapların yapılması, 5.Tarama ve Fotogrametrik nirengi, 6.Meskun ve meskun olmayan alanda vektör ve ortofoto harita yapımı, 7.İdare adına mühendis ve tekniker personel istihdamı, 8.Proje ile ilgili donanımlar.” olarak belirlenmiştir.

 

            Tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında idarece Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanlığından bilgi istenildiği anlaşılmış olup, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanlığının 20.04.2007 tarih ve 1054 sayılı yazısı ekinde yer alan raporda, EDE firması tarafından sunulan iş deneyim belgesine ilişkin olarak “… İlgili sözleşmenin C maddesinde ifade edilen işler arasında 1/5000 ölçekli sayısal fotogrametrik harita üretiminin ana iş kalemlerinden olan istikşaf, fotogrametrik projelendirme, uçuş, jeodezik ölçü ve dengeleme gibi iş kalemleri bulunmamaktadır…Pilot ortak EDE Tic. Ltd. Şti.’ne ait iş deneyim belgesinde belirtilen iş, İdari şartname Madde 7.4 de belirtilen benzer iş tanımına uygun bulunmamıştır.” şeklinde değerlendirme yapılmıştır.

 

EDE Coğ. Bil. Sis. Müh. Müş. Tic. Ltd. Şti. tarafından iş deneyimini tevsik için sunulan belgelerle, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanlığının 20.04.2007 tarih ve 1054 sayılı yazısı ekinde yer alan benzer iş tanımına ilişkin teknik görüş birlikte değerlendirildiğinde; EDE Coğ. Bil. Sis. Müh. Müş. Tic. Ltd. Şti. tarafından  iş deneyimini tevsik için sunulan belgelerin benzer iş tanımına uygun olmadığı anlaşıldığından anılan firmanın teklifinin idarece değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata aykırılık bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

 

            2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

EDE Coğ. Bil. Sis. Müh. Müş. Tic. Ltd. Şti.- Piramid Fot. Hiz. Bil. Tek. Müh. Müş. Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişiminin pilot ortağı olan EDE firması tarafından, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünce yapılan 1/5000 ölçekli sayısal fotogrametrik harita ve renkli ortofoto üretimi işine ilişkin 06.10.2006 düzenleme tarihli iş denetleme belgesinin sunulduğu, görülmüştür.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 58 inci maddesinde “ İş deneyim belgesi, ilgilinin iş ve/veya mesleki tecrübesini tevsik amacıyla, 4734 sayılı Kanun kapsamındaki idarelere, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki kuruluşlara taahhüt edilen işler için aşağıdaki esaslar dahilinde verilir:


c) İş denetleme belgesi:

1- İş sahibi idarede mimar veya mühendis olmak kaydıyla ve kendi meslekleri ile ilgili olarak denetledikleri yapımla ilgili hizmet işlerinde, sözleşme bedelinin en az % 50’sinde fiilen görev yapmış olmak şartıyla kontrol mühendisi ve aynı teknik seviyede görev yapanlara iş sahibi idare (sözleşmeyi yapan idarenin yetkili makamı), tarafından tek sözleşmeye ilişkin olarak düzenlenir ve verilir.

2- Yapımla ilgili hizmet işlerinde, mimar veya mühendis olmak kaydıyla, yüklenici bünyesinde kendi meslekleri ile ilgili olarak sözleşme bedelinin en az % 50’sinde fiilen denetleme yapmış olanlara ilgili idare (sözleşmeyi yapan idarenin yetkili makamı) tarafından tek sözleşmeye ilişkin olarak düzenlenir ve verilir.” hükmü yer almaktadır.

 

İdarelerin bir sözleşmeye dayalı olarak yaptırdıkları bir iş nedeniyle iş denetleme belgesi düzenleyebilmeleri için öncelikle söz konusu işin yapımla ilgili bir hizmet işi olması gerekir. Ede Coğ. Bil. Sis. Müh. Müş. Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan iş denetleme belgesine konu iş ise sayısal fotogrametrik harita ve renkli ortofoto yapım işi olup, söz konusu iş bir yapının projelendirilmesi veya mesleki kontrollüğünün gerçekleştirilmesi gibi doğrudan yapıma yönelik bir hizmet niteliği taşımadığından yapımla ilgili bir hizmet işi olarak kabul edilemeyeceği anlaşılmıştır. Bu durumda, anılan iş nedeniyle iş denetleme belgesi düzenlenmesinin mevzuata aykırı olduğundan, söz konusu belgenin iş deneyimini tevsik amacıyla kullanılamayacağı anlaşılmıştır.

 

B- Şikayete konu ihalede iddia konularıyla bağlantılı olarak yapılan inceleme sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1) 4734 sayılı Kanunun “Teminat Olarak Kabul Edilecek Değerler” başlıklı 34 üncü maddesinde, “Teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda gösterilmiştir:

a) Tedavüldeki Türk Parası.

b) Bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen teminat mektupları.

c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgeler.

İlgili mevzuatına göre Türkiye´de faaliyette bulunmasına izin verilen yabancı bankaların düzenleyecekleri teminat mektupları ile Türkiye dışında faaliyette bulunan banka veya benzeri kredi kuruluşlarının kontrgarantisi üzerine Türkiye´de faaliyette bulunan bankaların veya özel finans kurumlarının düzenleyecekleri teminat mektupları da teminat olarak kabul edilir…” hükmü,

 

“Teminat Mektupları” başlıklı 35 inci maddesinde, “Bu Kanun kapsamında verilecek teminat mektuplarının kapsam ve şeklini tespite Kamu İhale Kurumu yetkilidir.

32 nci maddeye göre belirlenen tekliflerin geçerlilik süresinden en az otuz gün fazla süreli olmak kaydıyla, geçici teminat mektuplarında süre belirtilir. Teklif geçerlilik süresinin uzatılması halinde, geçici teminat mektuplarının süresi de aynı süre ile uzatılır...

İlgili mevzuatına aykırı olarak düzenlenmiş teminat mektupları kabul edilmez.” hükmü,

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Teminatlar” başlıklı 65 inci maddesinde,

“İsteklilerden 4734 sayılı Kanun hükümleri ve Tip İdari Şartnamelerde yapılan düzenlemeler esas alınarak geçici teminat istenir.

Teminat mektubu verilmesi halinde, bu teminat mektuplarının kapsam ve şeklinin, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan standart formlara uygun olması zorunludur (standart formlar KİK029.0/H, KİK029.1/H, KİK029.2/H)…

Bu esaslara aykırı olarak düzenlenmiş teminat mektupları geçerli kabul edilmez.” düzenlemesi mevcuttur.

 

Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak belirlenen Finnmap FM International OY  tarafından sunulan geçici teminat mektubunun Nordea Bank Finland PLC tarafından 12.04.2007 tarihinde 150.000 USD tutarında düzenlendiği anlaşılmıştır.

 

4734 sayılı Kanunun 34 üncü maddesinde Türkiye´de faaliyette bulunmasına izin verilen yabancı bankaların düzenleyecekleri teminat mektupları ile Türkiye dışında faaliyette bulunan banka veya benzeri kredi kuruluşlarının kontrgarantisi üzerine Türkiye´de faaliyette bulunan bankaların veya özel finans kurumlarının düzenleyecekleri teminat mektuplarının da teminat olarak kabul edileceği düzenlenmiş olup, anılan düzenleme uyarınca Türkiye´de faaliyette bulunma izni bulunmayan yabancı bankaların düzenleyecekleri teminat mektupları teminat olarak kabul edilemeyecektir.

 

İhale üzerinde bırakılan firmanın sunduğu geçici teminat mektubunu düzenleyen Nordea Bank Finland PLC adlı yabancı bankanın, 4734 sayılı Kanunun 34 üncü maddesi kapsamında Türkiye’de faaliyette bulunmasına izin verilen yabancı banka olmadığı ve teminatın kontrgarantili olmadığı anlaşılmış olup, ayrıca sözkonusu banka tarafından düzenlenen ve ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan geçici teminat mektubunun muhteviyatı itibariyle de KİK029.0/H sayılı standart forma uygun olmadığı, KİK029.0/H sayılı standart formda yer alan “geçici teminatın gelir kaydedileceği hallerin ortaya çıkması halinde … talep tarihinden ödeme tarihine kadar geçen günlere ait kanuni faiziyle birlikte ödeneceğine” dair bir kayıt içermediği gibi, “4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve ihale dokümanı hükümleri çerçevesinde; geçici teminatın gelir kaydedileceği hallerin ortaya çıkması halinde … ödeneceği” ne ilişkin bir kayıt da içermediği, bunun yerine teminat mektubunda üç bent halinde sayılan durumların oluşması durumunda teminat tutarının ödeneceğinin belirtildiği, 4734 sayılı Kanunun 34 ve 35 inci maddelerine aykırı düzenlendiği anlaşılan geçici teminat mektubu nedeniyle Finnmap FM International OY firmasının teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerekirken, idarece geçerli kabul edilerek ihalenin sözkonusu teminat mektubunu sunan istekli üzerinde bırakılmasında 4734 sayılı Kanunun 37 nci maddesine uyarlık bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

2) İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından iş deneyimini tevsik için Finlandiya Dışişleri Bakanlığı tarafından 14.12.2004 tarihinde düzenlenen 2.690.000 € sözleşme bedeline haiz sayısal harita üretimine ilişkin belgenin sunulduğu, belgede işin 1998-2003 yılları arasında yapıldığının belirtildiği görülmüştür.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 59 uncu maddesinin (e) bendinde “ iş deneyim belgelerinin değerlendirilmesinde ihale veya ön yeterliğin ilk ilan tarihinden geriye doğru son beş yılda yapılan işler ve iş kısımları dikkate alınır. İş bitirme ve iş durum belgelerinde yazılı deneyim tutarlarının sözleşme bedelinin asgari %70’i oranında ilk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği hususu iş deneyim belgelerinden tespit edilir. Bu tespitin iş deneyim belgeleri üzerinden yapılamadığı durumlarda o işe ait düzenlenmiş hakediş raporları ve/veya idarece onaylı hakediş ödeme cetveli esas alınır. Ancak, bu belgelerin zorunlu nedenlerle ibraz edilemediği durumlarda, son beş yılda gerçekleşen işlerin oran ve tutarları doğrusal orantı yoluyla bulunur.  şeklinde düzenleme bulunmaktadır.

 

İhale konusu işin ilanının Kamu İhale Bülteninde 08.03.2007 tarihinde yayımlandığı; ihale üzerinde bırakılan ibraz ettiği iş bitirme belgesinde yazılı tutarın bir kısmının ihale ilan tarihine göre son beş yıllık sürenin dışında kalması sebebiyle, 08.03.2002 tarihinden önce yapılan işlere ilişkin kısım belge tutarından düşüldükten sonra kalan tutarın tespit edilmesi gerekmektedir. Buna yönelik olarak işe ait düzenlenmiş hakediş raporları ve/veya idarece onaylı hakediş ödeme cetvelinin esas alınması, bu belgelerin zorunlu nedenlerle ibraz edilememesi hainde, son beş yılda gerçekleşen işlerin oran ve tutarlarının doğrusal orantı yoluyla bulunması gerekirken idarece gerekli inceleme yapılmaksızın iş deneyim belgesinin bu haliyle kabul edilmesinde mevzuata uyarlık bulunmamaktadır.

 

3) Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlenen Kuyrukçuoğlu Har. İnş. Taah. Tic. Ltd. Şti. tarafından iş deneyimini tevsiki için Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından yapılan “634 adet 1/5000 ölçekli sayısal fotogrametrik ve 705 adet 1/5000 ölçekli ortofoto üretimi işi”nin yüklenicisi ile yapılan 05.05.2005 tarihli ve 1.044.000 YTL sözleşme bedelli alt yüklenicilik sözleşmesi ve dokuz adet fatura sunulmuştur.

 

Kuyrukçuoğlu Har. İnş. Taah. Tic. Ltd. Şti.’nin teklif bedelinin 5.354.000 YTL olduğu, idari şartnamede teklif bedelinin %25 oranından az olmamak üzere iş deneyim belgesi istenildiği göz önüne alındığında 5.354.000 YTL nin %25 i olan 1.338.500 YTL tutarında iş deneyim belgesi sunulması gerektiği, 1.044.000 YTL tutarlı sözleşmenin yapıldığı aydan itibaren ihale ilk ilan tarihi olan 08.03.2007 tarihine kadar Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 60 ıncı maddesi uyarınca güncellendiğinde 1.190.233,68 YTL tutarının bulunduğu ve iş deneyimini tevsik amacıyla sunulan belgelerde yer alan tutarın teklif bedelinin %25’ini karşılamaması nedeniyle sözkonusu isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği anlaşılmıştır.

 

4) İhale ilanının 4.1.4 üncü maddesinde; “4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde belirtilen durumlarda olunmadığına dair yazılı taahhütname” istenilmiştir. İdari şartnamenin 7.1.d maddesinde de aynı düzenleme yapılmıştır. İdari şartnamenin 7 nci maddesinin son fıkrasında isteklinin iş ortaklığı olması halinde (d) bendinde yer alan belgenin her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilmesi gerektiği belirtilmiştir.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İhale dışı bırakılma” başlıklı 51 inci maddesinde, “İhaleye katılan aday veya isteklilerden ihale tarihi itibarıyla (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde belirtilen durumlarda olmadıklarına dair beyanlarını ortaya koyan yazılı taahhütnamelerin başvuru veya teklifleriyle birlikte (standart formlar KİK027.0/H ve KİK027.1/H), ihale üzerinde kalan istekliden ise bu durumlarda olmadığına dair belgelerin sözleşme imzalanmadan önce istenilmesi zorunludur. Sözleşme imzalanmadan önce sunulacak bu belgelerin, ihale tarihi itibarıyla isteklinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde belirtilen durumlarda olmadığını göstermesi gerekir.” düzenlemesi mevcuttur.

 

            Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin eki ve incelemeye konu ihalede şikayete konu olan standart  form (KİK027.0/H ) ; 

“1)[İşin adı] işine istekli olarak [katılıyorum/ katılıyoruz]. Bu taahhütnamenin imza tarihi itibarıyla, 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin son fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde belirtilen durumlarda [olmadığımı/olmadığımızı] beyan [ediyorum/ediyoruz]. Bu durumda değişiklik olması halinde, idareye derhal bildirmeyi kabul ve taahhüt [ediyorum/ediyoruz].

2) İhalenin [üzerimde/üzerimizde] kalması halinde sözleşmenin imzalanmasından önce ihale tarihi itibarıyla 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin son fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde belirtilen durumlarda [olmadığıma/olmadığımıza] ilişkin belgeleri vermeyi kabul ve taahhüt [ediyorum/ediyoruz].

3) Aksi takdirde geçici teminatın gelir kaydedilmesini ve [hakkımda/hakkımızda] Kanunun 58inci maddesinde öngörülen müeyyidenin uygulanmasını kabul [ediyorum/ediyoruz].” şeklinde düzenlenmiştir.

 

            Er-me Müh. Müş. Tic. San. Ltd. Şti.- Emi Har. Bilg. İşl. Ltd. Şti - Körfez Har. Plan. Ltd. Şti. Ortak Girişiminin pilot ortağı olan Er-me Müh. Müş. Tic. San. Ltd. Şti. tarafından sunulan taahhütnamenin 2 nci bendinde yer alan “ihale tarihi itibariyle” ibaresine yer verilmediği, 1 nci bendinde “…Bu taahhütnamenin imza tarihi itibarıyla, 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin son fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde belirtilen durumlarda olmadığımızı beyan ediyoruz.” ibaresine yer verilmekle birlikte, taahhütnamenin altında imza tarihi olarak ihale tarihinden farklı bir tarih olan 16.04.2007 tarihinin gösterildiği dikkate alındığında, 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin son fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde belirtilen durumlarda olunmadığına dair usulüne ve standart forma uygun yazılı taahhütname sunmayan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerekirken idarece geçerli kabul edilmesinde mevzuata uyarlık bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

5) İdari şartnamenin 7.1.m maddesinde “İsteklilerin ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişilere ilişkin beyannamenin” teklifle birlikte sunulması zorunlu kılınmıştır.

 

İdarece gönderilen ve İnta Uzay Sis. İlt. A.Ş.’nin teklifini oluşturan bilgi ve belgeler içerisinde sözkonusu belgeye rastlanılmamış olup, 12.07.2007 tarihinde İdareden bu konuda açıklama istenilmesi üzerine İdarenin 12.07.2007 tarih ve 4647 yazısı ile İnta Uzay Sis. İlt. A.Ş.’nin ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişilere ilişkin beyannameyi sunmadığı belirtilmiştir. İdari şartnamenin 7.1.m maddesinde belirtilen ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişilere ilişkin beyannameyi sunmayan isteklinin teklifinin idarece geçerli kabul edilmesinde mevzuata uyarlık bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

   İncelenen ihalede teklif veren altı istekliden Ede Coğ. Bil. Sis. Ltd. Şti. – Piramid Foto. Hiz. Ltd. Şti. Ortak Girişimi ile Ana-Kent Plan. Şeh. Mim. İnş. San. Tic. Ltd. Şti.’nin idarece değerlendirme dışı bırakıldığı; Finnmap FM International OY, Kuyrukçuoğlu Har. İnş. Taah. Tic. Ltd. Şti., Er-me Müh. Müş. Tic. San. Ltd. Şti.- Emi Har. Bilg. İşl. Ltd. Şti - Körfez Har. Plan. Ltd. Şti. Ortak Girişimi ve İnta Uzay Sis. İlt. A.Ş.’nin yukarıda yapılan açıklamalar doğrultusunda değerlendirme dışı bırakılması gerektiği dikkate alındığında başvuru konusu ihalede geçerli teklif kalmadığı anlaşılmıştır.

 

            Diğer taraftan, başvuru konusu ihaleyle ilgili olarak yapılan başka bir itirazen şikayet başvurusu nedeniyle alınan 20.07.2007 tarih ve 2007/UH.Z-2479 sayılı Kurul Kararı ile ihale kararı ve ihale işlemleri iptal edildiğinden, bu başvuru hakkında yeniden karar verilmesine yer bulunmamaktadır.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

Karar verilmesine yer olmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul