İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-2482
  • Toplantı No: 2007/041
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 20.07.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/041
Gündem No :95
Karar Tarihi:20.07.2007
Karar No :2007/UH.Z-2482
Şikayetçi:
 05.06.2007 Tarihli Başkanlık İstemi
 İhaleyi yapan idare:
 Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, Necatibey Cad. Nu 108 06100 Yücetepe Çankaya/ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
  /
Başvuruya konu ihale:
 2005/155016, 2005/171671, 2006/156953, 2006/156820, 2006/137096, 2003/95229, 2005/35117, 2005/175 İhale Kayıt Numaralı Personel Taşıma ve Hizmet Aracı Kiralama İhaleleri
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

19.07.2007 tarih ve 08.12.48.0177/2007-33 sayılı Değerlendirme Raporunda;

 

            Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı’nca son 4 yıl içinde yapılan 2005/155016, 2005/171671, 2006/156953, 2006/156820, 2006/137096, 2003/95229, 2005/35117, 2005/175 sayılı “Personel Taşıma ve Hizmet Aracı Kiralama İhalelerine” ilişkin olarak 05.06.2007 tarihli Başkanlık İstemi´nde, şikayet konusu ihalelerin ekonomik açıdan en avantajlı teklifi sunmamasına rağmen Koçlar Turizm adlı firmaya ihale edildiği, kamunun bu şekilde büyük bir zarara uğradığı iddialarına yer verildiği,

           

Yapılan incelemede; İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşulları düzenlenmiş olup incelenen ihalede öngörülen koşulların oluşmadığı anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmadığına, dilekçenin bir örneğinin Başbakanlık Teftiş Kuruluna gönderilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Değerlendirme Raporunun incelenmesi sonucunda;

 

Başkanlık bildiriminde özetle; Devlet Planlama Teşkilatının yapmış olduğu Personel Taşıma İhalelerini ekonomik açıdan en avantajlı teklifi sunmamalarına rağmen Koçlar Turizm adlı firmaya ihale edildiği kamunun bu şekilde büyük bir zarara uğratıldığı iddialarına yer verilmiştir.

 

            İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin “Kabul koşulları ve inceleme usulü” başlıklı 22 nci maddesinde(1) İddiaların incelenmesine geçilmesine Kurul tarafından karar verilebilmesi için sırasıyla;

          a) İhalenin ve ihaleyi yapan idarenin belli olması,

          b) Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte olması,

          c) Aynı ihaleye ilişkin ve aynı konuda esas incelemesine geçilmiş veya sonuçlandırılmış bir başvurunun olmaması,

          d) Başvuruya konu ihalede sözleşmenin imzalanmamış olması,

          koşulları aranır.

 

          (2) Kabul koşullarının bulunması halinde, Kurul tarafından iddiaların incelenmesine geçilmesi kararıyla birlikte ihale sürecine ilişkin de karar alınır. İnceleme, bu Yönetmelikte itirazen şikayet başvurusu için düzenlenen usule göre ve  iddiaların incelenmesine geçilen hususlarla sınırlı olarak yapılır.

 

          (3) Kabul koşullarını taşımayan başvurular Kurul tarafından gerekli görülmesi halinde ilgili idare veya idarenin bağlı veya ilgili/ilişkili olduğu merciine gönderilir.” hükmü yer almaktadır.

                                                                                         

           Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü tarafından gönderilen 11.05.2007 tarih ve 13788 sayı ile kayda alınan imzasız dilekçede somut bir ihalenin belirtilmediği, genel bir ifade ile “bu kuruluşların personel taşıma ve binek araç kiralama ihaleleri” tabiri ile yukarıda belirtilen Yönetmelik maddesinin (a) bendine aykırı bir başvuruda bulunulduğu, ihalelerden 2 si hakkında Kamu İhale Kurumunca esastan inceleme yapıldığından, bu iki ihale için başvurunun aynı Yönetmelik maddesinin (c) bendine aykırılık teşkil ettiği tespit edilmiştir. 

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşulları düzenlenmiş olup anılan maddenin (c) bendi gereğince incelenen ihalede öngörülen koşulların oluşmadığı anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

İddiaların incelenmesine gerek görülmediğinden 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi uyarınca başvurunun uygun bulunmadığına, 

 

Oyçokluğu  ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

Devlet Planlama Müsteşarlığı tarafından 2005/155016, 2005/171671, 2006/156953, 2006/156820, 2006/137096, 2003/95229, 2005/35117, 2005/175 sayılı personel taşıma ve hizmet aracı kiralama ihaleleri yapıldığı, bu ihalelerle ilgili olarak Kamu İhale Kurumunca 05.06.2007 tarihli Başkanlık istemi ile iddia incelenmesine geçilmiştir. Yapılan incelemede; ileri sürülen iddialarla ilgili olarak esas incelemesi yapılabilmesi için öngörülen koşulların oluşmadığı anlaşılmıştır. Ancak ileri sürülen iddiaların inceleme ve soruşturmasının yapılabilmesi için dilekçenin bir örneğinin Başbakanlık Teftiş Kurulu’na gönderilmesi gerektiği gerekçesiyle çoğunluk görüşüne katılıyorum.

 

 

 

 

 

Hakan GÜNAL

Üye

 

 

 

 

 

 

 

EK GEREKÇE

           

            Başvuru dilekçesinde iddia edilen hususların değerlendirilmek ve incelenmek üzere Başbakanlığa bildirilmesi gerektiği yönündeki düşüncemle çoğunluk kararına katılıyoruz.

 

 

 

 

                    Abdullah DÜNDAR                                                             Adem KAMALI
                       Kurul Üyesi                                                                          Kurul Üyesi

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul