İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-2483
  • Toplantı No: 2007/041
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 20.07.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/041
Gündem No :97
Karar Tarihi:20.07.2007
Karar No :2007/UH.Z-2483
Şikayetçi:
 Fonet Bilgisayar Yazılım San. Tic. Ltd. Şti., İpekyol Cad. Şebnem Apt.No:12/1 ŞANLIURFA
 İhaleyi yapan idare:
 Mardin Devlet Hastanesi, Mardin Merkez Nur Mah. Vali Ozan Cad. 47100 Yenişehir Merkez/ MARDİN
Başvuru tarih ve sayısı:
 09.07.2007 / 19667
Başvuruya konu ihale:
 2007/57646 İhale Kayıt Numaralı “Otomasyon Hizmeti Kiralanması İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

19.07.2007 tarih ve 08.14.46.G017/2007-46E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Mardin Devlet Hastanesi’nce 11.06.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Otomasyon Hizmeti Kiralanması İşi” ihalesine ilişkin olarak Fonet Bilgisayar Yazılım San. Tic. Ltd. Şti.’nin 29.06.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 03.07.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  09.07.2007 tarih ve 19667 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 09.07.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi uyarınca itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

19.07.2007 tarih ve 08.14.46.G017/2007-46E sayılı Esas İnceleme Raporu ve ekleri  incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

1-Mardin Devlet Hastanesi tarafından 11.06.2007 tarihinde yapılan Otomasyon Hizmeti kiralama işine ait ihaleye katıldığı ve 19.06.2007 tarihinde kendilerine ulaşan ihale kararında "işin uzmanları tarafından tutulan rapora istinaden ihale dışı " kaldığını öğrendiği, kendi firmalarından ihale günü öğleden sonra demo istendiği, ve demoyu ihaleye katılan firma temsilcilerinin yerine getirdiği, İdari şartnameye göre demo ile yazılımın teknik şartnameye uygunluğunun denetlenmesi gerekirken bunun yapılmadığı, demo esnasında, kendi yazılımlarının teknik şartnameye uygun olup olmadığının değerlendirilmediği, firma temsilcisinden teknik şartnamenin açılarak kapsam ve içeriğin uygun olup olmadığına bakılmadığı, teknik şartnameye yönelik bir soru sorulmadığı ve yazılımın veritabanına bakılarak uygunluğunun denetlenmediği, kendi firmaları ile ihale uhdesinde bırakılan firma için demonun ihale günü öğleden sonra yapıldığı, toplam 4 (dört) saat içerisinde, iki firmanın yazılımının 87 sayfa ve 1580 maddeden oluşan teknik şartnameye uygunluğunun denetlendiği, bu sürede bu değerlendirmenin yapılabilmesinin şüpheli olduğu, ihale uhdesinde bırakılan firmanın yazılımının tüm maddeleri karşıladığına 2 saat içerisinde karar verilebilmesini anlamadıkları, kendi firmalarının değerlendirme dışı bırakılmasına gerekçe olarak gösterilen nedenlerin yerinde olmadığı ve gerçek durumu yansıtmadığı,

2-İdarenin 27.06.2007 tarihinde henüz bilgi alma ve itiraz süreci devam ederken ihale uhdesinde bırakılan firma ile usule uygun olmayan bir sözleşme imzaladığı, ihale kararının idare tarafından 15.06.2007 tarihinde postaya verildiği, kendi firmalarının 19.06.2007 tarihinde ihale dışı bırakılma gerekçesini öğrenmek için açıklama talebinde bulunduğu ve idarenin yaptığı açıklamanın kendilerine 26.06.2007 tarihinde ulaştığı ve 29.06.2007 tarihinde idareye itirazda bulunduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

            İhale ilanı ile İdari Şartnamenin 36 ncı maddesinde, ekonomik açıdan en avantajlı teklifin, fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirleneceği belirtilmiş olup, teknik şartnameye uygunluğu uzmanlarca oluşturulan teknik heyetin belirleyeceği kriterlere bağlı olarak puanlama yapılacağı ve buna göre değerlendirme yapılacağı belirtilmiştir.

 

İhale ilanının “Diğer Hususlar” kısmı ile aynı şekilde idari şartnamenin “VI-Diğer Hususlar” kısmında; İstekliler ihale komisyonu teklifleri değerlendirme aşamasında demostrasyon yapılmasını data yüklü bilgisayarlarla uygulamalı HBYS tanıtımı (Demo) yapacaktır. Modüllerin uygun olmadığının tespiti halinde istekli  ihale dışı kalacaktır” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            İnceleme konusu ihalenin, Mardin Devlet Hastanesi Baştabipliği tarafından açık ihale usulü ile 11.06.2007 tarihinde yapılan  “Hastane Bilgisayar Yazılım Sistemleri yazılımı ve ekli donanım listesindeki ürünlerin kiralanması” işi olduğu anlaşılmıştır.

 

            Başvuru sahibi firmanın teklifine ilişkin olarak ihale dosyası içerisinde mevcut 11.06.2007 tarihli teknik rapor içeriğinde; 

             “1.HBYS sisteminde bir menüden başka bir menüye geçerken kullanılan oracle veri tabanında hata oluşmuş ve sistemi açmamıştır. Veri kaydı yapıldığı sırada yine oracle veri tabanında hata oluşmuştur. Ayrıca menülerdeki geçişlerde demo olmasına ve lokal çalışmasına rağmen program kilitlenmiştir. Tam bir otomasyon programı görülememiştir.Tam otomasyonlarda oracle veri tabanının düzgün bir yazılımda hata vermemesi gerekmektedir.

  2.Bütün modüllerin aynı datada (veritabanında) olması gerekirken, Demo sunumunda satınalma modülünü farklı bir datadan (veritabanından) çalıştırmıştır."

  3.Teknik şartnamedeki 12.8.1.27 maddesiyle ilgili cevapta "istenilen özellikler olacaktır" denmesine rağmen firmanın sunduğu demoda bu maddedeki özelliğe cevap verilememiştir.

               4.Arama modüllerinde sistemin diğer demoya göre daha yavaş çalıştığı görülmüştür." değerlendirmesi yer almaktadır.

                       

            İhalede, 11.06.2007 tarihinde Fonet Bilgisayar Yazılım San. Tic. Ltd. Şti. tarafından yapılan sunumda teknik şartnameye yukarıda bahsedilen aykırılıkların gözlemlendiği, idare tarafından başvuru sahibi firmanın bu nedenle değerlendirme dışı bırakıldığı tespit edilmiştir. Şartname hükümlerine uygun olarak ihale komisyonu tarafından ihale günü yapılan demonstrasyon (sunum) neticesinde işin uzmanı olan iki ihale komisyonu üyesi tarafından tanzim edilen teknik rapordaki tespitlerin aksini gösterir başvuru sahibi tarafından herhangi bir kanıtlayıcı belge vs., ibraz edilmediği görülmüştür.

 

            İdarece ihale dokümanında demo’nun yapılacağının belirtildiği ve yapılan demo’da ihaleye katılan istekliler arasında ayrım yapıldığına dair herhangi bir bilgi ve belgeye de rastlanılmadığı, yapılan demo sonucunda başvuru sahibi firmanın teklif ettiği sistemin teknik şartnameye bazı aykırılıklar taşıdığı işin uzmanı olan iki ihale komisyonu üyesi tarafından belirlenip tutanak altına alındığı anlaşıldığı ve ayrıca tanzim edilen teknik rapordaki tespitlerin aksini gösterir başvuru sahibi tarafından herhangi bir kanıtlayıcı belge vs., ibraz edilmediğinden başvuranın değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata aykırılık tespit edilmemiştir.

 

2)Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

İncelenen ihale dosyasında, kesinleşen ihale kararının idare tarafından başvuru sahibi firmaya 19.06.2007 tarihinde tebliğ edildiği, başvuru sahibi firmanın 21.06.2007 tarihinde ihale dışı bırakılma gerekçesini öğrenmek için açıklama talebinde bulunduğu, idarenin 25.06.2007 tarihli açıklamasının  29.06.2007 tarihinde başvuru sahibine ulaştığı ve başvuru sahibi firmanın 29.06.2007 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulunduğu, idarenin şikayete konu ihalenin sözleşmesini 27.06.2007 tarihinde imzaladığı tespit edilmiştir. Sözleşmenin başvuru sahibi firmanın kesinleşen ihale kararına karşı yaptığı açıklama talebinden sonra ancak idareye şikayet başvuru tarihinden önce 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 41 ve 42 inci maddesine uygun olarak imzalandığı anlaşıldığından başvuru sahibinin bu iddiası da yerinde bulunmamıştır.

 

            Açıklanan nedenlerle,

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi uyarınca itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

Mardin Devlet Hastanesi Tarafından 2007/57646 İKN’li “Otomasyon Hizmeti Kiralanması işi” ihalesine 3 isteklinin katıldığı, yaklaşık maliyetin 285.338,37 YTL olduğu ihalenin tek geçerli teklif (240.000 YTL teklif bedeli) üzerinde bırakıldığı anlaşılmıştır.

 

4734 sayılı Kanunun “Temel İlkeler” başlıklı 5 inci maddesinde “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.” hükmü yer almaktadır.

 

Söz konusu ihalede tek geçerli teklifin kalması ve bu isteklinin teklif ettiği bedelin ekonomik açıdan en avantajlı teklif kabul edilerek ihalenin sonuçlandırılması işleminin zikredilen Kanunun 5. maddesinde yer alan “temel ilkelere” aykırı olduğu zira tekliflerin sağlıklı bir fiyat yarışması sonucunda oluşmadığı, bu nedenle söz konusu aykırılığın ihalenin iptalini gerektiren bir aykırılık olduğu gerekçesiyle zikredilen karara katılmıyorum.

 

 

Hicabi  ECE

Üye

 

Hakan GÜNAL

Üye

 

 

 

 

 

 

 

KARŞIOY

 

4734 sayılı Kanun Temel İlkeler başlıklı 5. maddesinin 1. fıkrasında " İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur” hükmü yer almaktadır.

 

İncelemeye konu ihalede 5 ihale dokümanı satın alındığı, 3 isteklinin teklif verdiği ve tek geçerli teklif bulunduğu göz önüne alındığında, 4734 sayılı Kanunun 5. maddesinin 1. fıkrasında öngörülen ilkeler inceleme konusu ihalede oluşmadığından, ihalenin bu gerekçeyle iptal edilmesi gerektiği görüşüyle, karara katılmıyoruz.

 

 

 

                    Abdullah DÜNDAR                                                       Adem KAMALI

                           Kurul Üyesi                                                                  Kurul Üyesi 

 

 

 

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul