İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-2484
  • Toplantı No: 2007/041
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 20.07.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/041
Gündem No :98
Karar Tarihi:20.07.2007
Karar No :2007/UH.Z-2484
Şikayetçi:
 Av.Pınar Uslu, Çözüm Bilgisayar Sat. Prog. Tic. ve San. Ltd. Şti. Vekili, ODTÜ Teknokent Silikon Binası Kat.1 No:1 NK 14 06531 ODTÜ Yerleşkesi/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Mardin Devlet Hastanesi, Mardin Merkez Nur Mah. Vali Ozan Cad. 47100 Yenişehir Merkez/MARDİN
Başvuru tarih ve sayısı:
 05.07.2007 / 19247
Başvuruya konu ihale:
 2007/57646 İhale Kayıt Numaralı “Otomasyon Hizmeti Kiralanması İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

19.07.2007 tarih ve 08.14.26.G017/2007-45E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Mardin Devlet Hastanesi’nce 11.06.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Otomasyon Hizmeti Kiralanması İşi” ihalesine ilişkin olarak Av. Pınar Uslu, Çözüm Bilgisayar Sat. Prog. Tic. ve San. Ltd. Şti. vekili’nin 25.06.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 26.06.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  05.07.2007 tarih ve 19247 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 04.07.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi uyarınca itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

19.07.2007 tarih ve 08.14.26.G017/2007-45E sayılı Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; Mardin Devlet Hastanesi Baştabipliği’nin söz konusu ihalesine katılan firmalar içerisinde en avantajlı fiyatı kendi firmalarının verdiği, ancak idarenin idari şartnamenin 36 ncı maddesinde yer alan düzenlemeye karşı fiyat dışı unsurların değerlendirilmesi ve puanlamasını yapmaksızın aynı gün firmaları demonstrasyona çağırdığı, idarece demonstrasyon talebine ilişkin olarak demonstrasyonun gerçekleştirilmediği gerekçesiyle idare tarafından değerlendirme dışı bırakıldığı, ancak söz konusu demonstrasyon için ihale dokümanlarında herhangi bir süre öngörülmediği ve kendilerine bu amaçla verilen sürenin makul olmadığı, ayrıca, henüz fiyat dışı unsurların verilen tekliflere göre değerlendirilmesi yapılmamışken firmalarının en avantajlı teklifi vermiş olduğu ileri sürülerek derhal demonstrasyona çağrılmış olması ve şartnamede öngörülen usuller gözardı edilerek tekliflerin ihale dokümanında öngörülen fiyat dışı unsurların nıspi ağırlıklarına göre  değerlendirilmesi ile bu işlemler arasındaki sıralamanın bu şekilde ihlal edilmesinin mevzuata aykırı olduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İhale İlanının 17.05.2007 tarihinde Kamu İhale Bülteninde yayınlandığı tespit edilmiştir. Tekliflerin götürü bedel üzerinden belirlendiği, işin süresinin 184 takvim günü (01.07.2007-31.12.2007 tarihleri arasında) olduğu, işçi sayısının 10 olduğu görülmüştür.

 

            İdari şartnamenin 26 ncı maddesinde; isteklinin 10 (on) adet destek elemanı bulunduracağı, elemanların yemeklerinin hastaneden çıkan yemekten karşılanacağı, yemek bedeli tutarının maliyete eklenmeyeceği, personele yol parası verilmeyeceği, yüklenicinin bunu teklifine eklemeyeceği belirtilmiştir.

           

            İhale ilanı ile İdari Şartnamenin 36 ncı maddesinde, ekonomik açıdan en avantajlı teklifin, fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirleneceği belirtilmiş olup, teknik şartnameye uygunluğu uzmanlarca oluşturulan teknik heyetin belirleyeceği kriterlere bağlı olarak puanlama yapılacağı ve buna göre değerlendirme yapılacağı belirtilmiştir.

 

İhale ilanının “Diğer Hususlar” kısmı ile aynı şekilde idari şartnamenin “VI-Diğer Hususlar” kısmında; İstekliler ihale komisyonu teklifleri değerlendirme aşamasında demostrasyon yapılmasını data yüklü bilgisayarlarla uygulamalı HBYS tanıtımı (Demo) yapacaktır. Modüllerin uygun olmadığının tespiti halinde istekli  ihale dışı kalacaktır” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            İnceleme konusu ihalenin, Mardin Devlet Hastanesi Baştabipliği tarafından açık ihale usulü ile 11.06.2007 tarihinde yapılan  “Hastane Bilgisayar Yazılım Sistemleri yazılımı ve ekli donanım listesindeki ürünlerin kiralanması” işi olduğu anlaşılmıştır.

 

İdare tarafından, başvurusu sahibinin yaptığı şikayet dilekçesine verilen 26.06.2007 tarihli cevapta “…Tekliflerin değerlendirme aşamasında teklifler açıklanarak ihalenin ikinci oturumuna kadar demo yapılmak üzere tüm firmalara süre verilmiştir. Ancak firmanız gerekli donanımı öğleden sonra temin edeceğini bildirmesine karşın 11.06.2007 tarih ve 364295 sayılı yazınızda 12.06.2007 tarihinde demo yapmayı taahhüt etmişsiniz. Bu durum yukarıda da belirtildiği gibi 4734 sayılı Kanunun 5. maddesine aykırıdır…”, açıklamasının yapıldığı belirlenmiştir.

 

           İhalede, şikayet konusu olan idari şartnamede öngörülen ve ayrıntıları teknik şartnamede belirtilen demonstrasyon düzenlemesi çerçevesinde başvuru sahibi firma ile birlikte ihaleye katılan diğer firmaların ihale günü teklifler açıklandıktan sonra ihalenin ikinci oturumuna kadar demonstrasyona çağrıldığı, idarece demonstrasyon talebine ilişkin olarak, başvuru sahibi firmanın demonstrasyonu istenen süre içinde gerçekleştirmediği, ihaleye katılan diğer iki firmanın ise söz konusu demonstrasyonu gerçekleştirdiği anlaşılmıştır. 11.06.2007 tarihinde Fonet Bilgisayar Yazılım San. Tic. Ltd. Şti. tarafından yapılan sunumda teknik şartnameye aykırı bazı hususların gözlemlendiği ihale Komisyonu üyelerinden uzman iki üye tarafından tespit edilmiştir. 

           

            İdare tarafından başvuru sahibi firmanın istenen demonstrasyonu gerçekleştirmediğinden dolayı değerlendirme dışı bırakıldığı, diğer firmaların teklif ettikleri cihazlara ilişkin olarak demonstrasyon yapıldığı anlaşılmıştır.

 

İdarenin isteklilerin tekliflerini değerlendirirken isteklilerden demonstrasyon (tanıtım) yapmalarının isteneceği gerek idari şartname gerekse ihale ilanında açıkça belirtilmiş olup başvuru sahibinin bu koşulu bilerek teklif verdiği, ayrıca Teknik Şartnamede belirtilen tüm modül ve fonksiyonlara yönelik teknik şartnameye madde madde cevap verileceği anlaşılmaktadır. Ancak, anılan ihalede teklifi değerlendirmeye alınan başvuru sahibinden demo yapması istenildiği halde söz konusu demonstrasyonun gerçekleştirilmediği görülmüştür. Bu nedenle, ihale komisyonunca başvuru sahibi isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması işleminde mevzuata aykırılık tespit edilmemiştir.

 

            Açıklanan nedenlerle,

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi uyarınca itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

Mardin Devlet Hastanesi Tarafından 2007/57646 İKN’li “Otomasyon Hizmeti Kiralanması işi” ihalesine 3 isteklinin katıldığı, yaklaşık maliyetin 285.338,37 YTL olduğu ihalenin tek geçerli teklif (240.000 YTL teklif bedeli) üzerinde bırakıldığı anlaşılmıştır.

 

4734 sayılı Kanunun “Temel İlkeler” başlıklı 5 inci maddesinde “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.” hükmü yer almaktadır.

 

Söz konusu ihalede tek geçerli teklifin kalması ve bu isteklinin teklif ettiği bedelin ekonomik açıdan en avantajlı teklif kabul edilerek ihalenin sonuçlandırılması işleminin zikredilen Kanunun 5. maddesinde yer alan “temel ilkelere” aykırı olduğu zira tekliflerin sağlıklı bir fiyat yarışması sonucunda oluşmadığı, bu nedenle söz konusu aykırılığın ihalenin iptalini gerektiren bir aykırılık olduğu gerekçesiyle zikredilen karara katılmıyorum.

 

 

Hicabi ECE

Üye

 

Hakan GÜNAL

Üye

 

 

 

 

 

 

 

KARŞIOY

 

4734 sayılı Kanun Temel İlkeler başlıklı 5. maddesinin 1. fıkrasında " İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur” hükmü yer almaktadır.

 

İncelemeye konu ihalede 5 ihale dokümanı satın alındığı, 3 isteklinin teklif verdiği ve tek geçerli teklif bulunduğu göz önüne alındığında, 4734 sayılı Kanunun 5. maddesinin 1. fıkrasında öngörülen ilkeler inceleme konusu ihalede oluşmadığından, ihalenin bu gerekçeyle iptal edilmesi gerektiği görüşüyle, karara katılmıyoruz.

 

 

 

                            

 

 

  Abdullah DÜNDAR                                                 Adem KAMALI

   Kurul Üyesi                                                                Kurul Üyesi

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul