En son güncellemeler 1 Temmuz 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-25
  • Toplantı No: 2007/001
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 08.01.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Uyarı:
Bu karardaki yazım hatası,08.01.2007 tarih ve 2007/UH.Z-25 sayılı kurul kararı ile düzeltilerek, düzeltilmiş hali 22.01.2007 tarih, 2007/UH.Z-252 olmuştur.
Toplantı No :2007/001
Gündem No :32
Karar Tarihi:08.01.2007
Karar No :2007/UH.Z-25
Şikayetçi:
 Süpervizör İnş.Tem. İlaç. Bilgi İşlem İnsan Kay. Sos. Hiz. Gıda San. Tic. Ltd. Şti., Vedat Dalokay Cad. Nu 62/3 G.O.P/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi, Şehitler Mahallesi Şehit Zülfikar Caddesi Nu 24 45020 MANİSA
Başvuru tarih ve sayısı:
 11.12.2006 / 39873
Başvuruya konu ihale:
 2006/151174 İhale Kayıt Numaralı “2007 Mali Yılı Genel Temizlik Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

05.01.2007 tarih ve 08.17.02.0196/2007-7E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi’nce 30.11.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “2007 Mali Yılı Genel Temizlik Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Süpervizör İnş.Tem. İlaç. Bilgi İşlem İnsan Kay. Sos. Hiz. Gıda San. Tic. Ltd. Şti.’nin 01.12.2006 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 04.12.2006 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  11.12.2006 tarih ve 39873 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 11.12.2006 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) İdari şartnamenin 26.3. maddesinin (a) bendinde giyecek bedelinin ayni olarak verileceği düzenlenmiş olmasına rağmen aynı bentte kıyafetlerin firma tarafından karşılanacağının belirtildiği ve ayni bedel için bir miktar belirtilmediği,

 

2) İdari şartnamenin 26.3. maddesinin (d) bendinde “Ekip sorumlusunun yol ve giyim ücreti idaremiz tarafından karşılanacağından, bu personelin maliyeti isteklilerce teklif fiyata 145 kişiye eklenerek dahil edilecektir.” düzenlemesinin yer aldığı, bu düzenlemenin hem kendi içinde çelişkili olduğu hem de İdari Şartnamenin 26.3. maddesinde yer alan “Ayrıca bu hizmet işi için Manisa Merkez Şubemizde çalıştırılacak 125 kişiye ve ekip sorumlusuna giyecek ve yol bedeli verilecektir.” düzenlemesiyle çelişkili olduğu, bu karışık ifade ve anlatımlar nedeniyle ihaleye teklif vermekte tereddüde düşüldüğü,

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

 Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

 

            İdari şartnamenin 26.3. maddesinin (a) bendinde;

 

            “1 işçi için bir takım (alt-üst) kışlık ve 1 takım (alt-üst) yazlık iş elbisesi verilecektir. Giyecek bedeli ayni olarak verilecektir. Temizlik görevlilerinin ve ekip sorumlusunun kıyafetleri yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.” hükmü yer almaktadır.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin “XIII- Tekliflerin Alınması ve Değerlendirilmesi, G. Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar” bölümünün 13. maddesinde;

 

“Personele ilişkin giyecek giderleri, işin yapılması sırasında personelce kullanılması istenen kıyafet ile ilgili olduğundan giyecek giderinin işçilere aylık veya nakdi olarak ödeneceğine dair bir düzenleme yapılmayacaktır.” hükmü yer almaktadır.

 

            İdare tarafından giyim bedelinin mevzuata uygun olarak ayni olarak karşılanacağının düzenlendiği görülmüştür. İdare tarafından giyim bedelinin ayni olarak karşılanacağının düzenlendiği durumlarda ihale dokümanında giyim bedelinin parasal tutarına ilişkin bir düzenleme yapılmayacak, bu tutar istekliler tarafından temin edilecek kıyafetlerin bedeli göz önüne alınarak teklif fiyatlarına dahil edilecektir. Bu nedenle başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmemiştir.

 

            2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

 

            İdari şartnamenin 26.3. maddesinde;

 

            “Ayrıca, bu hizmet işi için Manisa Merkez şubemizde çalıştırılacak 125 kişiye ve 1 kişi ekip sorumlusuna giyecek ve yol bedeli verilecektir. Ahmetli şubemizde çalıştırılacak 20 kişiye ise sadece giyim bedeli verilecek olup, yol bedeli verilmeyecektir. Ayrıca 1 kişi ekip sorumlusuna brüt asgari ücret üzerinden % 25 (yüzde yirmi beş) orandaki fark teklif fiyata dahildir.”,

 

Aynı maddenin (d) bendinde ise;

 

            “Firma, 145 kişi haricinde bir ekip sorumlusu çalıştıracaktır. Ekip sorumlusuna brüt asgari ücret üzerinden % 25 (yüzde yirmi beş) oranında fark verilecektir. Ekip sorumlusunun yol ve giyim ücreti idaremiz tarafından karşılanacağından, bu personelin maliyeti isteklilerce teklif fiyata 145 kişiye eklenerek dahil edilecektir.” hükmü yer almaktadır.

 

            Bu düzenlemelerden ve idari şartnamenin aynı maddesinin (a) bendinde yer alan hükümlerden 145 kişi ve bir kişi ekip sorumlusuna verilecek giyim bedelinin isteklilerce teklif edilecek fiyata dahil olduğu ve giyimin ayni olarak karşılanacağı anlaşılmaktadır. Bu düzenlemelerin isteklileri tereddüde düşürerek teklif vermelerine engel olabilecek bir nitelik taşımadığı tespit edilmiştir. Bu nedenle başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmemiştir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

4734 sayılı Kanun Temel İlkeler başlıklı 5. maddesinin 1. fıkrasında " İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur” hükmü yer almaktadır.

           

İncelemeye konu ihalede 23 isteklinin doküman aldığı 4 isteklinin teklif verdiği, bütün tekliflerin yaklaşık maliyetin üzerinde olduğu gözönüne alındığında, 4734 sayılı Kanunun 5. maddesinin 1. fıkrasında öngörülen ilkeler inceleme konusu ihalede  oluşmadığından, ihalenin bu gerekçeyle iptal edilmesi gerektiği görüşüyle, karara katılmıyoruz.

 

 

 

              Adnan ZENGİN       Bilal KARACA       K.Nejat ÜNLÜ   H.Hüseyin GÜRHAN                            

                Kurul  Üyesi              Kurul Üyesi            Kurul Üyesi             Kurul Üyesi                 

                       

 

 

                                                            EK GEREKÇE

 

Başvuru sahibinin ihale dokümanına yönelik iddia konularıyla ilgili olarak, idarece yapılan işlemlerde mevzuata her hangi bir aykırılık tespit edilmemiştir.

Öte yandan Kurumca yapılan inceleme, İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 17 nci maddesindeki;

 “İtirazen şikayet başvurularında şikayete konu aşama veya aşamaların ve bu aşamayla bağlantılı işlemlerin kamu ihale mevzuatına uygunluğu yönünden incelemesi yapılır.”

Şeklinde belirlenmiş olan bir kapsam dahilinde yürütülmekte, Yönetmelikte geçen “şikayete konu aşama veya aşamaların ve bu aşamayla bağlantılı işlemler” den amaçlanın ise; şikayet konusunun ilgili olduğu aşama veya aşamalarda (ihale dokümanına veya teklif değerlendirme aşamasına) gerçekleşen ve şikayet konusuyla bağlantılı olan işlemlerin de mevzuata uygunluk ve özellikle eşit muamele ilkesinin gözetilip gözetilmediği noktalarından incelenmesine yönelik olduğu anlaşılmaktadır.

Bu çerçevede yapılan inceleme ve değerlendirmede her hangi bir aykırılık tespit edilmemiş olmakla birlikte, rapora yansıyan ve verilen tüm tekliflerin yaklaşık maliyetin üzerinde gerçekleştiği bilgisi karşısında, ihalenin bu haliyle sonuçlandırma yetki ve sorumluluğunun 4734 sayılı Kanunun 39 uncu maddesinin gerekçesinde belirtilen kurallar ve Kamu İhale Genel Tebliğinin (XIII-C) maddesindeki hükümler dahilinde idareye ait olduğu hususunun da kararda yer alması gerektiği yönündeki ek gerekçeyle karara katılıyorum.

 

                         

 

                                                                                                             Yaşar GÖK   

                                                                                                             Kurul Üyesi                          

 

  

 

KARŞI OY

 

            04.12.2006 tarihinde ihale yetkilisi tarafından onaylanan 30.11.2006 tarihli ihale komisyonu kararı ile ihalenin Temsa İnş. Tem. Sağ. Hiz. Tur. Ak. Mad. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı, ancak bu firmanın vermiş olduğu teklifin yaklaşık maliyetin üzerinde olduğu anlaşılmıştır.

 

25.07.2005 tarih ve 25886 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu İhale Genel Tebliğinin Birinci Bölümünün XIII/C numaralı maddesinde, “Yaklaşık Maliyetin Üzerindeki Teklifler” başlığı altında;

 

“…

 

İhale komisyonu;

a) Yaklaşık maliyet tespit edilirken değerlendirilmeyen her hangi bir husus olup olmadığını,

b) Yaklaşık maliyeti güncellenerek tespit edilmişse, güncellemenin doğru yapılıp yapılmadığını,

c) Verilen teklif fiyatlarının piyasa rayiç fiyatlarını yansıtıp yansıtmadığını,

Sorgulayarak verilen teklifleri yaklaşık maliyete göre mukayese eder ve bütçe ödeneklerini de göz önünde  bulundurarak verilen teklif fiyatlarını uygun bulması halinde ekonomik açıdan en avantajlı teklifi belirleyerek işin ihalesine veya verilen teklif fiyatlarını uygun bulmaması halinde ihalenin iptaline karar vermek hususunda  takdir hakkına sahiptir.

Yaklaşık maliyetin üzerinde olmakla birlikte teklifin kabul edilebilir nitelikte görülmesi halinde idarenin ek ödeneğinin bulunması veya ilgili mali mevzuatı gereği ödenek aktarımının mümkün olması durumlarında teklifler kamu yararı ve hizmet gerekleri de dikkate alınarak  kabul edilebilir.” hükmü yer almaktadır.

 

Yukarıda yer alan düzenleme doğrultusunda, düzeltici işlem kararı verilmesi gerektiği düşüncesiyle, itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına ilişkin çoğunluk kararına katılmıyorum.

 

 

 

                                                                                                                      Namık DAĞALP

                                                                                                                           II. Başkan

                                                                                                                                Üye

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul