• Karar No: 2007/UH.Z-2529
  • Toplantı No: 2007/044
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 30.07.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/044
Gündem No :1
Karar Tarihi:30.07.2007
Karar No :2007/UH.Z-2529
Şikayetçi:
 Süpervizör İnşaat Tem. İlaçlama Bilgi İşlem İnsan. Kay. Sosyal Hizm. Gıda San.Tic. Ltd. Şti. Vedat Dalokay Caddesi No:62/3 G.O.P. ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Nevvar Salih İşgören Alsancak Devlet Hastanesi, Ali Çetinkaya Bulvarı No:26 35220 Alsancak, Konak/İZMİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 11.07.2007 / 19886
Başvuruya konu ihale:
 2007/64519 İhale Kayıt Numaralı “2007-2009 Yılı 29 (Ay) Tam Otomasyon Bilgisayar Hizmeti (80 Bilgisayar Elemanı Dahil) Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

23.07.2007 tarih ve 08.14.57.0078/2007-55E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Nevvar Salih İşgören Alsancak Devlet Hastanesi’nce 25.07.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “2007-2009 Yılı 29 (ay) Tam Otomasyon Bilgisayar Hizmeti (80 Bilgisayar Elemanı Dahil) Alımı ihalesine ilişkin olarak Süpervizör İnşaat Tem. İlaçlama Bilgi İşlem İnsan. Kay. Sosyal Hizmetler Gıda San.Tic. Ltd. Şti’nin 06.06.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 21.06.2007 tarihli yazısı ile reddi  üzerine, başvuru sahibinin  11.07.2007 tarih ve 19886 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 11.07.2007 tarihli dilekçe ile şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden; ihale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin  (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

Şikayet dilekçesinde özetle;

 

1) Şikayete konu olan ihalenin (Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi’nin 25.07.2007 tarihinde yapılacak olan 2007-2009 Yılı (29 Ay) Tam Otomasyon Bilgisayar Hizmeti İhalesi  30.05.2007 tarihinde Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan ilanında, hizmet yeri yeterlilik belgesinin  istenildiği, ihale konusu hizmet idareye ait işyerlerinde verileceğinden bu belgenin istenilmesinin mevzuata aykırılık teşkil ettiği,

 

2) Şikayete konu ihalenin doküman bedelinin 500,00.- YTL olarak belirlendiği, bu bedelin yüksek bulunduğu, katılımı ve rekabeti kısıtlayıcı nitelikte olduğu ayrıca 4734 sayılı Kanunun 28.maddesinde belirtilen “…Doküman bedeli basım maliyetini aşmayacak ve rekabeti engellemeyecek şekilde idarelerce tespit edilir.” ibaresiyle uyuşmazlık gösterdiği,

 

3) İdare tarafından alınan 21.06.2007 tarih ve 2714 sayılı ivedilik kararının ihale yapılmadan ve teklifler değerlendirilip sonuçlandırılmadan alındığı, bu durumun mevzuata uygun olmadığı,

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak:

 

Söz konusu ihaleye ait idari şartnamenin “İhale Konusu İşe İlişkin Bilgiler” başlıklı 2 nci maddesinde ihale konusu hizmetin adının “2007-2009 Yılı (29 Ay) Tam Otomasyon Bilgisayar Hizmeti İhalesi (80 Bilgisayar Elemanı Dahil)” ve yapılacağı yerin “Nevvar Salih İş Gören Alsancak Devlet Hastanesi (Gaziemir Ve Balçova Polikliniği Dahil)” olarak belirtildiği tespit edilmiştir.

 

30.05.2007 tarihinde Kamu İhale Bülteninde yayınlanan ihaleye ait ilanın 2 nci maddesinde de aynı düzenleme yer almıştır.

 

İhaleye ait teknik şartnamenin “Amaç ve Kapsam” başlıklı 1.1 inci maddesinde; “Sunulan sağlık hizmetinin en iyi şekilde verilebilmesi, gelir ve giderlerin izlenebilmesi, gelir kaçaklarının önlenmesi, kaynakların doğru yönlendirilmesi, hastane yönetimine stratejik kararlar vermek üzere bilgi sağlanması amacıyla, Nevvar-Salih İşgören Alsancak Devlet Hastanesinde kurulacak olan yazılım, donanım ve gerekli iletişim altyapısından oluşan Hastane Bilgi Yönetim Sisteminin temel gereklerini, uyarlama, eğitim ve kullanım desteği gibi adımları, dokümantasyon, bakım, garanti, lisans ve kullanım hakları hizmet alımı, muayene ve kabul işlemlerini kapsamaktadır.” düzenlemesine yer verilerek, yazılım, donanım ve gerekli iletişim altyapısından oluşan Hastane Bilgi Yönetim Sisteminin hastanede kurulmasına yönelik bir hizmet alımının gerçekleştirileceği belirtilmiştir.

 

İhaleye katılabilmek için gereken “Kalite ve Standarda ilişkin belgeler”in belirtildiği söz konusu ihaleye ait ilanın 4.3.3 ve idari şartnamenin 7.3.4 üncü maddesinde; “Tam Otomasyon Bilgisayar Hizmeti işi ile ilgili olarak ihale tarihi itibariyle geçerlilik süresini doldurmamış Türk Standartları Enstitüsü (TSE) hizmet yeterlik belgesi verilecektir..” düzenlemesi yapılarak, ihaleye teklif veren isteklilerden ihale konusu iş ile ilgili hizmet yeri yeterlik belgesi istenildiği anlaşılmıştır.

 

   Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Kalite ve standart ile kapasiteye ilişkin belgeler başlıklı 45 inci maddesinde;  İdare, ihale konusu hizmet alımının niteliğini göz önünde bulundurarak ihale dokümanında; kalite yönetim sistem belgesi, çevre yönetim sistem belgesi, personel belgelendirilmesi, hizmet yeri yeterlilik belgesi ile deney-analiz-kalibrasyon laboratuvarlarının ve muayene kuruluşlarının kalite yeterliliğine ilişkin düzenleme yapabilir…” hükmü,  

           

            Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Hizmet Alımı ve Yapım İşi İhalelerinde Kalite Belgelerine İlişkin Hususlar”  başlıklı VIII/L maddesinde;  “…Hizmet yeri yeterlilik belgesi, hizmet yerinin imkanlarının ilgili Türk Standardı ve/veya  Türk Standardları Enstitüsü tarafından hazırlanmış olan kritere uygunluğu gösteren ve aktedilen sözleşme ile kullanılabilen belgedir. Hizmet yeri yeterlilik belgesinin kuruluş yapısı, planlama faaliyetleri ve  sorumluluklar göz önünde bulundurulduğunda; idarelerin kendi hizmet binalarında gerçekleştirilen hizmetler (idarelerin hizmet binalarında, servislerce gerçekleştirilecek montaj, bakım ve onarım  hizmetleri hariç)  ile niteliği gereği  hizmet yeri yeterlilik belgesi istenmeyecek hizmet ihalelerinde hizmet yeri yeterlilik belgesi istenmeyecektir.” hükmü yer almaktadır.

Şikayete konu ihalenin “Tam Otomasyon Bilgisayar Hizmeti” işi olduğu ve idarenin hizmet binasında gerçekleştirileceği anlaşıldığından idarece söz konusu ihalede hizmet yeri yeterlik belgesi istenilmesi mevzuata aykırı bulunmuştur.

2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak:

Şikayet konusu ihaleye ait ilanın 7 nci ve idari şartnamenin 4.1.(c) maddesinde ihale dokümanı satış bedelinin 500,00.-YTL olduğu belirtilmiştir.

İdarece hazırlanan ihale dokümanının idari şartname, teknik şartname, sözleşme tasarısı, hizmet işleri genel şartnamesi ve standart formlardan oluştuğu ve toplam 128 sayfa olduğu anlaşılmıştır.

Kamu İhale Kanunu’nun “İhale ve Ön Yeterlik Dokümanının Verilmesi”  başlıklı 28 inci maddesinde “İhale ve ön yeterlik dokümanı idarede bedelsiz görülebilir. Ancak, ön yeterlik veya ihaleye katılmak isteyen isteklilerin bu dokümanı satın almaları zorunludur. Doküman bedeli, basım maliyetini aşmayacak ve rekabeti engellemeyecek şekilde idarelerce tespit edilir.” hükmü,

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İhale ve ön yeterlik dokümanının görülmesi ve satın alınması başlıklı 32 nci maddesinde; …Dokümanın basım maliyetini aşmayacak ve rekabeti engellemeyecek bir bedelle satılması zorunlu olup, bu dokümanın satış hakkı yalnız idareye aittir. Dokumanın basım maliyetinin tespitine ilişkin belge ve bilgileri içeren tutanak düzenlenerek ihale işlem dosyasında muhafaza edilir….” hükmü yer almıştır.

İdarece gönderilen ihale işlem dosyasında yapılan incelemede; dokümanın basım maliyetinin idarece tespitine ilişkin belge ve bilgileri içeren bir tutanağın bulunmadığı görülmüş olup, idarenin Süpervizör İnşaat Tem. İlaçlama Bilgi İşlem İnsan. Kay. Sosyal Hizmetler Gıda San.Tic. Ltd. Şti.’nin şikayet başvurusu üzerine aldığı 21.06.2007 tarihli kararda; söz konusu ihalede 29 Ay süreyle bilgisayar otomasyonu hizmetlerinde kullanılacak sarf malzemeleri, donanım ve yazılım dahil 80 bilgisayar elemanının çalıştırılacağı, ihalenin 29 aylık olması, ihale dokümanı hazırlık maliyetinin yüksek olması ve ihale dokümanının 129 adet yani yaklaşık bir klasör belgeden oluşması göz önünde bulundurularak ihale dokümanı satış bedelinin tespit edildiği, ihale dokümanının idarede bedelsiz görülebileceği, ihaleye katılmak isteyenlerin dokümanı satın aldığı, ihalenin büyüklüğü ve yukarıda belirtilenler ışığında doküman satış bedelinin ihaleye katılımı engelleyici unsur olarak değerlendirilmediğinin belirtildiği anlaşılmıştır.

            Anılan mevzuat hükümleri uyarınca, doküman bedelinin basım maliyetini aşmayacak ve rekabeti engellemeyecek şekilde idarece tespit edilmesi ve basım maliyetinin tespitine ilişkin belge ve bilgileri içeren bir tutanak düzenlenmesi gerekmektedir.

 

Bununla birlikte; söz konusu ihalede idarece doküman bedeli basım maliyetinin tespitine ilişkin bir tutanak düzenlenmediği anlaşılmış olup, idarece doküman satış bedelinin mevzuata uygun belirlenmediği anlaşılmıştır.

 

3) Başvuru sahibinin üçüncü iddiasına ilişkin olarak:

 

Süpervizör İnşaat Tem. İlaçlama Bilgi İşlem İnsan. Kay. Sosyal Hizmetler Gıda San.Tic. Ltd. Şti’nin 06.06.2007 tarihli şikayeti üzerine, idarenin 21.06.2007 tarih ve 2714 sayılı yazısında işin ivediliği ve kamu yararına istinaden ihale sürecine devam kararı alındığı belirtilmiştir.

 

İdarece ivedilik ve kamu yararı gerekçesi ile alınan ihale sürecine devam kararında; 2007 yılı Bilgisayar Hizmeti ihalesi sözleşmesinin fesh edilmesi nedeniyle söz konusu ihalenin acilen yeniden yapılıyor olması, hizmetin süreklilik arz eden bir iş olması, hasta müracaatının çok yoğun olması nedeniyle bilgisayar otomasyonunda herhangi bir kesinti olması durumunda bu aksamaların telafisi mümkün olmayan hem maddi kayıplara hem de hasta ve çalışanların sıkıntı yaşamalarına sebep olacağı gerekçesiyle ihale sürecine devam kararı verildiği belirtilmiştir.

 

            Kamu İhale Kanunu’nun  55 inci maddesinde; “Şikâyet sunulduktan sonra, ihale yetkilisince ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi gerektiği onaylanmadıkça idare sözleşme imzalayamaz. İhale işlemlerine devam edilmesi konusunda gerekçeli olarak alınan bu onay, sözleşme imzalanmadan en az yedi gün önce şikâyette bulunan aday veya istekliye tebliğ edilmiş olmasını sağlamak üzere gerekli süre dikkate alınarak bildirilir. İdarece usulüne uygun bildirim yapılmadan sözleşme imzalanmışsa, ihale kararı ve sözleşme hükümsüz sayılır.” hükmü yer almıştır.

            Anılan Kanun hükmünde; ihale yetkilisince ivedilik ve kamu yararı bulunması halinde ihale işlemlerine devam edilmesi kararının şikayet başvurusu üzerine alınabileceği belirtildiğinden ve şikayete konu ihalede ivedilik ve kamu yararı gerekçesi ile ihale sürecine devam kararının şikayet başvurusu üzerine alındığı anlaşıldığından “ihale yapılmadan ve teklifler değerlendirilip sonuçlandırılmadan ivedilik ve kamu yararı gerekçesiyle ihale işlemlerine devam kararı alınmasının mevzuata uygun bulunmadığı” konusundaki iddia yerinde bulunmamıştır.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin  (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul