• Karar No: 2007/UH.Z-2530
  • Toplantı No: 2007/044
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 30.07.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/044
Gündem No :2
Karar Tarihi:30.07.2007
Karar No :2007/UH.Z-2530
Şikayetçi:
 Savan Yemek Sanayi Tic. Ltd. Şti., Öz Ankara Toptancılar Sitesi 3.Blok No:94 Macunköy Yenimahalle/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Horasan Yatılı İlköğretim Bölge Okulu, Mümtaz Turhan Mahallesi Birinci Sokak No:1 25800 Horasan/ERZURUM
Başvuru tarih ve sayısı:
 11.07.2007 / 19901
Başvuruya konu ihale:
 2007/53507 İhale Kayıt Numaralı 2007/53507 İKN|li “Yemek Yapımı ve Dağıtımı ve Sonrası Genel Temizlik Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

25.07.2007 tarih ve 08.14.60.0078/2007-56E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Horasan Yatılı İlköğretim Bölge Okulu’nca 28.06.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Yemek Yapımı ve Dağıtımı ve Sonrası Genel Temizlik Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Savan Yemek Sanayi Tic. Ltd. Şti’nin 25.06.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 29.06.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  11.07.2007 tarih ve 19901 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 09.07.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin  (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) İdari şartnamenin 7.3.4.(1).maddesinde istenen “TSE den alınmış TS EN ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Belgesi” istenilmesinin mevzuata aykırı olduğu, ISO 9001:2000 gibi kalite belgelerinin TSE tarafından alınmasının zorunlu kılınamayacağı, Uluslararası Akreditasyon Kurumları tarafından alınan kalite belgelerinin akreditasyon belgeleri ile beraber sunulması halinde geçerli sayılmasının zorunlu bulunduğu,

 

            2) İdari şartnamenin 7.3.4.(b) maddesinde;“TS 8985 Yemek Fabrikaları, Toplu Yemek Mutfakları ve Yemek Servisleri  Genel Kurallar Standardına Uygun Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi” istenilmesinin Kamu İhale Tebliğinin; “…Hizmet yeri yeterlilik belgesinin kuruluş yapısı, planlama faaliyetleri ve sorumluluklar göz önünde bulundurulduğunda; idarelerin kendi hizmet binalarında gerçekleştirilen hizmetler…ile niteliği gereği hizmet yeri yeterlilik belgesi istenmeyecek hizmet ihalelerinde hizmet yeri yeterlik belgesi istenmeyecektir…” hükmüne aykırı olduğu, idari şartnamede ihale konusu yemek pişirme, dağıtım, bulaşık yıkama ve sonrası hizmetlerin kuruluş mutfağında yapılacağı belirtildiğinden bu belgenin istenilemeyeceği,

 

            3) İdari şartnamenin 7.3.4.(c) maddesinde istenen “TSE den alınmış TS 12524 Temizlik Hizmeti Veren iş yerleri genel kurallar standardına uygun Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi”nin temizlik hizmeti veren iş yerleri tarafından temin edilecek bir belge olduğu, faaliyet alanı yemek üretimi dağıtımı ve servisi işi olan firmalar bu belgeyi temin edemeyeceğinden bu belgenin yemek hizmeti ihalelerinde istenemeyeceği,

 

            4) Kamu İhale Bülteninde 18.05.2007 tarihinde yayınlanan ihale ilanının 4.3.2.2 nci maddesinde, idari şartnamenin 34.1 ve diğer hususlar 4 üncü maddesinde; “Öğrencilerin sağlıklı beslenebilmesi için okul yönetiminin belirlediği fiyatlardan düşük teklifler ihale dışı bırakılacaktır” şartı konulduğu, buna karşın Kamu İhale Kanunu uyarınca aşırı düşük olduğu tespit edilen teklifler için firmalardan açıklama istenmeden ihale dışı bırakılamayacağı,

 

            5) İdari şartnamenin 7.3.2.2 nci maddesinde; “Yüklenici firma işe başlama tarihinden itibaren vekaleten iş yürütmeyeceğine ve yüklenici firmanın en büyük hissedarının hafta içi her gün işin başında bizzat bulunacağına dair noter tasdikli taahhütname” şartının istenmemesi gerektiği, istekli firmaların en büyük hissedarının birden çok devam eden işi olabileceği veya ikamet adresinin işin devam edeceği il sınırları dışında olabileceğinden hafta içi hergün bizzat işin başında bulunamayacağı, bu madde ile işin devam edeceği il sınırları dışından ihaleye istekli olarak katılacak firmaların sınırlandırıldığı,

 

            6) İdari şartnamenin diğer hususlar 6 ncı maddesinde; “istekli bünyesinde anahtar teknik personel olarak sertifikalı veya bonservisli aşçı ve veteriner hekim veya gıda mühendisi bulundurulması gerekmektedir. Söz konusu personelin ihale tarihi itibariyle en az dört ay öncesinden işe alınmış ve ihale tarihi itibariyle isteklinin bünyesinde bulunuyor olması zorunludur.” şartının mevzuata aykırı olduğu, ihale konusu işte anahtar teknik personel olarak istihdam edilen personelin aşçı olamayacağı, anahtar teknik personelin işin uzmanı (sorumlu yönetici kapsamında değerlendirilen ilgili okul mezunu, gıda mühendisi, diyetisyen, ziraat mühendisi vb. kişiler) olması gerektiği ve aşçının bu kapsama girmediği,

 

            7) İdari şartnamenin diğer hususlar bölümü 7 nci maddesinde yer alan; “Yüklenici firmanın kuruluş mutfağında herhangi bir nedenle yemek çıkarılmaması durumunda yemek hizmetinin aksamaması için Horosan Belediyesi sınırları içerisinde en az 3 lokantayla sözleşme yapmış olması gerekmektedir.” şartı ile şirket kuruluş ve faaliyet yeri Horasan dışında olan firmaların ihaleye katılmalarının engellendiği, firmaların ihaleyi kazanmaları halinde Horasan Belediyesi sınırları içerisinde en az 3 lokantayla sözleşme yapmayı taahhüt etmelerinin yeterli olması gerektiği,

 

            8) Standart formlar arasında bulunan birim fiyat teklif cetvelinde ihale konusu iş “iş kalemlerinin adı, birimi, adet miktarı ve ihale kayıt numarasının belirtilmediği, birim fiyat teklif  cetvelinde iş kalemlerinin adı birimi adet miktarı ve ihale kayıt numarasının belirtilmemesinden dolayı istekliler tarafından yapılacak hataları engellemek için ihale şartnamesine ek olarak verilen standart formda ayrıntıların verilmesi gerektiği, iddialarına yer verilmiştir.

 

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

 

            Şikayet konusu ihaleye ait ilanın 4.3.4.(a).1 ve idari şartnamenin 7.3.4.1.(a) maddesinde; “TSE den alınmış TS EN ISO 9001-2000 Kalite Yönetim Sistemi belgesi.” düzenlemesine yer verilmiştir. 

 

            Dolayısıyla şikayete konu ihalede “Kalite ve standarda” ilişkin belgeler kapsamında TSE den alınmış TS EN ISO 9001-2000 Kalite Yönetim Sistemi belgesinin ihaleye katılabilmek için istekliler tarafından sunulmasının istenildiği anlaşılmıştır.

 

  Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Kalite ve standart ile kapasiteye ilişkin belgeler” başlıklı 45 inci maddesinde; İdare, ihale konusu hizmet alımının niteliğini göz önünde bulundurarak ihale dokümanında; kalite yönetim sistem belgesi, çevre yönetim sistem belgesi, personel belgelendirilmesi, hizmet yeri yeterlilik belgesi ile deney-analiz-kalibrasyon laboratuvarlarının ve muayene kuruluşlarının kalite yeterliliğine ilişkin düzenleme yapabilir.

 

Kalite yönetim sistem belgesi, çevre yönetim sistem belgesi ve  personel belgelendirilmesine ilişkin belge ve sertifikaların, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesi zorunludur. Bu belgelendirme kuruluşlarının, Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşu  olduklarının ve bu kuruluşlarca düzenlenen belgelerin geçerliliğini sürdürdüğünün, Türk Akreditasyon Kurumundan alınacak bir yazı ile teyit edilmesi gerekir. Bu teyit yazısının ilk ilan/davet tarihinin veya ihale/son başvuru tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış olması zorunludur. Ancak Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edildiği duyurulan belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenen ve TÜRKAK Akreditasyon Markası  taşıyan belge ve sertifikalar için Türk Akreditasyon Kurumundan teyit alınması zorunlu değildir….” hükmü yer almaktadır.

 

ISO’nun (International Organization for Standardization) Uluslararası Standart Organizasyonu, Türk Standartları Enstitüsü’nün ise ISO’nun üyesi ve Türkiye’deki tek temsilcisi olduğu ve TS EN ISO: 9001-2000 standardında yer alan “EN” ibaresinin “Europeane Norm” (Avrupa Standartları) ifadesinin kısaltması olduğu,

 

  “ISO 9001: 2000” belgesinin ise “Kalite Yönetim Sistem” belgesi olduğu, standardının Uluslararası Standardizasyon Teşkilatı (ISO-International Organization for Standardization) tarafından yayınlandığı, üretim ve hizmet sektöründe faaliyet gösteren kuruluşların sistemlerini bu standarda uygun olarak kurmaları halinde ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi alabilecekleri, bu belgenin kuruluşların uyguladıkları kalite yönetim sistemine verilen bir belge olduğu, anlaşılmıştır.

 

Yukarıda yer alan mevzuat hükmü uyarınca ISO 9001:2000 kalite sistem belgesinin Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesi gerektiği anlaşıldığından, bu belgenin Türk Standartları Enstitüsü’nden (TSE) alınması gerektiği şeklindeki düzenleme mevzuata aykırı bulunmuştur.

 

 

 

2)      Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

 

            Söz konusu ihaleye ait idari şartnamenin kalite ve standarda ilişkin belgelerin sayıldığı 7.3.4.1.(b) maddesinde; “TSE den alınmış TS 8985 Yemek fabrikaları, toplu Yemek Mutfakları ve Yemek Servisleri Genel Kurallar Standardına uygun Hizmet Yeri yeterlilik Belgesi” düzenlemesine yer verilmiştir.  İhaleye ait ilanın kalite ve standarda ilişkin belgelerin belirtildiği 4.3.4.(a).2 nci maddesinde de aynı düzenleme yer almıştır.

 

            Söz konusu ihaleye ait ilan ve idari şartnamenin 2 nci maddesinde ihale konusu işin; 700 yatılı öğrencinin 255 iş günü, 15 personele 225 iş günü sabah, öğlen, akşam 3 öğün yemek pişirilmesi, dağıtılması ve sonrası genel temizlik hizmeti alımı olduğu ve işin yapılacağı yerin Horasan Yatılı İlköğretim Bölge Okulu olduğu belirtilmiştir.

 

            Şikayet konusu ihaleye ait idari şartnamenin “VI Diğer Hususlar” bölümünde yer alan 1 inci madde de; ihale konusu yemek pişirme, dağıtım, bulaşık yıkama ve sonrası hizmetlerin kuruluş mutfağında yapılacağı belirtilmiştir.

 

          Kamu İhale Genel Tebliğinin “Hizmet Alımı ve Yapım İşi İhalelerinde Kalite Belgelerine İlişkin Hususlar” başlıklı VIII/L maddesinde; “…Hizmet yeri yeterlilik belgesi, hizmet yerinin imkanlarının ilgili Türk Standardı ve/veya  Türk Standardları Enstitüsü tarafından hazırlanmış olan kritere uygunluğu gösteren ve aktedilen sözleşme ile kullanılabilen belgedir. Hizmet yeri yeterlilik belgesinin kuruluş yapısı, planlama faaliyetleri ve  sorumluluklar göz önünde bulundurulduğunda; idarelerin kendi hizmet binalarında gerçekleştirilen hizmetler (idarelerin hizmet binalarında, servislerce gerçekleştirilecek montaj, bakım ve onarım  hizmetleri hariç)  ile niteliği gereği  hizmet yeri yeterlilik belgesi istenmeyecek hizmet ihalelerinde hizmet yeri yeterlilik belgesi istenmeyecektir….” hükmü yer almıştır.

 

            İhale konusu yemek pişirme, dağıtım, bulaşık yıkama ve sonrası hizmetlerin idarenin kendi hizmet binasında gerçekleştirileceği anlaşıldığından hizmet yeri yeterlik belgesi istenilmesi mevzuata aykırı bulunmuştur.

 

3)      Başvuru sahibinin üçüncü iddiasına ilişkin olarak;

 

            Şikayet konusu ihaleye ait idari şartnamenin kalite ve standarda ilişkin belgelerin sayıldığı 7.3.4.1.(c) maddesinde; “TSE den alınmış TS 12524 Temizlik Hizmeti Veren iş Yerleri Genel Kurallar Standardına Uygun Hizmet Yeri yeterlilik belgesi.” düzenlemesine yer verilmiştir. İhaleye ait ilanın kalite ve standarda ilişkin belgelerin belirtildiği 4.3.4.(a).3 üncü maddesinde de aynı düzenleme yer almıştır.

 

Söz konusu ihalede istekliler tarafından sunulması istenen TS 12524 nolu hizmet yeri yeterlik belgesinin,  temizlik hizmeti veren iş yerlerinin standardı olduğu,  her türlü açık ve kapalı yerlerde toplum ve çevre sağlığı kurallarına uygun şekilde temizlik hizmeti yapılmasını kapsadığı belirlenmiştir.

 

            İhaleye ait teknik şartnamenin “Temizlik Hizmetleri” başlıklı 7 nci maddesi incelendiğinde; ihale konusu işte yer alan temizlik hizmetinin yemek hizmetinden kaynaklanan mutfak temizliği, gıda deposu temizliği, pişirme sistemi temizliği ve yemekhane temizliğinden oluştuğu anlaşılmaktadır.

 

            İhale dokümanının incelenmesi sonucunda; şikayet konusu ihalenin yemek pişirme, dağıtım, bulaşık yıkama ve sonrası genel temizlik hizmetlerini kapsadığı, ancak ihale konusu işin esasının yemek yapımı ve dağıtımı hizmeti olduğu ihale konusu işin kapsamında yer alan temizlik hizmetinin ise yemek pişirme sırasında ve yemek sonrası meydana gelen temizlik hizmetlerini içerdiği anlaşılmıştır.

 

            Kamu İhale Genel Tebliğ VIII/L maddesinde; “…İdareler, ihale konusu işin niteliğini göz önünde bulundurarak ihale dokümanında; kalite ve standart belgelerine ilişkin düzenlemeler yapabilirler. İdareler bu düzenlemelerini, ilgili uygulama yönetmeliklerinin bu konuyu düzenleyen hükümlerini esas alarak yapmalıdır. İhale konusu ile ilgisi bulunmayan veya işin niteliğinin gerektirmediği kalite ve standarda ilişkin belgelerin istenilmesinin, 4734 sayılı Kanunun temel ilkelerine ve ilgili uygulama yönetmeliklerine aykırılık teşkil edeceği açıktır… Hizmet yeri yeterlilik belgesinin kuruluş yapısı, planlama faaliyetleri ve  sorumluluklar göz önünde bulundurulduğunda; idarelerin kendi hizmet binalarında gerçekleştirilen hizmetler (idarelerin hizmet binalarında, servislerce gerçekleştirilecek montaj, bakım ve onarım  hizmetleri hariç)  ile niteliği gereği  hizmet yeri yeterlilik belgesi istenmeyecek hizmet ihalelerinde hizmet yeri yeterlilik belgesi istenmeyecektir...” hükmü yer almaktadır.

 

            İdarelerin ihale konusu hizmet alımının niteliğini göz önünde bulundurarak kalite ve standart belgelerine ilişkin düzenlemeler yapabilecekleri anlaşılmasına karşın, şikayet konusu ihalede ihale konusu işin karakteristik niteliğinin yemek hizmeti olması nedeniyle temizlik hizmeti veren işyerlerine ilişkin hizmet yeri yeterlik belgesi istenilmesinin işin karakteristik niteliğine uygun bulunmadığı anlaşılmakla birlikte; ihale konusu işin idarenin kendi hizmet binasında gerçekleştirilmesi sebebiyle hizmet yeri yeterlik belgesi istenilmesi mevzuata aykırı bulunmuştur.

 

4)      Başvuru sahibinin dördüncü iddiasına ilişkin olarak;

 

            Şikayet konusu ihaleye ait ilanın İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgelerin belirtildiği 4.3.2.2 nci maddesinde; “İhale komisyonunun belirlediği ortalama fiyatın altındaki tekliflifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.”,

 

            İhaleye ait idari şartnamenin Aşırı düşük tekliflere ilişkin 34.1 inci maddesinde; “İhale komisyonu verilen teklifleri bu Şartnamenin 32 nci maddesine göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden, teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.Öğrencilerin sağlıklı yetiştirilmesi acısından (İhale komisyonunun belirlediği fiyatların altındaki teklifler değerlendirilmeye alınmayacaktır).”,

 

            Yine idari şartnamenin “VI-Diğer Hususlar” bölümünde yer alan 4 üncü maddede; “Öğrencilerin sağlıklı beslenebilmesi için okul yönetiminin belirlediği fiyatlardan düşük teklifler ihale dışı bırakılacaktır.” düzenlemeleri yer almıştır.

            4734 sayılı Kanunun “İhalenin Karara Bağlanması ve Onaylanması” başlıklı 40 ıncı maddesinde; “37 ve 38 inci maddelere göre yapılan değerlendirme sonucunda ihale, ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren isteklinin üzerinde bırakılır…”,

  Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Aşırı düşük teklifler” başlıklı 72 nci maddesinde; “İhale komisyonu verilen tekliflerden, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

 

            İhale komisyonu;

            a) Verilen hizmet ve yapım yönteminin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin hizmetin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

            c) Hizmet işinin özgünlüğü,

 

            Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir. İhale komisyonunca reddedilmeyen aşırı düşük teklifler, geçerli teklif olarak dikkate alınır...” hükümleri yer almaktadır.

 

            Söz konusu ihaleye ait idari şartnamenin 36.1 inci maddesinde ekonomik açıdan en avantajlı teklifin en düşük fiyat esasına göre belirleneceği belirtilmiştir.

 

            4734 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesinde, ihalenin ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren isteklinin üzerinde bırakılacağı belirtilmiş olup, ekonomik açıdan en avantajlı teklifin en düşük fiyat esasına göre belirleneceği öngörülen şikayet konusu ihalede, ihale komisyonunca aşırı düşük teklif olduğu tespit edilen tekliflerin 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi çerçevesinde aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulması ve aşırı düşük teklif sorgulaması sonucunda açıklaması yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin tekliflerinin reddedilmesi  gerektiği anlaşıldığından, ihale ilanı ve dokümanda yer alan “okul yönetiminin belirlediği fiyatlardan düşük tekliflerin ihale dışı bırakılacağı.” şeklindeki düzenleme mevzuata aykırı bulunmuştur.

 

5)      Başvuru sahibinin beşinci iddiasına ilişkin olarak;

 

            Şikayet konusu ihaleye ait idari şartnamenin isteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgelerin belirtildiği 7.3.2.2 nci maddesinde; “yüklenici firma işe başlama tarihinden itibaren vekaleten işi yürütmeyeceğine ve yüklenici firmanın en büyük hissedarının hafta içi hergün işin başında bizzat bulunacağına dair noter tasdikli taahhütname” düzenlemesine yer verilmiştir. Aynı düzenleme ihale ilanının 4.3.2.1 inci maddesinde de yer almıştır.

 

Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin “Yüklenicinin iş başında bulunması” başlıklı 9 uncu maddesinde; “Yüklenici, üstlenmiş olduğu işin devamı süresince, işyerinden ayrılamaz. Ancak, idare tarafından kendi yerine kabul edilecek birisini, işlerin gecikmesine veya durmasına hiçbir şekilde yol açmamak şartı ile vekil bırakarak iş başından ayrılabilir. Yüklenici veya vekili, iş yerinden ayrılmalarını gerektiren zorunlu hallerde, kontrol teşkilatından izin almak zorundadırlar...” hükmü yer almaktadır.

            Anılan mevzuat hükmü uyarınca; yüklenicinin üstlenmiş olduğu işin devamı süresince işlerin gecikmesi ve aksamasına sebebiyet vermemek şartı ile yerine idarenin kabul edeceği vekilini bırakarak iş başından ayrılabileceği anlaşıldığından “yüklenici firmanın vekaleten işi yürütmeyeceğine ve yüklenici firmanın en büyük hissedarının hafta içi her gün işin başında bizzat bulunacağına dair noter tasdikli taahhütname istenilmesine” yönelik düzenleme mevzuata uygun bulunmamıştır.

 

 

6)      Başvuru sahibinin altıncı iddiasına ilişkin olarak;

 

            Şikayet konusu ihaleye ait idari şartnamenin “VI-Diğer Hususlar” bölümünde yer alan 6 ncı maddesinde; “İsteklinin bünyesinde anahtar teknik personel olarak sertifikalı veya bonservisli aşçı ve Veteriner Hekim veya gıda mühendisi bulundurması gerekmektedir. Söz konusu personelin ihale tarihinden en az dört (4) ay öncesinden işe alınmış ve ihale tarihi itibariyle isteklinin bünyesinde bulunuyor olması zorunludur. Bu personelin ihale tarihinden önce işe başladığını gösterir aylık SSK hizmet bildirgesi veya SSK işe giriş bildirgeleri aslı veya noter tasdikli suretleri teklif mektubunda sunulacaktır.” düzenlemesi yer almıştır.

 

            Söz konusu düzenleme ihaleye ait ilanda yer almamıştır.

 

  Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İsteklinin personel durumuna ilişkin belgeler” başlıklı 43 üncü maddesinde; “Hizmet alımı ihalelerinde idarece çalıştırılması öngörülen personelin nitelik ve sayısı ihale dokümanında belirtilir. Anahtar teknik personele ilişkin düzenleme dışında mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesine ilişkin olarak ihale dokümanında isteklinin personel çalıştırdığına dair belge veya personel çalıştıracağına dair taahhütname istenemez. 

 

            Asgari yeterlik kriteri olarak anahtar teknik personel öngörülmesi halinde, ilgili kişinin ihale konusu hizmetin uzmanı olması, ihale tarihinden önce işe alınmış ve ihale tarihi itibarıyla isteklinin bünyesinde bulunuyor olması şartlarının aranması zorunludur. İsteklinin bünyesinde bulunduğu hususu; ilgili adına prim ödendiğini veya ilgilinin işe alındığını gösteren sosyal güvenlik kurumu belgesi ile tevsik edilir...” hükmü yer almaktadır.

 

            İhale konusu işin yemek pişirme, dağıtım, bulaşık yıkama ve sonrası hizmetlerden oluştuğu anlaşıldığından ve yukarıda yer alan mevzuat hükmünde anahtar teknik personel olarak öngörülen kişinin ihale konusu hizmetin uzmanı olması gerektiği belirtildiğinden, söz konusu yemek hizmetinde “sertifikalı veya bonservisli aşçının” anahtar teknik personel olarak öngörülmesi mevzuata aykırı bulunmamıştır.

 

            Bununla birlikte; anahtar teknik personelin ihale tarihinden önce işe alınmış olması ve ihale tarihi itibariyle isteklinin bünyesinde bulunması şartları mevzuatta gerekli ve yeterli şart olarak yer aldığından, anahtar teknik personelin ihale tarihinden en az dört (4) ay önce isteklinin bünyesinde işe alınmış olması gerektiğine ilişkin düzenleme mevzuata uygun bulunmamıştır.

 

Ayrıca, anahtar teknik personel istenilmesine ilişkin düzenlemenin idari şartnamede yer almasına karşın ilanda yer almaması Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İhale ve ön yeterlik ilanlarının düzenlenmesi” başlıklı 30 uncu maddesi; “İhale ve ön yeterlik ilanlarında yer alan bilgiler ile ihale veya ön yeterlik dokümanını oluşturan belgelerde idarece yapılan düzenlemelerin birbirine uygun olması gerekir.” hükmüne aykırı bulunmuştur.

 

7)      Başvuru sahibinin yedinci iddiasına ilişkin olarak;

 

            İdari şartnamenin VI-Diğer Hususlar bölümünde yer alan 7 nci maddesinde; “Yüklenici firmanın kuruluş mutfağında herhangi bir nedenle yemek çıkarılmaması durumunda yemek hizmetinin aksamaması için Horasan Belediyesi sınırları içerisinde en az üç lokantayla sözleşme yapmış olması gerekmektedir.” düzenlemesi yer almıştır.

 

            Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Yeterliğin belirlenmesinde uyulacak ilkeler” başlıklı 35 inci maddesinin ilk fıkrasında; “İsteklilerin ekonomik ve mali yeterlikleri ile mesleki ve teknik yeterliklerinin değerlendirilmesi amacıyla idarelerce istenilecek her türlü bilgi, belge, doküman ve değerlendirme kriterleri rekabeti engelleyici sonuç doğuracak şekilde belirlenemez. Ayrıca yeterlik değerlendirmesinde kullanılacak kriterler, ihale konusu işin özelliğine göre söz konusu hizmetin istekli tarafından gerçekleştirilebilirliğini ölçecek nitelikte olmalıdır.” hükmü yer almaktadır.

 

İhale dokümanında; ihale konusu yemek hizmetinin idare binasında gerçekleştirileceği, firmaların yemek üretim tesislerinde yapılacak bir faaliyetinin söz konusu olmadığı ancak idarenin mutfağında herhangi bir nedenle yemek çıkarılmaması durumunda hizmetin aksatılmaması için isteklinin Horasan Belediyesi sınırları içerisinde en az 3 lokantayla sözleşme yapmış olması gerektiği belirtilmiş olup, söz konusu düzenlemede  buna ilişkin sözleşmelerin ihaleye katılım aşamasında sunulup sunulmayacağı konusunda açık ve net bir belirleme bulunmamakla birlikte; yapılan düzenlemenin en az 3 lokantayla yapılan sözleşmelerin ihaleye katılım aşamasında isteklilerce sunulması gerektiği şeklinde anlaşılabileceği sonucuna varılmıştır.

 

 İsteklilerin ihaleye katılım aşamasında idarenin mutfağında herhangi bir nedenle yemek çıkarılmaması durumunda hizmetin aksatılmaması için Horasan Belediyesi sınırları içerisinde en az 3 lokantayla sözleşme yapacağına dair taahhütname vermesinin rekabetin sağlanabilmesi açısından yeterli olacağı anlaşıldığından, ihale dokümanında yer alan belirsiz düzenleme mevzuata aykırı bulunmuştur.

 

8)      Başvuru sahibinin sekizinci iddiasına ilişkin olarak;

 

            Şikayet konusu ihaleye ait idari şartnamenin 19 uncu maddesinde; isteklilerin tekliflerini her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat olarak vereceği belirtilmiştir.

 

            Söz konusu ihaleye ait ilan ve idari şartnamenin 2 nci maddesi uyarınca; ihale konusu işin 700 yatılı öğrencinin 255 iş günü, 15 personele 225 iş günü sabah, öğlen, akşam 3 öğün yemek pişirilmesi, dağıtılması ve sonrası genel temizlik hizmeti alımı olduğu anlaşılmıştır.

           

          Kamu İhale Genel Tebliğinin VIII/M maddesinde; “…Birim fiyat üzerinden teklif alınan bütün hizmet alımı ihalelerinde birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde; iş kaleminin adı, birimi ve miktarının ayrıntılı olarak idare tarafından doldurulmak suretiyle, ihale dokümanına eklenmesi gerekmektedir. ..” hükmü yer almıştır.

 

          Şikayete konu ihaleye ait ihale dokümanının ekinde yer birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde iş kaleminin adı, birim ve miktarı bölümlerinin doldurulmadığı, boş bırakıldığı görülmüş olup, birim fiyat teklif mektubu eki cetvelin ilgili bölümlerinin doldurulmaması Kamu İhale Genel Tebliğinin VIII/M maddesi hükmüne aykırı bulunmuştur.

 

 

B- Şikayete konu ihalede iddia konularıyla bağlantılı olarak yapılan inceleme sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            Şikayet konusu ihaleye ait ilanın ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgelerin belirtildiği 4.2.2 nci maddesinde; “İsteklinin bilançosu veya eşdeğer belgeleri İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait isteklinin yıl sonu bilançosu veya gerekli görülen bölümleri, yoksa bunlara eşdeğer belgeler,…” ,

 

            4.2.3 üncü maddesinde; “İsteklinin iş hacmini gösteren belgeler: İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam cirosunu gösteren gelir tablosu veya ihale konusu iş ile ilgili taahhüdü altındaki ve bitirdiği iş miktarını gösteren belgelerin verilmesi...” düzenlemeleri yer almıştır. 

 

            İhaleye ait ilanın 4.2.2  ve 4.2.3 üncü maddelerinde yer alan söz konusu düzenlemelerin ihaleye ait idari şartnamede bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

            Ayrıca idari şartnamenin 7.3.2.1 inci maddesinde yer alan; “Tadilat, herhangi bir arıza veya olağan üstü durumlarda yemek hizmetini devamını aksatmayacağına dair noter tasdikli taahhütname vereceklerdir.”, 7.3.4.3 üncü maddesinde yer alan; “Kuruluş mutfağımda herhangi bir nedenle yemek pişirilememesi durumunda yemek pişirme ve dağıtım işinin aksamadan yürütüleceğine dair  taahhütname.” ve 7.3.4.6 ncı maddesinde yer alan; “Mutfakta kullanılan araç ve gereçleri ihale gerçekleştikten sonra teslim alınacağına dair ve sözleşme bitiminde malzemeleri eksiksiz ve sağlam teslim edeceğine dair taahhütname.” düzenlemelerin  ihaleye ait ilanda yer almadığı anlaşılmıştır.

 

            Şikayet konusu ihaleye ait ilanda isteklinin bilançosu ve iş hacmini gösteren belgelerin istenilmesine ilişkin düzenleme yapılmasına karşın aynı düzenlemelerin idari şartnamede yapılmaması, ayrıca idari şartnamenin 7.3.2.1, 7.3.4.3 ve 7.3.4.6 ncı maddelerinde isteklilerce sunulması öngörülen taahhütnamelere ilişkin düzenlemenin ihaleye ait ilanda yer almaması Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin  30 uncu maddesi; “İhale ve ön yeterlik ilanlarında yer alan bilgiler ile ihale veya ön yeterlik dokümanını oluşturan belgelerde idarece yapılan düzenlemelerin birbirine uygun olması gerekir. İhale ve ön yeterlik dokümanında belirtilmeyen hususlara ilanlarda yer verilemez.” hükmüne aykırı bulunmuştur.

 

          Yapılan incelemede; ihale konusu işe ait sözleşmenin ihale üzerinde bırakılan Saiş İnş. Gıda Tekstil Temizlik Nakliyat İthalat ve İhracat Sanayi Tic.Ltd.Şti. ile 04.07.2007 tarihinde imzalandığı anlaşılmıştır.

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin “Şikayet Üzerine Verilen Kararlar” başlıklı 34 üncü maddesinde; İdare, şikayet üzerine verdiği nihai kararları en geç 7 gün içinde bütün adaylar ve isteklilere bildirir. Son bildirim tarihini izleyen günden itibaren 15 gün içinde Kuruma itiraz edilmemişse, kararının gerektirdiği eylem ve işlemleri yerine getirir.

 

            Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulması halinde;

 

            a) Kurul tarafından ihale sürecinin durdurulmasına karar verilir ise; ihale sürecinin  durdurulmasına karar verildiği tarihten itibaren idarece  bütün  ihale işlemleri durdurulur.

 

            b) Kurul tarafından ihale sürecinin durdurulmamasına karar verilir ise; Kurumca başvuru sonuçlandırılıp nihai karar bildirilinceye kadar, idareler sözleşme imzalanması dışındaki ihale işlemlerinin gereğini yerine getirir, ancak sözleşme imzalayamaz…” hükmü yer almaktadır.

 

          Başvuru sahibi tarafından 25.06.2007 tarihli dilekçe ile 28.06.2007 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulunulduğu, idare tarafından şikayet üzerine verilen kararın başvuru sahibi tarafından 06.07.2007 tarihinde tebliğ edildiği anlaşılmıştır.

 

          İdarenin şikayet üzerine verdiği nihai kararın bildirim tarihini izleyen 15 gün için Kuruma itiraz edilmemiş ise kararının gerektirdiği eylem ve işlemleri yerine getirebileceği, ancak 15 gün içinde Kuruma itiraz edilmiş ise Kurumca başvuru sonuçlandırılıp nihai karar bildirilinceye kadar sözleşme imzalanmaması gerektiği hüküm altına alınmasına karşın, 28.06.2007 tarihinde idareye yapılan şikayet üzerine 04.07.2007 tarihinde idarece ihale konusu işe ait sözleşmenin imzalandığı anlaşılmış olup, idarenin şikayet üzerine verdiği kararın bildirimini izleyen 15 günlük Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunma süresini beklemeksizin sözleşme imzalaması mevzuata aykırı bulunmuştur.

 

          Açıklanan nedenlerle;

 

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul